Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1998 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 1998 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ino-otro ko an tawag ha iyo ha pag-ampo. Ha pag a-ampo la, mga anak, mababag-o an kasing-kasing niyo, mas u-upay, ngan mas mababalati-an an Pulong han Diyos. Mga anak, ayaw tugoti hi satanas na gub-on kamo ngan buhaton ha iyo kon ano an gusto niya. Tinatawag ko kamo na magma responsab-le ngan determinado ngan ha pag-kokonsagra hiton kada adlaw ha Diyos pa-agui ha pag-ampo. Hina-ut unta na an Santo Misa, mga anak, di-re la mahimo na kustombre niyo, kundi mismo kinabuhi niyo. Ha pag-buhi niyo han Santo Misa kada adlaw, mababalati-an niyo na kinahanglanon niyo an pagka-santohanon ngan tutubo kamo ha pagka-santohanon. Harani la ako ha iyo ngan nag-hahangyo atbang ha Diyos para hiton kada usa ha iyo, na tagan kamo Niya unta hin kusog para pag bag-o hiton iyo kasing-kasing. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/98

Tugon ha petsa Pebrero 25, 1998 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw, a-anhi ako upod niyo ngan ino-otro an tawag ha iyo ngatanan na magpa-harani ha akon pa-agui ha mga pag a-ampo niyo. Ha espesyal na pa-agui, tinatawag ko kamo ha pag-sasalikway hiton kada-utan yana nga panahon hin grasya. Mga anak, mag-hunahuna ngan ibuhi, pa-agui hiton talagudti na mga sakripisyo niyo, an pasyon ngan pagkamatay ni Hesus para han kada usa ha iyo. Dida la kon humarani kamo kan Hesus na ma-iintendihan niyo an waray sukol na pag-higugma Niya para han kada usa ha iyo. Pa-agui ha pag a-ampo ngan an iyo pag-salikway han kada-utan, kamo mas a-abre ha regalo han pag-sarig ngan pag-higugma ngadto han Santa Iglesya ngan ha mga katawhan dida ha palibot niyo. Hini-higugma ko kamo ngan benebendisyunan ko kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/98


TINUIG NA PAGPAPAKITA KAN MIRJANA

An bisyunaryo na hi Mirjana Dragicevic-Soldo nagka-ada han iya regular na pinagpapakita-an ha petsa Marso 18, 1998. Guin hunong han Mahal na Birhen an adlaw-adlaw na pagpapakita kan Mirjana ha petsa Disyembre 25, 1982. Hadto nga panahon an Mahal na Birhen, katapos ihatag an katapusan han napulo na mga tugon-sekreto ha iya, nag sa-ad na magpapakita nala ha adlaw han kompleanyo niya, ha Marso 18, tubtub hiton bug-os na kinabuhi niya. Ngan amo liwat i-ne an nahitabo yana na tuig.

An pagpapakita inabot butnga han upat ngan lima ka minuto. An Mahal na Birhen nag-pulong ha iya bahin han mga tugon-sekreto, benendisyunan an ngatanan nga nakadto, ngan nag-hatag hi-nen sunod na tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo na mahimo kamo na akon suga, para mahayagan an ngatanan nga nabubuhi pa ha kasiruman, para pun-on an ira mga kasing-kasing han Kalinawan han akon Anak. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/18/98


Tugon ha petsa Marso 25, 1998 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw tinatawag ko kamo na magpu-asa ngan mag-salikway han kada-utan. Mga anak, isalikway iton nag-pupugong na maka-kadto kamo harani kan Hesus. Ha espesyal na pa-agui tinatawag ko kamo: Mag-ampo, tungod kay dida la ha pag a-ampo malalakbayan niyo iton iyo kabobot-on ngan makaka-diskubre kamo hiton kabobot-on han Diyos bisan dida ha pinakaguti-ay na mga butang. Dida ha adlaw-adlaw na kinabuhi niyo, mga anak, mahihimo kamo na ehemplo ngan testigo na kamo nabubuhi para kan Hesus, o kontra ha Iya ngan an Iya kabobot-on. Mga anak, gusto ko na kamo mahimo na akon apostoles hin pag-higugma. Dida ha pag-hihigugma, mga anak, makikilala na ha akon kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/98

Tugon ha petsa Abril 25, 1998 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo, pa-agui ha pag-ampo, na mag-abre hiton kalugaringon niyo ha Diyos sugad hin usa nga bukad nga nag a-abre ngadto ha rayos han adlaw ha ka-agahon. Mga anak, ayaw kamo kahadlok. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo ako atbang ha Diyos para han kada usa ha iyo para karawton hiton iyo kasing-kasing an regalo han pagbabag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non. Amo la i-ne nga pa-agui, mga anak, na ma-iintendihan niyo an importansya hin-en grasya yana nga panahon ngan an Diyos magpapa-harani ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/98

Tugon ha petsa Mayo 25, 1998 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo, pa-agui ha pag a-ampo ngan pag-sasakripisyo, na mag-andam hiton iyo kalugaringon para ha pag-abot han Espiritu Santo. Mga anak, panahon i-ne yana hin grasya ngan, amo nga, guin tatawag ko kamo na mag-desider para ha Diyos an Taga-Himo. Tugoti Hiya na magbag-o ha iyo. Hina-ut unta na an iyo kasing-kasing andam makabati, ngan mag-buhi, hiton ngatanan na plano hiton Espiritu Santo para han kada usa ha iyo. Mga anak, tugoti an Espiritu Santo nga tugwayan kamo ha dalan han katinu-oran ngan pagka-salba pakadto ha kinabuhi nga waray katapusan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/98

Tugon ha petas Hunyo 25, 1998 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw gusto ko magpa-salamat ha iyo tungod hiton pag-buhi niyo han akon mga tugon. Benebendisyunan ko kamo ngatanan hin kinag-anak na bendisyun ngan dara ko kamo ngatanan ngadto atbang han Anak ko na hi Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/98


An Bisyunaryo hi Ivanka Ivankovic-Elez Nagka-ada Han Iya Tinuig na Pinagpapakita-an ha Petsa Hunyo 25, 1998

Basi ha testimonya han mga bisyunaryo na hira Vicka, Marija, Ivan ngan Jakov, nagpapakita pa ha ira an Mahal na Birhen adlaw-adlaw, mintras hira Mirjana ngan Ivanka usa ka beses kada tuig hira pinagpapakita-an. Hadton adlaw han katapusan nga adlaw-adlaw na pagpapakita ha Mayo 7, 1985, katapos matagan han ika-napulo nga tugon-sekreto, nag-siring an Mahal na Birhen kan Ivanka na usa ka beses kada tuig hiya pagpapakita-an hasta katapusan han kinabuhi niya, dida ha adlaw han kumple-anyo.

Amo i-ne an nahitabo liwat yana nga tuig. Ha balay ni Ivanka hiya pinagpakita-an ngan inabot hin unom ka minuto.

Katapos han pagpapakita, nag-siring hi Ivanka na, "An Mahal na Birhen malipayon. Guin aro ko ha iya na bendisyunan an ngatanan nga nakadto, na guin sugot Niya. Nag-pulong ha akon an Mahal na Birhen bahin han tanan nga tugon-sekreto. Guin i-imbita Niya kita na mag-ampo para ha mga pamilya yana nga panahon ngan labi na nga ig-ampo adton may mga sakit. Guin tatawag kita na mag-abre hiton aton kasing-kasing ngan magpa-salamat ha Anak Niya para han grasya na guin hatag Niya ha aton. Ha pag-tatapos, nagpa-salamat an Mahal na Birhen ha aton para han aton mga pag-ampo ngan pag-higugma.


Tugon ha petsa Hulyo 25, 1998 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, mga anak, ini-imbita ko kamo, pa-agui ha pag-ampo, na kumadto kan Hesus, para nga, ha kalugaringon na proyba, ma-diskubre niyo iton kahusay hiton mga guin himo han Diyos. Di-re kamo makaka-yakan o makaka-testigo bahin han pag-ampo, kon di-re kamo mismo nag a-ampo. Amo nga, mga anak, dida ha kalanoy han kasing-kasing, mag-permi kan Hesus, para bag-ohon Niya kamo gamit an pag-higugma Niya. Mga anak, panahon i-ne yana hin grasya para ha iyo. Pahimulsa hin ma-upay i-ne para hiton iyo kalugaringon na pagbag-o hin kinabuhi pagka Diyos-non, tungod nga kon a-ada ha iyo an Diyos, ha iyo na an ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/98

Tugon ha petsa Agosto 25, 1998 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ini-imbita ko kamo na magpa-harani pa ha akon pa-agui han pag-ampo. Mga anak, ako an Nanay niyo, hinihigugma ko kamo ngan gusto ko na iton kada usa ha iyo ma-salba ngan maka-upod ko ha Langit. Amo i-ne, mga anak, na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo tubtob ngada na iton kinabuhi niyo mahimo nga pag a-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/98

Tugon ha petsa Septembre 25, 1998 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na mahimo na akon mga testigo pa-agui ha pag-bubuhi niyo hiton pag-sarig han mga amay niyo. Mga anak, nag-bibiling kamo hin senyales ngan mga tugon ngan di-re niyo nakikita na ha kada pag-sirang han adlaw, tinatawag kamo han Diyos na magbag-o hin kinabuhi pagka Diyos-non ngan bumalik ngadto ha dalan han katinu-oran ngan pagka-salba. Damo an iyo guin yayakan, mga anak, pero guti-ay la an iyo pag-tratrabaho pagbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Amo nga, magbag-o kamo hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non ngan mag-tikang pag-buhi hiton akon mga tugon, di-re dida ha pag-pupulong kundi pa-agui ha kinabuhi niyo mismo. Pa-agui hi-ne, mga anak, magkaka-ada kamo hin kusog mag-desider para ha tinu-od na pagbabag-o hiton iyo kasing-kasing. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/98

Tugon ha petsa Oktubre 25, 1998 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na magpa-harani ha akon Imakulada na Kasing-kasing. Tinatawag ko para ma-balik ha pamilya niyo an ka-abtik sugad hadton una nga mga adlaw nga di-in guin tawag ko kamo na mag-puasa, mag-ampo ngan magbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Mga anak, kinasing-kasing na guin karawat niyo an akon mga tugon, bisan kon di-re pa niyo batid kon ano an pag-ampo. Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na abrehan niyo hin kumpleto ha akon iton iyo mga kalugaringon para mabag-o ko kamo ngan ma-dara ko kamo ngadto ha kasing-kasing han Anak ko na hi Hesus, para pun-on Niya kamo hiton Iya pag-higugma. Amo la i-ne nga pa-agui, mga anak, na makaka-kita kamo hin tinu-od na kalinaw – iton kalinaw na an Diyos la an makaka-hatag ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/98

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 1998 "Hinigugma na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-andam para han pag-abot ni Hesus. Ha espesyal na pa-agui, andama iton iyo kasing-kasing. Hina-ut unta na an pag Kumpisal ma-una nga akto hin pagbag-o niyo ha pagka Diyos-non, despues, mga anak, mag-desider ha pagka-santohanon. Hina-ut unta na an pagbag-o niyo ha pagka Diyos-non ngan an desisyun niyo para ha pagka-santohanon mag-tikang yana nga adlaw, ngan di-re buwas. Mga anak, tinatawag ko kamo ha dalan pagka-salba ngan gusto ko ipakita ha iyo an dalan ngadto ha Langit. Amo nga, mga anak, ina-angkon ko kamo ngan mag-desider kamo upod ko ha pagka-santohanon. Mga anak, seryosoha niyo iton pag-karawat han pag-ampo ngan mag-ampo kamo, mag-ampo, mag-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/98

Tugon ha petsa Disyembre 25, 1998 "Hinigugma ko na mga anak! Yana ha kalipay han Pasko gusto ko na bendisyunan kamo. Ha espesyal na pa-agui, mga anak, hatag ko ha iyo an bendisyun han Ni?o Hesus. Hina-ut unta na pun-on kamo han kalinaw Niya. Yana nga adlaw, mga anak, waray kamo kalinawan bisan kon kamo nangangandoy hito. Amo nga, upod an Anak ko na hi Hesus, yana nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo, tungod kay kon waray pag a-ampo waray kamo kalipay o kalinawan o kinabuwasan. Mangandoy han kalinaw ngan pangita-a ito, kay an Diyos amo an tinu-od na kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/98


TINUIG NA PAGPAPAKITA KAN JAKOV HA PETSA DISYEMBRE 25, 1998

Katapos han pagpapakita nga nag-tikang ha alas 11:50 ha aga ngan inabot hin 12 ka minuto, nag-surat hi Jakov na:

"Malipayon an pag-kanhi han Mahal na Birhen. Guin sidngan niya ako sugad han kinustombre niya, nga ‘Dayawon hi Hesus!’ Nag-pulong hiya ha akon bahin han mga tugon-sekreto ngan katapos guin tagan niya ako hi-ne nga tugon:"

'Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ha kumpleanyo han akon Anak, puno an kasing-kasing ko hin waray sukol na kalipay, pag-higugma ngan kalinawan. Silbi nanay niyo, gusto ko na an kada usa ha iyo mabalati-an an kapareho na kalipay, kalinawan ngan pag-higugma dida ha kasing-kasing. Amo nga, ayaw kamo ka-hadlok na mag-abre hiton iyo kasing-kasing ngan i-halad niyo an kalugaringon kan Hesus, tungod kay amo la i-ne nga pa-agui na makaka-sulod Hiya ha kasing-kasing niyo ngan pun-on ito hin pag-higugma, kalinawan ngan kalipay. Hatag ko ha iyo an akon kinag-anak na bendisyun.'

Nangadye hi Jakov upod an pamilya niya. Nag-andam hiya han pagpapakita pa-agui han pag-Kumpisal ngan Santa Misa. Katapos han pagpapakita, nagtu-ok hiya hin guti-ay.


Last Modified 05/22/2014