Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1987 In Latvian

Vēstījums 1987. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Lūk, arī šodien es vēlos jūs aicināt sākt dzīvot jaunu dzīvi jau šodien. Mīļie bērni, es lūdzu jūs pārdomāt, ka ikvienu no jums Dievs ir īpašā veidā izvēlējis Viņa lielajā plānā cilvēces glābšanai. Jūs pat nespējat saprast, cik liela ir jūsu loma Dieva plānos. Tādēļ, mīļie bērni, lūdzieties, lai lūgšanā jūs spētu izprast, kāds ir Dieva nodoms attiecībā uz jums. Es esmu ar jums, lai jūs spētu to uzsākt visā pilnībā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1987

Vēstījums 1987. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šodien es vēlos ietīt jūs visus savā apmetnī un vadīt jūs pa atgriešanās ceļu. Mīļie bērni, es lūdzu jūs, uzticiet Kungam visu savu pagātni, visu ļaunumu un naidu, kas sakrājies jūsu sirdīs. Es vēlos, lai katrs no jums būtu laimīgs, bet grēkā neviens nevar būt laimīgs! Tādēļ, mīļie bērni, lūdzieties, un lūgšanā jūs atradīsiet jaunu prieku. Prieks pārplūdīs jūsu sirdīs, un tā jūs kļūsiet prieka pilni liecinieki tam, ko es un mans Dēls vēlas no jums ikviena. Es svētīju jūs! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1987

Vēstījums 1987. gada 25. martā "Mīļie bērni! Šodien es esmu pateicīga par jūsu klātbūtni šai vietā, kurā es jums dodu īpašas žēlastības! Es aicinu ikvienu no jums ar šodienu sākt dzīvot to dzīvi, ko Dievs vēlas no jums un sākt darīt labus mīlestības un žēlsirdības darbus. Es nevēlos, mīļie bērni, ka jūs izdzīvotu šo vēstījumu, taču paliktu pieķērušies grēkam, kas man ir nepatīkami. Tādēļ, mīļie bērni, es vēlos, lai katrs no jums sāktu dzīvot jaunu dzīvi, nesagraujot to visu, ko Dievs jūsos rada un jums dod. Es dodu jums savu īpašo svētību un es palieku ar jums jūsu atgriešanās ceļos. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1987

Vēstījums 1987. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs lūgties. Ziniet, mīļie bērni, ka Dievs lūgšanā piešķir speciālas dāvanas! Tādēļ meklējiet un lūdziet, lai jūs varētu saprast un aptvert visu, ko es jums šeit dodu. Es aicinu jūs visus, mīļie bērni, uz sirds lūgšanu! Ziniet, ka bez lūgšanas jūs nevarat saprast visu to, ko Dievs plāno paveikt caur katru no jums! Tādēļ lūdzieties! Es vēlos, lai caur katru no jums Dieva plāns varētu izpildīties; lai viss, ko Dievs iedēstījis jūsu sirdīs, varētu saglabāties un izaugt. Un tāpēc lūdzieties, lai Dieva svētība varētu aizsargāt ikvienu no jums pret to ļaunumu, kas jūs apdraud. Es svētīju jūs, mīļie bērni! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1987

Vēstījums 1987. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Es aicinu ikvienu no jums uzsākt dzīvot Dieva mīlestībā. Mīļie bērni, jūs esat gatavi pieņemt grēku un nodot sevi sātana rokās bez domāšanas. Es aicinu ikvienu no jums apzinīgi izšķirties par Dievu un pret sātanu. Esmu jūsu Māte un tādēļ vēlos jūs visus vadīt uz īstu svētumu. Es vēlos, lai ikviens no jums būtu laimīgs šeit uz Zemes un būtu ar mani kopā Debesīs. Šis ir, mīļie bērni, manas atnākšanas uz šejieni nolūks, un tā ir mana vēlēšanās! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1987

Vēstījums 1987. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es pateicos jums un vēlos jūs visus aicināt uz Dieva mieru. Es vēlos, lai ikviens no jums pārdzīvotu savā sirdī to mieru, ko dod Dievs. Es vēlos jūs šodien visus svētīt. Es svētīju jūs ar Dieva svētību, un es lūdzos jūs, mīļie bērni, man sekot manā ceļā un izdzīvot to! Es jūs mīlu, mīļie bērni, un tādēļ neskaitāmas reizes es nāku jūs aicināt, un es pateicos par visu, ko jūs darāt manā labā. Es jūs lūdzu, palīdziet man stādīt jūs Dieva priekšā, lai jūs varētu izpestīt! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/1987

Vēstījums 1987. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Es jūs lūdzu, uzsāciet šodien ceļu uz svētumu! Es jūs mīlu un tādēļ vēlos, lai jūs būtu svēti. Es nevēlos, ka sātans jūs bloķētu šinī ceļā. Mīļie bērni, lūdzieties un pieņemiet visu, ko Dievs jums dod šinī skarbajā ceļā. Tomēr tajā pašā laikā Dievs atklās daudz pievilcīga un patīkama tiem, kas uzsāks iet pa šo ceļu, un viņi sāks mīļuprāt atsaukties uz ikvienu Dieva aicinājumu. Nepievērsiet uzmanību sīkumiem! Ilgojieties pēc Debesīm! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1987

Vēstījums 1987. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu, lai ikviens no jums izlemtu dzīvot pēc maniem vēstījumiem. Dievs ir atļāvis man arī šogad, kuru Baznīca ir veltījusi man, runāt uz jums un pamudināt jūs uz svētumu. Mīļie bērni, meklējiet pie Dieva žēlastības, kuras Viņš dod jums caur mani! Es esmu gatava iestāties pie Dieva par visu, ko jūs meklējat, lai jūsu svētums būtu pilnīgs. Tādēļ, mīļie bērni, neaizmirstiet meklēt, jo Dievs man ir atļāvis priekš jums iegūt žēlastības! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1987

Vēstījums 1987. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es vēlos aicināt jūs uz lūgšanu. Lai lūgšana būtu jūsu dzīve! Mīļie bērni, veltījiet savu laiku vienīgi Jēzum, un Viņš dos jums visu, ko jūs meklējat! Viņš atklās jums Sevi visā pilnībā. Mīļie bērni, sātans ir stiprs un gaida, ka varētu pārbaudīt ikvienu no jums. Lūdzieties, un tādā veidā viņš nebūs spējīgs ne jūs ievainot, ne bloķēt jūs svētuma ceļā! Mīļie bērni, caur lūgšanu audziet arvien pret Dievu no dienas dienā! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!!" 09/1987

Vēstījums 1987. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Šodien es vēlos aicināt jūs visus izlemt par labu paradīzei. Ceļš ir grūts tiem, kas nav izšķīrušies par Dievu. Mīļie bērni, izšķirieties un ticiet, ka Dievs Sevi jums dod visā Savā pilnībā! Jūs esat aicināti un jums jāatbild Tēva aicinājumam, Kurš aicina jūs caur mani! Lūdzieties, jo lūgšanā ikviens no jums būs spējīgs sasniegt pilnīgu mīlestību! Es svētīju jūs un es vēlos jums palīdzēt tā, lai ikviens no jums būtu zem mana Mātes apmetņa. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1987

Vēstījums 1987. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu ikvienu no jums izlemt, lai atkal uzticētu man pilnībā visas lietas. Vienīgi šādā veidā es varēšu ikvienu no jums stādīt Dieva priekšā. Mīļie bērni, ziniet, ka es jūs neizmērojami mīlu un ka vēlos ikvienu no jums sev, bet Dievs visiem ir devis brīvību, ko es labprāt respektēju un pazemīgi pieņemu. Es vēlos, mīļie bērni, lai jūs palīdzētu, lai viss, ko Dievs ir plānojis šinī draudzē, tiktu realizēts. Ja jūs nelūgsieties, jūs nebūsiet spējīgi sajust manu mīlestību un saprast plānus, kuri Dievam ir šai draudzei un katram no jums individuāli. Lūdzieties, lai sātans jūs nekārdina ar savu lepnumu un iedomāto spēku. Es esmu ar jums un vēlos, lai jūs ticētu, ka es jūs mīlu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1987

Vēstījums 1987. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Priecājieties ar mani! Mana sirds līksmo, jo Jēzus ir, un šodien es vēlos Viņu dot jums. Mīļie bērni, es vēlos, lai ikviens no jums atvērtu savu sirdi Jēzum, un tad es mīlestībā Viņu jums došu. Mīļie bērni, es vēlos, lai Viņš jūs pārmaina, māca un aizsargā. Šodien es īpašā veidā lūdzos par katru no jums un es stādu jūs Dieva priekšā, lai Viņš atklātos jūsos. Es aicinu jūs uz patiesu lūgšanu ar sirdi, lai ikviena jūsu lūgšana būtu saruna ar Dievu. Lieciet Dievu pirmajā vietā gan jūsu darbā, gan jūsu ikdienas dzīvē! Ar lielu nopietnību es jūs šodien aicinu man paklausīt un darīt saskaņā ar maniem aicinājumiem. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1987


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005