Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2019 In Swedish

Budskap, 02 januari 2019 "Kära barn, det är ledsamt att det ibland er finns så mycket strid, hat, personliga egenintressen och själviskhet. Mina barn, ni glömmer så lätt min Son, Hans ord, Hans kärlek. Tron utsläcks i så många själar, och hjärtan uppslukas av materiella, världsliga ting. Men mitt moderliga hjärta vet att det fortfarande finns de som tror och älskar, de som söker att komma allt närmare min Son, de som outtröttligt söker min Son - och på detta sätt söker de också mig. Dessa är de ödmjuka och milda, de som i tysthet bär sin smärta och sitt lidande, tillsammans med sina förhoppningar och, framför allt, med sin tro. Dessa är min kärleks apostlar. Mina barn, min kärleks apostlar, jag lär er att min Son inte bara ber om oavlåtlig bön, men också om handlingar och känslor - att ni tror, att ni ber, att ni växer i tro genom er personliga bön, att ni växer i kärlek. Att ni älskar varandra är vad Han ber om - det är vägen till evigt liv. Mina barn, glöm inte att min Son kom med ljus till denna värld, och Han kom med det till dem som ville se det och ta emot det. Var ni dem som tar emot det, för detta är sanningens ljus, fridens och kärlekens ljus. Jag leder er på ett moderligt sätt till att tillbe min Son; så att ni älskar min Son tillsammans med mig; att era tankar, ord och handlingar må vara riktade till min Son - att de må vara i Hans namn. Då kommer mitt hjärta vara fullbordat. Tack." 01/02/2019

Budskap, 25 januari 2019 "Kära barn! Som en moder, kallar jag er idag till omvändelse. Denna tid är för er, små barn, en tid av tystnad och bön. Må därför, i ert hjärtas värme, ett frö av hopp och tro växa, då kommer ni, små barn, dag efter dag känna behovet av att be mer. Ert liv kommer att bli ordningsamt och ansvarsfullt. Ni kommer att förstå, små barn, att ni ska lämna denna jord och ni kommer att känna ett behov av att komma närmare Gud, och med kärlek kommer ni vittna om erfarenheten om ert möte med Gud, och ni kommer att dela det med andra. Jag är med er och jag ber för er, men jag kan inte göra det utan ert ”ja”. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2019

Budskap, 02 maj 2019 "Kära barn, med en moderlig kärlek kallar jag er att svara på min Sons stora kärlek, med rena och öppna hjärtan, med fullkomlig tillit. Jag känner storheten i Hans kärlek. Jag bar Honom inom mig, Hostian i hjärtat, världens ljus och kärlek. Mina barn, att jag vänder mig till er är också ett tecken på den Himmelske Faderns kärlek och ömhet - ett stort leende fyllt med min Sons kärlek, en kallelse till evigt liv. Av kärlek, utgöts min Sons Blod för er. Detta dyrbara Blod är för er frälsning, för det eviga livet. Den Himmelske Fadern skapade människan för evig lycka. Det är inte möjligt för er att dö, ni som känner min Sons kärlek och följer Honom. Livet segrade; min son lever. Därför, mina barn, min kärleks apostlar, må bönen visa er vägen och medlen att sprida min Sons kärlek - bön i dess mest upphöjda form. Mina barn, ni ber också när ni försöker leva efter min Sons ord. Det är kärlek som öppnar dörrarna till Paradiset. Mina barn, jag bad för Kyrkan från början. Därför kallar jag också er, min kärleks apostlar, att be för Kyrkan och hennes tjänare - för dem som min Son har kallat. Tack." 05/02/2019

Budskap, 25 maj 2019 "Kära barn! Gud tillät mig, genom Sin barmhärtighet, att vara med er, att undervisa och leda er på omvändelsens väg. Små barn, ni är kallade att be med hela ert hjärta för att frälsningsplanen ska förverkligas för er och genom er. Små barn, tänk på att livet är kort och att det eviga livet väntar på er enligt den förtjänst ni har. Därför, be, be, be för att bli värdiga instrument i Guds händer. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/25/2019

Budskap, 02 juni 2019 "Kära barn, bara ett rent och öppet hjärta kan i sanning lära känna min Son, och alla som inte känner Hans kärlek kan lära känna den genom er. Bara kärleken kan låta er förstå att kärleken är starkare än döden eftersom sann kärlek besegrade döden och gjorde så att döden inte existerar. Mina barn, förlåtelse är den mest upphöjda formen av kärlek. Ni, min kärleks apostlar, måste be att ni blir starka i anden och att ni kan förstå och förlåta. Ni, min kärleks apostlar, genom förståelse och förlåtelse ger ett exempel på kärlek och barmhärtighet. Att kunna förstå och förlåta är en gåva som man måste be om, och som man måste nära. Genom förlåtelse visar ni att ni vet hur man älskar. Bara se, mina barn, hur den Himmelske Fadern älskar er med stor kärlek, med förståelse, förlåtelse och rättvisa - hur Han ger mig, era hjärtans Moder, till er. Och här är jag ibland er för att välsigna er med en moderlig välsignelse, för att kalla er till bön, till fasta - för att säga åt er att tro, att hoppas, att förlåta, att be för era herdar, och framför allt att älska utan gräns. Mina barn, följ mig. Min väg är fridens och kärlekens väg, min Sons väg. Det är vägen som leder till mitt hjärtas triumf. Tack." 06/02/2019

Budskap, 25 juni 2019 "Kära barn! Jag tackar Gud för var och en av er. På ett särskilt sätt, små barn, tackar jag er för att ni har svarat på min kallelse. Jag förbereder er för de nya tiderna så att ni kan vara fasta i tron och uthålliga i bönen, så att den Helige Ande kan arbeta genom er och förnya jordens ansikte. Jag ber med er för fred som är den dyrbaraste gåvan, även om satan vill ha krig och hat. Ni, små barn, var mina uträckta händer och vandra stolt med Gud. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/25/2019

Budskap, 02 juli 2019 "Kära barn, enligt den barmhärtige Faderns vilja har jag givit er och kommer alltjämnt att ge er tydliga tecken på min moderliga närvaro. Mina barn, detta är en moders önskan att hela själar. Detta är en önskan att vart och ett av mina barn må ha den sanna tron, att de ska leva för att uppleva underbara ting, att de ska dricka från min Sons ords källa - livets ord. Mina barn, min Son förde trons ljus in i världen genom Sin kärlek och Sitt offer, och visade er trons väg. För, mina barn, tron upphöjer smärta och lidande. Sann tro gör bönen mer inkännande, och utövar barmhärtighetens gärningar - ett samtal, en gåva av allmosor. De av mina barn som har tro - den sanna tron - är lyckliga trots allt eftersom de lever början av den himmelska saligheten här på jorden. Därför mina barn, min kärleks apostlar, kallar jag er att vittna om den sanna tron, att bringa ljus där mörker råder, att leva min Son. Mina barn, som en moder säger jag till er: ni kan inte gå på trons väg och följa min Son utan era herdar. Be att de må ha styrkan och kärleken att leda er. Må era böner alltid följa dem. Tack." 07/02/2019

Budskap, 25 juli 2019 "Kära barn! Min kallelse till er är bön. Må bönen vara en glädje för er och ett krans som förbinder er med Gud. Små barn, prövningar kommer och ni kommer inte att vara starka, och synden kommer råda, men om ni tillhör mig kommer ni att vinna, eftersom er tillflykt kommer att var min Son Jesus Hjärta. Därför, små barn, återvänd till bönen tills bönen blir liv för er under natten och under dagen. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/25/2019

Budskap, 02 augusti 2019 "Kära barn, stor är min Sons kärlek. Om ni skulle lära känna storheten i Hans kärlek skulle ni aldrig upphöra att tillbedja och tacka Honom. Han är alltid levande med er i Eukaristin, för Eukaristin är Hans Hjärta. Eukaristin är trons hjärta. Han har aldrig lämnat er. Även när ni försökte gå bort från Honom lämnade Han er inte. Det är därför som mitt moderliga hjärta är så lyckligt när jag ser hur ni - fyllda med kärlek - återvänder till Honom, när jag ser att ni kommer till Honom på försoningens, kärlekens och hoppets väg. Mitt moderliga hjärta vet att när ni började vandra på trons väg var ni skott - knoppar. Men tillsammans med bön och fasta kommer ni att bli frukter, mina blommor, min kärleks apostlar; ni kommer att bli bärare av ljus och kommer att upplysa alla dem omkring er med kärlek och vishet. Mina barn, som en moder bönfaller jag er: be, begrunda och kontemplera. Allt vackert, smärtsamt och glädjerikt som händer er - allt detta får er att växa andligt, så att min Son växer i er. Mina barn, överlämna er själva åt Honom, tro på Honom, lita på Hans kärlek, låt Honom leda er. Låt Eukaristin vara platsen där ni hämtar näring för era själar, och efteråt sprider kärlek och sanning - vittnar om min Son. Tack." 08/02/2019

Budskap, 25 augusti 2019 "Kära barn! Be, arbeta och vittna med kärlek om Himmelriket så att det blir gott för er (att leva) här på jorden. Kära barn, Gud kommer att välsigna er ansträngning hundrafalt; ni kommer att bli vittnen bland folken, själar som inte tror kommer att känna omvändelsens nåd och Himmelen kommer att bli tacksam för era ansträngningar och era offer. Små barn, vittna med Rosenkransen i era händer att ni är mina och bestäm er för helighet. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/25/2019

Budskap, 02 september 2019 "Kära barn, be! Be Rosenkransen varje dag - denna krans av blommor som så som en moder förbinder mig direkt med era smärtor, lidanden, önskningar och förhoppningar. Min kärleks apostlar, jag är med er genom min Sons nåd och kärlek, och jag ber er om bön. Världen är i sådant behov av era böner för att själar ska omvända sig. Öppna era hjärtan i total tillit till min Son, och Han kommer att inskriva i dem sammnfattningen av Sina ord - som är kärlek. Lev i en obruten förbindelse med min Sons Allra heligaste Hjärta. Mina barn, som en moder säger jag er att det är hög tid för er att böja knä inför min Son för att bekänna Honom som er Gud, ert livs centrum. Bär fram gåvor till Honom - det som Han älskar mest - som är kärlek till nästan, barmhärtighet och rena hjärtan. Min kärleks apostlar, många av mina barn bekänner fortfarande inte min Son som sin Gud; de har inte ännu lärt känna Hans kärlek. Men ni, med er bön uttalad från ett rent och öppet hjärta, genom de gåvor ni frambär till min Son, kommer att få också de hårdaste hjärtan att öppna sig. Min kärleks apostlar, styrkan som kommer från hjärtats bön - en mäktig bön full av kärlek - förändrar världen. Därför, mina barn: be, be, be. Jag är med er. Tack." 09/02/2019

Budskap, 25 september "Kära barn! Idag kallar jag er att be för mina intentioner så att jag kan hjälpa er. Små barn, be Rosenkransen och meditera över Rosenkransens mysterier, för under ert liv genomlever också ni glädje och sorg. På detta sätt förvandlar ni mysterierna in i ert liv, för livet är ett mysterium tills ni lägger det i Guds händer. På detta sätt kommer ni att ha en erfarenhet av tron liksom Petrus som mötte Jesus och den Helige Ande fyllde hans hjärta. Små barn, ni är också kallade att vittna genom att leva dag för dag den kärlek varmed Gud sveper in er i min närvaro. Därför små barn, var öppna och be av hjärtat i tro. Tack att ni svarat på min kallelse." 09/25/2019

Budskap, 02 oktober 2019 "Kära Barn, den Himmelske Faderns vilja och kärlek gör så att jag är ibland er, så att jag, med en moders kärlek, må hjälpa er tro att växa i era hjärtan, för att ni verkligen ska förstå meningen med livet på jorden och storheten i det himmelska livet. Mina barn, jordelivet är vägen till evigheten, till sanningen och till livet - till min Son. Jag önskar att leda er på den vägen. Ni, mina barn - ni som alltid törstar efter mer kärlek, sanning och tro - behöver veta att det bara finns en källa från vilken ni kan dricka. Det är tilliten till den Himmelske Fadern; det är tilliten till Hans kärlek. Överlämna er själva helt till Hans vilja och var inte rädda. Allt det som är bäst för er, allt det som leder er till evigt liv, kommer att ges er. Ni kommer att förstå att syftet med livet inte alltid är att vilja och ta, men att älska och ge. Ni kommer att få sann frid och sann kärlek. Ni kommer att bli kärlekens apostlar. Genom ert exempel kommer ni göra så att de barn som inte känner min Son och Hans kärlek, önskar att lära känna Honom. Mina barn, min kärleks apostlar, tillbe min Son tillsammans med mig och älska Honom över allt annat. Sträva alltid att leva i Hans sanning. Tack." 10/02/2019

Budskap, 25 oktober 2019 "Kära barn! Idag kallar jag er till bön. Må bönen bli en balsam för er själ, för bönens frukt är glädje, att ge och att vittna om Gud för andra - genom ert liv. Små barn, i er fullkomliga överlåtelse åt Gud kommer Han att ta hand om allt och välsigna er; och era offer kommer att få mening. Jag är med er och välsignar er med min moderliga välsignelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 10/25/2019

Budskap, 02 november 2019 "Kära barn, min älskade Son bad ständigt och förhärligade den Himmelske Fadern. Han sa alltid allting till Honom och litade på Hans vilja. Det är det som ni, mina barn, också borde göra, för den Himmelske Fadern lyssnar alltid till Sina barn. Ett hjärta i ett hjärta - kärlek, ljus och liv. Den Himmelske Fadern gav Sig Själv genom ett mänskligt ansikte, och detta ansikte är min Sons ansikte. Ni, min kärleks apostlar, ni borde alltid bära min Sons ansikte i era hjärtan och era tankar. Ni borde alltid tänka på Hans kärlek och Hans offer. Ni borde alltid be för att alltid känna Hans närvaro, för, min kärleks apostlar, det är vägen för er att hjälpa alla dem som inte känner min Son, som inte har lärt känna Hans kärlek. Mina barn, läs Evangeliet. Där finns alltid något nytt, det är det som binder er till min Son som föddes för att bringa livets ord till alla mina barn och för att offra Sig Själv för alla. Min kärleks apostlar, burna av min Sons kärlek, bär kärlek och frid till alla era bröder. Döm ingen. Älska alla av kärlek till min Son. På detta sätt värnar ni också om er egen själ, och den (er själ) är det som är mest dyrbart, det som verkligen tillhör er. Tack." 11/02/2019

Budskap, 25 november 2019 "Kära barn! Må denna tid vara en bönens tid för er. Utan Gud har ni inte frid. Därför, små barn, be för frid i era hjärtan och familjer, så att Jesus kan födas i er och ge er Sin kärlek och välsignelse. Världen är i krig eftersom hjärtana är fulla av hat och avund. I era ögon, små barn, kan man se ofrid eftersom ni inte har tillåtit Jesus att födas i era liv. Sök Honom, be, och Han kommer att ge Sig Själv till er i Barnet som är glädje och frid. Jag är med er och jag ber för er. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2019

Budskap, 02 december 2019 "Kära barn, när jag ser på er som älskar min Son, fylls mitt hjärta av ömhet. Jag välsignar er med en moderlig välsignelse. Med en moders välsignelse välsignar jag också era herdar - ni som talar min Sons ord, som välsignar med Hans händer och som älskar Honom så mycket att ni är redo att göra vilket offer som helst för Honom med glädje. Ni följer Honom som var den förste herden, den förste missionären. Mina barn, min kärleks apostlar, att leva och arbeta för andra, för alla dem som ni älskar genom min Son, det är glädjen och vederkvickelsen under livet på jorden. Om Guds Rike är i era hjärtan genom bön, kärlek och offer, då är ert liv fyllt av glädje och ljus. Bland dem som älskar min Son och som älskar varandra genom Honom är inte ord nödvändiga. En blick är tillräcklig för att de outtalade orden och känslorna ska bli hörda. Där kärleken råder räknas inte tiden mer. Vi är med er. Min Son känner er och älskar er. Kärleken är det som för er till mig, och genom denna kärlek kommer jag till er och talar till er om frälsningens verk. Jag önskar för alla mina barn att de har tro och att de känner min moderliga kärlek som leder dem till Jesus. Därför, lys upp vägen med kärlek och tro var ni än går så som kärlekens apostlar. Tack." 12/02/2019

Budskap, 25 december 2019

"Kära barn! Jag bär min Son Jesus till er, för att Han ska välsigna er och uppenbara för er Sin kärlek, som kommer från Himlen. Ert hjärta längtar efter frid, som det finns mindre och mindre av på jorden. Det är därför som människor är långt borta från Gud och själar är sjuka och går mot den andliga döden. Jag är med er, små barn, för att leda er på denna väg av frälsning till vilken Gud kallar er. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/25/2019


Last Modified 01/25/2019