Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1994 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Kamo ngatanan mga anak ko. Hini-higugma ko kamo. Pero, mga anak, ayaw niyo kalimti na kon waray an pag a-ampo di-re kamo makaka-harani ha akon. Yana nga kapanahonan gusto ni Satanas mang-gubot sulod hiton iyo kasing-kasing ngan ha pamilya niyo. Mga anak, ayaw pag-paperde ha iya. Kinahanglan di-re kamo mag-tugot na dad-on niya kamo ngan iton iyo kinabuhi. Hini-higugma ko kamo ngan nag-hahangyo ako atbang ha Diyos para ha iyo. Mga anak, mag-ampo kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Pebrero 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw nagpapa-salamat ako ha iyo para hadton iyo mga pag-ampo. Guin buligan niyo ako para i-nen guerra ma-tapos unta dayon. Harani ako ha iyo ngan nag a-ampo ako para hiton kada usa ha iyo, ngan panlimos na guin a-aro ko ha iyo na kamo: mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo. Pa-agui la ha pag a-ampo naton ma-peperdi an kada-utan ngan ma-proprotektahan iton ngatanan na gusto gub-on ni Satanas dida ha kinabuhi niyo. Ako an Nanay niyo ngan pare-pareho iton akon pag-higugma ha iyo ngatanan, ngan nag-hahangyo ako para ha iyo atbang ha Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Marso 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw malipayon ako ka-upod niyo ngan ini-imbita ko kamo mag-abre hin kalugaringon ha akon, ngan magma-usa kamo na instrumento ha kamot ko para pag-salba han kalibutan. Gusto ko, mga anak, nga tanan ha iyo na may balati-an hiton hamot han pagka santohanon tungod hi-nen mga tugon ko na guin hahatag ko para dad-on niyo, na ma-dara niyo ito ngada hi-nen kalibutan nga nagu-gutom ha Diyos ngan hiton Iya pag-higugma. Nagpapa-salamat ako ha iyo ngatanan tungod han kadam-an nga nag-responde, ngan benebendisyunan ko kamo hin kinag-anak na bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Aril 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo na mag-desider pag-ampo para hiton akon intensyon. Mga anak, ini-imbita ko an kada usa ha iyo pag-bulig ma-tuman an akon plano pa-agui hi-ne nga parokya. Yana espesyal ko na ini-imbita kamo, mga anak, na mag-desider pag-kadto ha dalan pagka-santohanon. Amo la i-ne nga pa-agui na kamo makaka-harani ha akon. Higugma-on ko kamo ngan gusto ko ma-dara kamo ngatanan upod ko ngadto ha Para-iso. Pero, kon di-re kamo mag a-ampo ngan kon di-re kamo mapa-inobsanon ngan susunod han akon mga tugon na guin hahatag ko ha iyo, di-re ako makaka-bulig ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Ini-imbita ko kamo ngatanan na mag-dugang pa pag-sarig ha akon ngan magpa-halarum pa hiton pag-bubuhi niyo hiton akon mga tugon. Ka-upod ko kamo ngan taga-hangyo atbang ha Diyos para ha iyo, pero guin-huhulat ko liwat iton iyo pag a-abre hin kasing-kasing ha mga tugon ko. Mag-malipayon kamo tungod kay higugma-on kamo han Diyos ngan guin tatagan kamo hin posibilidad mag bag-o hin kinabuhi pagka Diyos-non kada adlaw, ngan para mag-dugang pa hiton iyo pag tu-o ha Diyos an Taga-Himo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw malipayon an akon kasing-kasing nga nakikita kamo ngatanan na a-anhi. Benebendisyunan ko kamo ngan guin tatawag ko kamo ngatanan na mag-desider ika-buhi an mga tugon na hatag ko ha iyo din-he. Gusto ko, mga anak, na tugwayan kamo ngatanan ngadto kan Hesus tungod kay Hiya iton iyo salbasyon. Sanglit, mga anak, mintras guin da-damo niyo iton pag a-ampo, labi na nga kamo ma a-akon ngan han Anak ko, na hi Hesus. Benebendisyunan ko kamo ngatanan hiton akon kinag-anak na bendisyun ngan nagpapa-salamat ako han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hulyo 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo ha pasensyoso na pag-hatag hin oras para ha pag a-ampo. Mga anak, di-re kamo makaka-siring na ha akon kamo ngan nakapagbag-o na kamo hin kinabuhi pagka Diyos-non pa-agui hiton akon mga tugon kon di-re kamo andam mag-halad para ha Diyos hin panahon kada adlaw. Harani ako ha iyo ngan benebendisyunan ko kamo ngatanan. Mga anak, ayaw kalimot na kon di-re kamo mag a-ampo, di-re kamo harani ha akon, ngan di-re liwat kamo harani ha Espiritu Santo na amo an nag u-una pag-dara ha iyo ngadto ha dalan pagka santohanon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, espesyal nga naki-usa ako upod niyo ha pa-ngadye, pag a-ampo para han regalo na makan-hi an akon pinaka-mahal na anak ha iyo nasud. Mag-ampo, mga anak, para ha maupay nga balati-an hiton akon pinaka-mahal na anak, nga nag-kukuri, ngan guin pili ko para hiton kapanahonan yana. Nag a-ampo ako ngan nag-hahangyo atbang ha Anak ko na hi Hesus, para matuman unta adton guin i-nop han iyo mga amay. Mag-ampo, mga anak, ha espesyal na pa-agui, tungod kay hi Satanas makusog ngan gusto niya gub-on an pag la-um dida ha kasing-kasing niyo. Benebendisyunan ko kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Malipayon ako ka-upod niyo ngan ini-imbita ko kamo ha pag a-ampo. Mga anak, ig-ampo niyo an akon mga intensyun. Importante ha akon iton iyo mga pag-ampo, tungod nga pa-agui hi-ne gusto ko ma-dara kamo hin mas-harani pa ha Diyos. Hiya iton iyo salbasyon. Guin susugo ako han Diyos para buligan ngan tugwayan kamo tikadto ha paraiso, an iyo gusto kadto-an. Sanglit, mga anak, mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Malipayon ako yana nga adlaw tungod kay guin tugotan ako han Kahitas-on na makanhi upod niyo para tudru-an ngan tugwayan kamo ha dalan pagka-perpekto. Mga anak, gusto ko mahimo kamo na mahusay nga bugkos hin mga bukad na i-prepresenta ko ha Diyos para ha adlaw han Todos los Santos. Ini-imbita ko kamo na mag-abre hiton iyo kalugaringon ngan ma-buhi dida ha pag-susubad hiton ehemplo na hatag han mga santo. An Inay nga Simbahan Iglesya amo an nag-pili ha ira para hira unta an odyok para ha adlaw-adlaw na kinabuhi niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo ha pag-ampo. A-anhi ako upod niyo ngan hinihigugma ko kamo ngatanan. Ako an Nanay niyo ngan gusto ko na iton iyo mga kasing-kasing ma-pareho hiton kasing-kasing ko. Mga anak, kon waray an pag a-ampo di-re kamo mabu-buhi ngan makaka-siring na ha akon kamo. Kalipay iton pag a-ampo. An pag a-ampo amo iton nagugustohan hiton kasing-kasing han tawo. Sanglit, humarani kamo, mga anak, ha Imakulada na Kasing-Kasing ko ngan madi-diskubre niyo an Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 25, 1994 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw malipayon ako ngan nag a-ampo ka-upod niyo para han kalinaw: kalinaw dida hiton iyo mga kasing-kasing, kalinaw dida hiton iyo mga pamilya, kalinaw dida hiton iyo mga kagustohan, kalinaw ha bug-os nga kalibutan. Hina-ut unta na bendisyunan kamo han Hadi han Kalinawan ngan tagan kamo hin kalinaw. Benebendisyunan ko kamo ngan dara ko an kada usa ha iyo sulod ha kasing-kasing ko. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 09/05/2014