Our Lady Of Medjugorje


Messages From 1992 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ini-imbita ko kamo pag-otro liwat hiton pag a-ampo dida ha pamilya niyo para an kada pamilya maka-hatag kalipay ha Anak ko na hi Hesus. Sanglit, mga anak, mag-ampo ngan duga-ngui pa niyo iton oras para kan Hesus, despues ma-iintendihan ngan makakarawat niyo an ngatanan, bisan pa iton pinaka-makuri na mga sakit ngan mga krus. Upod ako niyo ngan gusto ko dad-on kamo sulod ha kasing-kasing ko ngan protektahan kamo, pero di-re pa kamo desidido hito. Sanglit, mga anak, biling ko ha iyo an pag a-ampo, para dida ha pag-ampo, tutugot kamo na makabulig ako ha iyo. Mag-ampo, hinigugma ko na mga anak, para iton pag a-ampo mahimo nga tinapay pang adlaw-adlaw niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha Pebrero 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ini-imbita ko kamo na magpa-harani pa ha Diyos pa-agui ha pag a-ampo. Amo la i-ne nga pa-agui para ma-buligan ngan ma-protektahan ko kamo kontra hiton kada pag-sulong ataki ni Satanas. Upod ako niyo ngan nag hahangyo ha Diyos para bantayan kamo Niya. Pero kinahanglan ko an iyo mga pag-ampo ngan iton iyo pag-siring hin – "Oo." Ma-dali la kamo ma-wara dida ha materyoso ngan ha mga butang pan-tawo, ngan ma-dali kamo makalimut na an Diyos amo an pinaka-dako nga sangkay niyo. Sanglit, hinigugma ko na mga anak, magpa-harani kamo ha Diyos para protektahan ngan bantayan kamo Niya kontra han kada kada-utan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Marso 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, sugad hin waray pa mahitabo, ini-imbita ko kamo na ika-buhi ngan sunda an akon mga tugon dida ha kinabuhi niyo. Na-kanhi ako para maka-bulig ha iyo, sanglit, imbitado ko kamo na magbag-o hin kinabuhi tungod kay nag a-agui kamo ha miserab-le nga dalan, ha dalan han kada-utan. Pag-siring ko ha iyo na: magbag-o hin kinabuhi pagka Diyos-non, mag-ampo, mag-puasa, mag-pasaylo, waray niyo seryosoha i-ne. Guin tikang niyo ika-buhi despues guin ukoy niyo, tungod nga ma-kuri para ha iyo. Ayaw, mga anak, kon ma-upay iton usa nga butang, kinahanglan mag-budlay kamo dida hiton ma-upay ngan ayaw pag-hunahuna nga: di-re ako naki-kita han Diyos, di-re Hiya nama-mati, di-re Hiya nag-bubulig. Ngan humarayo kamo ha Diyos ngan ha akon tungod hiton miserab-le na interes niyo. Gusto ko unta himo-on kamo nga linaw han kalinawan, pag-higugma ngan ka-upayan. Gusto unta han Diyos na kamo, upod an iyo pag-higugma ngan pag-bulig Niya, mag-himo hin mga milagro ngan mag-hatag hin ehemplo. Sanglit, i-ne an akon tugon ha iyo: Guin momolayan kamo ngan iton iyo mga kalag ni Satanas, ngan di-re ako makaka-bulig ha iyo tungod kay harayo kamo ha kasing-kasing ko. Sanglit, mag-ampo, ika-buhi an akon mga tugon, despues, makikita niyo an mga milagro hiton pag-higugma han Diyos dida ha adlaw-adlaw na kinabuhi niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko liwat kamo ha pag-ampo. Pa-agui la ha pag a-ampo ngan pag-pupuasa mahuhunong iton guerra. Sanglit, mga anak, mag-ampo ngan dida ha kinabuhi niyo mag-testigo na akon kamo ngan ako an tag-iya niyo, tungod kay i-nen masamok na mga adlaw gusto mag-enganyo hi Satanas han kadam-an na mga kalag. Sanglit, nag-iimbita ako na mag-desider kamo para ha Diyos ngan proprotektahan kamo Niya, ngan tutudru-an kamo hiton iyo buruhaton ngan kon ha-in iton agui-anan. Ini-imbita ko adton ngatanan nga nag-siring han ira "Oo" ha akon para mag-konsagra hin otro ha Anak ko na hi Hesus ngan ha kasing-kasing Niya, ngan ha akon, para mas ma-dara namon kamo silbi instrumento hin kalinaw din-he ha waray kalinaw na kalibutan. Iton Medjugorje usa nga senyales para ha iyo ngatanan ngan usa nga pag-tawag na mag-ampo ngan mabuhi ha grasya hi-nen mga adlaw na guin hahatag ha iyo han Diyos. Sanglit, mga anak, seryosoha iton pag-karawat hiton tawag ha pag a-ampo. Upod ako niyo ngan ha akon liwat iton iyo kakuri-an. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ini-imbita ko liwat kamo ha pag-ampo, para pa-agui ha pag a-ampo mapa-harani pa kamo ha Diyos. Upod ako niyo ngan gusto ko dad-on kamo ha dalan han pagka-salba na guin hahatag ha iyo ni Hesus. Ha adlaw-adlaw, mas-harani ako ha iyo pero di-re niyo nasasabtan i-to ngan ayaw niyo magtug-an na guti-ay la iton ka-sumpay niyo ha akon tungod kaguti-ay hiton iyo mga pag-ampo. Kon na-abot an mga pag-proprobar ngan mga problema, nasiring kamo, "Guino-o ko! Inay ko! Ha-in kamo?" Ako, nag-huhulat la hiton iyo "Oo" para i-presenta ko kamo kan Hesus para pun-on kamo han Iya grasya. Amo nga, ha pag-otro, karawta an tawag ko ngan mag-tikang pag-ampo tubtob ngada na an pag-ampo ma-ikalipay niyo. Despues madidiskubre niyo na an Diyos ma-kusog an gahum ha adlaw-adlaw na kinabuhi niyo. Upod ako niyo ngan nag-huhulat ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, malipayon ako, bisan pa may guti-ay nga pagka masulob-on an akon kasing-kasing para hadton nag-tikang hi-nen dalan, despues umiwas na. A-anhi ako para dad-on kamo ha bag-o nga dalan, an dalan ngadto ha pagka-salba. Amo nga tinatawag ko kamo, adlaw-adlaw, na mag bag-o na hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Pero kon di-re kamo mag a-ampo, di-re kamo makaka-siring nga tikadto na kamo pagbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Guin a-ampo ko kamo ngan nag-hahangyo ako ha Diyos para han kalinaw; una, kalinaw sulod hiton kasing-kasing niyo ngan kalinaw liwat ha palibot niyo, para an Diyos unta an iyo kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hulyo 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, ini-imbita ko kamo ha pag-ampo, ha malipayon na pag-ampo para hi-nen masulob-on na mga adlaw waray ha iyo masulob-on nga nag a-ampo, kundi malipayon an iyo pakikipag-kita ha Diyos, an Taga-Himo. Mag-ampo, mga anak, para maka-harani pa kamo ha akon ngan mabalati-an niyo pa-agui ha pag-ampo kon ano an akon gusto ha iyo. Upod ako niyo ngan kada adlaw hatag ko ha iyo an akon kinag-anak na bendisyun para pun-on kamo han Diyos unta hin grasya para ha adlaw-adlaw nga panginabuhi niyo. Mag-pasalamat ha Diyos para han grasya hi-nen akon pag-kanhi ha iyo tungod kay, magtu-o kamo ha akon, dako gud i-ne nga grasya. Salamat han iyo pag-respnde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw gusto ko sumatan kamo na higugma-on ko kamo. Kinag-anak an akon pag-higugma ha iyo ngan ini-imbita ko kamo na mag-abre hin kumpleto hiton iyo kalugaringon ha akon para, pa-agui han kada-usa ha iyo, mabag-o ngan masalbar ko i-nen kalibutan nga puno hin sala ngan mga mara-ut. Amo, hinigugma ko na mga anak, na kinahanglan kumpleto an iyo pag-abre hin kalugaringon ha akon para ma-dara ko kamo permi ngadto han pag-higugma han Diyos, an Taga-Himo, nga adlaw-adlaw nag-papahimangno han Iya kalugaringon ha iyo. Upod ako niyo ngan gusto ko ipa-hibaro ngan ipa-kita ha iyo an Diyos nga nag-hihigugma ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw gusto ko mag-siring ha iyo hin otro na a-anhi liwat ako ha iyo hi-nen masamok na mga adlaw nga di-in gusto gub-on ni Satanas an tanan na guin tutukod namon ngan han Anak ko na hi Hesus. Espesyal na gusto niya ma-guba an iyo mga kalag. Gusto niya dad-on kamo pa-harayo ha pangina-buhi Kristiyano ngan ha mga sugo na gusto ipa-sunod ha iyo han Santa Iglesya. Gusto gub-on ni Satanas an tanan na santohanon ha iyo ngan ha palibot niyo. Amo i-ne, mga anak, na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo para masabtan niyo an tanan na guin hahatag ha iyo han Diyos pa-agui hi-nen akon pag-kanhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Ini-imbita ko kamo ha pag-ampo yana nga makusog hi Satanas ngan gusto mag-angkon hin kadam-an na mga kalag. Mag-ampo, hinigugma ko na mga anak, ngan duga-ngi pa iton pag-sarig niyo ha akon tungod kay a-anhi ako para buligan ngan tugwayan kamo ha bag-o na agui-an tikadto ha bag-o nga kinabuhi. Sanglit, mga anak, pa-mati ngan ika-buhi an akon guin tutugon ha iyo, tungod kay importante ito ha iyo kon waray na ako din-he, na manumduman niyo an mga pulong ko ngan an tanan na guin tugon ko ha iyo. Tinatawag ko na mag-tikang na kamo pag bag-o hin kinabuhi tikang ha tinika-ngan, ngan mag-desider para ha pagka Diyos-non, di-re la ha mga pulong, kundi pa-agui hiton kinabuhi niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, labaw ha tanan, tinatawag ko kamo na mag-ampo. Hina-ut unta na iton kinabuhi niyo mahimo nga sinumpay-sumpay na pag a-ampo. Kon waray an pag-higugma, di-re kamo makakapag-ampo. Amo nga tinatawag ko na higugma-on niyo, labaw ha tanan, an Diyos nga Nag-Himo hiton iyo mga kinabuhi. Despues, mahihibaro-an niyo an Diyos ngan hihigugma-on niyo Hiya dida ha ngatanan, sugad han Iya pag-higugma ha iyo. Hinigugma ko na mga anak, grasya i-nen akon pag-kanhi ha iyo. Amo nga kinahanglan karawton ngan ika-buhi niyo an akon mga tugon para ha ka-upayan niyo. Hinihigugma ko kamo ngan amo i-ne nga a-anhi ako ha iyo para tudru-an ngan dad-on kamo ha bag-o nga kinabuhi pagka Diyos-non, ngan ha pag-salikway hiton sala. Dida la hi-ne madi-diskubre niyo an Diyos ngan adton ngatanan na yana baga harayo pa ha iyo. Sanglit, hinigugma ko na mga anak, mag-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 25, 1992 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko ibutang kamo ngatanan ha ilarum han akon mantel ngan protektahan kamo kontra han ngatanan na pag-ataki ni satanas. Adlaw hin kalinaw yana, pero ha bug-os nga kalibutan, dako iton ka-kulang hin kalinaw. Amo nga tinatawag ko kamo ngatanan para mag-tukod hin bag-o nga kalibutan hin kalinaw, na ka-upod ko pa-agui ha pag a-ampo. Di-re ko i-ne mahihimo kon di-re kamo ka-bunyog ko, amo nga tinatawag ko kamo ngatanan dara an akon kinag-anak na pag-higugma ngan bahala na an Diyos mag-himo hiton iba. Sanglit, abrehi iton iyo mga kalugaringon ha plano ngan ha desinyo han Diyos para maka-bulig kamo ha Iya para han kalinaw ngan ha tanan na mga ma-upay. Ayaw kalimot nga di-re kamo tag-iya hiton iyo kinabuhi, kundi usa ito nga regalo na kinahanglan gamiton niyo pag-dara hin kalipay ha iba ngan pag-dara ha ira ngadto ha kinabuhi nga waray katapusan. Hina-ut unta na permi kamo updan han pag-higugma han Ni?o Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 10/26/2014