Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2020 In Latvian

Vēstījums 2020. gada 2. janvārī "Mīļie bērni, es zinu, ka esmu klāt jūsu dzīvēs un jūsu sirdīs. Es jūtu jūsu mīlestību, dzirdu jūsu lūgšanas un sūtu tās manam Dēlam. Bet, mani bērni, saskaņā ar manu mātišķo mīlestību es vēlos būt visu manu bērnu dzīvēs. Es vēlos savākt visus manus bērnus ap sevi, zem mana mātišķā apmetņa. Tādēļ es aicinu un saucu jūs, manas mīlestības apustuļus, man palīdzēt. Mani bērni, mans Dēls izrunāja 'Tēvs mūsu' vārdus, - Mūsu Tēva, kurš ir visur un mūsu sirdīs, - jo Viņš gribēja jūs iemācīt lūgties ar vārdiem un sajūtām. Viņš gribēja, lai jūs vienmēr būtu labāki, lai mīlētu ar žēlsirdīgu mīlestību, kas ir lūgšana un bezrobežu upuris otra labā. Mani bērni, dodiet manam Dēlam mīlestību pret savu tuvāko, dodiet mierinājuma un līdzjūtības vārdus un taisnīgu rīcību pret tuvāko! Visu, ko jūs dosiet citiem, manas mīlestības apustuļi, mans Dēls pieņems kā dāvanu. Es arī esmu ar jums, jo mans Dēls vēlas manu mīlestību kā gaismas staru, kas ieceļ jūsu dvēseles gaismā; lai es palīdzētu jums meklēt mieru un mūžīgo laimi. Tādēļ, mani bērni, mīliet viens otru, esiet vienoti caur manu Dēlu, esiet Dieva bērni, kuri visi kopā ar pilnu, atvērtu un tīru sirdi izrunā 'Mūsu Tēvs' vārdus! Un nebīstieties! Es pateicos!" 01/02/2020

Vēstījums 2020. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties vēl vairāk, līdz savā sirdī sajutīsiet piedošanas svētumu! Ir jābūt svētumam ģimenēs, bērniņi, jo pasaulei nav nākotnes bez mīlestības un svētuma, jo svētumā un priekā jūs dodat sevi Dievam Radītājam, Kurš jūs mīl ar neizmērojamu mīlestību. Tādēļ Viņš sūta mani pie jums. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/25/2020

Vēstījums 2020. gada 2. februārī "Mīļie bērni, Dieva lēmuma un mīlestības dēļ es esmu izvēlēta būt par Dieva Māti un jūsu Māti. Bet arī pēc manas gribas un pēc manas neizmērojamās mīlestības pret Debesu Tēvu un pēc manas pilnīgās uzticēšanās Viņam mana miesa kļuva par Dieva un Cilvēka šūpuli. Es kalpoju patiesībai, mīlestībai un pestīšanai, tāpat kā tagad es esmu atkal starp jums, lai aicinātu jūs, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, būt patiesības nesējiem; aicinātu jūs ar savu gribu un mīlestību pret manu Dēlu izplatīt Viņa vārdus - pestīšanas vārdus. Lai ar saviem darbiem jūs parādītu visiem tiem, kuri nav iepazinuši manu Dēlu, Viņa mīlestību. Jūs atradīsiet spēku Euharistijā - manā Dēlā, kurš baro jūs ar Savu Miesu un stiprina jūs ar Savām Asinīm. Mani bērni, salieciet savas rokas lūgšanā un skatieties uz Krustu klusumā! Tādā veidā jūs iegūstat ticību, lai varētu to tālāk sniegt, iegūstat patiesību, lai spētu saskatīt, iegūstat mīlestību, lai saprastu, kā patiesi mīlēt. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, salieciet rokas, skatieties uz Krustu! Tikai Krustā ir pestīšana! Es jums pateicos!" 02/02/2020

Vēstījums 2020. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es vēlos redzēt jūsu sejas pārvērstas lūgšanā. Jūs esat tā pārņemti ar zemes raizēm, ka pat neredzat pavasari uz sliekšņa. Jūs esat aicināti, bērniņi, uz gandarīšanu un lūgšanu! Kā daba klusumā cīnās par jaunu dzīvību, tā arī jūs esat aicināti sevi atvērt lūgšanā Dievam, Kurā jūs atradīsiet mieru un pavasara saules siltumu savās sirdīs. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/25/2020

Vēstījums 2020. gada 2. martā "Mīļie bērni! Jūsu tīrā un patiesā mīlestība pievelk manu Mātes sirdi. Jūsu ticība un uzticība Debesu Tēvam ir smaržīgas rozes, ko jūs man dāvājat - visbrīnišķīgākās rožu buķetes, kas sastāv no jūsu lūgšanām, žēlsirdības darbiem un mīlestības. Manas mīlestības apustuļi, jūs, kas patiesi un ar tīru sirdi cenšaties sekot manam Dēlam, jūs, kas patiesi Viņu mīlat, jūs palīdzat, būdami piemērs tiem, kuri vēl nav iepazinuši mana Dēla mīlestību - bet, mani bērni, tas darāms ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem un tīrām jūtām, ar ko jūs godināt Debesu Tēvu. Manas mīlestības apustuļi, šis ir modrības laiks, un no jums es gaidu mīlestību, lai jūs nevienu netiesātu. Jo Debesu Tēvs visus tiesās. Es aicinu, lai jūs mīlētu, lai jūs nestu patiesību, jo patiesība ir sena, tā nav kaut kas jauns, tā ir mūžīga, tā ir patiesība. Tā liecina par Dieva mūžību. Nesiet mana Dēla gaismu un lauziet tumsu, kas arvien vairāk vēlas jūs sagūstīt! Nebaidieties! Caur mana Dēla žēlastību un mīlestību es esmu ar jums. Es pateicos!" 03/02/2020


Vēstījums Mirjanai 2020. gada 18. martā

Vizionāre Mirjana Dragičeviča-Soldo saņēma ikdienas vēstījumus no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gqda 25. decembrim. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte viņai atklāja 10. noslēpumu un teica, ka turpmāk viņai parādīsies reizi gadā, viņas dzimšanas dienā 18. martā. Tā notika arī šogad. Parādīšanās ilga no 13.41 - 13.47. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni, mans Dēls, būdams Dievs, vienmēr skatījās pāri laikiem. Es kā Viņa Māte caur Viņu redzu laikā. Es redzu brīnišķīgas un bēdīgas lietas. Bet es redzu, ka vēl ir mīlestība, un ka ir jārīkojas, lai tā būtu zināma. Mani bērni, jūs nevarat būt laimīgi, ja jūs nemīlat viens otru, ja jums nav mīlestības katrā situācijā un katrā jūsu dzīves mirklī. Arī es kā Māte nāku pie jums caur mīlestību - palīdzēt jums iepazīt īstu mīlestību, iepazīt manu Dēlu. Tādēļ es aicinu jūs vienmēr no jauna aizvien vairāk ilgoties pēc mīlestības, ticības un cerības. Vienīgais avots, no kā jūs varat dzert, ir uzticība Dievam, manam Dēlam. Mani bērni, nemiera un atteikšanās brīžos tikai meklējiet mana Dēla Seju! Jūs tikai dzīvojiet pēc Viņa vārdiem un neuztraucieties! Lūdzieties un mīliet ar patiesām jūtām, ar labiem darbiem, un palīdziet, lai pasaule varētu mainīties un mana Sirds varētu uzvarēt! Tāpat kā mans Dēls es arī saku jums: Mīliet viens otru, jo bez mīlestības nav pestīšanas! Paldies, mani bērni!" 03/18/2020.

Dievmāte teica, ka turpmāk mēnešu 2. datumu vēstījumus viņa vairs nedos.


Vēstījums 2020. gada 25. martā "Mīļie bērni! Es esmu ar jums visus šos gadus, lai vadītu jūs pestīšanas ceļā. Atgriezieties pie mana Dēla, atgriezieties pie lūgšanas un gavēšanas! Bērniņi, ļaujiet Dievam runāt jūsu sirdī, jo sātans valda un grib sagraut jūsu dzīves un zemi, pa ko jūs staigājat. Esiet drosmīgi un izlemiet par svētumu! Jūs pieredzēsiet jūsu siržu un ģimeņu atgriešanos, lūgšanas tiks uzklausītas, Dievs dzirdēs jūsu saucienus un dos jums mieru. Es esmu ar jums un es svētīju jūs visus ar savu Mātes svētību Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/25/2020

Vēstījums 2020. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Lai šis laiks jūs stimulētu atgriezties personīgi! Lūdzieties vientulībā uz Svēto Garu, lai jūs tiktu stiprināti ticībā un uzticībā Dievam, lai jūs būtu cienīgi mīlestības, kuru Dievs jums dāvina caur manu klātbūtni, liecinieki. Bērniņi, neļaujiet, ka pārbaudījumi nocietina jūsu sirdi, un lūgšana kļūst kā tuksnesis! Esiet Dieva mīlestības atspulgs un lieciniet Augšāmcēlušos Jēzu ar savām dzīvēm! Es esmu ar jums un es jūs visus mīlu ar savu Mātes mīlestību. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/25/2020

Vēstījums 2020. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Lūdzieties ar mani par jaunu dzīvi jums visiem. Savās sirdīs, bērniņi, jūs zināt, kas ir jāmaina. Atgriezieties pie Dieva un Viņa baušļiem, lai Svētais Gars varētu mainīt jūsu dzīves un šīs zemes vaigu, kam vajadzīga atjaunotne Garā. Bērniņi, esiet lūgšana visiem tiem, kuri nelūdzas, esiet prieks visiem tiem, kuri neredz izeju, esiet gaismas nesēji šo nemierīgo laiku tumsā! Lūdzieties un meklējiet svēto palīdzību un aizsardzību, lai jūs arī ilgotos pēc Debesīm un Debesu realitātēm. Es esmu ar jums un es jūs visus aizsargāju un svētīju ar savu Mātes svētību. Paldies, ka atsaucaties manam aicinājumam!" 05/25/2020

Vēstījums 2020. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Es klausos jūsu raudās un lūgšanās un aizbildinu jūs mana Dēla Jēzus priekšā, Kurš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Atgriezieties, bērniņi, pie lūgšanas un atveriet savas sirdis šinī žēlastības laikā, un dodieties uz atgriešanās ceļa! Jūsu dzīve paiet, un bez Dieva tai nav nozīmes. Tādēļ es esmu ar jums, lai jūs vadītu uz dzīves svētumu, lai katrs no jums varētu atklāt dzīvošanas prieku. Es jūs visus mīlu, bērniņi, un es jūs svētīju ar savu Mātes svētību. Paldies, ka atsaucaties manam aicinājumam!" 06/25/2020


Last Modified 07/18/2020