Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2007 In Dutch

Boodschap van 25 januari 2007 "Lieve kinderen! Plaats de Heilige Teksten op een zichtbare plaats in de familiekring en lees ze. Op deze manier zul je te weten komen waarvoor je moet bidden met jouw hart en jouw gedachten zullen meteen ook op God gevestigd zijn. Vergeet niet dat jouw leven voorbijgaat zoals van een bloem in het veld, die van ver zichtbaar is en dan opeens verdwenen. Kleine kinderen, laat overal een teken van goedheid en liefde na, overal waar je voorbijkomt en God zal je zegenen met een overvloed van zijn zegeningen. Dank je om te reageren op deze oproep." 01/2007

Boodschap van 25 februari 2007 "Lieve kinderen! Open jullie harten voor God's barmhartigheid in deze Vastentijd. De Hemelse Vader wil ieder van jullie bevrijden van de slavernij van de zonde. Daarom, kleine kinderen, maak een goed gebruik van deze tijd door naar God toe te gaan en jullie zonden te belijden, verlaat de zonde en kies voor heiligheid. Doe dit uit liefde voor Jezus, die jullie allen vrijkocht met zijn bloed, zodat jullie vreugde en vrede mogen hebben. Vergeet niet, kleine kinderen: jullie vrijheid is tevens jullie zwakte, volg daarom mijn boodschappen met ernst. Bedankt om gevolg te geven aan mijn oproep." 02/2007

Boodschap van 25 March 2007 "Lieve kinderen! Ik wens jullie te danken vanuit mijn hart voor jullie zelfverloochening tijdens de vastentijd. Ik wens jullie aan te moedigen verder te gaan met vasten met een open hart. Kleine kinderen, door dit vasten en de zelfverloochening worden jullie sterker in geloof. In God zelf zullen jullie de ware vrede vinden door dagelijks gebed. Ik ben met jullie en ik word niet vermoeid. Ik wens jullie allen mee te nemen naar de Hemel, daarom, kies dagelijks voor heiligheid. Dank jullie om te beantwoorden aan mijn oproep." 03/2007

Boodschap van 25 april 2007 "Lieve kinderen! Ook vandaag wil ik jullie oproepen tot bekering. Open jullie harten. Dit is een tijjd van genade terwijl ik bij jullie ben, maak er goed gebruik van. Zeg:" Dit is de tijd voor mijn ziel." Ik ben met jullie en heb jullie lief met een onmeetbare liefde. Ik dank jullie om te reageren op mijn oproep." 04/2007

Boodschap van 25 mei, 2007 "Lieve kinderen! Bid met mij tot de Heilige Geest opdat Hij jou wil begeleiden in het zoeken van God's wil op de weg naar jouw heiligheid. En jij die ver van het gebed staat, bekeer je en, in de stilte van jouw hart, kies voor redding van jouw ziel en voed dit met gebed. Ik zegen jullie elk individueel met mijn moederlijke zegen. Ik dank jullie om te reageren op mijn oproep." 05/2007

Boodschap van 25 juni 2007 "Lieve kinderen, Met grote vreugde in mijn hart roep ik u ook vandaag op tot bekering. Kindertjes, vergeet niet dat ge allen zéér belangrijk zijt in het grote plan dat God leidt door Medjugorje. God wenst de ganse wereld te bekeren en nodigt de wereld uit tot het heil en de weg naar Hem. Hij, die het begin is en het einde van ieder wezen. Ik nodig u, uit de grond van mijn hart, op een bijzondere wijze uit: opent u voor deze bijzondere genade, die God u geeft door mijn aanwezigheid hier. Ik verlang ieder van u te danken voor de offers en de gebeden. Ik ben met u en zegen u allen. Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 06/2007

Boodschap van 25 Nov 2007 "Lieve kinderen, Vandaag, nu gij Christus viert, de Koning van alles wat geschapen is, wens ik dat Hij de Koning van uw leven zou zijn. Alleen door geven, mijn lieve kinderen, kunt gij de gave verstaan van het offer van Jezus aan het kruis, voor ieder van u. Kindertjes, geef tijd aan God, dat Hij u zou omvormen en vullen met zijn Genade, zodat gij een genade voor de anderen kunt zijn. Voor u, kindertjes, ben ik een genadegave van liefde, die van God komt, voor deze wereld zonder vrede. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 11/28/07

Boodschap van 25 Dec 2007 "Lieve kinderen, Met grote vreugde in mijn hart breng ik u de Koning van de Vrede, opdat Hij u met zijn zegen zou zegenen. Aanbidt Hem en geeft tijd aan uw Schepper naar wie uw hart verlangt. Vergeet niet dat ge op deze aarde voorbijgangers zijt en dat de dingen u kleine vreugden kunnen schenken terwijl u, door mijn Zoon, het eeuwig leven gegeven wordt. Daarom ben ik met u om u te leiden naar datgene, waar uw hart naar verlangt. Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 12/2007


JAKOV KERSTDAG 25 DECEMBER 2007

"Lieve kinderen, Vandaag nodig ik u op een bijzondere wijze uit om u open te stellen voor God en dat ieder van uw harten vandaag de plaats moge worden waar Jezus geboren wordt. Kindertjes, gans de tijd dat God me toelaat bij u te zijn, verlang ik u te leiden naar de vreugde van uw leven. Kindertjes, de echte vreugde van uw leven is God. Daarom, kindertjes, zoekt de vreugde niet in de dingen van deze wereld, maar opent uw harten en verwelkom God. Alles gaat voorbij, kindertjes, alléén God blijft in uw hart. Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/28/2007