Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1996 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 1996 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo na mag-desider para hin kalinawan. Mag-ampo nga tagan kamo han Diyos hin tinu-od na kalinaw. Ika-buhi niyo an kalinaw ha sulod hiton iyo mga kasing-kasing ngan ma i-intendihan niyo, mga anak, na an kalinaw regalo han Diyos. Mga anak, kon waray pag-higugma di-re niyo ma-ibubuhi an kalinaw. An bunga han kalinaw amo an pag-higugma ngan an bunga han pag-higugma amo an pag-papasaylo. Upod ako niyo ngan ini-imbita ko kamo ngatanan, mga anak, na una ha ngatanan, mag-pasaylo dida hiton iyo pamilya despues makakapag-pasaylo kamo ha iba. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Pebrero 25, 1996 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo na mag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Amo i-ne an pinaka-importante nga tugon na guin hatag ko ha iyo din-he. Mga anak, gusto ko na an kada usa ha iyo mahimo nga taga-dara hiton akon mga tugon. Ini-imbita ko kamo, mga anak, na ika-buhi niyo an mga tugon na hatag ko ha iyo hadin mga tu-ig. Panahon i-ne yana hin grasya. Labi na yana nga di-in an Santa Iglesya liwat an nag i-imbita ha iyo ha pag-ampo ngan ha pag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Ako liwat, mga anak, nag i-imbita ha iyo na ika-buhi an akon mga tugon na hatag ha iyo tikang hadton una pa na pag-kanhi ko ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Marso 25, 1996 "Hinigugma ko na mga anak! Ini-imbita ko kamo na mag-desider hin otro pag-higugma ha Diyos labaw ha ngatanan. Yana nga panahon, tungod ha pagtu-o hiton sigue pag-gastos ha mga butang o serbisyo na puede makalimutan iton bo-ot sidngon han pag-higugma ngan pag-palangga hiton may tinu-od na balor, ino-otro ko mag-imbita ha iyo, mga anak, na i-puesto ha pinaka-una an Diyos dida ha kinabuhi niyo. Ayaw tugoti hi satanas na mag-enganyo ha iyo pa-agui hiton mga butang materyoso imbes, mga anak, mag-desider para ha Diyos an kaluwasan ngan higugma. Pili-a iton pagka-buhi di-re an pag-kamatay hiton kalag, mga anak, ngan yana nga panahon na guin huhuna-huna niyo an kakuri-an ngan pagka-matay ni Hesus, ini-imbita ko kamo na mag-desider para ha pagka-buhi nga nag-saringsing pa-agui han Pagka-Banhaw ni Hesus, para mabag-o iton kinabuhi niyo yana nga adlaw ha pagka Diyos-non na amo an mag-dadara ha iyo ngadto ha kinabuhi nga waray katapusan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 25, 1996 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo hin otro na ibutang an pag a-ampo dida ha pinaka-una nga lugar ha mga pamilya niyo. Mga anak, kon an Diyos a-ada ha pinaka-una, an kabobot-on han Diyos amo iton iyo biling ha ngatanan na himo-on. Pa-agui hi-ne, iton adlaw-adlaw na pagbabag-o pagka Diyos-non, mas dadali. Mga anak, pangita-a ha ma-inobsanon na pa-agui, iton mga di-re a-ada ha maupay nga lugar sulod hiton iyo kasing-kasing, despues ma-iintendihan niyo iton kinahanglan buhaton. An pagbabag-o ha pagka Diyos-non magma-malipayon na himo-on niyo adlaw-adlaw. Mga anak, upod ako niyo, benebendisyunan ko kamo ngatanan, ngan ini-imbita ko kamo na taga-testigo ko pa-agui ha pag a-ampo ngan ha kalugaringon na pagbabag-o pagka Diyos-non. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 25, 1996 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw gusto ko magpa-salamat ha mga pag-ampo ngan sakripisyo na halad niyo ha akon yana nga bulan na konsagrado ha akon. Mga anak, gusto ko liwat na magma-aktibo kamo ngatanan yana nga panahon na, pa-agui ha akon, espesyal na konektado ha langit. Mag-ampo para ma-intendihan niyo na kamo ngatanan, pa-agui hiton kinabuhi ngan ehemplo niyo, kinahanglan maka-bulig unta ha trabaho-on pag-salba. Mga anak, gusto ko an tanan katawhan magbag-o ha pagka Diyos-non despues makita dida ha iyo, kami ngan han Anak ko na hi Hesus. Mag-hahangyo ako para ha iyo ngan bubulig ako na mahimo kamo nga taga-hatag hin hayag. Ha pag-bulig niyo ha iba, an kalag niyo makaka-kita liwat hin salbasyon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 25, 1996 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw nagpapa-salamat ako para hadton tanan na sakripisyo na guin halad niyo ha akon hi-ne nga mga adlaw. Mga anak, ini-imbita ko kamo na mag-abre hiton iyo kalugaringon ha akon ngan mag-desider para pag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Iton iyo kasing-kasing, mga anak, di-re pa kumpleto nga abre ha akon sanglit ini-imbita ko kamo hin otro na mag-abre ha pag a-ampo para nga, dida ha pag-ampo, mabuligan kamo han Espiritu Santo na iton iyo kasing-kasing magma-unod ngan dire magma-bato. Mga anak, salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko ngan han iyo pag-desider mag-bunyog ha akon ngadto ha pagka santohanon."

Tugon ha petsa Hulyo 25, 1996 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo na mag-desider kada adlaw para ha Diyos. Mga anak, damo iton iyo pulong bahin ha Diyos, pero guti-ay iton pag-tetestigo pa-agui hiton kinabuhi niyo. Sanglit, mga anak, mag-desider pag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non para nga, dida ha katinu-oran hiton iyo kinabuhi, makaka-testigo kamo bahin hiton husay na hatag ha iyo han Diyos. Mga anak, ini-imbita ko kamo hin otro na mag-desider para ha pag a-ampo tungod kay, pa-agui ha pag-ampo, ma-ibubuhi niyo iton pagbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. An kada usa ha iyo magmama sim-ple sugad hin usa nga bata na abre ngadto ha pag-higugma han Amay. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 25, 1996 "Hinigugma ko na mga anak! Pamati, kay gusto ko makig-pulong ngan mag-imbita ha iyo para dugangan pa an pag-laum ngan pag-sarig niyo ha Diyos, nga nag-hihigugma ha iyo hin waray sukol. Mga anak, di-re kamo ma-aram mabuhi sulod ha grasya han Diyos, amo nga tinatawag ko kamo hin otro, para dad-on niyo an pulong han Diyos sulod ha kasing-kasing ngan ha mga pag huhuna-huna niyo. Mga anak, ibutang an Sagrado na Kasuratan ha lugar nga nakikita hiton iyo pamilya, ngan basaha, ngan ika-buhi ito. Tudro-i iton iyo kabata-an, tungod kay kon di-re kamo usa ka ehemplo para ha ira, nangangadto iton mga kabata-an ha pagka-waray Diyos. Hunahuna-a ngan mag-ampo, despues matatawo an Diyos ha sulod hiton iyo kasing-kasing ngan an kasing-kasing niyo magmamalipayon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 25, 1996 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo na i-halad iton iyo guin papas-an na mga krus ngan kakuri-an para ha mga intensyun ko. Nanay ako niyo ngan gusto ko kamo buligan pa-agui ha pag-biling para ha iyo hin grasya tikang ha Diyos. Mga anak, i-halad iton iyo mga kakuri-an silbi regalo ha Diyos para mahimo ito nga pinaka-husay na bukad hin kalipay. Amo i-ne, mga anak, na mag-ampo para ma-intendihan niyo na iton kakuri-an puede mahimo na kalipay ngan iton krus, dalan ha kalipay. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 1996 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, otro ko an imbitasyon ha iyo na mag-ampo, para pa-agui ha pag a-ampo, pag-pupuasa ngan mga talagudti na sakripisyo, maka-andam kamo hin kalugaringon ha pag-abot ni Hesus. Hina-ut unta na i-ne nga panahon, mga anak, mahimo na panahon hin grasya para ha iyo. Gamita iton kada segundo ngan mag-himo hin kaupayan, kay dida la hi-ne nga pa-agui mababalati-an an pag-katawo ni Hesus sulod ha kasing-kasing niyo. Kon, dida hiton iyo kinabuhi, nag-hahatag kamo hin ehemplo ngan nahihimo kamo na senyales hiton gugma han Diyos, an kalipayon pepermi ha kasing-kasing han mga katawhan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 25, 1996 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw espesyal na a-anhi ako ha iyo, kugos an Ni?o Hesus ngan ini-imbita ko kamo, mga anak, na mag-abre hiton iyo kalugaringon ha tawag Niya. Tinatawag kamo Niya ha kalipay. Mga anak, malipayon na i-buhi an mga tugon dida ha Ebanghelyo, na guin o-otro tikang pa hadton una nga pag-kanhi ko ha iyo. Mga anak, ako an Nanay niyo ngan gusto ko i-pasabot ha iyo an Diyos han pag-higugma ngan an Diyos han kalinaw. Di-re ko gusto na iton iyo kinabuhi magma sulob-on kundi matuman ha kalipay na waray katapusan sunod ha sa-ad han Ebanghelyo. Dida la hi-ne nga pa-agui magkaka-pulos iton iyo kinabuhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 06/25/2014