Our Lady Of Medjugorje


Messages From 1984 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Marso 1, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Guin pili ko i-ne nga parokya ha espesyal na pa-agui ngan gusto ko tugwayan ito. Binabantayan ko ito dida hin pag-higugma ngan gusto ko an tagsa ka tawo ma-angkon ko. Salamat han iyo pag-responde yana nga gab-i. Gusto ko na kamo permi maka-upod ko ngan han akon Anak hin mas ti-damo pa. I-pupulong ko ha iyo an usa nga

Tugon kada Huwebes."

Tugon ha petsa Marso 8, 1984 "Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko! Mga anak, kamo din-he ha parokya, magbag-o na hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Amo i-ne iton usa pa na gusto ko. Pa-agui hito, adton ngatanan na ka-kanhi makakapag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non."

Tugon ha petsa Marso 15, 1984 "Yana liwat nga gab-i, mga anak, nagpapasalamat ako ha iyo, ha espesyal na pa-agui, nga a-anhi kamo. Waray hunong kamo magdayaw-bisita ha Pinaka-Sagrado na Sakramento han Altar. Permi ako a-ada kon nagdadayaw-bisita an mga natu-o. Espesyal na mga grasya iton guin kakarawat dida hito."

Tugon ha petsa Marso 22, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Ha espesyal na pa-agui yana nga gab-i, tinatawag ko kamo ha panahon han Kuaresma para paraygon an mga kasamdan han akon Anak, na guin karawat Niya tikang han mga sala hi-ne nga parokya. Makig-usa kamo hit akon mga pag-ampo para hi-nen parokya para an Iya kakuri-an mas ma-antos unta. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko.. Probari niyo pag-kanhi na mas ma-damo pa kamo.

Tugon ha petsa Marso 29, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Ha espesyal na pa-agui yana nga gab-i, tinatawag ko kamo ha madig-on na pag-ilob dida ha mga pag-proprobar. Hunahuna-a iton sigue pa nga pag a-antos han Diyos hasta yana tungod hiton iyo mga sala. Sanglit, kon na-abot na iton mga kakuri-an, i-halad ito silbi pag-sasakripisyo ha Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 5, 1984 'Hinigugma ko na mga anak! Yana nga gab-i, nag a-ampo ako na labi na nga mag-halad kamo hin pag-dayaw ha Kasing-kasing han Anak ko. Himo-a iton pag-tubos han ka-samad hiton Kasing-kasing han akon Anak. Ito nga Kasing-kasing na i-igo hiton ngatanan klase hin sala. Salamat han iyo pag-kanhi yana nga gab-i."

Tugon ha petsa Abril 12, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, hina-hangyo ko ha iyo na i-hunong iton pagdada-ut hin du-ngog ngan ha pag-ampo para hiton pakig-usa hi-ne nga parokya, tungod kay ako ngan an Anak ko may-ada espesyal na plano para hi-ne nga parokya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Abril 19, 1984 (Huwebes Santo) "Hinigugma ko na mga anak! Makikalo-oy upod nakon! Mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo!"

Tugon ha petsa Abril 30, 1984 (Lunes) Nagpaki-ana hi Marija ha Mahal na Birhen, "Hinigugma nga Madonna, kaya ano nga waray ka mag-hatag ha akon hin Tugon para ha parokya hadton Huwebes?" An Mahal na Birhen nag-baton, "Di-re ko gusto ma-muwersa bisan kan hin-o na himo-on iton butang kon di-re niya lalaki/babaye nababalati-an o di-re gusto, bisan pa may espesyal na mga

Tugon ako para han parokya nga di-in gusto ko pokawon an pag-sarig hiton kada natu-o. Pero pipira la an kumarawat han akon mga

Tugon pang-Huwebes. Ha tinikangan, guti-ay la hira. Pero nahimo la ito na baga ordinaryo ha ira. Ngan, bag-o la yana, may pipira iton osyoso nga nagpapaki-ana bahin han

Tugon, ngan di-re dara hin pag-sarig ngan debosyun ha Anak ko ngan ha akon."

Tugon ha petsa Mayo 10, 1984 Kadam-am hadton may pag-sarig na bantad han katapusan na Tugon han Mahal na Birhen. An iba, may balati-an na an Mahal na Birhen di-re na mag-hahatag hin mga Tugon ha parokya, pero yana nga gab-i nag-siring hiya, "Nag-pupulong ako ha iyo ngan gusto ko i-dayun pa iton pag-pulong. Pamati la kamo hiton akon mga guin tutudro!"

Tugon ha petsa Mayo 17, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, malipayon ako tungod kay damo ha iyo an gusto mag-konsagra hin kalugaringon ha akon. Salamat ha iyo. Waray kamo mag-sayop. An Anak ko, Hi Hesu Kristo, gusto mag-hatag ha iyo hin espesyal na mga grasya pa-agui ha akon. An akon Anak malipayon tungod hiton iyo dedikasyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 24, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Nag-siring na ako ha iyo nga pinili ko kamo ha espesyal na pa-agui, sugad la kon hin-o kamo. Ako, iton Nanay, naghi-higugma ha iyo ngatanan. Ngan ha kada segundo nga nakukuri-an kamo, ayaw ka-hadlok! Tungod kay hini-higugma ko kamo bisan pa kon harayo kamo ha akon ngan ha Anak ko. Pasensya la, ayaw patuk-a an akon kasing-kasing hin mga luha nga dugo tungod hadton mga kalag nga nawawara dida han sala. Sanglit, mga anak, mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Mayo 31, 1984 (Huwebes han Pag-saka ha Langit) Damo ka tawo an nakanhi nga taga-iba nga nasyon. An Mahal na Birhen waray mag-hatag hin Tugon para han parokya. Guin sidngan niya hi Marija na mag-hahatag hiya hin Tugon ha Sabado nga i-aanuncio didto han Domingo na Misa han parokya.

Tugon ha petsa Hunyo 2, 1984 (Sabado) "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga gab-i, gusto ko sumatan kamo na, hi-nen mga adlaw han nobena, mag-ampo para han pag-bubo han Espiritu Santo ngada ha mga pamilya niyo ngan hi-nen iyo parokya. Mag-ampo, ngan di-re kamo mag-babasul hito. Tatagan kamo han Diyos hin mga regalo di-in pa-agui hito, dadayawon niyo Hiya tubtub ngada ha katapusan hiton iyo kinabuhi din-he ha tuna. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 9, 1984 (Sabado) "Hinigugma ko na mga anak! Buwas ha gab-i, mag-ampo para ha Espiritu han Katinu-oran! Labi na kamo nga taga parokya! Tungod kay kinahanglan niyo iton Espiritu han Katinu-oran para ma ipa-abot an mga Tugon na sugad la mismo, waray guin dugang ngan waray ibani, pero sugad gud la han akon pag-yakan hito. Mag-ampo para tagan kamo han Espiritu Santo hin inspirasyun ha pag a-ampo, para mas mag-ampo pa kamo. Ako, Nanay niyo, nasiring ha iyo na guti-ay la iton iyo pag a-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 21, 1984 "Mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 28, 1984 Waray mag-hatag hin Tugon an Mahal na Birhen.

Tugon ha petsa Hulyo 12, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! I-nen mga adlaw, gusto pakyason ni Satanas an akon mga plano. Mag-ampo nga di-re matuman an iya plano. Mag a-ampo ako nga tagan kamo han akon Anak hin grasya na ma-sabtan iton pagda-ug ni Hesus kontra han mga tentasyun ni Satanas. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hulyo 19, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! I-nen mga adlaw, na-sasabtan niyo an pa-agui han pag-tratrabaho hi Satanas. Permi ako ka-upod niyo, ngan ayaw ka-hadlok ha mga tentasyun tungod kay an Diyos permi nagbabantay ha aton. Guin hatag ko liwat an akon kalugaringon ha iyo ngan nakikilo-oy ha iyo bisan dida hiton pinakaguti-ay nga tentasyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko.

Tugon ha petsa Hulyo 26, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko tawgon kamo ha kanunay na pag-ampo ngan pag-penetensya. Labi na nga, tugoti an mga batan-on ha parokya na mas ma-aktibo ha mga pag a-ampo nira. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 2, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, malipayon ako ngan nagpapa-salamat ako ha iyo para han iyo mga pag-ampo. Mas mag-ampo pa dida hi-nen mga adlaw para han pagbabag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non hadton mga sala-on. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 9, 1984 Waray mag-hatag hin Tugon an Mahal na Birhen.

Tugon ha petsa Agosto 11, 1984 (Sabado) "Hinigugma ko na mga anak! Mag-ampo tungod kay gusto ni Satanas i-komplika pa iton akon mga plano. Mag-ampo upod an kasing-kasing ngan i-halad iton iyo kalugaringon kan Hesus dida ha pag-ampo."

Tugon ha petsa Agosto 14, 2015 (Martes) Waray handuma i-nen pagpapakita. Hi Ivan na nga-ngadye didto ha balay. Pagkatapos, nag-andam hiya pag-kadto ha Simbahan para han gab-i nga serbisyo. Ha di-pamumulat, nag-pakita an Mahal na Birhen ha iya ngan guin sidngan hiya nga sumatan an mga tawo. "Gusto ko na an mga tawo mag-ampo upod nakon hi-nen mga adlaw. Ngan mag-ampo hin kadam-an posib'le! Ngan strikto na mag-puasa ha mga Miyerkoles ngan Biyernes, ngan kada adlaw, mangadye hin bisan usa la nga Rosaryo: an malipayon, masulob-on ngan glorioso na mga mesteryo."

Guin aro han Mahal na Birhen na karawton naton inen

Tugon ha madig-on na kabobot-on. Espesyal na huin hangyo Niya i-ne ha mga taga parokya ngan ha mga natu-o dida ha nalilibotan mga lugar.

Tugon ha petsa Agosto 16, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Hinahangyo ko kamo, labi na an mga taga-dinhe hi-ne nga parokya, na ika-buhi an akon mga Tugon ngan ipa-abot ito ngadto ha iba, kan bisan hin-o na makaka-sugat niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Agosto 23, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-ampo, mag-ampo!" Nag-siring hi Marija na guin imbita liwat niya an mga tawo, ngan labi na an mga batan-on, mag-hipos dida kon may Misa.

Tugon ha petsa Agosto 30, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! An krus na-didto liwat ha plano han Diyos hadton guin himo niyo ito. I-nen mga adlaw, labi na nga, kumadto ha bukid ngan mag-ampo atbang han krus. Kinahanglan ko iton iyo mga pag-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 6, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Kon waray an pag a-ampo waray kalinaw. Sanglit, an siring ko ha iyo, mga anak, mag-ampo didto ha may ti-ilan han krus para hin kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 13, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Kinahanglan ko pa iton iyo mga pag-ampo. Guin papaki-ana niyo ha huna-huna kon kay ano man i-nen mga pag-ampo? Li-ngi ha palibot niyo, mga anak,ngan makikita niyo kon ano ka dako hiton ka-dominante han sala dida hi-nen kalibutan. Sanglit, mag-ampo na magmada-ugan hi Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 20, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na mag-tikang pagpu-asa upod an kasing-kasing. Damo an mga tawo nga nag-pupuasa, pero tungod la kay an mga iba nag-pupuasa liwat. Nahimo la ito nga kustombre na waray may gusto i-hunong. Guin aro ko ha parokya na mag-puasa dara an pasasalamat tungod kay an Diyos nag-tugot na mag-iha ako din-he hi-ne nga parokya. Mga anak, mag-puasa ngan mag-ampo upod an kasing-kasing. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Septembre 27, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Na-buligan niyo ako dara han iyo mga pag-ampo na matuman an akon mga plano. Ipa-dayun an pag a-ampo para an akon mga plano ma-kumpleto ngan hinahangyo ko ha mga pamilya han parokya na mag-ampo han Rosaryo pam-pamilya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 4, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko sumatan kamo pa otro-otro na guin papalipay niyo ako tungod hiton iyo pag-ampo, pero may pipira din-he ha parokya nga di-re nag a-ampo ngan masulob-on an akon kasing-kasing. Sanglit, mag-ampo para madara ko an ngatanan sakripisyo ngan pag-ampo niyo ha Guino-o. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 8, 1984 (Lunes) (Masakit hi Jakov ngan nakarawat i-ne nga Tugon ha balay.) "Hinigugma ko na mga anak, I-halad iton ngatanan na pag-ampo niyo ha kabalayan ha gab-i para han pagbag-o hin kinabuhi pagka Diyos-non hadton mga sala-on tungod kay an kalibutan a-ada ha dako nga sala. Kada gab-i pangadye han rosaryo."

Tugon ha petsa Oktubre 11, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Salamat ha pag-hahalad hiton iyo makuri na mga trabaho ha Diyos bisan yana nga guin proprobaran kamo Niya pa-agui hiton mga ubas na pinipitas niyo. Mag-sarig, mga anak, higugma-on kamo Niya, sanglit, guin proprobaran kamo. I-halad la permi iton iyo mga guin papas-an ha Diyos ngan ayaw ka-baraka. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 18, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na mag-basa hiton Bibliya kada adlaw dida ha mga kabalayan niyo ngan i-butang ito ha puesto nga dali makita para ma-enganyo kamo pag-basa hito ngan mag-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Oktubre 25, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-ampo dida hi-ne nga bulan. Guin tugotan ako kada adlaw han Diyos na buligan kamo dara an mga grasya para madepensahan niyo iton iyo kalugaringon kontra han kada-utan. Akon i-ne nga bulan. Gusto ko i-hatag ito ha iyo. Mag-ampo la kamo ngan tatagan kamo han Diyos hin mga grasya na guin bibiling niyo. Bubulig ako hito. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 1, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na magbag-o hin otro ha pag-ampo dida hiton iyo kabalayan. Homan na an mga trabaho-on ha mga oma. Yana, i-halad iton iyo mga kalugaringon ha pag a-ampo. Himo-a iton pag-ampo na pinaka-una dida ha mga pamilya niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 8, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Di-re kamo nag-huhunahuna hiton mga Tugon na gusto ipa-abot ha iyo han Diyos pa-agui ha akon. Hiya nag-hahatag ha iyo hin dagko na mga grasya ngan di-re niyo na-iintendihan ito. Mag-ampo ha Espiritu Santo para ma-intendihan niyo. Kon ma-aram la kamo hiton ka dako han mga grasya na guin hahatag han Diyos ha iyo, mag a-ampo gud kamo hin waray pag-hunong. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 15, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Kamo pinili na katawhan ngan guin tagan kamo han Diyos hin dagko na mga grasya. Di-re niyo guin huhunahuna an kada Tugon na guin hahatag ko ha iyo. Yana, gusto ko la mag-siring na - mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo! Di-re ako ma-aram kon ano pa iton i-sisiring ha iyo tungod kay hinihigugma ko kamo ngan gusto ko ma-intendihan niyo an akon pag-higugma ngan iton pag-higugma han Diyos pa-agui ha pag-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 22, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! I-nen mga adlaw, ika-buhi an ngatanan Tugon-primera ngan hinumduma ito dida ha kasing-kasing niyo hasta ngadto ha adlaw han Hewebes. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Nobyembre 29, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Di-re kamo ma-aram hiton pa-agui mag-higugma ngan di-re kamo ma-aram hiton pa-agui mamati, upod an pag-higugma, ha mga pulong na guin sisiring ko ha iyo. Hunahuna-a, mahal ko, na ako an Nanay niyo ngan na-kanhi ako ha kalibutan para tudru-an kamo mamati dara an pag-higugma, mag-ampo dara an pag-higugma ngan di-re napupugos la tungod na may dara kamo na krus. Pa-agui hiton krus, natatagan hin pag-dayaw an Diyos dida hiton kada tawo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 6, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! I-nen mga adlaw, tinatawag ko kamo ha pag a-ampo han pamilya. Ha Ngaran han Diyos, damo ka beses na ako nag-hahatag ha iyo hin mga Tugon, pero di-re kamo namamati ha akon. Yana nga Pasko, di-re niyo makakalimutan ito kon kakarawton la niyo an mga Tugon na guin hahatag ko ha iyo. Mga anak, ayaw pag-tugot na ito nga adlaw hin kalipay mahimo na akon pinakamasulob-on na adlaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 13, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Ma-aram kamo nga harani na an panahon han kalipay, pero kon waray pag-higugma waray kamo matatapos himo-on. Sanglit, una ha tanan, mag-tikang na pag-higugma hiton iyo kalugaringon pamilya, an ngatanan taga parokya, despues mahi-higugma ngan makakarawat niyo an ngatanan na kakanhi din-he. Yana, himo-a i-nen pito ka adlaw nga semana di-in kinahanglan kamo makahibaro pag-higugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 20, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ini-imbita ko kamo na maning-kamot pag-himo hin klaro na butang para kan Hesu Kristo. Silbi senyales hiton dedikasyun niyo kan Hesus, gusto ko na an kada pamilya ha parokya mag-dara hin usa nga bukad antis hito nga malipayon na adlaw. Gusto ko an kada membro han pamilya may usa nga bukad na ibutang ha gilid hiton higda-an pambata para maka-kanhi hi Hesus ngan makita iton iyo dedikasyun ha Iya! Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Disyembre 21, 1984 (Biyernes) "Gusto ko na kamo daw bukad na bubuklad para kan Hesus ha Pasko. Bukad nga di-re huhunong pag-bubuklad bisan tapos na an Pasko. Gusto ko na iton iyo mga kasing-kasing mga pastol kan Hesus."(Tugon na guin hatag pa-agui kan Jelena Vasilj.)

Tugon ha petsa Disyembre 27, 1984 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga Pasko, ginusto unta ni Satanas, ha espesyal na pa-agui, nga da-uton an mga plano han Diyos. Kamo, mga anak, nakahimangno kan Satanas bisan ha Adlaw han Pasko mismo. Pero an Diyos sigue iton pagda-ug dida ha ngatanan na kasing-kasing niyo. Sanglit, himo-a permi na malipayon iton iyo mga kasing-kasing. Salamat han iyo pag-reponde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 07/26/2015