Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1999 In Latvian

Vēstījums 1999. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Aicinu jūs atkal uz lūgšanu. Jūs nevarat aizbildināties, ka daudz jāstrādā, jo daba vēl guļ dziļā miegā. Atverieties lūgšanā! Atjaunojiet lūgšanu savās ģimenēs! Nolieciet Svētos Rakstus redzamā vietā savā ģimenē, lasiet tos, pārdomājiet tos un mācieties, kā Dievs mīl Savus ļaudis. Viņa mīlestība ir redzama arī mūsdienās, jo Viņš ir sūtījis mani, lai es jūs aicinātu uz pestīšanas ceļa. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1999

Vēstījums 1999. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums īpašā veidā, pārdomājot un līdzdzīvojot savā Sirdī Jēzus ciešanas. Bērniņi, atveriet savas sirdis un dodiet man visu, kas tajās ir: priekus, bēdas un katru, pat vismazāko sāpi, lai es tās visas varu likt priekšā Jēzum, lai Viņš ar Savu neizmērojamo Mīlestību varētu sadedzināt jūsu bēdas un pārvērst tās Savas augšāmcelšanās priekā! Tādēļ es jūs tagad, bērniņi, īpaši lūdzu, lai atverat savas sirdis lūgšanai, jo tikai caur lūgšanu jūs varat kļūt Jēzus draugi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1999


1999. gada 18. martā

Mirjanas dzimšanas dienas gadskārtējais Vēstījums:

"Mīļie bērni! Es vēlos, lai jūs uzticat savas sirdis man, lai es jūs varētu vest uz gaismu un mūžīgo dzīvi. Es negribu, lai jūsu sirdis klejotu šodienas tumsā! Es jums palīdzēšu. Es būšu ar jums šinī Dieva mīlestības un žēlsirdības atklāšanas ceļā. Kā Māte es lūdzu jūs man atļaut to darīt. Es pateicos, ka atbildējāt manam aicinājumam!"


Vēstījums 1999. gada 25. martā "Mīļie bērni! Es aicinu jūs lūgties ar sirdi. Īpaši, bērniņi, es aicinu jūs lūgties par grēcinieku atgriešanos, par tiem, kuri plosa manu Sirdi un mana Dēla Jēzus Sirdi ar naida un ikdienas zaimu zobenu. Lūgsimies, bērniņi, par visiem tiem, kuri nevēlās pazīt Dieva mīlestību, kaut arī tie ir Baznīcas locekļi! Lūgsimies, lai viņi atgriežas, lai Baznīca varētu augšāmcelties mīlestībā. Vienīgi ar lūgšanu un mīlestību, bērniņi, jūs varat dzīvot šinī laikā, kas jums ir dots, lai jūs atgrieztos. Lieciet Dievu pirmajā vietā, un tad augšāmcēlušais Jēzus kļūs jūsu Draugs! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1999

Vēstījums 1999. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs lūgties. Bērniņi, esiet līksmi miera un mīlestības nesēji šinī nemiera pilnajā pasaulē! Lūdzoties un gavējot lieciniet, ka jūs esat mani un ka jūs dzīvojat pēc maniem vēstījumiem. Lūdzieties un meklējiet! Es lūdzos un iestājos par jums Dieva priekšā, lai jūs atgrieztos; lai jūsu dzīve un uzvedība vienmēr būtu kristīga! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1999

Vēstījums 1999. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs atgriezties un sākt stiprāk ticēt Dievam. Bērniņi, jūs meklējat mieru un lūdzaties dažādos veidos, bet jūs tomēr neesat atdevuši savas sirdis Dievam, lai Viņš tās piepildītu ar Savu Mīlestību. Tādēļ es esmu ar jums, lai jūs mācītu un vestu tuvāk Dieva mīlestībai. Ja jūs mīlēsiet Dievu pāri par visu, tad jums būs viegli lūgties un atvērt Viņam savas sirdis. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1999


1999. gada 24. jūnijā

Dievmāte bija klātesoša lielam skaitam sapulcējušos cilvēku, kas kopā lūdzās Parādīšanās kalnā. Vēlāk viņa caur vizionāru Ivanu nodeva ļaudīm īsu vēstījumu:

"Mīļie bērni, atcerieties šo dienu! Atgriežieties atmiņās 1981. gadā un domājiet par to šonakt, un rīt Māte jums dos vēstījumu, jaunu vēstījumu!"

Ivans sacīja, ka Dievmātes mīlestība uz ļaudīm nav ne ar ko salīdzināma, tik liela tā ir.

1999. gada 25. jūnijā

Dievmātes gadskārtējais vēstījums Ivankai

(Kosovas krīzes laikā)

"Mīļie bērni, pateicieties manam Dēlam par visām žēlastībām, ko Viņš jums ir devis! Lūdzieties par mieru, lūdzieties par mieru, lūdzieties par mieru!"


Vēstījums 1999. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos, ka dzīvojat pēc maniem vēstījumiem un ar savu dzīvi dodat liecību par tiem. Bērniņi, esiet stipri un lūdzieties, lai lūgšana varētu jums dot spēku un prieku. Vienīgi šādi ikviens no jums būs mans, un es to vedīšu pa pestīšanas ceļu. Bērniņi, lūdzieties un ar savu dzīvi aplieciniet, ka es šeit esmu! Lai katra diena jums būtu Dieva mīlestības priecīga lieciniece! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/1999

Vēstījums 1999. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Arī šodien es priecājos kopā ar jums un aicinu jūs visus uz sirds lūgšanu. Es aicinu visus jūs, bērniņi, lai jūs kopā ar mani šeit pateiktos Dievam par žēlastībām, kuras Viņš jums dod ar manu starpniecību. Vēlētos, lai jūs saprastu, ka es gribu šeit veidot ne tikai lūgšanas, bet arī siržu satikšanās vietu. Vēlos, lai mana, Jēzus un jūsu sirdis kļūtu par vienu mīlestības un miera Sirdi! Tādēļ, bērniņi, lūdzieties un esiet līksmi par visu, ko Dievs šeit dara, neskatoties uz to, ka sātans provocē strīdus un nemieru. Es esmu ar jums un vadu jūs visus pa mīlestības ceļu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1999

Vēstījums 1999. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs slavēt Dievu, Radītāju, dabas košajās krāsās. Viņš uz jums runā caur vismazāko ziediņu, stāstot par Savu skaistumu un par mīlestības dziļumu, ar kādu Viņš jūs radījis. Bērniņi, lai lūgšana plūstu no jūsu sirdīm kā skaidrs ūdens no avota! Lai kviešu lauki runā uz jums par Dieva žēlsirdību pret ikvienu radību! Tādēļ atjaunojiet lūgšanu un pateicību par visu, ko Viņš jums dod! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1999

Vēstījums 1999. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Šodien atkal aicinu jūs kļūt par mana miera nesējiem. Īpaši šais laikos, kad tiek runāts, ka Dievs esot tālu, bet īstenībā Viņš nekad nav bijis jums tuvāk. Es aicinu jūs, lasot Svētos Rakstus, atjaunot lūgšanu savās ģimenēs un piedzīvot prieku, sastopoties ar Dievu, Kurš bezgalīgi mīl savu radību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1999

Vēstījums 1999. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Neaizmirstiet: šis ir žēlastības laiks, tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1999

Vēstījums 1999. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs lūgties. Lai šinī žēlastības laikā krusts būtu jums mīlestības un vienotības ceļa zīme, caur ko nāk patiess miers. Tādēļ, bērniņi, īpaši lūdzieties šinī laikā, lai mazais Jēzus, Miera radītājs, piedzimtu jūsu sirdīs! Vienīgi ar lūgšanas palīdzību jūs kļūsiet mani miera apustuļi šinī nemiera pasaulē. Tādēļ lūdzieties, līdz lūgšana kļūst jūsu prieks! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1999

Vēstījums 1999. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks! Bērniņi, šodien īpašā veidā ar mazo Jēzu, ko es turu savās rokās, es jums dodu iespēju izlemt par mieru! Jums sakot "jā" mieram un izšķiroties par Dievu, atveras jauna iespēja mieram. Tikai šādi, bērniņi, šis gadsimts jums būs miera un labklājības laiks. Tādēļ lieciet mazo, jaundzimušo Jēzu pirmajā vietā savā dzīvē, un Viņš vedīs jūs pa glābšanas ceļu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1999


Gadskārtējā atklāsme Jakovam Kolo 1999. gada Ziemassvētkos

Atklāsme sākās 15.00 (16.00 pēc Latvijas laika) un ilga 10 minūtes. Dievmāte atnāca priecīga, zelta apģērbā un ar Bērnu Jēzu rokās. Viņa runāja par Noslēpumiem un svētīja ikvienu. Viņa deva vēstījumu:

"Mīļie bērni! Šodien, mana Dēla dzimšanas dienā, kad mana Sirds ir neizsakāma prieka un mīlestības pārpilna, es aicinu jūs pilnīgai atvērtībai un pilnīgai sevis atdošanai Dievam. Metiet visu tumšumu no savas sirds ārā un ļaujiet Dieva gaismai un Dieva mīlestībai ienākt jūsu sirdī un palikt tur uz visiem laikiem! Esiet Dieva gaismas un mīlestības nesēji visai cilvēcei, lai visi jūsos un caur jums varētu just un piedzīvot īstu gaismu un mīlestību, ko tikai Dievs spēj dot jums! Es jūs svētīju ar savu Mātes Svētību!"


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005