Our Lady Of Medjugorje


Messages From 1990 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 1990 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, ini-imbita ko kamo na mag-desider hin otro para ha Diyos ngan pili-a Hiya una ha ngatanan ngan labaw ha ngatanan, para mag-milagro unta Hiya ha kinabuhi niyo ngan magmalipayon kamo, ka-upod Hiya, adlaw-adlaw ha kinabuhi niyo. Sanglit, mga anak, mag-ampo ngan ayaw tugoti hi Satanas na mag-himo ha kinabuhi niyo hin di-re pagkaka-uyon, hin waray pagkaka-sinabot ngan hin di-re pag-kakarawat ha tagsa-tagsa. Mag-ampo para masabtan niyo unta an ka-gahum ngan ka-husay hiton regalo nga kinabuhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Pebrero 25, 1990 "Hinigugma ko na mga anak! Ini-imbita ko kamo na makig-angay ha Diyos. Yana nga panahon, gusto ko nga i-salikway niyo an ngatanan butang na guin hihigtan kamo pero nag-peperohisyo ha kinabuhi-espiritwal niyo. Sanglit, mga anak, mag-desider hin kumpleto para ha Diyos, ngan ayaw tugoti hi Satanas maka-sulod ha kinabuhi niyo pa-agui ha mga butang nag-dadara hin kasakit ha iyo ngan ha kinabuhi-espiritwal niyo. Mga anak, halad han Diyos ha iyo iton bug-os Niya nga kalugaringon, ngan madidiskubre ngan makikilala niyo Hiya pa-agui la ha pag-ampo. Sanglit, mag-desisyun para ha pag a-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Marso 25, 1990 "Hiigugma ko na mga anak! Ka-upod ko kamo bisan kon di-re niyo bantog ito. Gusto ko protektahan kamo kontra hiton ngatanan na guin hahatag ha iyo ni Satanas, na amo liwat iton agui-an para gub-on kamo niya. Sugad hadton pag-burod ko kan Hesus ha matres ko, mga anak, gusto ko liwat dad-on kamo ngadto ha pagka-santohanon. Gusto han Diyos masalba kamo ngan guin papadad-an kamo Niya hin mga tugon pa-agui ha mga ka-tawhan, dida ha natural na mga guin himo, ngan ha mga butang makaka-bulig gud hiton iyo pag-intende na kinahanglan bag-ohon niyo an direksyun hiton iyo kinabuhi. Sanglit, mga anak, sabta liwat iton gahum hi-nen regalo han Diyos na guin hahatag ha iyo pa-agui ha akon, para ma-protektahan ko kamo hit akon mantel ngan dad-on kamo ha kalipay han kinabuhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 25, 1990 "Yana nga adlaw, ini-imbita ko kamo ha seryoso pag-karawat ngan pag-buhi hiton mga tugon na guin hahatag ko ha iyo. Upod ako niyo ngan gusto ko na iton kada usa ha iyo permi ma-harani ha kasing-kasing ko. Sanglit, mga anak, mag-ampo ngan pangita-a iton kabobot-on han Diyos dida ha adlaw-adlaw na kinabuhi niyo. Gusto ko ma-diskubre hiton kada usa ha iyo an dalan pagka-santohanon ngan dumako kamo dida hi-to hasta ngadto han waray katapusan. Ig-aampo ngan ig-hahangyo ko kamo atbang ha Diyos para ma-intendihan niyo an gahum hi-nen regalo na guin hahatag han Diyos ha akon para maka-kanhi ako ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 25, 1990 "Hinigugma ko na mga anak! Ini-imbita ko kamo ha seryoso pag-desider pag-buhi hini nga nobena. Mag-konsagra hin oras para ha pag-ampo ngan pag-sakripisyo. Upod ako niyo ngan gusto ko buligan padako-on iton pag-salikway ngan pag-penitensya para ma-intendihan niyo iton husay hin kinabuhi hadton katawhan na espesyal an pag-halad hin kalugaringon ha akon. Mga anak, an Diyos nag-bebendisyun ha iyo adlaw-adlaw ngan gusto Niya iton pagbag-o niyo hin kinabuhi. Sanglit, mag-ampo para magma-kusog kamo pagbag-o hiton iyo kinabuhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 25, 1990 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw gusto ko magpa-salamat ha iyo para han ngatanan na pag-sasakripisyo ngan mga pag a-ampo niyo. Benebendisyunan ko kamo hiton akon espesyal ngan kinag-anak na bendisyun. Ini-imbita ko kamo pag-desider para ha Diyos, para adlaw-adlaw ma-diskubre niyo iton Iya kabobot-on dida ha pag-ampo. Gusto ko, mga anak, na tawgon kamo ngatanan ha bug-os na pagbabag-o hin kinabuhi pagka Diyos-non para ma-dida an kalipay ha mga kasing-kasing niyo. Malipayon ako nga damo kamo hin duro nga a-anhi yana nga adlaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hulyo 25, 1990 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw ini-imbita ko kamo ha kalinaw. Na-kanhi ako silbi Reyna han Kalinaw ngan gusto ko mag-riko kamo dida hi-nen akon kinag-anak na kalinaw. Mga anak, higugma-on ko kamo ngan gusto ko dad-on kamo ngatanan ha kalinaw nga Diyos la an nag-hahatag ngan nagpapa-riko ha kada kasing-kasing. Ini-imbita ko na mag taga-dara ngan taga-testigo kamo hi-nen akon kalinaw din-he ha waray kalinaw na kalibutan. Ipag-hadi an kalinaw ha bug-os nga kalibutan na waray kalinaw ngan nangangandoy hin kalinaw. Benebendisyunan ko kamo hit akon kinag-anak na bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 25, 1990 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko karawton hin seryoso ngan gamiton niyo an akon mga tugon na guin hahatag ko ha iyo. Ma-aram kamo, mga anak, a-anhi ako upod niyo ngan gusto ko tugwayan kamo ha pareho nga dalan tikadto ha langit, na mahusay para hadton mga naka-diskubre na hito dida ha pag-ampo. Sanglit, mga anak, ayaw kalimot na kinahanglan ma-gamit adton mga tugon kada adlaw ha kinabuhi niyo para maka-siring kamo: "Kinarawat ko ngan guin probar ko i-buhi an mga tugon". Mga anak, protektado ko kamo atbang han Langitnon na Amay pa-agui hiton akon kalugaringon na mga pag a-ampo Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 25, 1990 "Hinigugma ko na mga anak! Ini-imbita ko kamo ha kinasing-kasing na pag a-ampo para mahimo unta iton pag-ampo niyo na usa nga pakig-himangraw ha Diyos. Gusto ko an kada usa ha iyo mag-dugang hin oras para ha Diyos. Makusog hi Satanas ngan, gamit an iba-iba nga pa-agui, gusto niya gub-on ngan limbongan kamo. Sanglit, mga anak, mag-ampo kada adlaw na magma-upay iton iyo kinabuhi para ha kalugaringon ngan para ha ngatanan na makikita niyo. Upod ako niyo ngan protektado ko kamo bisan kon gusto gub-on ni Satanas an akon mga plano ngan pug-ngan iton kagustohan han Diyos na matupad din-he. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 25, 1990 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na mag-ampo hin espesyal para maka-halad kamo hin mga sakripisyo ngan ma-upay na mga trabaho para ha kalinaw hiton kalibutan. Makusog hi Satanas ngan, dara an iya bug-os nga kusog, gusto gub-on an kalinaw tikang ha Diyos. Sanglit, mga anak, mag-ampo hin espesyal, dungan ha akon, para ha kalinaw. Upod ako niyo ngan gusto ko buligan kamo hit akon mga pag-ampo, ngan gusto ko dad-on kamo ha dalan han kalinaw. Benebendisyunan ko kamo hiton akon kinag-anak na bendisyun. Ayaw kalimot i-buhi an akon mga tugon hin kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 1990 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ini-imbita ko kamo pag-himo hin mga trabaho parte hin kalo-oy dara an pag-higugma ha akon ngan ha aton mga kabugto-an. Mga anak, iton ngatanan na guin hihimo niyo para ha iba, updi hin pagpapa-ubos ngan hin dako nga kalipay para ha Diyos. Upod ako niyo ngan adlaw-adlaw ko guin hahalad ha Diyos iton mga sakripisyo ngan pag-ampo niyo para pag-salba hi-nen kalibutan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 25, 1990 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, espesyal an akon pag-imbita ha iyo na mag-ampo para ha kalinaw. Mga anak, kon waray kalinaw, di-re niyo masasabtan iton pagka-tawo han Ni?o Hesus yana nga adlaw, o, ha adlaw-adlaw na kinabuhi niyo. Sanglit, mag-ampo ha Hadi han Kalinaw na protektahan kamo han Iya mantel ngan buligan kamo maka-intende han gahum ngan ka-importante hiton kalinaw ha kasing-kasing niyo. Pa-agui hi-ne, puede kamo mag-sarang hin kalinaw tikang ha kasing-kasing niyo ngadto ha bug-os nga kalibutan. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo ako atbang ha Diyos para ha iyo. Mag-ampo, tungod kay gusto gub-on ni Satanas an akon mga plano hin kalinaw. Pakig-usa kamo ha iba-iba ngan, pa-agui hiton iyo kinabuhi, buligui mag-hadi an kalinaw ha bug-os nga kalibutan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 12/26/2014