Our Lady Of Medjugorje


Messages From 1991 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, sugad hin waray pa mahitabo, ini-imbita ko kamo ha pag-ampo. Himo-a iton pag a-ampo niyo na usa nga pag-ampo para hin kalinaw. Makusog hi Satanas ngan gusto niya gub-on di-re la iton kinabuhi han tawo, kundi pati liwat an natoral nga hinimo ngan i-nen planeta nga puy-anan niyo. Sanglit, hinigugma ko na mga anak, mag-ampo para pa-agui ha pag a-ampo ma-protektahan niyo iton iyo kalugaringon dara hiton kanan Diyos bendisyun-kalinaw. Guin sugo ako han Diyos nganhi ha iyo para maka-bulig unta ako ha iyo. Kon gusto niyo, kapti an rosaryo. Bisan iton rosary la, makaka-himo hin mga milagro ha kalibutan ngan ha kinabuhi niyo. Benebendisyunan ko kamo ngan pepermi ako upod niyo uyon ha kabobot-on han Diyos. Salamat han di-re niyo pag ba-le waray la hi-nen akon pag-kanhi ngan nagpapasalamat ako ha iyo tungod nga an pag-responde niyo nag-seserbe para han kaupayan ngan para han kalinaw."

Tugon ha petsa Pebrero 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ini-imbita ko kamo na mag-desider para ha Diyos, tungod kay iton pagka-harayo ha Diyos bunga han ka-kulang hin kalinaw ha kasing-kasing niyo. An Diyos la an kalinaw. Sanglit, kadto-a Hiya pa-agui hiton kalugaringon na pag a-ampo ngan ika-buhi an kalinaw dida ha kasing-kasing, ngan, dida hi-ne a-agos an kalinaw, daw salug tikang ha kasing-kasing niyo, ngadto ha bug-os nga kalibutan. Ayaw pag-pulong la bahin han kalinaw, kundi himo-a an kalinaw. Benebendisyunan ko an kada usa ha iyo ngan an kada maupay nga desisyun niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Marso 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, ini-imbita ko kamo na ika-buhi an pasyon ni Hesus dida ha pag-ampo ngan pakig-usa ha Iya. Mag-desider pag-dugang hin panahon para ha Diyos nga nag-hatag ha iyo hi-ne nga mga adlaw hin grasya. Sanglit, hinigugma ko na mga anak, mag-ampo ngan, ha espesyal na pa-agui, i-buhi pag-otro iton pag-higugma para kan Hesus sulod ha kasing-kasing niyo. A-anhi ako ngan bubunyog ako ha iyo upod an akon bendisyun ngan mga pag-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ini-imbita ko kamo ngatanan para iton pag-ampo niyo magma-kinasingkasing. Mag-halad hin oras pag-ampo an kada usa para ma-diskubre niyo an Diyos. Di-re ko gusto na mag-pupulong la kamo bahin ha pag-ampo, kundi mag-ampo kamo mismo. Pun-a iton kada adlaw niyo hin pag-ampo pa-salamat ha Diyos para ha kinabuhi ngan ha tanan na butang niyo. Di-re ko gusto na an iyo kinabuhi lumalabay la ha mga pulong kundi maghatag-glorya kamo ha Diyos pa-agui ha mga hinimo. A-anhi ako ha iyo ngan nag-papasalamat ako ha Diyos para ha kada segundo na upod ko kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ini-imbita ko kamo ngatanan nga naka-bati han tugon hin kalinaw ko, nga seryosoha iton higugma-on na pag-tuman hi-ne dida ha kinabuhi niyo. Damo an naghuhunahuna nga dako an ira nahihimo ha pag-pupulong la bahin han mga tugon, pero di-re ibinu-buhi ito. Mga anak, ini-imbita ko kamo ha buhi ngan pag bag-o han ngatanan nga negatibo sulod niyo, para mahimo na positibo ngan buhi ito. Mga anak, upod ako niyo ngan gusto ko buligan an kada usa na i-buhi ngan, dida ha pagka-buhi, mag-testigo bahin han maupay nga sumat. A-anhi ako, mga anak, para buligan ngan dad-on kamo ha langit, nga di-in an kalipay ha langit puede ma-ibuhi na niyo yana. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw na hatag niyo ha akon, gusto ko bendisyunan kamo ngatanan ngan mag-siring: i-nen yana nga mga adlaw mintras a-anhi ako ha iyo, mga adlaw hin grasya. Gusto ko tudruan ngan buligan kamo mag-lakat ha dalan pagka-santohanon. Damo an mga tawo nga di-re gusto mag-intende han akon mga tugon ngan mag-seryoso pag-karawat hiton akon guin pupulong. Amo nga, kamo an akon tinatawag ngan guin hahangyo na, ha kinabuhi ngan ha inadlaw na paka-buhi niyo, mag-testigo bahin hi-nen akon pag-kanhi. Kon mag a-ampo kamo, bubuligan kamo han Diyos mag-diskubre han tinu-od nga rason hi-nen akon pag-kakanhi. Sanglit, mga anak, mag-ampo ngan basaha an Sagrado na mga Surat para nga, pa-agui hi-nen pag-kakanhi ko, ma-diskubre niyo iton mensahe para ha iyo dida hiton Sagrado na mga Surat. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hulyo 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo na mag-ampo para ha kalinaw. Yana nga panahon, an kalinaw espesyal na guin proprobaran pag-sulay, ngan hinahangyo ko na bumalik kamo pag-otro ha pag pupu-asa ngan pag a-ampo dida ha mga pamilya. Mga anak, gusto ko ma-sabtan niyo iton ka-seryoso hi-nen sitwasyun, ngan iton mahihitabo mag-dedepende ha mga pag-ampo niyo, ngan guti-ay la iton iyo mga pag a-ampo. Mga anak, upod ako niyo ngan ini-imbita ko kamo na mag-tikang pag-ampo ngan mag-seryoso pag pu-asa sugad hadton mga adlaw han akon una pag-kanhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, ini-imbita ko kamo ha pag a-ampo, sugad hin yana pala mahitabo, di-in nag-tikang na matuman an plano ko. Makusog hi Satanas ngan gusto niya i-duso pa-harayo an akon mga plano hin kalinaw ngan kalipay, ngan hunahuna-on niyo nga di-re ma-kusog ha mga desisyun an Anak ko. Sanglit, tinatawag ko kamo ngatanan, mga anak, na mag-ampo ngan mag-dayun hin pag-pupuasa. Ini-imbita ko kamo ha siyam nga adlaw pag-salikway hin kalugaringon para, ha bulig niyo, an ngatanan na gusto ko ma-tuman dida han mga sekreto na guin tikang ko ha Fatima, unta matuman. Tinatawag ko kamo, mga anak, na sabta iton importansya hi-nen akon pag-kanhi ngan iton ka-seryoso hi-nen sitwasyun. Gusto ko mag-salba han ngatanan na mga kalag ngan i-presenta hi-ra ha Diyos. Sanglit, mag-ampo kita pareho na matuman adton ngatanan na guin sugdan ko. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, espesyal na ini-imbita ko kamo ngatanan ha pag a-ampo ngan ha pag-sasalikway hiton kalugaringon. Kay yana, sugad hin waray pa mahitabo, gusto ipakita ni Satanas ha kalibutan an waray alo nga nawong niya na gagamiton pang-enganyo ha posib’le kadam-an mga tawo ngadto ha dalan pag-kamatay ngan pagka-sala. Sanglit, mga anak, bulig para magda-ug dida ha kalibutan salan-on an akon Imakulada na Kasing-Kasing. Hinahangyo ko ha iyo ngatanan na mag-halad hin mga pag-ampo ngan mga sakripisyo para han akon mga intensyun para i-presenta ko ha Diyos kon ano an pinaka-kinahanglan. Kalimti iton iyo mga kagustuhan, mga anak, ngan mag-ampo para hiton gusto han Diyos, di-re para hiton gusto niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-ampo! Mag-ampo! Mag-ampo!"

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon liwat, ini-imbita ko kamo ha pag a-ampo. Mag-ampo na ma-intendihan niyo an gusto ipasabot ha iyo han Diyos dida nga a-anhi ako ngan dida hiton mga tugon na guin hahatag ko ha iyo. Gusto ko dad-on kamo pa-harani kan Hesus ngan ha samaran nga kasing-kasing Niya, para ma-kita ngan ma-sabtan niyo an waray sukol na gugma na hatag mismo ha kada usa ha iyo. Sanglit, mga anak, mag-ampo na an tubod hin gugma mag-agos tikang ha kasing-kasing niyo ngadto han kada tawo, pareho ha mga na-sisina ngan ha mga na-tamay ha iyo. Dida hito, pa-agui ha gugma ni Hesus, malalabwan niyo an ngatanan nga miserab’le dinhe ha kalibutan hin mga kasakit, nga waray pagla-um para hadton mga di-re nakakahibaro kan Hesus, Upod ako niyo ngan hinihigugma ko kamo dara an waray sukol na gugma hi Hesus. Salamat han iyo mga sakripisyo ngan mga pag-ampo. Mag-ampo para maduga-ngan pa an bulig ko ha iyo. Kinahanglan gud nakon iton mga pag-ampo niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 25, 1991 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ha espesyal na pa-agui, dara ko ha iyo an Niῆo Hesus para bendisyunan unta kamo han Iya bendisyun hin kalinaw ngan higugma. Mga anak, ayaw kalimut na grasya i-ne nga di-re na-iintendihan o di-re kinakarawat hiton damo nga tawo. Sanglit, kamo nga nag-siring na kamo akon, ngan nag-bibiling hiton akon pag-bulig, i-hatag iton iyo bug-os na kalugaringon. Una ha tanan, i-hatag an iyo pag-higugma ngan ehemplo ha pamilya niyo. Nasiring kamo nga piyesta han pamilya an Pasko. Sanglit, mga anak, i-butang an Diyos ha pinaka-una nga puesto dida ha pamilya niyo para tagan kamo Niya hin kalinaw ngan pro-protektahan kamo, di-re la kontra ha guerra, kundi ha kalinaw liwat pro-protektahan kamo kontra hiton kada pag-ataki han demonyo. Kon an Diyos upod niyo, a-ada ha iyo an ngatanan. Pero kon di-re niyo gusto Hiya, miserab’le ngan mawawara kamo, ngan di-re kamo ma-aram kon ha-in kamo kampi. Sanglit, mga anak, mag-desider para ha Diyos. Despues, makukuha niyo an ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 12/03/2014