Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2020 In Hungarian

2020. január 2 "Drága gyermekek! Tudom, hogy jelen vagyok az életetekben, és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat Fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni, édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, Fiam kimondta a „Miatyánk” szavait - Mi Atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van - mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok Fiamnak felebarát iránti szereteteket: a vigasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt amit másoknak adtok, Fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert Fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek Fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a "Miatyánkot". És ne féljetek! Köszönöm nektek." 01/02/2020

2020. január 25 "Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok még többet, amíg szívetekben megérzitek a megbocsátás szentségét. Kicsinyeim családotokban szentség kell, mert a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok át magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlenül szeret benneteket. Engem ezért küld hozzátok. Köszönöm hogy követtétek hívásom." 01/25/2020

2020. február 2 "Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a Mennyei Atya iránti határtalan szeretetemből és a belé vetett teljes bizalmam által volt testem az Istenember kelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és Fiam iránti szeretetből terjesszétek az Ő igéit – az üdvösség igéit. Hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat és az Ő szeretetét. Erőt az Eucharisztiában fogtok találni, Fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket és csendben nézzétek a keresztet. Ily módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek." 02/02/2020

2020. február 25 "Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben szeretném látni az imában átszellemült arcotokat. A földi gondokban annyira elmerültetek, hogy nem is érzitek a küszöbön álló tavaszt. Kicsinyeim, meghívottak vagytok a bűnbánatra és az imára. Ahogy a tavasz csendben küzd az új életért, meghívottként imáitokban ti is úgy nyíljatok meg Isten felé, akiben megtaláljátok a békét és a tavaszi nap melegét megérzitek szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 02/25/2020

2020. március 2 "Drága gyermekek! Tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a Mennyei Atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok - a legszebb rózsacsokrok a ti imáitokból, jócselekedeteitekből és szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni Fiamat, ti, akik őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg Fiam szeretetét, - de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a Mennyei Atyát. Szeretetem apostolai, a virrasztás ideje van és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a Mennyei Atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új, az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok Fiam fényét és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek. Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek." 03/02/2020

2020. március 18 "Drága gyermekek! A Fiam, mint Isten mindig az időn túl látott. Én, mint az ő édesanyja általa látok az időben. Szép és szomorú dolgokat látok. De, azt is látom, hogy van még szeretet és tenni kell azért, hogy megismerjék. Gyermekeim, nem lehettek boldogok, ha nem szeretitek egymást, ha nem szerettek életetek minden helyzetében és minden pillanatában. Édesanyaként én is a szeretet által jövök hozzátok, azért, hogy segítsek nektek megismerni az igazi szeretetet, hogy megismerjétek Fiamat. Ezért arra hívlak benneteket, hogy újra és újra minél jobban, hittel és reménnyel szomjazzatok a szeretetre. Az egyetlen forrás, amelyből ihattok, az Istenben, a Fiamban való bizalom. Gyermekeim, a békétlenség és a lemondás perceiben, ti csak Fiam arcát keressétek. Egyedül az ő szavai szerint éljetek, és ne féljetek. Imádkozzatok és szeressetek őszinte érzésekkel, jócselekedetekkel és segítsetek abban, hogy a világ megváltozzon és szívem győzedelmeskedjen. Ahogyan Fiam, én is azt mondom nektek, szeressétek egymást, mert szeretet nélkül nincs üdvösség. Köszönöm nektek, gyermekeim." 03/18/2020

2020. március 25 "Drága Gyermekek! Veletek vagyok mindezekben az években, hogy az életszentség útjára vezesselek benneteket. Térjetek vissza Fiamhoz, térjetek vissza az imához és a böjthöz. Kicsinyeim, engedjétek hogy Isten a szívetekhez szóljon, mert a sátán uralkodik és el akarja pusztítani az életeteket és a földet, amelyen jártok. Legyetek bátrak és döntsetek az életszentség mellett. A megtérést ismeritek föl szívetekben és család-jaitokban, az ima meghallgatásra talál, kiáltásaitokat Isten meghallja és békét ad nektek. Veletek vagyok és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 03/25/2020

2020. április 25 "Drága Gyermekek! Legyen ez az idő egy buzdítás személyes megtérésetekre. Kicsinyeim, a magányban imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy erősítsen meg benneteket a hitben és az Istenbe vetett bizalomban, hogy méltó tanúi legyetek annak a szeretetnek, amelyet jelenlétem-mel Isten nektek ajándékoz. Kicsinyeim ne engedjétek meg, hogy a kísértés megkeményítse szíveteket és az ima olyan legyen mint a sivatag. Legyetek Isten szeretetének visszfénye és életetekkel tegyetek tanúságot a föltámadt Jézusról. Veletek vagyok és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 04/25/2020

2020. május 25 "Drága gyermekek! Imádkozzatok velem mindnyájatok új életéért. Kicsinyeim, szívetekben már ismeritek azt, amit meg kell változtatnotok: térjetek vissza Istenhez és parancsaihoz, hogy a Szentlélek megváltoztathassa életeteket és ennek a földnek a színét, amelynek Lélekben való megújulásra van szüksége. Kicsinyeim, legyetek imádság mindazokért, akik nem imádkoznak, legyetek öröm mindazokért, akik nem látnak kiutat és legyetek a világosság hordozói ennek a békétlen időnek sötétségében. Imádkozzatok és kérjétek a szentek segítségét és oltalmát, hogy ti is tudjatok vágyakozni a mennyre és a mennyei valóságokra. Veletek vagyok, oltalmazlak benneteket és megáldom mindnyájatokat édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 05/25/2020

2020. június 25 "Drága gyermekek! Hallom kiáltásaitokat és imáitokat és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál, aki az út, az igazság és az élet. Kicsinyeim, térjetek vissza az imához és ebben a kegyelmi időben nyissátok meg szíveteket és induljatok el a megtérés útján. Az életetek mulandó és Isten nélkül értelmetlen. Azért vagyok veletek, hogy az életszentség felé vezesselek benneteket, hogy mindannyian fölfedezzétek az élet örömét. Kicsinyeim, mindnyájatokat szeretlek és megáldalak édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 06/25/2020

2020. július 25 "Drága gyermekek! Ebben a békétlen időben, amikor az ördög lelkeket arat és lelkeket vonz magához, kitartó imára hívlak benneteket, hogy az imádságban felfedezzétek a szeretet és a remény Istenét. Kicsinyeim, vegyétek kezetekbe a keresztet. A kereszt bátorítson benneteket, mert a szeretet mindig győz, most különösen, amikor elutasítják a keresztet és a hitet. Életetek legyen visszfény és példa arra, hogy a hit és a remény még él, hogy a béke új világa megvalósulhat. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 07/25/2020

2020. Augusztus 25 "Drága gyermekek! Ez a kegyelem ideje. Kicsinyeim, veletek vagyok és újra hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez és az imához, míg az ima örömmé nem válik számotokra. Kicsinyeim nincs sem jövőtök, sem békétek, amíg életetek nem megtéréstekkel és jobbra változással nem kezdődik. A gonosz megszűnik majd és béke uralkodik szívetekben és a világban. Ezért, Kicsinyeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Veletek vagyok és értetek mind közbenjárok Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 08/25/2020

2020. szeptember 25 "Drága Gyermekek, Isten nagy szeretete miatt vagyok ilyen hosszan köztetek. Kicsinyeim, arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az Imádsághoz. A Szeretet legyen életetekben a mérce és ne feledjétek Kicsinyeim, hogy az imádság és a bőjt csodákat művel bennetek és körülöttetek. Minden tettetek Isten dicsőségére legyen, akkor mennyei öröm tölti be szíveteket és megérzitek, hogy Isten szeret titeket és engem küld, hogy megmentselek benneteket és a Földet, amelyen éltek. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 09/25/2020

2020. október 25. "Drága gyermekek, ebben az időben arra hívlak meg benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imádsághoz. Kérjétek minden szent segítségét, aki példakép és támogatás lehet számotokra. A Sátán erős és azért harcol, hogy minél több szívet magához vonzzon. Ő csak háborút és gyűlölködést akar. Ezért vagyok ilyen hosszan veletek és azért, hogy az életszentség útján ahhoz vezesselek benneteket, aki az Út az Igazság és az Élet. Kicsinyeim térjetek vissza Isten Szeretetéhez és Ő az erőtök és menedéktek lesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 10/25/2020

2020. november 25 "Drága gyermekeim! Ez a szeretet, a melegség, az imádság és az öröm ideje. Kicsinyeim imádkozzatok, hogy a Kis-Jézus megszülethessen a szívetekben. Nyissátok ki szíveteket Jézus felé, aki önmagát adja mindegyikőtöknek. Isten küldött engem, hogy öröm és remény legyek ebben az időben, és elmondjam nektek: a Kis-Jézus nélkül nincs meg bennetek az a gyengédség vagy a Mennyországnak az az érzése, amely az Újszülöttben rejtezik. Kicsinyeim, alakítsátok (tovább) magatokat. A Szentírás tanulmányozásával fölfedezitek Jézus születését és örömét, ahogy ezt Medugorje az első napokban adta az emberiségnek. Ez a történet igaz, amely ma is, bennetek és körülöttetek is megismétlődik. Szentgyónással építsétek és munkáljátok a békét. – Béküljetek ki Istennel kicsinyeim és csodákat láttok majd magatok körül. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 11/25/2020

2020. december 25 "Drága Gyermekek! A Kis-Jézust hozom hozzátok, aki a békét adja nektek. Őt hozom, aki ittlétetek múltja, jelene és jövője. Kicsinyeim ne engedjétek, hogy a jobb jövőbe vetett hitetek és reményetek kialudjon, hiszen arra választottak ki benneteket, hogy a reményről tegyetek tanúságot -- minden körülmények között. Jézussal vagyok itt, hogy Ő megáldhasson a Békéjével. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 12/25/2020


Last Modified 12/28/2020