Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Swedish

25 januari 2021 "Kära barn! Jag kallar er vid denna tid till bön, fasta och försakelse, så att ni ska bli starkare i tron. Detta är en tid av uppvaknande och födelse. Som naturen, som ger sig själv, reflektera också ni små barn hur mycket ni har tagit emot. Var glada bärare av frid och kärlek så att det blir gott för er (att leva) på jorden. Längta efter Himmelen; i Himmelen finns det ingen sorg eller hat. Det är därför, små barn, ni ska besluta er på nytt för omvändelse och låt heligheten börja råda i ert liv. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/2021

25 february 2021 "Kära barn! Gud tillåter mig att vara med er också idag, för att kalla er till bön och fasta. Lev denna tid av nåd och var hoppets vittnen, för jag upprepar för er små barn, att med bön och fasta kan också krig hindras. Små barn, tro och lev denna tid av nåd i tro och med tro; och mitt Obefläckade Hjärta lämnar inte någon av er utan frid om ni tar er tillflykt till mig. Jag ber för er inför den Högste och ber om frid i era hjärtan och om hopp för framtiden. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/2021

18 mars 2021 "Kära barn, på ett moderligt sätt kallar jag er att återvända till Evangeliets glädje och sanning, att återvända till min Sons kärlek - för Han väntar på er med öppna armar; så att allt ni gör i livet görs med min Son, med kärlek; så att det blir välsignat för er; så att er andlighet blir inre och inte bara något yttre. Bara på detta sätt blir ni ödmjuka, generösa, fyllda med kärlek och glada; och mitt moderliga hjärta kommer att jubla med er. Tack." 03/18/2021

25 mars 2021 "Kära barn! Också idag är jag med er för att säga till er: Små barn, den som ber är inte rädd för framtiden och förlorar inte hoppet. Ni är utvalda att bära glädje och frid, för ni är mina. Jag har kommit hit med namnet ”Fridens Drottning” för djävulen önskar krig och avsaknaden av frid, han vill fylla era hjärtan med rädsla för framtiden - men framtiden tillhör Gud. Det är därför ni ska vara ödmjuka och be, och överlåta allt i den Allra Högstes händer som har skapat er. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2021

25 april 2021 "Kära barn! Idag kallar jag er att vittna om er tro i vårens färger. Må detta vara en hoppets och modets tro. Må er tro, små barn, inte falna i någon enda situation, inte ens i denna prövningens tid. Gå modigt med den Uppståndne Kristus mot Himmelen, som är ert mål. Jag ledsagar er på denna helighetens väg och jag placerar er alla i mitt Obefläckade Hjärta. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/25/2021

25 maj 2021 "Kära barn! Idag ser jag på er och kallar er: återvänd till Gud för Han är kärlek och av kärlek har Han sänt mig till er för att leda er på omvändelsens väg. Lämna synden och det onda, bestäm er för helighet och glädjen kommer att börja råda; och ni kommer att bli mina uträckta händer i denna förlorade värld. Jag önskar att ni är bön och hopp för dem som inte har lärt känna Guds kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/25/2021

25 juni 2021 "Kära barn! Mitt hjärta är fyllt av glädje eftersom under dessa år har jag sett er kärlek och öppenhet för min kallelse. Idag kallar jag er alla: be med mig för fred och frihet, för satan är stark och genom sin förförelse vill han leda alltfler hjärtan bort från mitt moderliga hjärta. Det är därför ni ska besluta er för Gud så att det blir gott för er (att leva här) på jorden som Gud har skänkt er. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/25/2021

25 juli 2021 "Kära barn! Jag kallar er att vara bön för alla dem som inte ber. Små barn, vittna med era liv om glädjen i att tillhöra mig, och då kommer Gud att höra era böner och ge er frid i denna värld utan frid, där högmod och själviskhet råder. Små barn, var generösa och var kärlek av min kärlek, så att hedningarna kan erfara att ni är mina och omvänder sig till mitt Obefläckade Hjärta. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/25/2021

25 augusti 2021 "Kära barn! Med glädje kallar jag er alla, små barn, som har svarat på min kallelse: var glädje och frid. Vittna med era liv om Himmelen, som jag bär till er. Det är tid, små barn, att ni blir en återspegling av min kärlek för alla dem som inte älskar och vars hjärtan är intagna av hat. Glöm inte: jag är med er och bär fram förbön för er alla inför min Son Jesus, så att Han må ge er Sin frid. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/25/2021

25 september 2021 "Kära barn! Be, vittna och gläd er med mig eftersom den Högste fortsätter att sända mig till er för att leda er på helighetens väg. Tänk på, små barn, att livet är kort och evigheten väntar på er för att ni där ska förhärliga Gud med hela ert vara, med alla helgon. Små barn, oroa er inte för jordiska ting, utan längta efter Himmelen. Himmelen blir ert mål och glädje kommer att börja råda i ert hjärta. Jag är med er och välsignar er alla med min moderliga välsignelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 09/25/2021

25 oktober 2021 "Kära barn! Återvänd till bönen för den som ber är inte rädd för framtiden; den som ber är öppen för livet och respekterar andras liv; den som ber, små barn, erfar Guds barns frihet och tjänar i hjärtats glädje sina medmänniskors bästa. Gud är kärlek och frihet, så när de vill binda er och använda er, kommer detta inte från Gud. För Gud älskar och ger Sin frid till varje skapad varelse; och det är därför Han har sänt mig till er för att hjälpa er att växa i helighet. Tack att ni svarat på min kallelse." 10/25/2021

25 november 2021 ”Kära barn! Jag är med er i denna tid av barmhärtighet och jag kallar er alla att vara bärare av frid och kärlek i denna värld, där Gud, genom mig, kallar er att vara bön och kärlek, och ett uttryck från Himmelen här på jorden. Må era hjärtan vara fyllda med glädje och tro på Gud; så att, små barn, ni må ha fullkomlig tillit till Hans heliga vilja. Det är därför jag är med er, eftersom Han, Det Högste, sänder mig till er att uppmuntra er i hoppet; och för att ni ska vara bärare av frid i denna fridlösa värld. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2021

25 december 2021 "Kära barn! Idag bär jag min Son Jesus till er, för att Han ska ge er Sin frid. Små barn, utan frid har ni varken framtid eller välsignelse; återvänd därför till bönen, för bönens frukt är glädje och tro, utan vilka ni inte kan leva. Denna dags välsignelse som vi ger er, bär den till era familjer och berika alla ni möter med den, så att de kan känna den nåd som ni får ta emot. Tack att ni har svarat på min kallelse.: 12/25/2021


25 december 2021 Budskap till Jakob "Kära barn, ni är och ni kallas Guds barn. Om bara era hjärtan kunde känna den omätliga kärlek som Gud har för er, då skulle era hjärtan tillbe och tacka Honom vid varje ögonblick av ert liv. Därför, små barn, idag, på denna dag av nåd, öppna era hjärtan och bönfall Herren om trons gåva; så att ni i sanning blir värdiga att bära namnet Guds barn, som med ett rent hjärta, tackar och ärar sin Himmelske Fader. Jag är intill er och jag välsignar er med min moderliga välsignelse." 12/25/2021


Last Modified 01/14/2021