Our Lady Of Medjugorje


Messages From 1985 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 10, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko mag-pasalamat para han ngatanan sakripisyo niyo, pero espesyal an akon pasalamat hadton napa-mahal ha kasing-kasing ko, ngan may igo la na parokyano an nakanhi nga di-re namamati han mga

Tugon, pero ha espesyal na pa-agui hadton harani ha kasing-kasing ko, tungod ha ira mag-hahatag ako hin mga

Tugon para han parokya. Ngan sisiguehon ko an pag-hatag hito tungod kay hini-higugma ko kamo ngan gusto ko na kamo an mag-bandilyo han akon mga

Tugon dara an iyo kasing-kasing. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Enero 14, 1985 (Lunes) "Hinigugma ko na mga anak! Hi Satanas madig-on ngan, dara an iya kusog, gusto istorbohon an akon mga plano na guin tikangan ko ka-upod niyo. Mag-ampo kamo, mag-ampo la ngan ayaw pag-hunong bisan hin usa ka minuto! Mag a-ampo ako ha Anak ko para hiton pagka-tuman han ngatanan mga plano na akon guin tikangan. Pag-ilub la ngan permi-ha iton iyo mga pag a-ampo. Ngan ayaw tugoti hi Satanas na paluya-hon kamo. Nag-tratrabaho hiya hin duro ha kalibutan. Bantay gud kamo!"

(I-nen

Tugon guin pa-abot ni Vicka tikang han Mahal na Birhen)

Tugon ha petsa Enero 17, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! I-nen mga adlaw, hi Satanas ma-switik nga nag-tratrabaho pag-kontra hi-ne nga parokya, ngan kamo, mga anak, nanga-turog ha pag a-ampo, ngan talagudti la iton nag-sisimba ha Misa. Iluba an mga adlaw han pag-susulay! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Enero 24, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! I-nen mga adlaw, nahibaro-an niyo an katam-is han Diyos pa-agui hadton mga nagbag-o hin kinabuhi pagka Diyos-non din-hi ha parokya. Hi Satanas gusto truma-baho hin mas ma-kusog pa para kuha-on an kalipay niyo tikang han kada usa. Pa-agui ha pag-ampo, puede niyo dis-armahan hiya hin kumpleto ngan siguro-on an iyo kalipay. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Enero 31, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko sidngon kamo na abre-hi iton iyo mga kasing-kasing ha Diyos sugad han mga bukad ha panahon pana-ringsing nga nangangandoy han adlaw. Ako an iyo Nanay ngan permi ko gusto na kamo mapa-harani pa han Amay ngan para permi Hiya mag-hatag hin kadam-an regalo ngada ha kasing-kasing niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Pebrero 7, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! I-nen mga adlaw, hi Satanas, espesyal nga nagpapa-himangno hiton iya kalugaringon din-he hi-ne nga parokya. Mag-ampo, mga anak, na an plano han Diyos mag-tikang pag-epekto ngan adton kada pag-trabaho ni Satanas dayun ma-human, para ha ka-paraygon han Diyos. Na-dinhe ako upod niyo ma-iha na para maka-bulig ha mga kakuri-an niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Pebrero 14, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, adlaw di-in hatag ko ha iyo an usa ka

Tugon para ha parokya pero i-nen bug-os nga parokya di-re guin kakarawat an mga

Tugon ngan di-re i-kinabubuhi ito. An kada pamilya kinahanglan mangadye han pag-ampo pan pamilya ngan mag-basa han Bibliya! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Pebrero 21, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Adlaw-adlaw ko ini-imbita kamo ha pagbabag-o hin kinabuhi ngan ha pag a-ampo din-he ha parokya, pero di-re niyo kinakarawat ito. Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo hin katapusan! Yana, Kuaresma na ngan kamo, silbi usa ka parokya, puede balikon an mga

Tugon ko ha panahon han Kuaresma, tungod han pag-higugma. Kon di-re niyo hihimo-on i-ne, di-re ko gusto mag-padayun pag-hatag hin mga

Tugon. Guin tutugotan ako han Diyos na himo-on ko i-ne. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Pebrero 28, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na ika-buhi i-nen pulong yana nga semana: "Hini-higugma ko an Diyos!"

Mga anak, pa-agui ha pag-higugma ma-tutuman niyo ma-kuha an ngatanan butang, bisan pa iton imposib’le ha pag-hunahuna niyo. Gusto han Diyos ma-angkon Niya hin kumpleto i-ne nga parokya. Ngan amo liwat ito an akon gusto. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Marso 7, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na otroha an pag a-ampo dida ha pamilya niyo. Mga anak, agdaha an mga batan-on ha pag-ampo ngan adton mga bata na kumadto pag-simba ha Sagrado na Misa. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Marso 14, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Ha kinabuhi niyo, kamo ngatanan naka-probar na han ka-hayag ngan ka-sirum. Guin tatagan han Diyos an kada tawo hin pag-kilala han ma-upay ngan mara-ut. Tinatawag ko kamo ngadto han ka-hayag na amo iton kinahanglan dad-on niyo ha ngatanan katawhan na a-ada ha ka-siruman. Iton mga tawo na a-ada ha ka-siruman kuma-kada adlaw-adlaw ha mga balay niyo. Mga anak, i-hatag ha ira an ka-hayag! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon sa Marso 21, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko ipa-dayun mag-hatag hin mga

Tugon, sanglit, yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na i-kabuhi ngan karawta an akon mga

Tugon! Mga anak, hini-higugma ko kamo, ngan espesyal na guin pili ko i-ne nga parokya na mahal ko labis pa ha iba, di-in malipayon ako nga nagpa-bilin basi han sugo han Ma-Gahum ha Ngatanan. Sanglit, tinatawagan ko kamo – karawta ako, mga anak, na maka-upay unta ha iyo. Pamati ha mga

Tugon ko! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Marso 24, 1985 (Domingo) "Yana nga adlaw, gusto ko tawgon kamo ngatanan ha pag-kukumpisal, bisan pa kon kamo nangumpisal na hadin pipira la ka adlaw nga nag-labay. Gusto ko na kamo ngatanan maka-sabot han adlaw han piesta ko sulod hiton iyo mga kalugaringon. Pero, di-re niyo ma-sasabtan ito kon di-re niyo kumpleto na baya-an iton iyo kalugaringon ha Diyos. Sanglit, ini-imbita ko kamo ngatanan na mahi-usa ha Diyos."

Tugon ha petsa Marso 28, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko tawgon kamo na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo! Dida ha pag a-ampo ma-sasabtan niyo an pinaka-dako na kalipay ngan iton agui-an tigawas han kada kabutangan na waray lusotan. Salamat han pag-tikang niyo han pag-ampo. An kada tawo mahal han akon kasing-kasing. Ngan ako nagpapasalamat ha ngatanan nga nag-agda ha pag a-ampo dida han ira mga pamilya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 4, 1985 (Huebes Santo) "Hinigugma ko na mga anak! Salamat ha pag-tikang niyo mag-hunahuna bahin ha kahimaya-an han Diyos dida hiton iyo mga kasing-kasing. Yana, adlaw unta di-in gusto ko i-hunong pag-hatag hin mga

Tugon tungod kay may pipira ka tawo an di-re nakarawat ha akon. An parokya na-bantad, ngan gusto ko i-dayun pag-hahatag hin mga

Tugon na waray pa ma-hitabo sugad pa ha pag-tikang han kalibutan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 5, 1985 (Biernes Santo) "Kamo, taga parokya, may dako ngan mabug-at na krus, pero ayaw ka-hadlok pag-buhat hito. An akon Anak a-anhi na Amo an bubulig ha iyo." (Tugon na guin hatag pa-agui kan Ivanka)

Tugon ha petsa Abril 11, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko sidngon an ngatanan ha parokya na mag-ampo hin espesyal na pa-agui ha Espiritu Santo para han kahibaro-an. Tikang yana nga adlaw, gusto han Diyos probaran i-nen parokya ha espesyal na pa-agui para pa-kusgon Niya ito ha pag-sarig. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 18, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, nagpapa-salamat ako ha iyo para han kada pag a-abre hiton mga kasing-kasing niyo. Nalilipay ako para ha kada kasing-kasing na abre ha Diyos labi na adton taga din-he ha parokya. Magma-resyo upod ko! Mag-ampo han ngatanan pangadye-on para ha pag a-abre hiton sala-on na mga kasing-kasing. Gusto ko ito. Gusto han Diyos ito pa-agui ha akon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 25, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko sidngon kamo na mag-tikang pag-trabaho ha mga kasing-kasing niyo mintras nag-tratrabaho kamo ha mga oma. Mag-trabaho ngan bag-oha iton iyo mga kasing-kasing para bag-o nga espiritu tikang ha Diyos an pumuesto dida hiton iyo kasing-kasing. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 2, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo ha kinasing-kasing na pag-ampo, ngan di-re la dara han kustombre. May pipira nga na-kanhi pero di-re nira gusto umuswag ha pag a-ampo. Sanglit, gusto ko sagdonan kamo sugad hin usa nga Nanay: pangadye kamo na iton pag a-ampo pumermi ha mga kasing-kasing niyo kada segundo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 9, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Di-re kamo ma-aram kon ano ka-damo iton mga grasya na guin hahatag han Diyos ha iyo. Di-re niyo gusto uma-bante hi-nen mga adlaw di-in an Espiritu Santo nag-tratrabaho hin espesyal na pa-agui. Iton mga kasing-kasing niyo naka-lingi pagtan-aw ha butang kalibutan-on ngan nalilibang kamo dida hito. Balhina pag-lingi iton mga kasing-kasing niyo ngadto han pag a-ampo ngan bil-nga an Espiritu Santo na ma-bunyag ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 16, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo ha mas-aktibo na pag a-ampo ngan pag-sisimba ha Santa Misa. Gusto ko na iton Misa niyo usa ka okasyun para masabtan niyo an Diyos. Labi na ka espesyal iton gusto ko na sidngon adton mga batan-on na: ma-abre kamo ha Espiritu Santo tungod kay gusto han Diyos na ma-angkon kamo ngada han Iya Kalugaringon hi-nen panahon di-in sigue an trabaho ni Satanas. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 23, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! I-nen mga adlaw, labi na an tawag ko ha iyo na mag-abre hiton iyo mga kasing-kasing ha Espiritu Santo. Labi na hi-nen mga adlaw na an Espiritu Santo nag-tratrabaho pa-agui ha iyo. Abre-hi iton iyo mga kasing-kasing ngan i-halad iton iyo kinabuhi kan Hesus para maka-trabaho Hiya pa-agui ha kasing-kasing niyo ngan pa-kusgon kamo ha pag-sarig. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 30, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo hin otro ha kinasing-kasing na pag a-ampo. Himo-a iton pag-ampo, mga anak, na pagka-on niyo kada adlaw ha espesyal na pa-agui kon guinogol-an na kamo dara hiton ka tra-trabaho ha mga oma, nga di-in di-re na kinasing-kasing iton iyo pag a-ampo. Mag-ampo, despues malalabwan niyo bisan an kada kago-ol. An pag-ampo ma-ikalilipay ngan mahihimo na pag-diskanso niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 6, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Dida hi-nen mga adlaw, mga katawhan tikang ha tanan nasud kakan-hi ha parokya. Ngan yana, tinatawag ko kamo ha pag-higugma: higugma-a una iton iyo mga ka-upod ha balay, despues makakarawat niyo ngan mahihigugma niyo adton ngatanan nga tikanhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 13, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Tubtub ha adlaw han kumple-anyo, tinatawag ko kamo, i-nen parokya, na mas mag-ampo ngan himo-a iton iyo pag-ampo nga senyales hin pag-halad ha Diyos. Mga anak, ma-aram ako na guinogol-an kamo ngatanan, pero di-re kamo ma-aram hiton pa-agui ha pag-halad hin kalugaringon ha akon. Hi-nen mga adlaw, i-halad hin kumpleto iton iyo kalugaringon ha akon! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 20, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Para hi-nen Adlaw han Piyesta, gusto ko sidngon kamo na abre-hi iton iyo mga kasing-kasing ngadto han Agaron han mga kasing-kasing. I-hatag ha akon iton ngatanan na pamalati-an ngan problema niyo! Gusto ko alagdon kamo dida hiton mga pag-susulay ha iyo. Gusto ko pun-on kamo hin kalinaw, kalipay ngan pag-higugma ha Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 25, 1985 (Martes) "Ini-imbita ko kamo na tawagon an ngatanan na mag-ampo han Rosaryo. Dida hiton rosaryo malalabwan niyo an ngatanan kakuri-an na guin lalabay ni Satanas ha Simbahan Katoliko. Kamo ngatanan mga pa’de, mag-Rosaryo! I-halad an oras niyo ha Rosaryo!"

(I-ne nga

Tugon an baton han Mahal na Birhen ha pagpaki-ana ni Marija Pavlovic na: "Mahal na Birhen, ano iton gusto mo i-rekomenda ha mga pa’de?"

)

Tugon ha petsa Hunyo 28, 1985 (Biyernes) "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, guin tatagan ko kamo hin usa ka

Tugon na, pa-agui hi-ne, gusto ko i-tawag ha iyo na magpa-ubos kamo. I-nen mga adlaw, nabalati-an niyo an dako nga kalipay tungod han ngatanan katawhan na kumanhi ngan nasumatan niyo han iyo mga guin agui-an, upod an pag-higugma. Yana, ini-imbita ko kamo na, ha pagpapa-ubos, i-padayun i-ne ngan, dara an abre na kasing-kasing, makig-pulong kamo ha ngatanan nga ka-kanhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hulyo 4, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Salamat han kada sakripisyo na guin halad niyo. Ngan yana, ina-agda ko kamo na upda hin pag-higugma iton kada pag-sakripisyo. Gusto ko na kamo, adton mga waray nahihimo, mag-tikang pag-bulig upod an kumpiyansa ngan an Diyos kumpiyansa na magpapa-dayun pag-hatag ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hulyo 11, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Hini-higugma ko i-nen parokya ngan, dara an akon mantel, pro-protektahan ko i-ne kontra han kada pag-trabaho ni Satanas. Mag-ampo na hi Satanas umatras tikang hi-ne nga parokya ngan tikang ha tagsa ka tawo na ka-kanhi ha parokya. Pa-agui hito, mababati-an niyo an kada pag-tawag han Diyos ngan maba-baton niyo ito hiton iyo kinabuhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hulyo 18, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na duga-ngi pag-pwesto hin benditado na mga butang ha sulod hiton iyo kabalayan, ngan iton pipira hini nga butang-benditado, dida hiton kada tawo. Bendisyuni i-ne ngatanan na mga butang ngan me-menos iton pag-ataki ni Satanas ha iyo tungod kay may-ada na kamo pana-gang kontra ha iya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hulyo 25, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko tugwayan kamo, pero di-re niyo gusto ma-mati han akon mga

Tugon. Yana nga adlaw, tinatawagan ko kamo na pa-mati hiton akon mga

Tugon despues ma-ikabubuhi niyo an ngatanan na guin si-siring ha akon han Diyos para i-abot ha iyo. Abrehi iton iyo kalugaringon ha Diyos ngan an Diyos mag-tratrabaho pa-agui ha iyo ngan mag-sisigue pag-hatag ha iyo han ngatanan na kinahanglan niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 1, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko sumatan kamo na guin pili ko i-ne nga parokya ngan binabantayan ko ito ha akon kamot sugad hin guti-ay nga bukad na di-re gusto mamatay. Tinatawag ko kamo na i-hatag iton iyo kalugaringon ha akon para permi ma-presenta ko kamo ha Diyos, nga lab-as ngan waray sala. Hi Satanas naki-parte han plano ngan gusto niya tag-iyahon ito. Mag-ampo nga di-re hiya maka-dayun hito, tungod na gusto ko kamo ma-angkon para permi ko kamo ma-hatag ha Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 8, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo, labi na yana, para umabante kontra kan Satanas pa-agui ha pag-ampo. Gusto ni Satanas na mas trumabaho pa yana nga ma-aram na kamo nga sigue iton iya pag-trabaho. Mga anak, isul-ot iton iyo panagang pan-guerra ngan, dara an Rosaryo-han ha kamot niyo, perdiha hiya! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 15, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, benebendisyunan ko kamo ngan gusto ko sumatan kamo na hini-higugma ko kamo, ngan ina-agda ko kamo na ika-buhi an akon mga

Tugon. Yana nga adlaw benedisyunan ko kamo han bendisyun na guin hahatag ha akon han Ma-Gahum. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 22, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko mag-sumat ha iyo na gusto kamo padad-an han Diyos hin mga pag-proprobar na puede niyo labwan pa-agui hiton pag a-ampo. Guin proprobaran kamo han Diyos pa-agui hiton i-nadlaw nga buruhaton ha balay. Yana, mag-ampo para malinaw na malabwan niyo iton kada pag-proprobar. Tikang hi-nen ngatanan pag-proprobar ha iyo han Diyos, gumawas kamo na mas-abre ha Diyos ngan makig-harani ha Iya dara an pag-higugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 29, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo ha pag-ampo! Labi na nga gusto ni Satanas pahimulsan iton mga bunga han iyo mga ubasan. Mag-ampo na hi Satanas di-re maka-dayun ha plano niya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 5, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, nagpapasalamat ako ha iyo para han ngatanan mga pag-ampo. Mas ipa-dayun pa iton pag a-ampo para hi Satanas ma-harayo tikang din-he hi-ne nga lugar. Mga anak, pumakyas an plano ni Satanas. Mag-ampo para matuman kon ano man an pina-plano han Diyos din-he hi-ne nga parokya. Espesyal an akon pasalamat ha mga batan-on para han ira mga sakripisyo na guin halad ha igbaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 12, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko sumatan kamo na an krus kinahanglan a-ada ha butnga hi-nen mga adlaw. Mag-ampo labi na dida atbang ha krus nga di-in tikang iton dagko na grasya nga ti-abot pa. Yana dida ha kabalayan niyo, himo-a iton espesyal na pag-konsagra ha krus. Isa-ad na kamo di-re mag-hahatag hin kasakit kan Hesus o mag a-abuso ha krus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 20, 1985 (Biyernes) "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ini-imbita ko kamo ha mapa-inobsanon na pag-buhi han ngatanan

Tugon na guin hahatag ko ha iyo. Ayaw ka-arogante ha pag-bubuhi hiton mga

Tugon ngan mag-siniring na ‘I-kina-bubuhi ko an mga

Tugon’. Kon dadad-on ngan ika-bubuhi niyo an mga

Tugon ha kasing-kasing niyo, mababalati-an ito han kada usa, despues iton mga pulong, na gamit hadton mga di-re na sunod, di-re na kinahanglan. Para ha iyo, mga anak, kinahanglan na ma-buhi ngan mag-testigo kamo dida hiton iyo kinabuhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa September 26, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Salamat ha iyo para han ngatanan pag-ampo. Salamat ha iyo para han ngatanan sakripisyo. Gusto ko mag-siring ha iyo, mga anak, na sunda hin otro an mga

Tugon na guin hahatag ko ha iyo. Labi na ika-buhi iton pagpu-asa, tungod kay, dara han pagpupu-asa, matutuman ngan mag-hahatag ito hin kalipay ha akon na an bug-os nga plano, na guin himo han Diyos din-he ha Medjugorje, natutuman na. Salamat han iyo pag-reponde hi-ne nga tawag ko"

Tugon ha petsa Oktubre 3, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko sidngon kamo na mag-pasalamat ha Diyos para han ngatanan mga grasya na guin hatag han Diyos ha iyo. Para han ngatanan mga bunga, magpa-salamat ha Diyos ngan daygon Hiya! Mga anak, magtu-on kamo magpa-salamat para han gudti na mga butang, despues kamo makaka-pasalamat liwat para han mga dagko na butang. Salamat han iyo pag-reponde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 10, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko liwat tawgon kamo yana nga adlaw na ika-buhi niyo an mga

Tugon din-he ha parokya. Labi na an gusto ko na tawagon an mga batan-on han parokya, na mahal ha akon. Mga anak, kon ika-buhi niyo an mga

Tugon, ikina-bubuhi niyo an liso han pagka-santohanon. Ako, silbi an Nanay, gusto tawagon kamo ngatanan ha pagka-santohanon para ma-hatag niyo ito ngadto han mga iba. Espeho kamo para ha iba! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 17, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! An ngatanan butang may kalugaringon panahon. Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na trabaho-a na iton iyo kalugaringon kasing-kasing. Yana nga hu-man na an ngatanan trabaho-on didto ha oma, may panahon na kamo para mag-limpiyo bisan hadton guin-pasagdan na lugar, pero binabaya-an niyo ha ligid iton iyo kasing-kasing. Mas-magtrabaho pa ngan limpiyoha iton kada parte hiton iyo kasing-kasing dara an pag-higugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 24, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Adlaw-adlaw gusto ko sul-otan kamo han ka-santohanon, ka-maupay, kama-surundon ngan pag-higugma han Diyos, para ha adlaw-adlaw mas-huhusay ngan mas-andam kamo para han iyo Tag-Iya. Mga anak, pamati-a ngan ika-buhi an akon mga

Tugon. Gusto ko tugwayan kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 31, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko tawgon kamo na mag-trabaho dida ha Simbahan. Pare-pareho iton akon pag-higugma ha ngatanan ngan gusto ko nga tikang han kada usa an mas pag-tratrabaho pa. Ma-aram ako, mga anak, na mahihimo niyo ito, pero di-re niyo gusto tungod kay naguguti-ayan la kamo ngan napapa-ubos iton pamati niyo dida hi-ne na mga butang. Kinahanglan ma-isog kamo ngan, dara iton gudti na mga bukad, himo-a iton parte niyo para ha simbahan ngan kan Hesus para an ngatanan ma-kontento. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 7, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo ha pag-higugma ha ka-harani ngan ha pag-higugma ngadto kon kan hin-o man na-tikang an pag-sulay ha iyo. Pa-agui hito, makikita niyo iton mga intensyun han mga kasing-kasing. Mag-ampo ngan mag-higugma mga anak! Pa-agui ha pag-higugma mahihimo niyo bisan adton guin huhuna-huna niyo na imposib-le. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 14, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Ako, nga Nanay niyo, nag-hihigugma ha iyo ngan gusto mag agda ha iyo ha pag-ampo. Di-re ako guinugul-an, mga anak, ngan tinatawag ko kamo, bisan kon harayo kamo ha kasing-kasing ko. Usa ako nga Nanay, ngan bisan kon nababalati-an ko iton hapdos para hiton kada usa nga a-ada ha kada-utan, ka-dali la ako mag-pasaylo ngan malipay para han kada anak nga na-balik ha akon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 21, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko sumatan kamo na i-nen panahon espesyal para ha iyo tikang ha parokya. Kon panahon hin tag-adlaw, nakita niyo na damo iton iyo buruhaton. Yana nga waray kamo trabaho-on ha mga oma, personal na trabaho-a iton iyo kalugaringon. Mag-simba tungod kay amo i-ne an panahon na guin hatag ha iyo. Mga anak, igo la kadamo iton permi na-kanhi bisan mara-ut an panahon tungod kay hinihigugma nira ako ngan gusto nira i-pakita ha espesyal na pa-agui iton ira pag-higugma. An gusto ko ha iyo amo iton pag-pakita ha akon hiton iyo pag-higugma dida ha pag-kakanhi ha Misa, ngan an Diyos amo iton mag-babalos hin kadam-an ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Noyembre 28, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko magpa-salamat ha ngatanan para han ngatanan na guin himo niyo para ha akon, labi na adton mga batan-on. Nag-hahangyo ako ha iyo, mga anak, kada-a iton pag-ampo upod an pamalati-an. Ha pag-ampo mahihibaro-an niyo an kadak-an han Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 5, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo na mag-andam hin kalugaringon para ha Pasko pa-agui ha pag-penetensya, pag-ampo ngan pag-trabaho pang-bulig kalo-oy. Mga anak, ayaw pagtan-aw ngadto ha mga butang materyoso, tungod kay, kon amo ito, di-re niyo ma-sasabtan an Pasko. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 12, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Para ha Pasko, an akon imbitasyun amo i-ne, daygon naton hi Hesus. Espesyal na i-prepresenta ko Hiya ha iyo dida hito nga adlaw ngan an imbitasyun ko amo iton aton pag-dayaw kan Hesus ngan an Iya pagka-tawo. Mga anak, dida hito nga adlaw mas mag-ampo pa ngan mag-hunahuna bahin kan Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 19, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko tawgon kamo ha pag-higugma hiton ka-harani. Kon mas bobot-on niyo an pag-higugma hiton iyo ka-harani, mas masasabtan niyo hi Hesus labi na ha Adlaw han Pasko. Tatagan kamo han Diyos hin dagko na mga regalo kon i-hahalad niyo iton iyo mga kalugaringon ha Iya. Ha espesyal na pa-agui ha Adlaw han Pasko, gusto ko i-hatag an akon espesyal nga kinag-anak na bendisyun, ngan hi Hesus an mag-bebendisyun hadton mga iba han Iya kalugaringon na bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 26, 1985 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko pasalamatan adton ngatanan nga namati han akon mga

Tugon ngan, ha Adlaw han Pasko, ikinabuhi an akon guin pulong. Ha ka-waray buring dara han sala, tikang yana, gusto ko dad-on kamo ha mas harayo pa dida ha pag-higugma. Baya-i iton iyo mga kasing-kasing ha akon! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 06/26/2015