Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1991 In Latvian

Vēstījums 1991. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šodien kā vēl nekad es jūs aicinu lūgties. Jūsu lūgšana būs par mieru! Sātans ir spēcīgs un vēlas iznīcināt ne tikai cilvēku dzīvības, bet arī dabu un planētu, uz kuras jūs dzīvojat. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties, lai jūs tās caur savu lūgšanu aizsargātu ar Dieva Miera svētību. Dievs ir sūtījis mani pie jums, lai es jums palīdzētu. Ja gribat, ņemiet Rožukroni! Jau pats Rožukronis var darīt brīnumus pasaulē un jūsu dzīvē. Es svētu jūs un palieku ar jums, cik ilgi vien to grib Dievs. Es jums pateicos, ka jūs pasargājāt uzticību manai klātbūtnei šeit, un es jums pateicos tāpēc, ka jūsu atbilde kalpo labajam un mieram. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1991

Vēstījums 1991. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu izlemt Dieva labā tādēļ, ka attālināšanās no Dieva ir nemiera auglis jūsu sirdīs. Dievs ir tikai Miers, tāpēc tuvojieties Viņam ar savu personīgo lūgšanu, un tad dzīvojiet ar mieru savās sirdīs. Tā miers kā upe izplūdīs no jūsu sirdīm pasaulē. Nerunājiet par mieru bet dariet mieru! Es svētu katru no jums un katru jūsu labo lēmumu. Tādēļ nolemiet lūgties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1991


Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Mirjanai Dragičevičai Soldo 1991. gada 18. martā

"Mīļie bērni, esmu priecīga, ka jūs esat pulcējušies tik kuplā skaitā. Es vēlētos, lai jūs veltītu savas lūgšanas tiem maniem bērniem, kuri nepazīst manu mīlestību un mana Dēla mīlestību! Palīdziet viņiem to iepazīt! Palīdziet man kā visu jūsu Mātei! Mani bērni, cik daudz reižu es jūs šeit, Medžugorjē, esmu jau aicinājusi uz lūgšanu, un es aicināšu jūs atkal, jo es vēlos, lai jūs atverat savas sirdis manam Dēlam un atļaujiet Viņam ienākt un piepildīt jūs ar mieru un mīlestību! Ļaujiet Viņam, ļaujiet Viņam ienākt! Palīdziet Viņam ar savām lūgšanām, lai jūs būtu spējīgi izplatīt mieru un mīlestību uz pārējiem, jo tas šajos, cīņas ar sātanu laikos, ir ļoti svarīgi. Es bieži esmu jums teikusi: lūdzieties, lūdzieties, jo tikai ar lūgšanas palīdzību jūs aizdzīsiet sātanu un visu ļauno, kas nāk viņam līdzi. Es jums apsolu, mani bērni, ka es par jums lūgšos, bet es no jums gaidu spēcīgākas lūgšanas un es gaidu, ka jūs sāktu izplatīt mieru un mīlestību, uz ko es esmu jūs aicinājusi Medžugorjē jau gandrīz desmit gadus! Palīdziet man, un es lūgšu manu Dēlu par jums!"


Vēstījums 1991. gada 25. martā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu, lai Jēzus ciešanās jūs dzīvotu lūgšanā un vienībā ar Viņu. Izlemiet vairāk laika ziedot Dievam, kas jums dāvā šīs žēlastības dienas. Tādēļ, mīļie bērni, lūdzieties un īpašā veidā atjaunojiet jūsu sirdīs mīlestību pret Jēzu. Es esmu ar jums un pavadu jūs ar savu svētību un savām lūgšanām. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1991

Vēstījums 1991. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu, lai jūsu lūgšana būtu lūgšana ar sirdi. Katram no jums ir jāatrod laiku lūgšanai: tā jūs lūgšanā atklāsiet Dievu. Es nevēlos, lai jūs runātu par lūgšanu, bet gan lūgtos. Katrai dienai jābūt piepildītai ar pateicības lūgšanu pret Dievu par dzīvi un visu, kas jums ir. Es nevēlos, lai jūsu dzīve paiet runās, bet gan lai cildina Dievu ar darbiem! Es esmu pie jums un pateicos Dievam par katru acumirkli, ko pavadu ar jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1991

Vēstījums 1991. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu, lai jūs, kas esiet dzirdējuši manus miera vēstījumus, tos nopietni un ar mīlestību īstenotu dzīvē. Daudzi ir tādi kas tic, kamēr jūs runājat par vēstījumiem, taču viņi nedzīvo pēc tiem. Es aicinu jūs, mīļie bērni, uz dzīves un visa pārveidošanu, kas jūsos ir negatīvs, lai jūs pārvērstu visu sevi pozitīvajā un dzīvībā. Mīļie bērni, es esmu ar jums un vēlos katram no jums palīdzēt, lai viņš dzīvotu un Prieka Vēsti dzīvē apstiprinātu. Es esmu šeit, mīļie bērni, lai palīdzētu jums un jūs vestu uz debesīm. Debesīs ir prieks, kurā jūs varat dzīvot jau šodien. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1991

Vēstījums 1991. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien, lielajā dienā, kurā man sevi dāvājāt, es vēlos jūs visus svētīt un teikt: Tās ir žēlastības dienas, cik ilgi es ar jums esmu! Es vēlos jūs mācīt un jums palīdzēt iet svētuma ceļu. Ir daudz cilvēki, kas nesaprot manu vēstījumu, un to, ko es saku, negrib nopietni uztvert; bet tāpēc es aicinu jūs un lūdzu, lai jūs savā dzīvē ik dienas apliecinātu manu klātbūtni. Ja jūs lūdzaties, Dievs jums palīdzēs atklāt manas atnākšanas iemeslu. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties un lasiet Svētos Rakstus, lai jūs tajos atklātu manas atkārtotās atnākšanas vēstījumu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/1991

Vēstījums 1991. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties par mieru! Šajā laikā miers ir īpaši apdraudēts, un es no jums izlūdzu, lai jūs savās ģimenēs atjaunotu gavēni un lūgšanu. Mīļie bērni, es vēlos, lai jūs apjaustu situācijas nopietnību un ka daudz no tā, kas notiks, ir atkarīgs no jūsu lūgšanas. Bet jūs maz lūdzaties! Mīļie bērni, es esmu ar jums un aicinu jūs, lai jūs sāktu nopietni lūgties un gavēt, kā manas atnākšanas pirmajās dienās. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1991

Vēstījums 1991. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties, tagad kā vēl nekad, kamēr mans plāns sāks piepildīties! Sātans ir spēcīgs un vēlas izjaukt miera un prieka plānus un jūs maldināt, ka mans Dēls nav stiprs Savos lēmumos. Tādēļ es jūs aicinu visus, mīļie bērni, lai jūs vēl stiprāk lūgtos un gavētu. Es aicinu jūs atturēties deviņas dienas, tā ar jūsu palīdzību piepildīsies viss, ko es vēlos piepildīt caur noslēpumiem, ko iesāku Fatimā. Es aicinu jūs, mīļie bērni, lai jūs tagad nopietni aptvertu manas atnākšanas nozīmību un situācijas nopietnību! Es gribu glābt visas dvēseles un viņas pasniegt Dievam. Tāpēc lūgsimies, lai piepildītos pilnīgi viss, ko es esmu iesākusi. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1991

Vēstījums 1991. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu īpašā veidā lūgties un atturēties. Jo tagad kā vēl nekad sātans grib pasaulei rādīt savu negodīgo seju, ar kuru viņš arvien vairāk cilvēkus grib pavedināt uz grēka un nāves ceļu. Tādēļ, mīļie bērni, palīdziet, lai grēka pasaulē sāktu valdīt mana Bezvainīgā Sirds. Es jūs visus lūdzu, lai jūs savas lūgšanas un upurus pasniegtu manai prasībai, lai es tos varētu pasniegt Dievam par to, kas ir visnepieciešamākais. Aizmirstiet savas personīgās vēlēšanās un lūdzieties, mīļie bērni, par to, ko Dievs vēlās un ne par to, ko jūs vēlaties. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1991

Vēstījums 1991. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!" 10/1991

Vēstījums 1991. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Arī šoreiz es jūs aicinu lūgties. Lūdzieties, lai jūs varētu apjaust, ko Dievs jums vēlas sacīt caur manu klātbūtni un caur vēstījumiem, ko es jums dodu. Es vēlos jūs arvien tuvāk nest Jēzum un Viņa ievainotajai Sirdij, lai jūs varētu aptvert Viņa neizmērojamo Mīlestību, kas katram no jums ir dāvināta. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties, lai no jūsu sirdīm sāktu izplūst mīlestības avots uz katru cilvēku, arī uz to, kurš jūs nīst un nievā. Tā jūs ar Jēzus Mīlestību varēsiet uzvarēt visu šīs bēdīgās pasaules postu, kas ir bezcerīgi tiem, kas nepazīst Jēzu. Es esmu ar jums un jūs mīlu ar neizmērojamo Jēzus mīlestību. Paldies par visiem upuriem un lūgšanām! Lūdzieties, lai es jums vēl vairāk varētu palīdzēt! Jūsu lūgšanas man ir nepieciešamas. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1991

Vēstījums 1991. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šodien es jums īpašā veidā atnesu Mazo Jēzu, lai Viņš jūs svētītu ar Savu miera un mīlestības Svētību. Mīļie bērni, neaizmirstiet, ka tā ir žēlastība, ko daudzi cilvēki neapjauž un neatzīst. Tādēļ dodiet visu no jums, kas esat teikuši, ka man piederat un meklējat manu palīdzību. Vispirms dodiet savu mīlestību un piemēru savās ģimenēs. Jūs sakāt, ka Ziemassvētki ir ģimenes svētku diena, tāpēc, mīļie bērni, dodiet savās ģimenēs Dievam pirmo vietu, lai Viņš jums dod mieru un lai Viņš jūs ne tikai no kara, bet arī miera laikā sargātu no katra sātaniska kārdinājuma. Ja Dievs ir ar jums, tad jums ir viss, bet kad jūs Viņu negribat, tad kļūstat nožēlojami un pazuduši, un nezināt, kā pusē esat. Tāpēc, mīļie bērni, nešaubieties par Dievu, un tad jūs visu saņemsiet. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1991

BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005