Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2000 In Latvian

Vēstījums 2000. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Es jūs aicinu, bērniņi, uz nepārtrauktu lūgšanu! Kad jūs lūdzaties, jūs esat tuvāk Dievam, un Viņš jūs vadīs pa miera un pestīšanas ceļu. Tādēļ es šodien lūdzu jūs dot mieru citiem. Tikai Dievā ir patiess miers. Atveriet savas sirdis un kļūstiet miera devēji, un citi atradīs mieru jūsos un caur jums, un tādējādi jūs liecināsit Dieva mieru un mīlestību, ko Viņš jums dāvā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2000

Vēstījums 2000. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Mostieties no neticības un grēka miega, jo šis ir žēlastības laiks, ko jums Dievs dod! Izmantojiet šo laiku un meklējiet pie Dieva žēlastību dziedināt savu sirdi, lai jūs ar sirdi varētu redzēt Dievu un cilvēku! Īpaši lūdzieties par tiem, kas vēl nav iepazinuši Dieva mīlestību, un ar savu dzīvi lieciniet, lai arī viņi varētu nākt pie Dieva un Viņa neizmērojamās Mīlestības pazīšanas! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2000


2000. gada 18. martā

Mirjanas dzimšanas dienas gadskārtējais Vēstījums:

"Mīļie bērni! Nemeklējiet mieru un laimi velti sliktās vietās un sliktās lietās! Nepieļaujiet, lai jūsu sirdis kļūtu smagas, mīlot tukšību un iznīcību! Piesauciet mana Dēla Vārdu! Pieņemiet Viņu savā sirdī! Tikai mana Dēla vārdā jūs savā sirdī sajutīsiet īstu laimi un mieru! Tikai tādā veidā jūs iepazīsiet Dieva mīlestību un dosiet To tālāk! Es jūs aicinu būt maniem apustuļiem!"

NB. Parādīšanās sākās 9.55 rītā un ilga apmēram 5 minūtes. Dievmāte lūdzās par ikvienu un svētīja ikvienu. Mirjana īpaši stādīja priekšā slimos. Šoreiz Dievmāte nerunāja neko par Noslēpumiem.


Vēstījums 2000. gada 25. martā "Mīļie bērni! Lūdzieties un izmantojiet šo laiku labi, jo šis ir žēlastības laiks! Es esmu ar jums un es aizbilstu par katru no jums Dieva priekšā, lai jūsu sirds atvērtos Dievam un Dieva mīlestībai. Bērniņi, lūdzieties bez mitēšanās, līdz lūgšana kļūst jums prieks! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2000

Vēstījums 2000. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs atgriezties! Jūs pārāk esat aizņemti ar materiālām lietām, bet maz ar garīgām! Atveriet savas sirdis un atkal vairāk sāciet strādāt pie savas personīgās atgriešanās! Izlemiet katru dienu veltīt laiku Dievam un lūgšanai, līdz lūgšana jums kļūs par priecīgu satikšanos ar Dievu. Tikai tā jūsu dzīvei būs jēga un jūs ar prieku pārdomāsiet par mūžīgo dzīvi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2000

Vēstījums 2000. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Priecājos ar jums un šajā žēlastības laikā aicinu jūs uz garīgu atjaunotni. Lūdzieties, bērniņi, lai Svētais Gars pilnībā ienāk un paliek jūsos tā, ka jūs varat priekā liecināt visiem, kas ir tālu no ticības. Lūdzieties, bērniņi, sevišķi par Svētā Gara dāvanām, lai katru dienu un jebkurā situācijā jūs mīlestības garā tuvotos līdzcilvēkiem, lai gudrībā un mīlestībā pārvarētu jebkuras grūtības. Esmu ar jums un iestājos par katru no jums Jēzus priekšā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2000

Vēstījums 2000. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs uz lūgšanu. Tas, kurš lūdzas, nebaidās par nākotni. Bērniņi, neaizmirstiet: es esmu ar jums un es jūs visus mīlu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2000

Vēstījums 2000. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Neaizmirstiet, ka jūs šeit virs Zemes esat ceļā uz mūžību, un ka jūsu mājas ir Debesīs! Tādēļ, bērniņi, esiet atvērti Dieva mīlestībai un atstājiet patmīlību un grēku! Lai jūsu prieks būtu tikai Dieva atklāšana ikdienas lūgšanā! Tādēļ izmantojiet labi šo laiku un lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo Dievs ir jums klāt lūgšanā un caur lūgšanu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2000

Vēstījums 2000. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Vēlos dalīties ar jums savā priekā. Savā Bezvainīgajā Sirdī jūtu, ka daudzi jau ir tuvojušies man un, lūdzoties un atgriežoties, savās sirdīs sevišķā veidā nes manas Bezvainīgās Sirds uzvaru. Vēlos pateikties jums un mudināt jūs Svētā Gara mīlestībā un spēkā vēl vairāk strādāt Dievam un Viņa Valstībai! Esmu ar jums un kā Māte svētīju jūs. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2000

Vēstījums 2000. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs atvērties lūgšanai. Lai lūgšana jums pārtop priekā! Atjaunojiet lūgšanos ģimenēs un veidojiet lūgšanu grupas. Tā jūs piedzīvosiet prieku lūgšanā un kopībā. Visi, kas lūdzas un piedalās lūgšanu grupās, savās sirdīs ir atvērti Dieva gribai un priekā apliecina Dieva mīlestību. Esmu ar jums, nesu jūs visus savā Sirdī un kā Māte svētiju jūs. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/2000

Vēstījums 2000. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Šodien vēlos atvērt jums manu Mātes Sirdi un aicināt jūs visus lūgties manā nodomā. Vēlos ar jums atjaunot lūgšanu un aicināt jūs uz gavēni, ko vēlos veltīt manam Dēlam Jēzum, lai nāktu jauns laiks, pavasara laiks! Šajā Jubilejas gadā tik daudzas sirdis ir atvērušās man, un Baznīca atjaunojas Svētajā Garā. Priecājos kopā ar jums un pateicos Dievam par šo dāvanu, bet jūs, bērniņi, aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz lūgšana kļūst jums par iepriecinājumu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2000

Vēstījums 2000. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šodien, kad Debesis ir jums īpašā veidā tuvu, es aicinu jūs uz lūgšanu, lai caur lūgšanu jūs liktu Dievu pirmajā vietā! Bērniņi, šodien es esmu pie jums un es svētiju katru no jums ar savu Mātes svētību, lai jums ir spēks un mīlestība visiem cilvēkiem, ko satiksiet savā Zemes dzīves laikā, un lai jūs spētu dot Dieva mīlestību. Es priecājos ar jums un vēlos pastāstīt, ka brālis Slavko ir piedzimis Debesīs un aizbildina par jums. Paldies jums, ka esat atsaukušies manam aicinājumam!" (24. novembrī, vadot Krustaceļu, šai pasaulei mira Medžugorjes prāvests fr. Slavko Barbaričs) 11/2000

Vēstījums 2000. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šodien, kad Dievs man ir ļāvis būt pie jums ar mazo Jēzu uz rokām, es priecājos ar jums un pateicos Dievam par visu, ko Viņš šinī Jubilejas gadā ir darījis. Īpaši es pateicos Dievam par visu to cilvēku aicinājumiem, kuri ir pateikuši Dievam "Jā" pilnībā. Es svētīju jūs ar savu svētību un ar Mazā Jēzus svētību. Lūdzos par jums visiem, lai jūsu sirdīs rastos prieks, lai šajā priekā arī jūs nestu to prieku, kāds šodien ir man! Šinī Bērnā es jums nesu jūsu siržu Pestītāju un To, kurš jūs aicina uz dzīves svētumu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/2000


Gadskārtējā Dievmātes atklāsme Jakovam Kolo 2000. gada Ziemassvētkos:

"Mīļie bērni! Šodien, kad Jēzus ir dzimis un ar Savu dzimšanu atnesis neaprakstāmu prieku, mīlestību un Mieru, es īpašā veidā jūs aicinu pateikt savu "Jā" Jēzum! Atveriet savas sirdis, lai Jēzus tajās ieietu, ņemtu mājvietu un sāktu darboties caur jums! Tikai tā jūs sapratīsiet Dieva mīlestības, prieka un miera īsto skaistumu. Mīļie bērni, priecājieties par Kristus dzimšanu un lūdzieties par visu to sirdīm, kas tās nav atvēruši Jēzum, lai Jēzus varētu ikvienā no tām ieiet un sākt darboties caur tām: lai katrs cilvēks būtu piemērs, kādam jābūt īstam cilvēkam, caur kuru Dievs darbojas!"


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005