Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1997 In Dutch

Medjugorje boodschap van 25 januari 1997 "Lieve kinderen, ik nodig u uit na te denken over uw toekomst. Gij schept een nieuwe wereld zonder God, alleen met uw eigen krachten en het is daarom dat ge niet tevreden zijt en dat ge geen vreugde hebt in uw hart. Deze tijd is mijn tijd. Daarom mijn kinderen nodig ik u opnieuw uit om te bidden. Als gij de eenheid met God zult vinden, zult ge de honger voelen voor het woord van God en uw hart, kindertjes, zal overvloeien van vreugde en ge zult overal, waar ge ook zijt, van Gods liefde getuigen. Ik zegen u en herhaal dat ik met u ben om u te helpen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/97

Medjugorje boodschap van 25 februari 1997 "Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik u op een speciale wijze uit u open te stellen voor God de Schepper en aktief te worden. Kindertjes in deze tijd nodig ik u uit te kijken wie er uw geestelijke of stoffelijke hulp nodig heeft. Door uw voorbeeld kindertjes zult gij de uitgestoken handen zijn van God naar wie de mensheid zoekt. Alleen zo zult ge begrijpen dat ge geroepen zijt om te getuigen en de blijde dragers te worden van het woord en de liefde van God. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/97

Medjugorje boodschap van 25 maart 1997 "Lieve kinderen. Vandaag nodig ik u heel bijzonder uit het kruis in uw handen te nemen en over het wonden van Jezus te mediteren. Vraag aan Jezus de wonden te genezen die gij kindertjes gedurende uw leven hebt gekregen als gevolg van uw zonden of door de zonden van uw ouders. Kindertjes alleen zo zult u begrijpen dat de wereld genezing nodig heeft van het geloof in God de Schepper. Door het lijden en de dood van Jezus op het kruis zult ge begrijpen dat alleen door het gebed ook gij echte apostelen kunt worden van het geloof. Als ge leeft in eenvoud en in gebed is het geloof een gave. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/97

Medjugorje Boodschap van 25 april 1997 "Lieve kinderen. Vandaag roep ik u op uw leven met God de Schepper te verbinden. Alleen zo zal uw leven zin hebben en zult gij begrijpen dat God liefde is. God zendt mij naar u uit liefde opdat ik u zou kunnen helpen te begrijpen dat zonder Hem er geen toekomst, geen vreugde en vooral geen eeuwig heil is. Kindertjes, ik nodig u uit de zonden vaarwel te zeggen en ten alle tijden het gebed aan te nemen opdat gij in het gebed de zin van uw leven zoudt herkennen. God geeft zich aan wie hem zoekt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/97

Medjugorje boodschap van 25 mei 1997 "Lieve kinderen. Vandaag roep ik u op God te verheerlijken. Moge de naam van God heilig zijn in uw harten en in uw leven. Kindertjes als gij in de heiligheid van God zijt, is hij bij u en geeft u vrede en vreugde die van God komen, enkel langs het gebed. Daarom kindertjes, herneem het gebed in uw familie en uw hart zal de heilige naam van God verheerlijken en het paradijs zal in uw hart heersen. Ik ben dicht bij u en spreek voor u bij God ten beste. Dank dat gij aan mij oproep gehoor gegeven hebt." 05/97

Medjugorje boodschap van 25 juni 1997 "Lieve kinderen! Vandaag ben ik met u op een speciale wijze en breng ik u mijn moederlijke vredezegen. Ik bid voor u en ik kom voor u tussenbeide voor God, zo dat u kunt begrijpen dat ieder van u een drager van vrede is. U kunt geen vrede hebben indien uw hart niet in vrede is met God. Dat is waarom kindertjes, bidt, bidt, bidt, want gebed is het fundament van uw vrede. Opent uw hart en geeft aan God tijd zo dat hij uw vriend zal zijn. Wanneer ware vriendschap met God is gerealiseerd, kan geen enkele storm het vernietigen. Dank u omdat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 06/97

Boodschap van 25 juli 1997 "Lieve kinderen! Vandaag nodig ik u uit om gehoor te geven aan mijn oproep tot gebed. Ik wens, lieve kinderen, dat gedurende deze tijd, u een plaats vindt voor persoonlijk gebed. Ik wens u naar het gebed met het hart te leiden. Alleen op deze wijze zult u begrijpen dat uw leven leeg is zonder gebed. U zult de betekenis van uw leven ontdekken wanneer u God ontdekt in gebed. Daarom, kindertjes, opent de deur van uw hart en u zult begrijpen dat gebed vreugde is zonder dewelke u niet kunt leven. Dank dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 07/97

"Lieve kinderen! God geeft mij deze tijd als een geschenk voor u, zodat ik u mag onderrichten en u op de weg van de verlossing leiden. Lieve kinderen, nu begrijpt u deze genade niet, maar er zal spoedig een tijd komen wanneer u deze boodschappen zult betreuren. Daarom, lieve kinderen, beleeft al de woorden die ik u heb gegeven gedurende deze tijd van genade en vernieuwd gebed, totdat het gebed een vreugde voor u wordt. Ik roep vooral diegenen op die zich hebben toegewijd tot mijn Onbevlekt Hart om een voorbeeld voor de anderen te worden. I roep alle priesters en religieuze broeders en zusters op om te de rozenkrans te bidden en om anderen te leren bidden. De rozenkrans, kleine kinderen, is mij voornamelijk erg geliefd. Opent uw harten door de rozenkrans voor mij en ik zal in staat zijn u te helpen. Dank dat u aan mijn oproep hebt gevolg gegeven." 08/97

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op om te begrijpen dat u zonder liefde niet kunt begrijpen dat God op de eerste plaats dient te komen in uw leven. Daarom, lieve kinderen, roep ik u allen op om lief te hebben, niet met een menselijke maar met God's liefde. Op deze wijze zal uw leven mooier zijn en zonder een belang. U zult verstaan dat God zichzelf aan u geeft uit liefde op de meest eenvoudige manier. Kindertjes, opdat u mijn woorden, die ik u geef uit liefde, moogt begrijpen. bidt, bidt, bidt en u zult in staat zijn anderen met liefde te accepteren en allen te vergeven die u kwaad hebben gedaan. Antwoordt met gebed; gebed is de liefdevrucht naar God de Schepper toe. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/97

"Lieve kinderen! Ook vandaag ben ik met u en ik roep u allen op om uzelf te vernieuwen door de beleving van mijn boodschappen. Kindertjes, moge het gebed voor u leven betekenen en moogt u voor de anderen een voorbeeld zijn. Kindertjes, ik verlang dat jullie dragers van de vrede worden en van God's vreugde naar de huidige wereld die zonder vrede is. Daarom kindertjes, bid, bid, bid! Ik ben met u en ik zegen u met mijn moederlijke vrede. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven. 10/97

Boodschap van 25 november 1997 "Lieve kinderen! Vandaag nodig ik u uit om uw Christelijke roeping te begrijpen. Kindertjes, ik leidde en leid u door deze tijd van genade, zodat u zich moge bewust worden van uw Christelijke roeping. Heilige martelaren stierven terwijl ze getuigden: Ik ben een Christen en ik bemin God bovenal. Kindertjes, vandaag nodig ik u ook uit om u te verheugen en om vreugdevolle Christenen te zijn, verantwoordelijk en bewust dat God u op een speciale manier heeft geroepen om vreugdevolle uitgestrekte handen te zijn naar diegenen die niet geloven en die door het voorbeeld van uw leven, geloof en liefde voor God mogen ontvangen. Daarom, bidt, bidt, bidt dat uw hart zich mag openen en gevoelig zijn voor het Woord van God. Dank dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven" 11/97

Boodschap van 25 december 1997 "Lieve kinderen! Ook vandaag verheug ik mij met u en ik roep u op tot het goede. Ik verlang dat ieder van u nadenkt en vrede in uw hart draagt en zegt: Ik wil God op de eerste plaats in mijn leven stellen. Op deze wijze, kindertjes, zal ieder van u heilig worden. Kindertjes, vertel iedereen dat ik het goede voor u wil en hij zal antwoorden met het goede en, kindertjes, het goede zal zijn intrek nemen in het hart van iedere mens. Kindertjes, vanavond breng ik u het goede van mijn Zoon die voor u zijn leven heeft gegeven. Daarom, kindertjes weest vreugdevol en reikt uw handen naar Jezus die alleen goed is. Dank u dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 12/97


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 03/25/98