Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1989 In Latvian

Vēstījums 1989. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz svētuma ceļa. Lūdzieties, lai jūs varētu saprast šī ceļa skaistumu un lieliskumu, kurā Dievs Sevi jums atklāj īpašā veidā. Lūdzieties, lai jūs spētu būt atvērti jebkam, ko Dievs dara caur jums, un lai savā dzīvē jūs prastu pateikties Dievam un priecāties par visu, ko Viņš dara caur katru līdzcilvēku. Es dodu jums savu svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1989

Vēstījums 1989. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz lūgšanu no sirds. Es vēlos, lai ikviens no jums būtu vienots ar Jēzu visā šinī žēlastības laikā, bet bez nemitīgas lūgšanas jūs nevarat izjust to žēlastību burvību un lielumu, kuras Dievs jums dod. Tādēļ, bērniņi, jebkurā brīdī pildiet savas sirdis kaut ar vismazākajām lūgšanām. Es esmu ar jums un nemitīgi sargāju ikvienu sirdi, kas man ir uzticēta. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1989

Vēstījums 1989. gada 25. martā "Mīļie bērni! Es jūs aicinu uz pilnīgu paļaušanos Dievam. Es aicinu jūs uz lielu prieku un mieru, ko tikai Dievs spēj dot. Es esmu ar jums un es katru dienu Dieva priekšā iestājos par jums. Es jūs, bērniņi, aicinu uzklausīt mani un dzīvot pēc vēstījumiem, kurus es jums dodu. Jau vairākus gadus es aicinu jūs uz svētumu, bet jūs vēl arvien esiet tālu projām no tā. Es svētīju jūs. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1989

Vēstījums 1989. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Es aicinu jūs uz pilnīgu paļaušanos Dievam. Lai viss, kas jums pieder, būtu Dieva rokās. Tikai tādā veidā jūsu sirdīs būs prieks. Bērniņi, priecājieties par visu, kas jums ir. Un pateicieties Dievam, jo viss ir Dieva dāvana jums. Tādā veidā jūs savā dzīvē spēsit pateikties par visu un visā atrast Dievu, pat vismazākajā ziediņā. Jūs atradīsiet lielu prieku. Jūs atradīsiet Dievu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1989

Vēstījums 1989. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Es aicinu jūs uz atvērtību Dievam! Redziet, bērniņi, kā daba atverās un dod dzīvību un augļus. Šajā pašā veidā es aicinu jūs dzīvot ar Dievu un pilnībā paļauties Viņam. Bērniņi, esmu ar jums un vēlos jums nemitīgi rādīt ceļu dzīvības priekā. Es vēlos, lai katrs no jums atrod to prieku un mīlestību, kas vienīgi Dievā ir atrodama un ko vienīgi Dievs spēj dot. Dievs neko vairāk no jums negrib kā vienīgi jūsu paļaušanos. Tādēļ, bērniņi, nopietni izšķirieties par Dievu, jo viss cits ir pārejošs. Vienīgi Dievs nepāriet. Lūdzieties, lai jūs varētu atklāt dzīves, kuru jums dod Dievs, lieliskumu un prieku! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1989

Vēstījums 1989. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs dzīvot pēc vēstījumiem, kurus es esmu jums devusi pēdējo astoņu gadu laikā. Šis ir žēlastības laiks, un es vēlētos, lai Dieva žēlastība būtu liela jums katram. Es svētīju jūs un mīlu jūs īpašā veidā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/1989

Vēstījums 1989. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs atjaunot savu sirdi. Atverieties Dievam un uzticiet Viņam visus jūsu grūtumus un krustus, lai Dievs ikvienu no tiem varētu pārvērst priekā. Bērniņi, jūs nevarēsit atvērties Dievam, ja nelūgsieties! Tādēļ no šodienas sāciet atlicināt dienā laiku vienīgi sarunai klusumā ar Dievu. Tā jūs varēsit ar Dieva palīgu liecināt par manu klātbūtni šeit. Bērniņi, negribu jūs piespiest, bet atdodiet Dievam savu laiku labprātīgi, kā Dieva bērni! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1989

Vēstījums 1989. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Es aicinu jūs uz lūgšanu. Ar lūgšanas palīdzību, bērniņi, jūs iegūstat prieku un mieru. Caur lūgšanu jūs esat bagātāki Dieva žēlastībā. Tādēļ, bērniņi, lai lūgšana būtu jūsu katra dzīve! Īpaši es jūs aicinu lūgties, lai atgrieztos visi tie, kas ir tālu no Dieva! Tad mūsu sirdis būs bagātākas, jo Dievs tad valdīs visu cilvēku sirdīs. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Lai lūgšana sāk vadīt visu pasauli! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1989

Vēstījums 1989. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu pateikties Dievam par visām dāvanām, kuras jūs esat savas dzīves laikā ieguvuši. Pat par vismazāko dāvanu, ko esat saņēmuši. Es pateicos kopā ar jums un vēlos, lai jūs visi sajustu prieku par šīm dāvanām, un lai Dievs nozīmē visu ikvienam no jums. Un tad, bērniņi, jūs varēsit nepārtraukti augt svētuma ceļā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1989

Vēstījums 1989. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs uz lūgšanu. Es vienmēr jūs aicinu, bet jūs vēl esat tālu. Tādēļ no šodienas nopietni izlemiet veltīt Dievam laiku. Es esmu ar jums, un es vēlos jūs mācīt lūgties ar sirdi. Lūdzoties ar sirdi, jūs satiksiet Dievu! Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1989

Vēstījums 1989. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Es jau gadiem aicinu jūs ar šo vēstījumu starpniecību, kurus es jums dodu. Bērniņi, ar vēstījumu palīdzību es vēlos jūsu sirdīs izveidot brīnišķīgu mozaīku, lai es varētu katru no jums stādīt Dieva priekšā kā neatkārtojamu attēlu. Tādēļ, bērniņi, es vēlos, lai jūsu lēmumi attiecībā uz Dievu būtu brīvi, jo Viņš jums ir devis brīvību. Tādēļ lūdzieties, lai brīvi no katras sātana ietekmes jūs varētu izšķirties tikai par Dievu. Es lūdzos par jums Dieva priekšā un es meklēju jūsu uzticēšanos Dievam. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1989

Vēstījums 1989. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs svētīju īpašā veidā ar savu Mātes svētību un es lūdzu par jums Dievu, lai Viņš jums piešķirtu sirds atgriešanās dāvanu. Jau daudzus gadus es jūs aicinu un cenšos pierunāt uz dziļu garīgo dzīvi un vienkāršību, bet jūs esat tik auksti. Tādēļ, bērniņi, es aicinu jūs pieņemt un izdzīvot visā nopietnībā šos vēstījumus, lai jūsu dvēsele nebūtu noskumusi, kad es vairs nebūšu ar jums un kad vairs jūs nevadīšu kā nedrošus bērnus, kas sper savus pirmos soļus. Tādēļ, bērniņi, katru dienu lasiet vēstījumus, ko es esmu jums devusi, un realizējiet tos, pārvēršiet darbībā. Es mīlu jūs un tādēļ aicinu jūs visus uz pestīšanas ceļa ar Dieva palīgu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1989

BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005