Our Lady Of Medjugorje


Messages From 1987 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 01, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw gusto ko tawgon kamo ngatanan na, dida hi-nen Bag-o nga Tu-ig, ma i-buhi niyo an mga tugon ko ha iyo. Mga anak, ma-aram kamo, na tungod ha iyo, nag i-iha ako din-he para ma-tudruan kamo mag-progreso ha dalan pagka-santohanon. Sanglit, mga anak, mag-ampo kamo hin waray hunong ngan ika-buhi an akon mga tugon tungod kay hinimo ko iton dara an dako nga pag-higugma ha Diyos ngan ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Enero 08, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko magpa-salamat ha iyo para han kada pag-sunod niyo han akon mga tugon. Labi na an akon pasalamat, mga anak, para han ngatanan na sakripisyo ngan pag-ampo na guin halad niyo ha akon. Mga anak, gusto ko idayun an pag-hatag hin mga tugon, di-re la ha kada Huwebes, mga anak, kundi kada petsa 25 hiton bulan. Umabot na an panahon nga di-in natuman na an gusto han akon Guino-o. Yana, tatagan ko kamo hin menos na mga tugon, pero a-anhi pa ako ka-upod niyo. Sanglit mga anak, hinahangyo ko ha iyo, pamati ha mga tugon ko ngan ika-buhi ito, para ma-tugwayan ko kamo. Mga anak, salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Enero 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Bantay, yana liwat nga adlaw, gusto ko tawgon kamo na mag-umpisa ika-buhi iton bag-o na kinabuhi tikang yana nga adlaw. Mga anak, sabta na guin pili han Diyos an kada usa ha iyo para gamiton kamo ha dako nga plano Niya pag-salba han tanan katawhan. Di-re niyo na-iintendihan kon ano ka-dako iton papel niyo ha plano han Diyos. Sanglit, mga anak, mag-ampo para dida ha pag a-ampo ma-intendihan niyo kon ano an plano han Diyos bahin ha iyo. Upod ako niyo para bug-os na madayun niyo unta an pag-tuman hito. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Pebrero 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko putson kamo ngatanan hinen akon mantel ngan dad-on kamo ha pagbag-o hin kinabuhi pagka Diyos-non. Mga anak, hinahangyo ko ha iyo na itugyan ha Diyos iton bug-os na guin agui-an niyo, an tanan kada-utan na naka-tambak ha kasing-kasing niyo. Gusto ko na magma-lipayon an kada usa ha iyo, pero dida hiton sala waray hin-o man an puede malipay. Sanglit, mga anak, mag-ampo, ngan dida ha pag a-ampo makukuha niyo iton bag-o nga agui-an ha kalipay. Ma a-abat niyo an kalipay sulod ha kasing-kasing niyo despues mahihimo kamo na malipayon nga taga-testigo bahin hiton gusto ko ngan han Anak ko dida hiton kada usa ha iyo. Benebedisyunan ko kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Marso 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw nagpapasalamat ako nga a-anhi kamo hi-ne nga lugar, di-in nag-hahatag ako ha iyo hin espesyal na grasya. Tinatawag ko an kada usa na mag-tikang pag-buhi hiton kinabuhi na gusto han Diyos dida ha iyo ngan mag-tikang pag-himo hin ma-upay nga trabaho-on bahin han gugma ngan kalo-oy. Di-re ko gusto, mga anak, na binubuhi niyo an tugon pero sigue iton pagka-sala na amo an kontra han gusto ko. Sanglit, mga anak, gusto ko na an kada usa ha iyo mag bag-o hin kinabuhi ngan di-re guinoguba iton hinimo han Diyos dida ha iyo ngan guin hahatag ha iyo. Hatag ko ha iyo an akon espesyal na bendisyun ngan nagpapabilin ako upod niyo ha dalan pag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw liwat, tinatawag ko kamo ha pag-ampo. Ma-aram kamo, mga anak, na dida hiton pag-ampo nag-hahatag an Diyos hin espesyal na mga grasya. Sanglit, mag-biling ngan mag-ampo para ma-intendihan niyo iton ngatanan na akon guin hahatag din-he. Tinatawag ko kamo, mga anak, ha kinasing-kasing na pag a-ampo. Ma-aram kamo na kon waray an pag-ampo di-re niyo ma-iintendihan an ngatanan na guin pla-plano han Diyos pa-agui hiton kada usa ha iyo. Sanglit, mag-ampo! Gusto ko na pa-agui han kada usa ha iyo matuman unta an plano han Diyos, na an tanan na guin tanum han Diyos ha kasing-kasing niyo mag-sigue unta pag-tubo. Amo nga, mag-ampo na an bendisyun han Diyos amo iton mag-protekta unta hiton kada usa ha iyo kontra han ngatanan kada-utan nga nag-susulay ha iyo. Benebendisyunan ko kamo, mga anak. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo ngatanan na mag-tikang mabuhi dida ha gugma han Diyos. Mga anak, andam kamo magka-sala, ngan pag-butang hin kalugaringon ha kamot ni Satanas nga waray pag huhuna-huna. Tinatawag ko an kada usa ha iyo na hunahuna-a iton pag-desider para ha Diyos ngan pag-kontra kan Satanas. Nanay ako niyo, sanglit, gusto ko dad-on kamo ngatanan ha perpekto na pagka-santohanon. Gusto ko na magmalipayon an kada usa ha iyo din-he ha tuna ngan maka-upod ko ha Langit. Amo i-ne, mga anak, an tuyo ngan gusto ko ha pag-kakanhi din-he. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw nagpapasalamat ako ha iyo ngan gusto ko imbitahon kamo ngatanan ha kalinaw han Diyos. Gusto ko an kada usa ha iyo ma-probaran ha kasing-kasing an kalinaw nga hatag han Diyos. Gusto ko bendisyunan kamo ngatanan yana nga adlaw. Benebendisyunan ko kamo hiton Diyos-non na bendisyun ngan hinahangyo ko ha iyo, mga anak, na sumunod ngan ma-buhi parehas han akon agui-anan. Hinihigugma ko kamo, mga anak, ngan, bisan kon di-re nala ini-ihap, sigue an akon panawag ha iyo, ngan nagpapasalamat ako para han tanan na guin hihimo niyo para han akon mga intensyun. Nag-hahangyo ako ha iyo, buligue ako para ma-presenta ko kamo ha Diyos ngan ma-salba kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hulyo 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Hinahangyo ko ha iyo na pili-a an dalan santohanon tikang yana nga adlaw. Hinihigugma ko kamo, sanglit, gusto ko magma-santohanon kamo. Di-re ko gusto na ma-pugong kamo ni Satanas dida hito nga dalan. Mga anak, mag-ampo ngan karawta iton ngatanan na guin hahatag ha iyo han Diyos dida hito nga dalan bisan mapa-it. Pero, kadungan hi-ne, ipapakita han Diyos iton kada tam-is ha kon hin-o man mag-tikang tikadto hito nga dalan, ngan malipayon Hiya na mag-babaton ha kada tawag ha Diyos. Ayaw tagui hin importansya iton waray kwenta na mga butang. Mangandoy para ha Langit. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo ngatanan para iton kada usa ha iyo mag-desider ika-buhi an akon mga tugon. Guin tugotan ako han Diyos yana nga tu-ig, na guin halad han Santa Iglesya ha akon, para mag-pulong ha iyo ngan i-udyuk kamo ha pagka-santohanon. Mga anak, pangita-a ha Diyos iton mga grasya na guin hahatag Niya ha iyo pa-agui ha akon. Andam ako mag-hangyo ha Diyos para ha ngatanan na guin bibiling niyo para ma-kumpleto iton iyo pagka-santohanon. Sanglit, mga anak, ayaw kalimot pangita tungod kay guin tugotan ako han Diyos na maka-kuha hin mga grasya para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, gusto ko tawgon kamo ha pag a-ampo. Himo-a nga kinabuhi niyo iton pag-ampo. Mga anak, i-halad iton iyo panahon para la kan Hesus ngan tatagan kamo Niya han ngatanan na guin bibiling niyo. Ipapa-himangno Niya ha iyo an Iya tibu-ok na Kalugaringon. Mga anak, makusog hi Satanas ngan nag-huhulat para maka-sulay han kada usa ha iyo. Mag-ampo, ngan dida hito nga pa-agui, di-re hiya makaka-igo o di man makaka-pugong ha iyo dida hiton dalan pagka-santohanon. Mga anak, pa-agui ha pag a-ampo dumako pa kamo adlaw-adlaw tikadto ha Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw gusto tawgon kamo ngatanan na mag-desider para ha Para-iso. Makuri an dalan para hadton mga waray pa mag-desider para ha Diyos. Mga anak, mag-desider ngan magtu-o na an Diyos nag-hahalad hiton Iya bug-os na Kalugaringon ha iyo. Guin i-imbita kamo ngan kinahanglan mag-balos kamo ha tawag han Amay, na Amo iton nag-tatawag ha iyo pa-agui ha akon. Mag-ampo, tungod kay dida ha pag-ampo makukuha han kada usa ha iyo iton kumpleto na pag-higugma. Benebendisyunan ko kamo ngan gusto ko buligan kamo para an kada usa ha iyo puede mapa-ilarum han akon kinag-anak na mantel. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko an kada usa ha iyo ha otro na pag-halad hin kumpleto han tanan ngadi ha akon. Pa-agui la hi-ne ako makaka-presenta hiton kada usa ha iyo ngadto ha Diyos. Mga anak, ma-aram kamo na waray sukol an pag-higugma ko ha iyo ngan gusto ko angkonon unta an kada usa ha iyo, pero guin hatag han Diyos ha ngatanan an gahum mamili nga ni-rerespeto ngan inu-oyunan ko. Gusto ko, mga anak, na bumulig kamo para madayun an ngatanan na guin plano han Diyos para hi-ne nga parokya. Kon di-re kamo mag a-ampo, di-re niyo makikilala an akon gugma ngan adton mga plano han Diyos para hi-ne nga parokya ngan ha kada tawo. Mag-ampo nga di-re kamo ma-sulay ni Satanas dara an iya ka-hambog ngan ka-libong hin kusog. Upod ako niyo ngan gusto ko magtu-o kamo ha akon, na higugma-on ko kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 25, 1987 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-maresyo upod ko. Maresyo an akon kasing-kasing tungod kan Hesus ngan yana nga adlaw gusto ko i-hatag Hiya ha iyo. Mga anak, gusto ko na an kada usa ha iyo mag-abre hin kasing-kasing para kan Hesus ngan i-hahatag ko Hiya ha iyo dara an gugma. Mga anak, gusto ko na bag-ohon Niya kamo, na tudru-an ngan protektahan kamo. Yana nga adlaw espesyal an akon pag-ampo para han kada usa ha iyo ngan guin prepresenta ko kamo ha Diyos para magpa-himangno Hiya han Iya kaugaringon dida ha iyo. Tinatawag ko kamo ngadto ha sinsero ngan ha kinasing-kasing na pag-ampo para an kada pag a-ampo niyo mahimo na pakig-kita niyo ha Diyos. Dida ha trabaho niyo ngan ha adlaw-adlaw na panginabuhi, i-butang ha pinaka-una nga puesto an Diyos. Seryoso an tawag ko ha iyo yana nga adlaw na sundon ako niyo ngan tupara i-ne basi han pag-tawag ko ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 04/26/2015