Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1999 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Ino-otro ko an pag-imbita ha iyo ha pag-ampo. Waray kamo rason na mag-trabaho hin doro tungod kay an mga natural na hinimo halarum pa iton pangaturog. Abrehi iton iyo mga kalugaringon ha pag-ampo. Usba niyo an pag-ampo hiton iyo mga pamilya. Ibutang an Sagrado na mga Surat ha puesto na makikita hiton iyo pamilya, basaha i-ne, hunahuna-a hin maupay ngan hibaro-a kon ano an pag-higugma han Diyos han Iya mga tawo. An pag-higugma Niya makikita liwat bisan yana nga mga panahon tungod kay guin susugo Niya ako na tawgon kamo ngadto ha dalan han pagka-salba. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/99

Tugon ha petsa Pebrero 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw upod ako niyo ha espesyal na pag-huhunahuna ngan pag-buhi pag-hinumdom ha kasing-kasing ko hadton kakuri-an na guin agui-an ni Hesus didto han Iya pasyon. Mga anak, abrehi iton mga kasing-kasing niyo ngan ihatag ha akon an ngatanan na sulod hito: mga kalipay, kasolub-on ngan an kada usa, bisan iton pinakaguti-ay, na hapdos, para akon ma-ihalad kan Hesus; para dida hiton Iya waray sukol na pag-higugma, susunugon Niya ngan hihimo-on iton iyo mga kasulob-on na upod ha kalipay han Iya pagka-banhaw. Amo i-ne nga,tinatawag ko kamo ha espesyal na pa-agui, mga anak, para mag-abre iton iyo mga kasing-kasing ha pag-ampo, para na pa-agui ha pag a-ampo mahimo kamo na mga kasangkayan ni Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/99


TINUIG NA PAGPAPAKITA KAN MIRJANA SOLDO HA PETSA MARSO 18, 1999

"Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko na kamo mag-hatag hiton iyo mga kasing-kasing ha akon para ma-dara ko kamo ngadto ha dalan tikadto han kahayag ngan waray katapusan na kinabuhi. Di-re ko gusto na iton iyo mga kasing-kasing mag sudoy-sudoy dida hinen kasiruman yana nga mga adlaw. Bubuligan ko kamo. U-upod ako ha iyo dida hi-ne nga agui-an han pag-diskubre hiton pag-higugma ngan ha kamaloloy-on han Diyos. Silbi nanay, hinahangyo ko an iyo permiso na himo-on i-ne. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

An pagpapakita inabot hin 6 ka minuto tikang alas 10:14 hasta 10:20 ha aga (oras didto). An Mahal na Birhen nag-pulong bahin han mga tugon-sekreto. Benendisyunan an ngatanan.


Tugon ha petsa Marso 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo ha kinasing-kasing na pag a-ampo. Espesyal ko na tawag ha iyo na mag-ampo para mag bag-o hin kinabuhi ha pagka-Diyos-non adton mga sala-an, adton mga sigue iton pag-tusok ha kasing-kasing ko ngan ha kasing-kasing han Anak ko na hi Hesus gamit an espada han kama-sinahon ngan an inadlaw na mga pag i-insulto ngan di-re pag tu-o. Mangadye kita, mga anak, para ha tanan na di-re gusto mahibaro bahin ha pag-higugma han Diyos, bisan kon hira mga taga-Santa Iglesya. Mag-ampo kita na mag bag-o hira hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non, para an Santa Iglesya ma-banhaw dida ha pag-higugma. Dida la ha pag-higugma ngan pag-ampo, mga anak, na ma-bubuhi niyo i-ne nga panahon na hatag ha iyo para mag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Ibutang an Diyos ha pinaka-una nga puesto, despues an nabanhaw na Hesus mahihimo na sangkay niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/99

Tugon ha petsa Abril 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw tinatawag ko kamo ha pag-ampo. Mga anak, magma-lipayon kamo nga taga-dara hin kalinaw ngan pag-higugma din-he ha kalibutan na waray kalinaw. Pa-agui ha pag pupu-asa ngan pag a-ampo, i-testigo niyo na akon kamo ngan ibinubuhi niyo an akon mga guin tugon. Mag-ampo ngan mag-biling! Guin a-ampo ngan guin hahangyo ko kamo atbang ha Diyos na mag bag-o kamo hin kinabuhi ha pagka Diyos-non; na an kinabuhi niyo ngan iton iyo batasan permi Kristohanon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/99

Tugon ha petsa Mayo 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw tinatawag ko kamo na mag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non ngan ha madig-on na pagtu-o ha Diyos. Mga anak, sigue an iyo pag-biling hin kalinaw ngan iba-iba nga pa-agui an iyo pag a-ampo, pero waray pa niyo ihatag an iyo kasing-kasing ha Diyos para pun-on Niya han Iya pag-higugma. Amo i-ne, nga a-anhi ako upod niyo para tudruan kamo ngan dad-on kamo paharani ha pag-hihigugma han Diyos. Kon hinihigugma niyo an Diyos labaw han ngatanan, madali la para ha iyo mag-ampo ngan mag-abre hiton iyo kasing-kasing ha Iya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/99

Tugon ha petsa Hunyo 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw nagpapasalamat ako han iyo pag-buhi ngan pag-testigo bahin han akon mga tugon dida ha kinabuhi niyo. Mga anak, magma dig-on kamo ngan mag-ampo para pa-agui ha pag a-ampo matagan kamo hin kusog ngan kalipay. Amo la i-ne nga pa-agui na ma a-akon an kada usa ha iyo ngan dadad-on ko kamo ha dalan han pagka-salba. Mga anak, mag-ampo kamo ngan dida hiton kinabuhi niyo mag-testigo bahin han akon pag-kanhi. Hina-ut unta na an kada adlaw mahimo nga malipayon na pag-testigo para ha iyo bahin hiton pag-higugma han Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/99


Tinuig na Pagpapakita han Mahal na Birhen kan Bisyunaryo Ivanka 1999

An pinagpakita-an na hi Ivanka Ivankovic-Elez nagka-ada han iya regular na tinuig na pinagpapakita-an ha petsa Hunyo 25, 1999. Siring han mga bisyunaryo mismo, hira Vicka, Maria ngan Ivan adlaw-adlaw hira pinagpapakita-an, mintras hira Mirjana, Ivanka ngan Jakov usa ka beses kada tuig an ira.

Dido han katapusan na pagpapakita ha petsa Mayo 7, 1985, an Mahal na Birhen guin hatag ha iya han ika-napulo nga tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya na ha bug-os kinabuhi niya usa ka beses kada tuig hiya pagpapakita-an ngan dida i-ne ha anibersaryo han mga pagpapakita. Ngan amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpakita kan Ivanka inabot hin 7-8 ka minuto didto ha balay-pamilya niya. Nadidto la an pamilya ni Ivanka, bana ngan tolo nga anak. Pagka-tapos han pagpapakita, nag-siring hi Ivanka na mintras nagpapakita an Mahal na Birhen, guin ampo niya an parokya ngan an mga pamilya, ngan guin rekomenda niya an tanan ha pag-ampo niya. Nag-hatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod na tugon:

"Hinigugma ko na mga anak, magpasalamat kamo ha Anak ko para han mga grasya na guin hatag Niya ha iyo. Mag-ampo para hin kalinaw, mag-ampo para hin kalinaw, mag-ampo para hin kalinaw!"


Tugon ha petsa Hulyo 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw malipayon ako upod niyo ngan tinatawag ko kamo ha kinasing-kasing na pag a-ampo. Tinatawag ko kamo ngatanan, mga anak, na magpa-salamat ha Diyos upod nakon para han Iya mga grasya na guin hahatag Niya ha iyo pa-agui ha akon. Gusto ko na ma-intendihan niyo na gusto ko matuman din-he, di-re la an usa nga lugar hin pag-ampo, kundi lugar hin pag-susugat han mga kasing-kasing. Gusto ko na an akon kasing-kasing, an kan Hesus, ngan an iyo kasing-kasing mahi-usa ha pag-higugma ngan kalinaw. Amo i-ne, mga anak, na mag-ampo ngan mag-maresyo tungod han ngatanan na guin hihimo han Diyos din-he, bisan kon sigue hi Satanans pag-tukso hin awayan ngan kasamok. Upod ako niyo ngan tutugwayan ko kamo ngatanan ha dalan han pag-higugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/99

Tugon ha petsa Agosto 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw tinatawag ko kamo na mag-hatag hin pag-dayaw ha Diyos an Taga-himo dida ha mga kolor han natural na guin himo. Nag-pupulong Hiya ha iyo liwat pa-agui hiton pinaka-gutiay na bukad bahin han Iya kahusay ngan hiton kahalarum na pag-higugma Niya dida han pag-himo Niya ha iyo. Mga anak, hina-ut unta na an pag-ampo mag-agos tikang ha kasing-kasing niyo sugad han presko na tubig nga nagtututubod tikang ha busay. Hina-ut unta na an mga guin tanman na ka-umahan mag-pulong ha iyo bahin hiton kamaloloy-on han Guino-o ngadto ha kada usa na hinimo. Amo nga, usba iton iyo pag-ampo hin pasalamat para ha tanan na guin hahatag Niya ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/99

Tugon ha petsa Septembre 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ino-otro ko an tawag na kamo mahimo nga taga-dara han akon kalinaw. Ha espesyal na pa-agui, yana nga panahon na guin babantog na an Diyos harayo, an tinu-od amo an waray labis pa iton kaharani Niya ha iyo sugad hit yana. Tinatawag ko kamo na usba iton pag a-ampo dida ha pamilya niyo pa-agui han pag-basa hiton Sagrado na Surat ngan magka-ada kamo hin kalipay pag-susugat ha Diyos nga nag-hihigugma hin waray katapusan ha mga guin himo Niya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/99

Tugon ha petsa Oktubre 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Ayaw kalimot: panahon yana hin grasya; amo nga, mag-ampo kamo, mag-ampo, mag-ampo! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/99

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw tinatawag ko kamo ha pag-ampo. Yana nga panahon hin grasya, hina-ut unta na an krus mahimo na senyales hin pag-higugma ngan paghi-usa para ha iyo nga di-in nagtitikang an tinu-od na kalinaw. Amo i-ne, mga anak, na mag-ampo kamo labi na yana nga panahon na an Niño Hesus, an Taga-Himo han Kalinaw, matawo unta dida ha kasing-kasing niyo. Tungod la ha pag a-ampo kamo mahihimo na akon apostoles hin kalinaw din-he ha kalibutan na waray kalinaw. Amo i-ne nga, mag-ampo kamo tubtub ngada na an pag a-ampo mag-dara hin kalipay para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/99

Tugon ha petsa Disyembre 25, 1999 "Hinigugma ko na mga anak! Panahon i-ne yana hin grasya. Mga anak, yana nga adlaw upod an Niño Hesus na kugos ko, guin tatagan ko kamo hin posibilidad na mag-desider para han kalinaw. Pa-agui hiton iyo pag-siring na ‘Oo’ para hin kalinaw ngan an pag-desisyun niyo para ha Diyos, nag a-abre an usa nga bag-o na posibilidad para hin kalinaw. Amo la i-ne nga pa-agui, mga anak, na i-nen ika-usa ka gatos nga tu-ig mahihimo para ha iyo na panahon hin kalinaw ngan kaupayan. Sanglit, ibutang an bag-o nga natawo na Niño Hesus ha pinaka-una nga puesto ha kinabuhi niyo ngan dadad-on kamo Niya ngadto ha dalan han pagka-salba. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/99


An tinuig na pagpapakita kan Jakov Colo, Pasko han 1999

An pagpapakita nag-tikang alas tres ha kulop (oras didto) ngan inabot hin 10 ka minuto. Malipayon an Mahal na Birhen han iya pag-kanhi ngan sul-ot niya an bestida na kolor bulawan upod an Niño Hesus ha mga butkon niya. Nag-pulong hiya bahin han mga tugon-sekreto ngan guin bendisyunan niya an ngatanan nga nadidto. Nag-hatag hiya hi-ne nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw na kumple-anyo han pagka-tawo han Anak ko, nga di-in puno an kasing-kasing ko hin waray sukol na kalipay ngan pag-higugma, ini-imbita ko kamo ha kumpleto na pag a-abre ngan ha kumpleto na pag-hahalad hin kalugaringon ha Diyos. Ilabay an tanan na kasiruman sulod hiton iyo kasing-kasing ngan tugoti an hayag ngan higugma han Diyos na maka-sulod ngan mag-puyo ha kasing-kasing niyo hin waray katapusan. Magma taga-dara kamo han kahayag ngan pag-higugma han Guino-o ngadto ha ngatanan na katawhan, para an tanan dida ha iyo ngan pa-agui ha iyo maka-bati ngan maka-probar han tinu-od na kahayag ngan pag-higugma nga waray iba na makaka-hatag ha iyo kundi an Diyos. Benebendisyunan ko kamo hiton akon kinag-anak na bendisyun."


Last Modified 04/03/2014