Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1995 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 1995 "Hinigugma ko na mga anak! Ini-imbita ko kamo na abre-hi iton porta hiton iyo kasing-kasing kan Hesus sugad hIn bukad na kalugaringon nga nag a-abre ngada han adlaw. Gusto ni Hesus pun-on iton iyo mga kasing-kasing hin kalinawan ngan hin kalipayan. Di-re matutuman para ha iyo an kalinaw, mga anak, kon waray kalinawan an relasyon niyo ngan hi Hesus. Sanglit, ini-imbita ko na mangumpisal kamo para hi Hesus unta an iyo kaitinu-oran ngan kalinawan. Amo nga, mga anak, mag-ampo na may kusog kamo para ma-sabtan i-nen akon guin pupulong ha iyo. A-anhi ako upod niyo ngan hinihigugma ko kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Pebrero 25, 1995 Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko na mag-misyunaryo kamo hinen akon mga tugon na guin hahatag ko din-he nga lugar na may balor na ha akon. Guin tugotan ako han Diyos na mag-iha ka-upod niyo, sanglit, mga anak, ini-imbita ko kamo na ika-buhi, dara an gugma, iton mga tugon na hatag ko ngan ipadara ha bug-os nga kalibutan, para mag-agos iton usa nga salug hin gugma ngada ha katawhan nga puno hin kasina ngan waray kalinawan. Ini-imbita ko, mga anak, na magma-kalinaw kamo ha lugar na waray kalinawan ngan magma-suga kamo dida ha kasiruman, para karawton hiton kada kasing-kasing an kahayag ngan an dalan pagka-salba. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Marso 25, 1995 "Hinigugma ko na mga anak! Ini-imbita ko kamo yana nga adlaw na ika-buhi an kalinaw ha sulod hiton iyo mga kasing-kasing ngan mga pamilya. Waray kalinawan, mga anak, kon waray an pag-ampo, ngan waray gugma kon waray an pag-sarig. Sanglit, mga anak, ini-imbita ko kamo ngatanan na mag-desider hin otro yana nga adlaw para magbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Harani la ako ha iyo ngan ini-imbita ko kamo ngatanan, mga anak, ngadi ha akon pag-gakos para mabuligan ko kamo, pero di-re niyo gusto ngan guin su-sulay kamo ni Satanas, ngan ha pinakaguti-ay nga butang, nawawara iton iyo pag-sarig. Amo i-ne, mga anak, na mag-ampo kamo ngan pa-agui ha pag a-ampo, magkaka-ada kamo hin bendisyun ngan kalinawan. Salamat han iyo pag responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 25, 1995 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-higugma. Mga anak, kon waray an pag-higugma, di-re kamo makaka-puyo upod an Diyos, o, iton iyo bugto. Sanglit, tinatawag ko kamo ngatanan na mag-abre hiton iyo kasing-kasing ha kadak-on na gugma han Diyos na abre para han kada usa ha iyo. Tungod hiton pag-higugma han Diyos ha tawo, guin sugo Niya ako nganhi ha iyo para ipakita ha iyo an dalan pagka-salba, an dalan han pag-higugma. Kon di-re niyo una nga hihigugma-on an Diyos, di-re kamo makaka paghi-gugma hiton kaharani niyo, o, iton iyo kontra. Sanglit, mga anak, mag-ampo kamo ngan pa-agui ha pag a-ampo madi-diskubrehan niyo an pag-higugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 25, 1995 "Hinigugma ko na mga anak! Ini-imbita ko kamo, mga anak, na buligan ako pa-agui hiton iyo mga pag-ampo para an kadam-an na kasing-kasing puede humarani ha akon Imakulada na Kasing-kasing. Makusog hi Satanas ngan, upod iton iya puersa, gusto dad-on an kadam-an na katawhan ngada han iya kalugaringon ngan ngada han pagka-sala. Amo i-ne nga sigue iton iya pamiling para kada segundo maka-sakop pa hiya hin mas madamo. Pan-limos ko na ina-aro ha iyo, mga anak, na mag-ampo kamo ngan buligui ako para makabulig ako ha iyo. Nanay ako niyo ngan higugma-on ko kamo, ngan amo i-ne an rason na gusto ko buligan kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo25, 1995 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, malipayon ako pag tan-aw hiton ka-damo niyo nga nag-responde ngan nag-tuman ika-buhi an akon mga tugon. Ini-imbita ko kamo, mga anak, na akon malipayon nga taga-dara hin kalinaw din-he ha masamok na kalibutan. Mag-ampo para hin kalinawan para madali matuman an oras pag-hadi han kalinaw, na amo iton guin huhulat han akon kasing-kasing. Harani la ako ha iyo, mga anak, ngan nag-hahangyo para hiton kada usa ha iyo atbang han Kahitas-on. Benebendisyunan ko kamo han akon kinag-anak na bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko.

Tugon ha petsa Hulyo 25, 1995 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo ha pag-ampo tungod kay dida la ha pag a-ampo niyo ma-iintendihan i-nen akon pag-kakanhi. Iton Espiritu Santo amo an mag-klaklaro ha iyo para ma-intendihan niyo na kinahanglan magbag-o kamo hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Mga anak, gusto ko himo-on kamo na usa nga ma-husay na bugkos hin mga bukad pangandam han waray katapusan pero di-re niyo sinusunod iton agui-an pagbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non, an dalan pagka-salba na guin hahalad ko ha iyo pa-agui hi-nen akon mga pagpapakita. Mga anak, mag-ampo kamo, bag-oha iton iyo mga kasing-kasing ngan humarani ha akon. Hina-ut unta na magda-ug an kaupayan kontra kada-utan. Hini-higugma ngan bene-bendisyunan ko kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 25, 1995 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo ha pag-ampo. Himo-a an pag-ampo na pa-nginabuhi niyo. Di-re makaka-siring iton usa nga pamilya na a-ada hira ha kalinawan kon di-re hi-ra nag a-ampo. Sanglit, tika-ngi an ka-agahon niyo hin pag-ampo, ngan an pag-sirum, hin pag-papasalamat. Mga anak, upod ako niyo ngan hini-higugma ko kamo, ngan benebendisyunan ko kamo, ngan gusto ko an kada usa ha iyo ma-sakop sulod han akon pag-gakos. Di-re kamo upod ha gakos ko kon di-re kamo andam ha pag a-ampo kada adlaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 25, 1995 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo na mag-higugma ha Pinaka-Sagrado na Sakramento han Altar. Higugma-a Hiya, mga anak, dida ha mga Parokya niyo ngan pa-agui hi-ne, mahihi-usa kamo ngan hiton bug-os na kalibutan. Hi Hesus mahihimo nga sangkay niyo ngan di-re kamo makaka pag-pulong bahin ha Iya nga sugad la hiton di-re niyo halos ka-kilala. Iton pag hihi-usa ha Iya ma-ikalilipay niyo ngan mahihimo kamo nga taga-testigo bahin han pag-higugma ni Hesus para hiton kada hinimo. Mga anak, kon higugma-on niyo hi Hesus, harani kamo liwat ha akon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 25, 1995 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo na makada ha mga natural na hinimo tungod kay dida hi-ne makikita niyo an Diyos nga Tag-Himo. Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo, mga anak, na magpa-salamat ha Diyos para han ngatanan na guin hahatag Niya ha iyo. Dida ha pagpapa-salamat ha Iya, madi-diskubre niyo an Pinaka-Labaw ha Tanan ngan adton mga butang palibot niyo. Mga anak, dako an Diyos ngan dako iton pag-higugma Niya ha kada usa nga hinimo. Sanglit, mag-ampo para ma-intendihan niyo an pag-higugma ngan kama-upay han Diyos. Tungod han ka-upay ngan an pag-higugma han Diyos nga Tag-Himo, a-anhi liwat ako upod niyo silbi regalo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 1995 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko an kada usa ha iyo na mag-otro pag-tikang mag-higugma, una ha Diyos nga nag-salba ngan nag-tubos han kada usa ha iyo, ngan sunod, ha mga kabugto-an na ka-harani niyo. Kon waray pag-higugma, mga anak, di-re tu-tubo iton iyo pagka-santohanon ngan di-re niyo mahi-himo adton ma-upay nga buruhaton. Sanglit, mga anak, mag-ampo hin waray hunong na ipa-hibaro han Diyos an pag-higugma Niya ha iyo. Guin imbita ko kamo ngatanan para makig-usa ha akon ngan para mag-higugma. Yana nga adlaw a-anhi ako ha iyo ngan nag i-imbita ha iyo na mag-diskubre hiton gugma dida ha sulod hiton iyo mga kasing-kasing ngan dida han iyo mga pamilya. Para mag-puyo an Diyos sulod hiton iyo mga kasing-kasing, kinahanglan na mag-higugma kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 25, 1995 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw malipayon ako upod niyo ngan dara ko ha iyo an Ni?o Hesus, na unta bendisyunan kamo Niya. Ini-imbita ko kamo, mga anak, para mahi-usa unta iton iyo kinabuhi ha Iya. Hi Hesus amo an Hadi han Kalinawan ngan Hiya la iton makaka-hatag ha iyo hiton kalinaw na guin bibiling niyo. A-anhi ako upod niyo ngan guin pre-presenta ko kamo kan Hesus, ha espesyal na pa-agui yana hi-nen bag-o nga panahon, di-in kinahanglan mag-desisyon an kada usa para ha Iya. Yana nga panahon, panahon han grasya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 08/03/2014