Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2020 In Swedish

Budskap, 02 januari 2020 "Kära barn, jag vet att jag är närvarande i era liv och i era hjärtan. Jag känner er kärlek, jag hör era böner och leder dem till min Son. Men, mina barn, med en moders kärlek önskar jag vara i alla mina barns liv. Jag önskar att samla alla mina barn runt mig, under min moderliga mantel. Det är därför som jag inbjuder er och kallar er, ni min kärleks apostlar, att hjälpa mig. Mina barn, min Son uttalade orden av Fader vår - vår Fader, du som är överallt och i våra hjärtan - eftersom Han önskar att lära er att be med ord och inlevelse. Han önskar att ni alltid blir bättre, att ni lever i barmhärtig kärlek som är bön och obegränsat offer för andra. Mina barn, ge till min Son kärlek till er nästa, ge ord av tröst, medkänsla och rättfärdighetens gärningar mot er nästa. Allt som ni ger till andra, ni min kärleks apostlar, tar min Son emot som en gåva. Jag är också med er, för min Son önskar att genom min kärlek, som en stråle av ljus, att ge nytt liv till era själar; att jag ska hjälpa er i sökandet efter frid och evig lycka. Därför, mina barn, älska varandra, var förenade genom min Son, var Guds barn, som alla tillsammans, med fulla, öppna och rena hjärtan, uttalar Fader Vår. Och var inte rädda! Tack." 01/02/2020

Budskap, 25 januari 2020 "Kära barn! Idag kallar jag er ännu mer till att be, tills ni känner förlåtelsens helighet i era hjärtan. Det måste finnas helighet i familjerna, små barn, för det finns ingen framtid för världen utan kärlek och helighet - för i helighet och glädje, ger ni er själva till Gud Skaparen som älskar er med omätlig kärlek. Det är därför Han sänder mig till er. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2020

Budskap, 02 februari 2020 "Kära barn, genom Guds beslut och kärlek är jag utvald att vara Guds Moder och er moder. Men min kropp var också en kalk för Guda-människan genom min (fria) vilja och min omätliga kärlek för den Himmelske Fadern och min fullkomliga tillit till Honom. Jag var i tjänst för sanningen, kärleken och frälsningen liksom jag nu är bland er för att kalla er, mina barn, min kärleks apostlar, att vara bärare av sanningen; för att kalla er att sprida Hans ord, frälsningens ord, genom er vilja och er kärlek till min Son: så att med era handlingar ni må visa Hans kärlek för alla dem som inte har lärt känna min Son. Ni kommer att finna styrka i Eukaristin - min Son föder er med Sin Kropp och styrker er med Sitt Blod. Mina barn, knäpp era händer (i bön) och se på Korset i tystnad. På detta sätt, hämtar ni näring för er tro för att kunna sprida den; ni hämtar näring av sanningen, för att kunna urskilja; ni tar emot kärlek för att veta hur man i sanning älskar. Mina barn, min kärleks apostlar, knäpp era händer (i bön), se på Korset. Bara i Korset finns frälsning. Tack." 02/02/2020

Budskap, 25 februari 2020 "Kära barn! I denna nådens tid önskar jag se era ansikten förvandlade i bön. Ni är så översvämmade av jordiska bekymmer att ni inte ens känner att våren är nära. Ni är kallade, små barn, till bot och bön. Liksom naturen kämpar i tystnad för nytt liv, så är också ni kallade att öppna er själva i bön för Gud där ni finner frid och vårsolens värme i era hjärtan. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/25/2020

Budskap, 02 mars 2020 "Kära barn, er rena och uppriktiga kärlek rör mitt moderliga hjärta. Er tro och tillit till den Himmelske Fadern är doftande rosor som ni ger mig - den vackraste bukett rosor som består av era böner, barmhärtighetsgärningar och kärlek. Min kärleks apostlar, ni som uppriktigt och med ett rent hjärta strävar efter att efterfölja min Son, ni som uppriktigt älskar Honom, hjälp ni; var ett exempel för dem som ännu inte har lärt känna min Sons kärlek - men, mina barn, inte bara med ord men också med handling och rena känslor genom vilka ni förhärligar den Himmelske Fadern. Min kärleks apostlar, detta är en vaksamhetens tid, och från er ber jag om kärlek, att ni inte dömer - någon. För den Himmelske Fadern kommer att döma alla. Jag ber att ni älskar, att ni vittnar om sanningen; för sanningen är gammal, den är inte något nytt, den är evig, den är sanningen. Den vittnar om Guds evighet. Sprid min Sons ljus och häv mörkret som alltmer vill fånga er. Var inte rädda. Genom min Sons nåd och kärlek är jag med er. Tack." 03/02/2020

Budskap, 18 mars 2020 "Kära barn, min Son, som Gud, såg alltid bortom tiden. Jag, som Hans moder, ser genom Honom, i tiden. Jag ser vackra och ledsamma saker. Men jag ser att det fortfarande finns kärlek, och att det behövs arbete för att göra detta känt. Mina barn, ni kan inte vara lyckliga om ni inte älskar varandra, om ni inte har kärlek i varje situation och i varje ögonblick av ert liv. Jag kommer också som moder till er genom kärleken - för att hjälpa er att lära känna sann kärlek, att lära känna min Son. Det är därför jag kallar er, alltid på nytt, att törsta alltmer efter kärlek, tro och hopp. Den enda källa ur vilken ni kan dricka är förtröstan på Gud, min Son. Mina barn, i stunder utan frid och i försakelse så sök bara min Sons ansikte. Lev bara Hans ord och var inte rädda. Be och älska med uppriktiga känslor, med goda gärningar; och hjälp till så att världen förändras och så att mitt hjärta segrar. Som min Son säger jag till er: älska varandra för utan kärlek finns det ingen frälsning. Tack mina barn." 03/18/2020

Budskap, 25 mars 2020 "Kära barn! Jag är med er under alla dessa år för att leda er till frälsningens väg. Återvänd till min Son; återvänd till bön och fasta. Små barn, tillåt Gud att tala till ert hjärta, för Satan råder och vill förstöra era liv och jorden på vilken ni vandrar. Var modiga och besluta er för helighet. Ni kommer att se omvändelser i era hjärtan och familjer; böner kommer att bli hörda; Gud kommer att höra era rop och ge er frid. Jag är med er och jag välsignar er alla med min moderliga välsignelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2020

Budskap, 25 april 2020 "Kära barn! Må denna tid vara en sporre för er till personlig omvändelse. Be, små barn, i ensamhet till den Helige Ande att Han styrker er i tron och i tilliten till Gud, så att ni blir värdiga vittnen om den kärlek som Gud ger er genom min närvaro. Små barn, tillåt inte prövningar att göra era hjärtan hårda och bönen att bli som en öken. Var en återspegling av Guds kärlek och vittna om den Uppståndne Jesus genom era liv. Jag är med er och jag älskar er alla med min moderliga kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/25/2020

Budskap, 25 maj 2020 "Kära barn! Be med mig om ett nytt liv för er alla. I era hjärtan, små barn, vet ni vad som behöver förändras. Återvänd till Gud och Hans Bud, så att den Helige Ande kan förändra era liv och jordens ansikte, som är i behov av förnyelse i anden. Små barn, var bön för alla dem som inte ber; var glädje för alla dem som inte finner någon utväg; var bärare av ljus i mörkret i denna tid utan frid. Be och sök hjälp och beskydd hos helgonen så att ni också längtar efter Himmelen och de Himmelska tingen. Jag är med er och jag beskyddar er och välsignar er alla med min moderliga välsignelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/25/2020

Budskap, 25 juni 2020 "Kära barn! Jag lyssnar till era rop och era böner, och jag ber för er inför min Son Jesus, som är Vägen, Sanningen och Livet. Återvänd, små barn, till bönen och öppna era hjärtan i denna tid av nåd och börja vandra på omvändelsens väg. Ert liv går förbi, och utan Gud har detta liv ingen mening. Det är därför jag är med er för att leda er till ett heligt liv, så att var och en av er ska upptäcka glädjen i att leva. Jag älskar er alla, små barn, och jag välsignar er med min moderliga välsignelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/2020

Budskap, 25 juli 2020 "Kära barn! I denna tid utan frid och i vilken djävulen skördar själar för att dra dem till sig själv, kallar jag er till uthållig bön, så att i bönen ni må upptäcka kärlekens och hoppets Gud. Små barn, ta Korset i era händer. Må det för er vara en uppmuntran för att kärleken alltid skall segra, på ett särskilt sätt nu när Korset och tron förkastas. Var ni en återspegling och en förebild med era liv att tron och hoppet forfarande lever och en ny värld av frid är möjlig. Jag är med er och bär fram förbön för er inför min Son, Jesus. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/2020

Budskap, 25 augusti 2020 "Kära barn! Detta är en tid av nåd. Jag är med er och kallar er på nytt, små barn: återvänd till Gud och till bönen tills bönen blir en glädje för er. Små barn, ni har inte någon framtid eller frid förrän ert liv börjar med en personlig omvändelse och en förändring till det goda. (Då) kommer det onda att upphöra och frid kommer att råda i era hjärtan och i världen. Därför, små barn, be, be, be. Jag är med er och bär fram förbön inför min Son Jesus för var och en av er. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/2020

Budskap, 25 oktober 2020 "Kära barn, i denna tid kallar jag er att återvända till Gud och till bönen. Åkalla alla helgons hjälp, och låt dem vara en förebild för er och en hjälp. Satan är stark och kämpar för att dra allt fler hjärtan till sig. Han vill krig och hat. Det är därför som jag är med er under så lång tid, för att leda er på frälsningens väg, till Honom som är Vägen, Sanningen och Livet. Små barn, återvänd till Guds kärlek och Han kommer att bli er styrka och tillflykt. Tack att ni svarat på min kallelse." 10/2020


Last Modified 10/29/2019