Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1996 In Latvian

Vēstījums 1996. gada 25. janvārī "Mīļie bērni, šodien es aicinu jūs izšķirties par mieru. Lūdziet Dievu, lai Viņš jums dotu patiesu mieru! Dzīvojiet ar mieru savās sirdīs un jūs sapratīsiet, mīļie bērni, ka miers ir Dieva dāvana! Mīļie bērni, bez mīlestības jūs nevarēsit dzīvot ar mieru. Miera auglis ir mīlestība un mīlestības auglis ir piedošana. Es esmu ar jums un es aicinu jūs visus, bērniņi, vispirms piedot ģimenē, un pēc tam jūs būsit spējīgi piedot pārējiem. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1996

Vēstījums 1996. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs atgriezties. Tas ir vissvarīgākais vēstījums, ko es šeit jums esmu devusi. Bērniņi, es vēlos, lai ikviens no jums kļūtu par manu vēstījumu nesējiem. Es aicinu jūs, bērniņi, dzīvot pēc vēstījumiem, kurus es jums esmu devusi pa šiem gadiem! Šis ir žēlastības laiks, īpaši tagad, kad arī Baznīca jūs aicina uz lūgšanu un atgriešanos. Arī es, bērniņi, aicinu jūs dzīvot ar maniem vēstījumiem, kurus esmu jums devusi kopš brīža, kad es šeit parādījos. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1996


1996. gada 18. martā

Vēstījums vizionāres Mirjanas dzimšanas dienā

"Mīļie bērni! Šinī vēstījumā, kuru es šodien jums dodu caur manu kalponi, es vēlētos ar jums parunāt par tālākiem laikiem. Mani bērni, liela ir Dieva mīlestība! Neaizveriet savas acis, neaizdariet savas ausis, kamēr es jums atkārtoju: Liela ir Viņa mīlestība! Uzklausiet manu aicinājumu un pazemīgo lūgumu, ar kuru es pie jums vēršos! Konsekrējiet, novēliet savu sirdi un veidojiet tur Kungam mājvietu! Lai Viņš tajā dzīvo mūžīgi! Manas acis un Mana Sirds šeit būs pat tad, kad es vairs neparādīšos! Visās lietās rīkojaties, kā es jums esmu lūgusi un vadījusi jūs pie Kunga! Neatmetiet no sevis Dieva vārdu, lai jūs netiktu atmesti! Pieņemiet manus vēstījumus, lai jūs tiktu pieņemti! Izšķirieties, mani bērni; šis ir laiks lēmumiem! Esiet taisni un sirdsšķīsti, lai es varētu jūs vadīt pie Tēva, jo tas, ka es esmu šeit, ir Viņa lielās mīlestības dēļ! Paldies, ka esat šeit!"


Vēstījums 1996. gada 25. martā "Mīļie bērni, es aicinu jūs no jauna izšķirties mīlēt Dievu pāri par visu citu! Šinī laikā, kad patērētāju gara ietekmē cilvēks aizmirst, ko tas nozīmē: mīlēt un ilgoties pēc patiesām vērtībām, es atkal jūs aicinu, bērniņi, likt Dievu pirmajā vietā jūsu dzīvē. Neļaujiet sātanam jums uzbrukt caur materiālām lietām, bet, bērniņi, izšķirieties par Dievu, Kurš ir brīvība un mīlestība! Izvēlieties dvēseles dzīvību nevis nāvi! Bērniņi, šinī laikā, kad jūs meditējat par Jēzus ciešanām un nāvi, es jūs aicinu izšķirties par dzīvi, kas uzziedēja caur augšāmcelšanos, un lai jūsu dzīve šodien varētu tikt atjaunota caur atgriešanos, kas jūs vadīs uz mūžīgo dzīvi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1996

Vēstījums 1996. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Šodien es atkal jūs aicinu likt lūgšanu jūsu ģimenēs pirmajā vietā. Bērniņi, ja Dievs ir pirmajā vietā, tad jūs visas savas lietas darīsiet, meklējot Dieva gribu. Šādā veidā jūsu ikdienas atgriešanās kļūs vieglāka. Bērniņi, ar pazemību meklējiet, kas jūsu sirdīs nav kārtībā, un jūs sapratīsiet, kas jums ir jādara. Atgriešanās kļūs par ikdienas uzdevumu, ko jūs veiksiet ar prieku! Bērniņi, es esmu ar jums, es svētīju jūs un es aicinu jūs kļūt par maniem lieciniekiem ar savām lūgšanām un personīgo atgriešanos! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1996

Vēstījums 1996. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Šodien es vēlos pateikties par visām jūsu lūgšanām un upuriem, kurus jūs šinī, man veltītajā mēnesī esat man dāvājuši. Bērniņi, es gribētu arī, lai jūs visi šinī laikā kļūtu aktīvi, jo tas caur mani ir īpašā veidā vienots ar Debesīm. Lūdzieties nodomā saprast, ka jums visiem ar savām dzīvēm un savu piemēru ir jāsolidarizējas pestīšanas darbā. Bērniņi, es vēlētos, lai visi cilvēki atgrieztos un redzētu jūsos mani un manu Dēlu Jēzu! Es aizbildināšu par jums un palīdzēšu jums kļūt par gaismu! Palīdzot citiem, arī jūsu dvēsele atradīs glābiņu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1996

Vēstījums 1996. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es pateicos jums par visiem upuriem, kurus jūs manis dēļ šajās dienās esiet nesuši. Bērniņi, es jūs aicinu man atvērties un izšķirties par atgriešanos! Bērniņi, jūsu sirdis nav pilnīgi man atvērušās, un tādēļ es atkal jūs aicinu atvērties lūgšanai, jo lūgšanā Svētais Gars jums palīdzēs, un jūsu sirdis būs sirdis no miesas un nevis no akmens! Bērniņi, paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam un ka izšķīrāties kopā ar mani iet pa svētuma ceļu!" 06/1996

Vēstījums 1996. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu katru dienu izšķirties par Dievu! Bērniņi, jūs runājat par Dievu daudz, bet ar savu dzīvi liecinat maz. Tādēļ, bērniņi, apņemieties atgriezties, lai jūsu dzīve varētu būt patiesa Dieva priekšā, lai dzīves patiesumā jūs liecinātu to skaistumu, ko Dievs jums devis! Bērniņi, es aicinu jūs atkal apņemties lūgties, jo lūgšanā jūs kļūsiet spējīgi piedzīvot atgriešanos. Ikvienam no jums jākļūst vienkāršam, līdzīgam bērnam, kurš ir atvērts Tēva mīlestībai. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1996

Vēstījums 1996. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Klausieties, jo es gribu runāt uz jums un aicināt jūs lielākai ticībai un uzticībai Dievam, Kurš jūs neizmērojami mīl. Bērniņi, jūs nemākat dzīvot Dieva žēlastībā, tādēļ es jūs no jauna aicinu nest Dieva vārdu savās sirdīs un domās. Bērniņi, nolieciet Svētos Rakstus redzamā vietā jūsu ģimenē un lasiet, un dzīvojiet pēc tiem! Māciet savus bērnus, jo, ja jūs neesat viņiem paraugs, bērni krīt Dieva noliegšanā. Pārdomājiet un lūdziet, un tad Dievs piedzims jūsu sirdīs, un jūsu sirdis būs priecīgas! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1996

Vēstījums 1996. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs upurēt jūsu krustus un ciešanas maniem nolūkiem. Bērniņi, es esmu jūsu Māte un es vēlos jums palīdzēt, cenšoties jums iegūt Dieva žēlastību. Bērniņi, ziedojiet jūsu ciešanas kā dāvanu Dievam, lai tās varētu pārtapt par viskrāšņāko prieka puķi! Tādēļ jums, bērniņi, jālūdzas, lai jūs varētu saprast, ka ciešanas var kļūt prieks un krusts ceļš uz prieku. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1996

Vēstījums 1996. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni, šodien es aicinu jūs atvērties Dievam Radītājam, lai Viņš jūs izmainītu. Bērniņi, jūs esat man dārgi, un es jūs mīlu visus un aicinu, lai jūs būtu man tuvāk, un lai jūsu mīlestība uz manu Bezvainīgo Sirdi būtu dedzīgāka. Es vēlos atjaunot jūs un vadīt jūs ar savu Sirdi uz Jēzus Sirdi, Kura vēl šodien par jums cieš, saucot jūs uz atgriešanos un atjaunotni. Caur jums es gribu atjaunot pasauli! Saprotiet, bērniņi, ka jūs šodien esat zemes sāls un pasaules gaisma! Bērniņi, es aicinu jūs un mīlu, un īpašā veidā ļoti lūdzu: Atgriežieties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1996

Vēstījums 1996. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šodien atkal es aicinu jūs lūgties, lai caur lūgšanu, gavēni un maziem upuriem jūs varētu sagatavoties Jēzus atnākšanai. Lai šis laiks, bērniņi, būtu jums žēlastības laiks! Izmantojiet katru mirkli un dariet labu, tikai tādā ceļā jūs jutīsiet Jēzus dzimšanu savās sirdīs. Ja jūs ar savu dzīvi rādīsiet piemēru un kļūsiet par Dieva mīlestības zīmi, tad prieks mājos cilvēku sirdīs. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1996

Vēstījums 1996. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šodien es esmu kopā ar jums sevišķā veidā, turot mazo Jēzu savā klēpī, un es lūdzu jūs, bērniņi, atvērt sevi Viņa aicinājumam. Viņš aicina jūs priecāties. Bērniņi, dzīvojiet priecīgi ar Evaņģelija vēstījumiem, kurus es atkārtoju visu laiku, kopš esmu ar jums. Bērniņi, es esmu jūsu Māte un es vēlos jums atklāt Dieva mīlestību un Dieva mieru. Negribu, lai jūsu dzīve būtu skumja, bet lai tā tiktu dzīvota priekā par mūžību, kā Evaņģelijs māca. Tikai tā jūsu dzīvei būs jēga. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1996

BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005