Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1997 In Latvian

Vēstījums 1997. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Es aicinu jūs padomāt par jūsu nākotni. Jūs veidojat jaunu pasauli bez Dieva, tikai ar saviem pašu spēkiem, un tas ir iemesls, kādēļ jūs esat neapmierināti un bez prieka sirdī. Šis laiks ir mans laiks, un tādēļ es, bērniņi, atkal jūs aicinu lūgties. Kad jūs atradīsiet vienotību ar Dievu, tad jutīsieties izsalkuši pēc Dieva vārda, un jūsu sirdis, bērniņi, pāri plūdīs priekā, un jūs liecināsit par Dieva mīlestību, lai kur arī jūs neatrastos. Es svētīju jūs un atkārtoju, ka esmu ar jums, lai jums palīdzētu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1997

Vēstījums 1997. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs īpaši aicinu atvērt sevi Dievam Radītājam un kļūt aktīviem. Es aicinu jūs, bērniņi, šinī laikā redzēt, kam ir vajadzīga jūsu garīgā vai materiālā palīdzība. Ar savu piemēru, bērniņi, jūs būsiet Dieva roku turpinājums, Kura cilvēcība ir meklējoša. Tikai tā jūs sapratīsiet, ka esat aicināti liecināt un kļūt par priecīgiem Dieva vārda un Viņa mīlestības nesējiem. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1997


1997. gada 2. martā

Šis acīmredzot ir pirmais publiskais vēstījums, ko Dievmāte Mirjanai sniegusi mēneša otrajos datumos. Šo vēstījumu Mirjana lūgusi izplatīt Amerikā

"Mīļie bērni! Lūdzieties par tiem jūsu brāļiem un māsām, kuri nav sajutuši Tēva mīlestību, par tiem, kuru vienīgā jēga ir dzīve uz šīs zemes! Atveriet savas sirdis pret viņiem un redziet viņos manu Dēlu, Kurš tos mīl! Esiet mana gaisma, un apgaismojiet visas dvēseles, kurās valda tumsa! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!"


1997. gada 18. martā

Vēstījums vizionāres Mirjanas dzimšanas dienā

"Mīļie bērni! Kā Māte Es jūs aicinu neatgriezties uz ceļa, uz kura jūs bijāt, jo tas ir ceļš bez mīlestības uz tuvāko un Manu Dēlu! Uz šī ceļa jūs atradīsiet tikai sirds smagumu un tukšumu, bet nevis mieru, pēc kā jūs visi ilgojaties. Patiess miers ir vienīgi ar to cilvēku, kurš savā tuvākajā redz un mīl Manu Dēlu. Un tas cilvēks, kura sirdī tikai Mans Dēls valda, zina, kas ir miers un drošība. Paldies, ka atsaucāties Manam aicinājumam."

Mirjana stāstīja, ka Dievmāte bijusi noskumusi tikai laikā, kamēr sniegusi vēstījumu, citādi viņa izskatījusies normāli. Viņa svētīja katru no klātesošajiem un visus reliģiskos rakstus. Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzās "Tēvs mūsu" un "Gods lai ir" par neticīgajiem. Atklāsme ilga sešas minūtes; tā sākās 13.50. Viņa neko neteica par noslēpumiem.


Vēstījums 1997. gada 25. martā "Mīļie bērni! Šodien es jūs īpašā veidā aicinu paņemt rokās krustu un meditēt par Jēzus brūcēm. Lūdziet Jēzum, lai Viņš sadziedē jūsu brūces, kuras jūs, mīļie bērni, esat ieguvuši savas dzīves laikā jūsu pašu vai jūsu vecāku grēku dēļ. Tikai tādā ceļā, mīļie bērni, jūs sapratīsiet, ka pasaulei vajadzīgs, lai taptu izdziedināta ticība Dievam Radītājam. Jēzus ciešanas un nāve pie krusta ļaus jums saprast, ka tikai ar lūgšanu jūs arī varat kļūt īsti ticības apustuļi, kad vienkāršībā un lūgšanā jūs dzīvojat ticību, kas ir dāvana. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1997

Vēstījums 1997. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu, lai jūsu dzīve būtu savienota ar Dievu, Radītāju, jo tikai tādā veidā jūsu dzīvei būs nozīme, un jūs sapratīsiet, ka Dievs ir mīlestība. Dievs mani sūtīja pie jums aiz mīlestības, lai es varētu palīdzēt jums saprast, ka bez Viņa nav ne nākotnes, ne prieka un, pāri visam, nav arī mūžīgās glābšanas. Bērniņi, es aicinu jūs atstāt grēku un pieņemt lūgšanu ikkatrā laikā, lai jūs varētu lūgšanā nākt pie sapratnes par savas dzīves jēgu! Dievs Sevi dod tiem, kuri Viņu meklē. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1997

Vēstījums 1997. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu godināt Dievu un lai Dieva Vārds būtu svēts jūsu sirdīs un jūsu dzīvē. Bērniņi, kad jūs esat Dieva svētumā, Viņš ir ar jums un dod jums mieru un prieku, kas nāk tikai no Dieva caur lūgšanu. Tādēļ, bērniņi, atjaunojiet lūgšanu jūsu ģimenēs un jūsu sirdis slavēs Dieva Svēto Vārdu, un debesis valdīs jūsu sirdīs. Es esmu tuvu jums un aizlūdzu par jums pie Dieva. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1997


1997. gada 25. jūnijā

Dievmātes gadskārtējais vēstījums Ivankai

"Mīļie bērni! Lūdzieties ar sirdi, lai saprastu, kā piedot un kā gūt piedošanu. Es jums pateicos par lūgšanām un par mīlestību, ko jūs man dodat!"


Vēstījums 1997. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es esmu ar jums īpašā veidā un nesu jums savu mātišķo miera svētību. Es lūdzu par jums un aizbildinu par jums Dieva priekšā, lai jūs varētu saprast, ka katrs no jums ir miera nesējs. Jūs nevarēsit iegūt mieru, ja jūsu sirdis nebūs mierā ar Dievu. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo lūgšana ir jūsu miera pamats! Atveriet savas sirdis un dodiet Dievam laiku, un Viņš būs jūsu Draugs. Ja pastāv patiesa draudzība ar Dievu, tad nekādas vētras to nevar izjaukt. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/1997

Vēstījums 1997. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu, lai jūs atsauktos manam aicinājumam uz lūgšanu. Es vēlos, mīļie bērni, lai pa šo laiku jūs atrastu stūrīti personīgai lūgšanai. Es vēlos jūs vadīt uz sirds lūgšanu. Tikai tā jūs sapratīsiet, ka jūsu dzīve ir tukša bez lūgšanas. Jūs atklāsiet savas dzīves jēgu tad, kad atklāsiet Dievu lūgšanā. Tāpēc bērniņi, atveriet savas sirds durvis un jūs sapratīsiet, ka lūgšana ir prieks, bez kura jūs nevarat dzīvot! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1997

Vēstījums 1997. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Dievs dod man šo laiku kā dāvanu jums, lai es jūs varētu pamācīt un vadīt pa pestīšanas ceļu! Mīļie bērni, tagad jūs nenovērtējat šo žēlastību, bet drīz nāks laiks, kad jūs vaimanāsiet pēc šiem vēstījumiem. Tādēļ, bērniņi, dzīvojiet saskaņā ar visiem šiem vārdiem, kurus es jums esmu devusi šinī žēlastības laikā un atjaunojiet lūgšanu, līdz tā jums kļūs par iepriecinājumu. Īpaši es aicinu visus tos, kas ir veltījušies manai Bezvainīgajai Sirdij, kļūt par piemēru citiem. Es aicinu visus priesterus un ticīgos brāļus un māsas lūgties ar Rožukroni un mācīt lūgties arī citus. Rožukronis, bērniņi, man ir īpaši dārgs. Caur Rožukroni atveriet man savas sirdis, un es varu jums palīdzēt! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1997

Vēstījums 1997. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu saprast, ka bez mīlestības jūs nesapratīsiet, ka Dievam ir jābūt pirmajā vietā jūsu dzīvē! Tādēļ, bērniņi, es visus jūs aicinu mīlēt nevis ar cilvēcisko, bet ar Dieva mīlestību. Tādējādi jūsu dzīve būs skaistāka un bez intereses [savtīgas]. Jūs sapratīsiet, ka Dievs Sevi jums dod visvienkāršākajā veidā aiz mīlestības. Bērniņi, tā arī jūs varēsit saprast manus vārdus, kurus es jums dodu no mīlestības: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, un jūs spēsit pieņemt citus ar mīlestību un piedot visiem, kas jums nodarījuši ļaunu. Atbildiet ar lūgšanu, bet lūgšana ir mīlestības uz Dievu, Radītāju auglis. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1997

Vēstījums 1997. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums, un es aicinu jūs visus atjaunoties, dzīvojot pēc maniem vēstījumiem. Bērniņi, lai lūgšana būtu jūsu dzīvība, un lai jūs būtu piemērs pārējiem! Bērniņi, es vēlētos, kaut jūs kļūtu miera un Dieva prieka nesēji šodienas pasaulē, kurā nav miera! Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Es esmu ar jums un es svētīju jūs ar savu Mātes Mieru. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1997

Vēstījums 1997. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs saprast, kāds ir jūsu kristieša aicinājums. Bērniņi, es vadīju un vadu jūs caur šo žēlastības laiku, lai jūs apzinātos savu kristieša aicinājumu. Svētie mocekļi mira apliecinot: esmu kristietis un Dievu mīlu pāri par visu. Bērniņi, šodien es arī jūs aicinu priecāties un būt līksmiem kristiešiem, atbildīgiem un ar apziņu, ka Dievs jūs īpaši aicinājis būt par priecīgi izstieptām rokām pret tiem cilvēkiem, kas netic, un lai ar jūsu dzīves piemēru viņi iegūtu ticību un iemīlētu Dievu. Tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūsu sirdis atvērtos un būtu jutīgas pret Dieva vārdu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1997

Vēstījums 1997. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es priecājos kopā ar jums, un es aicinu jūs uz labestību. Es vēlos, lai katrs no jums apdomātu un nestu mieru savā sirdī, un sacītu: es vēlos likt Dievu pirmajā vietā savā dzīvē! Šādi, bērniņi, katrs no jums kļūs svēts. Bērniņi, sakiet jebkuram: es gribu tev labu, un viņš atbildēs ar labu, un labais, bērniņi, nāks un ņems mājvietu ikviena cilvēka sirdī. Es jums, bērniņi, šonakt nesu sava Dēla labestību, Kurš atdeva Savu dzīvību, lai jūs glābtu. Tādēļ, bērniņi, priecājieties un izstiepiet savas rokas pret Jēzu, Kurš ir vienīgi labs! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1997

BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005