Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1997 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Ini-imbita ko kamo na mag-hunahuna bahin hiton iyo kabuwasnon. Nag-hihimo kamo hin bag-o nga kalibutan na waray an Diyos, gamit la iton iyo kalugaringon nga kusog ngan amo i-ne nga di-re kamo nako-kontento ngan waray an kalipay ha kasing-kasing. Panahon ko i-ne yana ngan amo nga, mga anak, guin i-imbita ko kamo hin otro na mag-ampo. Kon mahihi-usa na kamo ha Diyos, mababalati-an niyo an kagutom para han pulong han Diyos ngan iton iyo kasing-kasing, mga anak, a-agwas hin kalipay. Makikita niyo an pag-higugma han Diyos bisan ha-in kamo nga lugar. Benebendisyunan ko kamo ngan ino-otro ko ha iyo na a-anhi ako ha iyo para mabuligan kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/97

Tugon ha petsa Pebrero 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo ha espesyal na pa-agui na mag-abre hiton iyo kalugaringon ha Diyos an Tag-Himo ngan magma-aktibo kamo. Guin imbita ko kamo, mga anak, para makita niyo yana nga panahon kon hin-o an may kinahanglan hiton iyo espiritwal o materyal nga pag-bulig. Pa-agui hiton iyo ehemplo, mga anak, mahihimo kamo nga sumpay hiton mga kamot han Diyos, na amo an guin bibiling hiton katawhan. Amo la i-ne nga pa-agui na ma-sasabtan niyo na kamo guin tawag para mag-testigo ngan mahimo na malipayon nga taga-dara hiton pulong han Diyos ngan iton pag-higugma Niya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/97


Tugon ha petsa Marso 18, 1997 - Pagpapakita ha Kumple-anyo ni Mirjana

"Hinigugma ko na mga anak! Silbi nanay, hangyo ko nga dire kamo mag-dayon ha dalan na agui-an niyo yana, an dalan han waray pag-higugma ha kaharani ngan ha Anak ko. Dida hi-ne nga dalan, makikita la niyo iton katig-a ngan ka waray hinungdan sulod hiton iyo kasing-kasing, ngan waray an kalinaw na pangandoy niyo ngatanan. An tinu-od na kalinaw a-ada la hiton tawo, nga, dida ha kaharani niya, nakikita ngan na-hihigugma niya an Anak ko. Dida ha sulod hiton kasing-kasing nga di-in an Anak ko la an nag-hahadi, amo liwat hiya iton makaka-hibaro kon ano iton kalinaw ngan siguridad. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Nag-siring hi Mirjana na an Mahal na Birhen masulob-on dida la han pag-hatag Niya han tugon. Guin bendisyunan Niya an ngatanan nga nakadto pati na an mga relehiyoso na mga butang. Nag-ampo an Mahal na Birhen upod hi Mirjana han Amay Namon ngan an Gloria para hadton mga di-re na tu-o. An pagpapakita inabot hin 6 ka minuto, tikang ha 1:50 ha kulop (oras didto). Waray Hiya mag-pulong bahin han mga tugon-sekreto.


Tugon ha petsa Marso 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ha espesyal na pa-agui, ini-imbita ko kamo para dad-on an krus ha mga kamot niyo ngan hunahuna-a adton mga kasamdan ni Hesus. Aro-a kan Hesus na i-hilum iton iyo mga samad nga nakuha niyo, mga anak, ha kinabuhi niyo tungod hiton iyo mga sala o kundi man, tungod hiton mga sala hadton iyo mga guinikangan. Amo la i-ne nga pa-agui, mga anak, na ma-iintendihan niyo na an kalibutan kinahanglan iton pag-hilum han pag-sasarig ha Diyos an Tag-Himo. Dida han pasyon ngan pagka-kamatay ni Hesus ha krus, ma-iintendihan niyo na pa-agui la ha pag a-ampo kamo mahihimo liwat na mga tinu-od na apostoles han pag-sarig; kon, ha pagka sim-plehanon ngan ha pag a-ampo, binubuhi niyo an regalo han pag-sarig. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/97

Tugon ha petsa Abril 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na i-sumpay iton kinabuhi niyo ha Diyos an Tag-Himo, tungod kay amo la i-ne nga pa-agui na magkaka-ada hin pulos iton iyo kinabuhi ngan ma-iintendihan niyo na an Diyos amo liwat an higugma. Guin susugo ako han Diyos nganhi ha iyo tungod han pag-higugma, para mabuligan kamo maka-intende na kon waray Hiya, waray kalipayon o kabuwason ngan, labaw ha tanan, waray an pagka-salba na waray hangturan. Mga anak, tinatawag ko kamo na baya-an niyo an sala ngan karawta an pag a-ampo ha tanan na oras, para nga dida ha pag-ampo, ma-intendihan niyo iton hinungdan hiton iyo kinabuhi. Guin hahatag han Diyos an Iya Kalugaringon ngadto kon hin-o man an nag-bibiling ha Iya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/97

Tugon ha petsa Mayo 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo na mag-dayaw ha Diyos para an Ngaran han Diyos magma-sagrado ha kasing-kasing ngan ha kinabuhi niyo. Mga anak, kon kamo a-ada ha pagka-santohanon han Diyos, a-ada Hiya ha iyo ngan tatagan kamo hin kalinaw ngan kalipay nga nag-titikang la ha Diyos pa-agui ha pag-ampo. Amo nga, mga anak, usba niyo an pag a-ampo dida ha mga pamilya niyo ngan iton kasing-kasing niyo mag-dadayaw han sagrado na Ngaran han Diyos ngan mag-hahadi an langit dida hiton iyo kasing-kasing. Harani la ako ha iyo ngan nag-hahangyo atbang ha Diyos para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/97

Tugon ha petsa Hunyo 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, espesyal na a-anhi ako upod niyo dara an akon kinag-anak na bendisyun hin kalinaw. Guin a-ampo ko kamo ngan nag-hahangyo ako para ha iyo atbang ha Diyos, para ma-intendihan niyo na an kada usa ha iyo taga-dara hin kalinaw. Di-re kamo magkaka-ada hin kalinaw kon iton iyo kasing-kasing di-re uyon ha kalinaw han Diyos. Amo nga, mga anak, mag-ampo kamo, mag-ampo, mag-ampo, tungod kay an pag a-ampo amo iton pundasyon han kalinaw. Abrehi iton iyo kasing-kasing ngan tagi an Diyos hin panahon para mahimo Hiya nga sangkay niyo. Kon an tinu-od na pakig-sangkay ha Diyos matuman, waray ano man nga bagyo an makaka-guba hito. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/97

Tugon ha petsa Hulyo 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo na mag-responde han tawag ko ha pag a-ampo. Gusto ko, mga anak, na yana nga panahon mag-biling kamo hin usa nga lugar para hiton iyo kalugaringon na pag a-ampo. Gusto ko dad-on kamo ngadto ha kinasing-kasing na pag a-ampo. Dida la hi-ne nga pa-agui ma-iintendihan niyo na waray hinungdan iton iyo kinabuhi kon waray an pag-ampo. Madi-diskubre niyo iton bo-ot sidngon hiton iyo kinabuhi kon madiskubre niyo an Diyos dida ha pag a-ampo. Amo nga, mga anak, abrehi an porta hiton iyo kasing-kasing ngan ma-iintendihan niyo na an pag a-ampo nag-hahatag hin kalipay na kon waray ito, di-re kamo mabubuhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/97

Tugon ha petsa Agosto 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Guin hatag han Diyos ha akon i-ne nga panahon silbi usa nga regalo ha iyo, para matudru-an ko ngan ma-dara ko kamo ngadto ha dalan han pagka-salba. Hinigugma ko na mga anak, yana di-re pa niyo na-iintendihan i-ne nga grasya, pero harani an panahon nga di-in manganganugon kamo hi-ne nga mga tugon. Amo na, mga anak, ibuhi niyo iton ngatanan na pulong na hatag ko ha iyo dida hi-ne nga panahon hin grasya ngan balika niyo iton pag a-ampo, hasta nga an pag-ampo ma-ikalipay niyo. Espesyal an pag-tawag ko ha mga nag-konsagra han ira kalugaringon ha akon Imakulada na Kasing-kasing para mahimo hira nga ehemplo ha iba. Tinatawag ko an ngatanan na mga pade ngan adton mga relihiyoso na mga kabugto-an lalaki man o babaye na mangadye han Rosaryo ngan tudru-i adton mga iba han pag a-ampo. An Rosaryo, mga anak, espesyal hin doro para ha akon. Pa-agui han Rosaryo, abrehi iton iyo kasing-kasing ha akon ngan mabubuligan ko kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/97

Tugon ha petsa Septembre 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko na mag-intende kamo na, kon waray pag-higugma, di-re niyo ma-iintendihan na kinahanglan han Diyos na a-ada Hiya ha pinaka-una nga puesto ha kinabuhi niyo. Amo nga, mga anak, tinatawag ko kamo ngatanan na mag-higugma dara an Diyos-non na gugma, imbes na iton kanan katawhan. Dida hi-ne, huhusay iton kinabuhi niyo ngan waray interes. Ma-iintendihan niyo na guin hahatag han Diyos iton Iya kalugaringon ha iyo ha pinaka sim-ple na pa-agui dara han pag-higugma. Mga anak, para ma-intendihan niyo adton akon mga pulong hatag ha iyo dara han pag-higugma, mag-ampo kamo, mag-ampo, mag-ampo ngan ma-kakarawat niyo an mga iba dara an gugma ngan mapapasaylo niyo an ngatanan nga nag-himo hin kada-utan ha iyo. Mag-balos gamit an pag-ampo; iton pag-ampo bunga hiton pag-hihigugma ha Diyos an Tag-Himo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/97

Tugon ha petsa Oktubre 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw a-anhi ako upod niyo ngan tinatawag ko kamo na mag bag-o hin kalugaringon pa-agui hiton pag-bubuhi han akon mga tugon. Mga anak, hina-ut unta na an pag-ampo ma-ikabuhi niyo ngan hina-ut unta na mahimo kamo nga ehemplo ha iba. Mga anak, gusto ko na mahimo kamo nga taga-dara hin kalinaw ngan han Diyos-non na kalipayon ngadto ha kalibutan yana nga di-in waray kalinaw. Amo na, mga anak, mag-ampo kamo, mag-ampo, mag-ampo! A-anhi ako upod niyo ngan benebendisyunan ko kamo han akon kinag-anak na kalinaw. Salamat han iyo pag-respomde hi-ne nga tawag ko." 10/25/97

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo na mag-intende hiton iyo bokasyun pagka-Kristiyano. Mga anak, nag-una ako pag-dara ha iyo ngan sigue pa iton akon pag-tutugway ha iyo hi-ne nga panahon hin grasya, para magma-alerto kamo han iyo bokasyun Kristiyano. An mga santo na martir nagkamatay kati-testigo: na usa ako nga Kristiyano ngan hini-higugma ko an Diyos labaw ha ngatanan. Mga anak, imbitado ko kamo yana nga adlaw liwat na magma-resyo ngan magma-lipayon na mga Kristiayano, responsab-le ngan ma-aram na espesyal nga tinawag kamo han Diyos para mahimo nga malipayon na kamot nga sumpay ngadto hadton di-re na tu-o, ngan dida ha ehemplo hiton iyo kinabuhi, makarawat nira unta an pag-sarig ngan pag-higugma ha Diyos. Sanglit, mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo na iton iyo kasing-kasing mag-abre ngan magma-sensitibo ha pulong han Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/25/97

Tugon ha petsa Disyembre 25, 1997 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw malipayon ako upod niyo ngan tinatawag ko kamo ngadto han maupay. Gusto ko na iton kada usa ha iyo mag-hunahuna ngan mag-dara hin kalinaw ha kasing-kasing ngan mag-siring: gusto ko ibutang an Diyos ha pinaka-una nga puesto ha kinabuhi ko. Dida hi-ne nga pa-agui, mga anak, an kada usa ha iyo magmama-santohanon. Mga anak, sumati adton ngatanan na, gusto ko an kaupayan para ha iyo ngan mag-reresponde hira hin maupay ngan, mga anak, an kaupayan mag-pupuyo ha kasing-kasing hiton kada tawo. Mga anak, yana nga gab-i dara ko ha iyo an kaupayan han Anak ko nga nag-ahalad han Iya kinabuhi para ma-salba kamo. Amo nga, mga anak, magma-lipayon ngan i-abot iton iyo mga kamot kan Hesus na amo gud la an maupay. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/25/97


Last Modified 06/03/2014