Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1995 In Latvian

Vēstījums 1995. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Es aicinu jūs atvērt savas sirds durvis Jēzum kā zieds atveras pret sauli! Jēzus vēlas piepildīt jūsu sirdis ar mieru un prieku. Bērniņi, jūs nevarēsit sajust un dot citiem mieru, ja nebūsit ar Jēzu salīguši mieru! Tādēļ es aicinu jūs uz grēksūdzi, lai Jēzus varētu būt jūsu patiesība un miers! Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lai jums būtu spēks realizēt to, ko es jums saku. Es esmu ar jums un mīlu jūs. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1995

Vēstījums 1995. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs kļūt par manu vēstījumu misionāriem, kurus es jums dodu šeit, vietā, kas man ir dārga! Dievs ir ļāvis man palikt tik ilgi ar jums, un tādēļ, bērniņi, es aicinu jūs ar mīlestību izdzīvot šos aicinājumus, kurus es jums dodu, un izplatīt tos pa visu pasauli, lai tie kā mīlestības upe aizplūstu pie cilvēkiem, kuri ir naida pilni un bez miera. Es aicinu jūs, bērniņi, kļūt par miera nesējiem tur, kur nav miera, un par gaismu tur, kur valda tumsība, lai ikkatra sirds pieņemtu gaismu un pestīšanas ceļu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1995


1995. gada 18. martā

Vizionāres Mirjanas dzimšanas dienas vēstījums

Pēc vēstījuma saņemšanas Mirjana ilgi raudāja...jautāta, kādēļ viņa cieš, un vai Dievmāte nav devusi kādu vēstījumu, Mirjana atbildēja:

Man ir ļoti grūti, kad Dievmāte aiziet. Ar viņu kopā man ir viss, es pati jūtos pilnīga. Bet, kad viņa aiziet, un es saprotu, ka man būs jāpaliek tepat, uz zemes, un es aiziešu bez viņas, tad es jūtos kā atstāta, lai gan saprotu, ka tas tā nav. Tas ir tik grūti, grūti...

Bet Dievmātes vēstījums skan:

"Mīļie bērni! Kā jūsu Māte jau daudzus gadus es esmu mācījusi jums ticību un mīlestību uz Dievu. Bet ne jūs esat izrādījuši pateicību mīļajam Debesu Tēvam, ne esat devuši Viņam godu. Jūs esat kļuvuši tukši un jūsu sirdis ir kļuvušas cietas un bez mīlestības pret tuvāko ciešanām. Es mācu jūs, un es rādu jums, ka mīļais Tēvs ir mīlējis jūs; bet jūs neesat mīlējuši Viņu. Viņš upurēja Savu Dēlu jūsu glābšanai, mani bērni! Tik ilgi, kamēr jūs nemīlēsiet, jūs neuzzināsiet sava Tēva mīlestību. Jūs neuzzināsiet Viņu tāpēc, ka Dievs ir mīlestība. MĪLESTĪBA! Un nebaidieties, mani bērni, jo mīlestībā nav baiļu. Ja jūsu sirdis ir atvērtas Tēvam, un ja tās piepilda mīlestība uz Viņu, kādēļ tad būtu jānāk bailēm? Tie, kuri nemīl, baidās, jo viņi sagaida sodu, un viņi zina, cik tukši un cieti tie ir. Es vadu jūs, bērni, pretīm mīlestībai, pie Mīļā Tēva. Es ievedu jūs Mūžīgajā Dzīvē. Mūžīgā Dzīve ir mans Dēls. Pieņemiet Viņu, un jūs būsiet pieņēmuši mīlu!"


Vēstījums 1995. gada 25. martā "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs dzīvot ar mieru savās sirdīs un ģimenēs. Taču tur nav miera, bērniņi, kur nav lūgšanas, un tur nav mīlestības, kur nepastāv ticība. Tādēļ, bērniņi, es aicinu jūs visus šodien atkal apņemties atgriezties! Es esmu tuvu jums un es aicinu jūs visus, bērniņi, savā patvērumā, lai jums palīdzētu. Bet jūs to negribat, un tā sātans kārdina jūs, un vismazākajās neveiksmēs jūsu ticība izzūd. Tādēļ, mīļie bērni, lūdzieties, un caur lūgšanu jūs saņemsiet svētību un mieru. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1995

Vēstījums 1995. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs mīlēt. Bērniņi, bez mīlestības jūs nevarat dzīvot ne ar Dievu, ne ar brāli. Tādēļ es aicinu jūs visus atvērt savas sirdis Dieva Mīlestībai, kura ir tik liela, un atvērt sirdis pret ikvienu jūsu starpā. Dievs aiz mīlestības pret cilvēkiem ir sūtījis mani jūsu vidū rādīt jums pestīšanas ceļu, mīlestības ceļu. Ja jūs vispirmām kārtām nemīlēsiet Dievu, tad jūs nebūsiet spējīgi mīlēt ne tuvāko, ne jums netīkamu personu. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, un caur lūgšanu jūs atklāsiet mīlestību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1995

Vēstījums 1995. gada 25. maijā "Mīļie bērni, es lūdzu jūs, bērniņi, palīdzēt man ar savām lūgšanām, lai cik iespējams daudz siržu nāktu tuvu pie manas Bezvainīgās Sirds. Sātans ir stiprs un visiem spēkiem grib vilkt cik iespējams daudz cilvēku sev tuvāk un grēkam, tādēļ viņš ložņā, meklējot laupījumu, lai varētu dabūt vairāk, ko uzkost. Es ļoti lūdzu jūs, bērniņi, lūdzieties un palīdziet man jums palīdzēt! Tādēļ, ka es esmu jūsu Māte un jūs mīlu, tādēļ es gribu jums palīdzēt! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1995

Vēstījums 1995. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni, šodien es esmu laimīga, jo redzu jūs tik lielā skaitā atsaukušos un atnākušus dzīvot manus vēstījumus. Es aicinu jūs, bērniņi, būt maniem priecīgajiem miera nesējiem šinī satrauktajā pasaulē! Lūdzieties par mieru, lai cik ātri vien iespējams varētu valdīt miera laiki, kurus mana Sirds nepacietīgi gaida. Es esmu jums blakus, bērniņi, un es aizbildinu par katru no jums atsevišķi Visuaugstā priekšā. Es svētīju jūs ar savu Mātes Svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/1995

Vēstījums 1995. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni, es aicinu jūs uz lūgšanu, jo vienīgi lūgšanā jūs varēsiet saprast, kādēļ man bija šeit jānāk. Svētais Gars apgaismos jūs, un jūs sapratīsiet, ka jums jāatgriežas. Bērniņi, es vēlos no jums izveidot visskaistāko ziedu pušķi mūžībai, bet jūs nepieņemat atgriešanās ceļu, pestīšanas ceļu, kuru es jums piedāvāju ar šīm atklāsmēm. Bērniņi, lūdzieties, pārveidojiet savas sirdis un nāciet tuvāk man! Lai labais pārspētu ļauno! Es jūs mīlu un svētīju! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1995

Vēstījums 1995. gada 25. augustā "Mīļie bērni, šodien es aicinu jūs uz lūgšanu. Lai lūgšana būtu jums kā dzīvība! Neviena ģimene nevar sacīt, ka tā dzīvo mierā, ja tā nelūdzas. Tādēļ sāciet jūsu gaitas no rīta ar rīta lūgšanu un vakarā beidziet ar pateicības lūgšanu Dievam. Bērniņi, es esmu ar jums, un es jūs mīlu, un es jūs svētīju, un es vēlos ikvienu no jums savā patvērumā! Jūs nevarat būt manā patvērumā, ja jūs neesat gatavi lūgties katru dienu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1995

Vēstījums 1995. gada 25. septembrī "Mīļie bērni, šodien es aicinu jūs iemīlēties Vissvētajā Altāra Sakramentā. Adorējiet Viņu, bērniņi, jūsu draudzēs, un tādā veidā jūs būsiet vienoti ar visu pasauli! Jēzus kļūs jūsu Draugs, un jūs vairs nerunāsiet par Viņu kā par kādu, ko slikti pazīstat. Vienība ar Viņu kļūs jūsu prieks, un jūs kļūsiet par Jēzus mīlestības lieciniekiem, mīlestības, kāda Viņam ir pret katru radījumu. Bērniņi, kad jūs adorējiet Jēzu, jūs esiet tuvu arī man. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1995

Vēstījums 1995. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni, šodien es aicinu jūs iziet dabā, jo tur jūs sastapsiet Dievu Radītāju. Šodien es aicinu jūs, bērniņi, pateikties Dievam par visu, ko Viņš jums dod! Pateicībā Viņam jūs atradīsiet un sapratīsiet visaugstāko labumu un visus citus labumus, kas jūs aptver. Bērniņi, Dievs ir liels un Viņa mīlestība pret ikvienu radību ir liela. Tādēļ lūdzieties, lai spētu saprast Dieva mīlestību un labestību. Dieva Radītāja mīlestībā un labestībā arī es esmu pie jums, kā dāvana. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1995

Vēstījums 1995. gada 25. novembrī "Mīļie bērni, šodien es aicinu katru no jums sākt no jauna mīlēt vispirms Dievu, Kurš ir izglābis un atpestījis jūs ikvienu, un tad brāļus un māsas jūsu tuvākajā apkārtnē. Bez mīlestības, bērniņi, jūs nevarēsit pieaugt svētumā un darīt labas lietas. Tādēļ, bērniņi, bez mitēšanās lūdziet, lai Dievs atklāj Savu mīlestību pret jums! Es jau esmu aicinājusi visus jūs būt vienībā ar mani un mīlēt. Arī šodien es esmu ar jums un es aicinu jūs atklāt mīlestību savās sirdīs un savās ģimenēs. Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums jāmīl! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1995

Vēstījums 1995. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es priecājos kopā ar jums, un es jums nesu mazo Jēzu, lai Viņš jūs svētītu. Es aicinu jūs, mīļie bērni, lai jūsu dzīve būtu vienota ar Viņu. Jēzus ir Miera Karalis, un vienīgi Viņš var dot jums Mieru, kuru jūs meklējat. Es esmu ar jums un es novēlu jūs tagad Jēzum īpašā veidā šinī jaunajā laikā, kad ir nepieciešams izšķirties par Viņu. Šis laiks ir žēlastības laiks. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1995

BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005