Our Lady Of Medjugorje


Messages From 1988 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 1988 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo hin otro ha kumpleto nga pagbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non, na makuri para hadton waray pumili ha Diyos. An Diyos puede mag-hatag hiton ngatanan na guin bibiling niyo ha Iya. Pero guin bibiling la niyo Hiya kon na-abot na ha iyo iton mga sakit, mga problema ngan mga kakuri-an, ngan guin huhuna-huna niyo na an Diyos harayo ha iyo, ngan di-re namamati, ngan di-re nakaka-dungog han iyo mga pag-ampo. Ayaw gad, mga anak, di-re ito an tinu-od. Kon harayo kamo ha Diyos, di-re kamo makaka-karawat hin mga grasya tungod kay di-re niyo guin bibiing ito upod an madig-on na pag-sasarig. Adlaw-adlaw, guin a-ampo ko kamo, ngan gusto ko madara kamo mas-harani pa ha Diyos, pero di-re ko i-ne mahi-himo kon di-re niyo gusto ito. Sanglit, mga anak, ibutang pag-sarig iton iyo kinabuhi ha mga kamot han Diyos. Benebendisyunan ko kamo ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Pebrero 25, 1988/b> "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo ha pag-ampo, ha kumpleto na pag-halad hin kalugaringon ha Diyos. Ma-aram kamo nga higugma-on ko kamo ngan nag-kakanhi ako dara hiton pag-higugma para mapakita ko ha iyo an dalan ngadto han kalinaw ngan ha pag-salba hiton iyo mga kalag. Gusto ko na sundon niyo ako ngan ayaw pag-tugot na ma-konsuelo-han kamo ni Satanas. Mga anak, makusog hin duro hi Satanas, sanglit, ina-aro ko na i-halad niyo ha akon iton iyo mga pag-ampo para ma-salba adton mga a-ada pa hiton iya inpluensa. Gamita pag-tetestigo iton iyo kinabuhi. I-sakripisyo iton iyo mga kinabuhi para pag-salba han kalibutan. Upod ako niyo, ngan nagpapa-salamat ako ha iyo, pero ha langit niyo maka-karawat iton premyo han Amay na guin sa-ad Niya ha iyo. Sanglit, mga anak, ayaw kamo ka-hadlok. Kon kamo nag a-ampo, di-re kamo ma i-igo ni Satanas bisan guti-ay la tungod kay mga anak kamo han Diyos, ngan binabantayan kamo Niya. Mag-ampo ngan kapti permi iton rosaryo silbi senyas kan Satanas na akon kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Marso 25, 1988/b> "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, ini-imbita ko kamo ha kumpleto na pag-halad hin kalugaringon ha Diyos. Mga anak, di-re niyo batid kon ano ka-dako hiton pag-higugma ha iyo han Diyos tungod kay guin tutugotan Niya ako na ma-kanhi ha iyo para matudru-an ngan ma-buligan ko kamo pag-biling han dalan ha kalinaw. Pero, di-re niyo madi-diskubre i-ne nga dalan kon di-re kamo nag a-ampo. Sanglit, mga anak, i-salikway an ngatanan ngan i-konsagra iton iyo oras ha Diyos ngan tatagan kamo han Diyos hin mga regalo ngan bebendisyunan kamo. Mga anak, ayaw kalimot na paspas nga na-agui iton iyo kinabuhi, sugad la hin bukad na mahusay yana nga adlaw, pero mawawara kinabowasan. Sanglit, talingoha-a na iton pag a-ampo niyo, iton pag-hahalad niyo hin kalugaringon ha Diyos, ma-himo unta na sugad hin senyales ligid ha kalye. Dida hito, iton pag-testigo niyo magkaka-ada hin balor di-re la para ha kalugaringon niyo, kundi para hiton waray katapusan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 25, 1988/b> "Hinigugma ko na mga anak! Gusto han Diyos himo-on kamo na santohanon. Sanglit, pa-agui ha akon, ini-imbita kamo Niya ha kumpleto pag-halad hin kalugaringon. Himo-a iton santos nga misa na kinabuhi niyo. Sabta na an simbahan palasyo han Diyos, an lugar di-in guin titirok ko kamo ngan di-in gusto ko ipa-hibaro ha iyo an dalan ngadto ha Diyos. Kadi kamo ngan mag-ampo. Ayaw pag tan-aw ha mga iba o pag-libak ha ira, imbes, himo-a iton iyo kinabuhi na usa ka testimonya hiton agui-an pagka-santohanan. Kinahanglan respetohon iton mga simbahan silbi sagrado nga lugar tungod kay an Diyos, nga nagpaka-tawo, dida na-puyo ha adlaw ngan ha gab-i. Sanglit, mga anak, magtu-o kamo ngan mag-ampo na padak-on han Diyos iton iyo pag-sarig, despues pangaro hin bisan ano na kinahanglan niyo. Upod ako niyo ngan malipayon tungod hiton iyo pagbag-o hin kinabuhi pagka Diyos-non ngan guin proprotektahan ko kamo han akon kinag-anak na mantel. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 25, 1988/b> "Hinigugma ko na mga anak! Ini-imbita ko kamo ha kumpleto na pag-halad hin kalugaringon ha Diyos. Mag-ampo kamo, mga anak, nga di-re unta kamo dad-on ni Satanas bisan la nga-in sugad hiton mga sanga na guin wawagayway han hangin. Magma-kusog dida ha Diyos. Gusto ko na, pa-agui ha iyo, makilala unta ha bug-os nga kalibutan an Diyos han kalipay. Pa-agui hiton iyo kinabuhi, mag-testigo para hiton kalipay han Diyos. Ayaw ka-kulba o ka-baraka. An Diyos mismo iton bubulig ha iyo ngan mag-papakita ha iyo hiton agui-an. Gusto ko na higugma-on niyo an ngatanan katawhan dara an akon pag-higugma. Amo la i-ne na pa-agui di-in mag-hahadi an gugma ha bug-os nga kalibutan. Mga anak, akon kamo. Hinihigugma ko kamo ngan gusto ko na i-halad niyo iton iyo kalugaringon ha akon para ma-tugwayan ko kamo ngadto ha Diyos. Ayaw pag-hunong ha pag a-ampo para di-re kamo pahimulsan ni Satanas. Mag-ampo kamo para masabtan niyo na ha akon kamo. Benebendisyunan ko kamo hin bendisyun han kalipay. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 25, 1988/b> "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo ngadto han gugma na may-ada pag–sarig ngan naruruyagan han Diyos. Mga anak, guin a-antos han gugma iton ngatanan na mapa-it ngan ma-kuri tungod la ha Diyos na amo mismo an pag-higugma. Sanglit, mga anak, mag-ampo na buligan kamo han Diyos, di-re tungod ha kagustuhan niyo, kundi tungod han pag-higugma Niya. I-halad iton imo kalugaringon ha Diyos para bulngon ka Niya, sagdunan ka, ngan pasaylo-on an ngatanan ha sulod nimo nga nag-pupugong ha dalan pag-higugma. Dida hi-ne nga pa-agui, ma-babalhin han Diyos iton imo kinabuhi ngan tutubo iton imo pag-hihigugma. Mga anak, dayawon niyo an Diyos hin usa nga himno hin gugma para maka-tubo an pag-higugma han Diyos dida ha iyo adlaw-adlaw hasta ngada hiton ka-puno hito. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hulyo 25, 1988/b> "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo ha kumpleto na pag-halad hin kalugaringon ha Diyos. Adton tanan hinihimo niyo ngan an iyo tanan na butang i-entriga ha Diyos para puede imani-obra Niya iton iyo kinabuhi silbi Hadi han tanan butang niyo. Dida hi-ne, pa-agui ha akon, madadara kamo han Diyos ha ka-iladman han kinabuhi-espiritwal. Mga anak, ayaw ka-hadlok, tungod kay upod ako niyo bisan kon guin huhuna-huna niyo na bantay sarado ni Satanas iton agui-an tigawas. Dara ko an kalinaw ha iyo, ako an nanay niyo, an Reyna han Kalinaw. Benebendisyunan ko kamo hin mga bendisyun-kalipay para unta an Diyos mahimo na ngatanan dida ha kinabuhi niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 25, 1988/b> "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ini-imbita ko kamo ngatanan na magma-lipayon dida ha kinabuhi na hatag ha iyo han Diyos. Mga anak, ikalipay an Diyos, an Taga-Himo, tungod hiton ka-upay han pag-himo Niya ha iyo. Mag-ampo na iton kinabuhi niyo mahimo nga malipayon pasalamat na uma-agos daw salug hin kalipay tikang ha kasing-kasing niyo. Mga anak, mag-pasalamat hin waray hunong para han ngatanan butang niyo, para hiton kada guti-ay nga regalo hatag han Diyos ha iyo, para iton bendisyun-kalipay lulusad permi tikang ha Diyos ngada ha kinabuhi niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 25, 1988/b> "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, waray pinipili na ini-imbita ko kamo ngatanan ha dalan pagka-santohanon ha kinabuhi niyo. Guin tagan kamo han Diyos hin grasya, iton regalo han pagka-santohanon. Mag-ampo para mas ma-intendihan pa gud niyo i-ne, ngan dida hi-ne, ma-himo ha kinabuhi niyo, iton pag-testigo para ha Diyos. Mga anak, benebendisyunan ko kamo ngan guin hahangyo ko kamo ha Diyos para iton dalan ngan pag-testigo niyo ma-kumpleto unta ngan ma-ikalipay para ha Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 25, 1988/b> "Hinigugma ko na mga anak! Pang adlaw-adlaw an akon imbitasyun na ika-buhi niyo an akon mga tugon na guin hahatag ko ha iyo, labi na, mga anak, tungod kay gusto ko dad-on kamo mas harani pa ha Kasing-Kasing ni Hesus. Sanglit, mga anak, ini-imbita ko kamo yana nga adlaw ha pag-ampo pag-konsagra ngadto kan Hesus, an akon hinigugma na Anak, para ma-Iya an kada usa ha iyo. Despues, ini-imbita ko kamo pag-konsagra ngadi hi-nen akon Imakulada na Kasing-Kasing. Gusto ko na mag-konsagra kamo hin kalugaringon silbi mga guinikangan, mga pamilya, ngan mga parokyano para an ngatanan ma-sakop han Diyos pa-agui han akon kasing-kasing. Sanglit, mga anak, mag-ampo kamo para ma-intendihan niyo an gahum hi-ne nga tugon na guin hahatag ko ha iyo. Waray ako gusto para ha akon kalugaringon, kundi an ngatanan para ha pag-salba hiton iyo kalag. Makusog hi Satanas, sanglit, mga anak, pa-agui ha kanunay na pag a-ampo, kusga pag-gakus ngadi han akon kinag-anak na kasing-kasing. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 1988/b> "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo ha pag-ampo, ha pakig-kita ha Diyos dida ha pag a-ampo. Guin hahatag han Diyos ha iyo an Iya Kalugaringon, pero gusto Niya iton iyo libre ngan waray pugong na pag-karawat han Iya imbitasyon. Amo, mga anak, na dida ha adlaw, mag-halad kamo hin espesyal na oras para puede niyo himo-on an mapa-inobsanon na pag a-ampo na waray ma-amok, ngan pakig-tagpo ha Diyos an Taga-Himo. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo para ha iyo atbang ha Diyos, sanglit bantay kamo, na iton kada tagpo niyo dida ha pag-ampo magma-lipayon na pakig-kita ha Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 25, 1988/b> "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo ha kalinaw. Ika-buhi ito ha kasing-kasing niyo ngan ha tanan palibot niyo, para an ngatanan magka-ada hin kalinaw, an kalinaw di-re tikang ha iyo kundi tikang ha Diyos. Mga anak, dako iton ka-gahum yana nga adlaw. Magma-lipayon upod ko. Ipag-dayaw an Pagka-Tawo ni Hesus pa-agui hiton kalinaw na hatag ko ha iyo. Para hi-ne nga kalinaw an akon pag-kanhi silbi iyo Nanay, an Reyna han Kalinaw. Espesyal an bendisyun ko ha iyo yana nga adlaw. Dad-a ito ha ngatanan na guin himo, para an ngatanan na hinimo magka-ada hin kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 02/26/2015