Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2019 In Latvian

Vēstījums 2019. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Dievs aiz Savas žēlsirdības atļāva man būt ar jums, pamācīt un vadīt jūs uz pestīšanas ceļu. Bērniņi, jūs visi esat aicināti lūgties ar visu savu sirdi, lai pestīšanas plāns realizētos priekš jums un caur jums. Apzinieties bērniņi, ka dzīve ir īsa, un mūžīgā dzīve jūs gaida saskaņā ar jūsu nopelniem. Tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūs būtu cienīgi instrumenti Dieva rokās! Paldies, ka atsaucaties manam aicinājumam!" 05/25/2019

Vēstījums 2019. gada 2. jūnijā "Mīļie bērni, tikai tīra un atvērta sirds ļaus jums tiešām pazīt manu Dēlu, un ka visi tie, kuri nezina Viņa mīlestību, iepazīs to caur jums. Tikai mīlestība ļaus jums saprast, ka tā ir stiprāka par nāvi, jo tīra mīlestība uzvar nāvi un izdara tā, ka nāves nav. Mani bērni, piedošana ir mīlestības visaugstākā forma. Jums kā manas mīlestības apustuļiem ir jālūdzas, lai jūs būtu stipri garā un lai jūs varētu saprast un piedot! Jūs, manas mīlestības apustuļi, caur sapratni un piedošanu dodat mīlestības un žēlsirdības piemēru. Būt spējīgiem saprast un piedot ir dāvana, pēc kuras ir jālūdzas un tā jākopj. Piedodot jūs parādat, ka zināt, kā mīlēt. Paskatieties, mani bērni, kā Debesu Tēvs jūs mīl ar lielu mīlestību, ar sapratni, piedošanu un taisnību; kā Viņš jums dod mani, jūsu siržu Māti. Un te es esmu starp jums, lai svētītu jūs ar mātišķu svētību, aicinātu jūs uz lūgšanu, gavēni, mācītu jums ticēt, cerēt, piedot, lūgties par jūsu dvēsļu ganiem, un pāri visam - mīlēt bez mēra. Mani bērni, sekojiet man! Mans ceļš ir miera un mīlestības ceļš, mana Dēla ceļš. Tas ir ceļš, kurš ved uz manas Sirds triumfu. Es pateicos jums!" 06/02/2019

Vēstījums 2019. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Es pateicos Dievam par katru no jums. Īpašā veidā, bērniņi, paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam! Es jūs gatavoju jaunajiem laikiem, lai jūs būtu stipri ticībā un noturīgi lūgšanā, lai Svētais Gars varētu darboties caur jums un atjaunot Zemes vaigu. Es lūdzos ar jums par mieru, kas ir visdārgākā dāvana, lai gan sātans vēlas karu un naidu. Jūs, bērniņi, būsiet manas izstieptās rokas un lepni iesiet ar Dievu! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/25/2019

Vēstījums 2019. gada 2. jūlijā "Mīļie bērni, saskaņā ar žēlsirdīgā Tēva gribu, es esmu jums devusi un vēl arvien došu acīmredzamas zīmes par manu mātišķo klātbūtni. Mani bērni, tā ir mātišķa vēlēšanās, lai tiktu dziedinātas dvēseles. Tā ir vēlēšanās, lai katram manam bērnam būtu patiesa ticība dzīvot un saskatīt brīnumainās pieredzes, dzerot no mana Dēla vārdu avota - dzīvības vārdu avota. Mani bērni, mans Dēls ar savu mīlestību un upuri atnesa ticības gaismu šinī pasaulē un parādīja jums ticības ceļu. Tādēļ, mani bērni, ka ticība paaugstina sāpes un ciešanas. Īsta ticība dara lūgšanu jutīgāku un izraisa žēlsirdības darbus - labu sarunu, otra apdāvināšanu. Tie mani bērni, kam ir ticība,īsta ticība, ir laimīgi, neskatoties uz neko, jo tie jau piedzīvo Debesu līksmības sākumu uz Zemes. Tādēļ, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, es aicinu jūs dot īstas ticības piemēru, lai nestu gaismu tur, kur ir tumsa, izdzīvot manu Dēlu. Mani bērni, kā māte es jums saku: Jūs nevarat iet ticības ceļu un sekot manam Dēlam bez jūsu ganiem. Lūdzieties, lai viņiem ir spēks un mīlestība jūs vadīt! Lai jūsu lūgšanas vienmēr būtu ar viņiem! Es pateicos jums!" 07/02/2019

Vēstījums 2019. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Mans aicinājums jums ir lūgšana. Lai lūgšana ir jums prieks un vītne, kas saista jūs pie Dieva! Bērniņi, nāks pārbaudījumi, jūs nebūsiet stipri, un grēks valdīs, bet, ja jūs esat mani, jūs uzvarēsiet, jo jūsu patvērums būs mana Dēla Jēzus Sirds. Tādēļ bērniņi, atgriezieties pie lūgšanas, līdz lūgšana kļūs par jūsu dzīvi gan dienā, gan naktī! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/25/2019

Vēstījums 2019. gada 2. augustā "Mīļie bērni, liela ir mana Dēla mīlestība. Ja jūs apzinātos Viņa mīlestības lielumu, jūs nebeigtu Viņu pielūgt un pateikties. Viņš ir vienmēr dzīvs ar jums Euharistijā, jo Euharistija ir Viņa Sirds. Euharistija ir ticības sirds. Viņš jūs nekad nav atstājis. Pat, kad jūs esat mēģinājuši no Viņa aiziet, Viņš jūs nav atstājis. Tādēļ mana mātes sirds ir laimīga, kad es skatos, kā jūs pilni mīlestības atgriežaties pie Viņa, kad es redzu, kā jūs nākat pie Viņa ar izlīgšanu, mīlestību un cerību. Mana mātes sirds zina, ka tad, kad jūs uzejat uz ticības ceļa, jūs esat atvases - pumpuri. Bet kopā ar lūgšanu un gavēni jūs būsiet augļi, mani ziedi, manas mīlestības apustuļi, jūs būsiet gaismas nesēji un apgaismosiet visus tos, kas ir ap jums, ar mīlestību un gudrību. Mani bērni, kā Māte es jūs lūdzu: lūdzieties, domājiet un kontemplējiet! Viss skaistais, sāpīgais un priecīgais, kas notiek ar jums, - viss liek jums augt garīgi, lai mans Dēls varētu augt jūsos. Mani bērni, uzticiet sevi Viņam, ticiet Viņam, uzticieties Viņa mīlestībai, ļaujiet, lai Viņš jūs vada! Lai Euharistija būtu vieta, kur jūs barojat savas dvēseles, un pēc tam izplatāt mīlestību un patiesību, liecinot par manu Dēlu! Es pateicos!" 08/02/2019

Vēstījums 2019. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Lūdzieties, strādājiet un lieciniet ar mīlestību uz Debesu valstību, lai šeit uz zemes jums būtu labi. Bērniņi, Dievs svētīs jūsu pūles simtkārtīgi; jūs būsiet liecinieki tautu vidū, neticīgo dvēseles sajutīs atgriešanās žēlastību, un Debesis būs pateicīgas par jūsu pūlēm un upuriem. Bērniņi, lieciniet ar Rožukroni rokās, ka jūs esat mani, un izšķirieties par svētumu! Paldies, ka atsaucaties manam aicinājumam!" 08/25/2019

Vēstījums 2019. gada 2. septembrī "Mīļie bērni, lūdzieties! Lūdziet Rožukroņa lūgšanu katru dienu - šo ziedu vītni, kas mani kā Māti tieši saista ar jūsu sāpēm, ciešanām, vēlmēm un cerībām. Manas mīlestības apustuļi, es esmu ar jums caur mana Dēla žēlastību un mīlestību, un es lūdzu jūsu lūgšanas. Pasaulei ļoti nepieciešamas jūsu lūgšanas, lai dvēseles tiktu atgrieztas. Pilnīgā paļāvībā atveriet savas sirdis manam Dēlam, un tajās Viņš ierakstīs Savu vārdu būtību - un tā ir mīlestība. Dzīvojiet nesalaužamā vienībā ar mana Dēla Vissvēto Sirdi. Mani bērni, kā Māte es jums saku, ka ir pēdējais laiks, nometoties ceļos jums apliecināt Viņu par savu Dievu un savas dzīves centru. Pienesiet Viņam dāvanas - tās, ko Viņš visvairāk mīl - mīlestību pret tuvāko, žēlsirdību un tīras sirdis! Manas mīlestības apustuļi, daudzi mani bērni vēl neatzīst manu Dēlu par savu Dievu, viņi vēl nav pazinuši Viņa mīlestību. Bet jūs ar savām lūgšanām, kas nāk no tīras un atvērtas sirds, ar dāvanām, ko pienesat manam Dēlam, liksiet atvērties pat viscietākajām sirdīm. Manas mīlestības apustuļi, no sirds teiktas lūgšanas spēks, mīlestības spēka pilna lūgšana - maina pasauli. Tādēļ mani bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Es esmu ar jums. Es pateicos jums!" 09/02/2019

Vēstījums 2019. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgt manos nodomos, lai es jums varētu palīdzēt. Bērniņi, lūdzieties Rožukroni un meditējiet par Rožukroņa Noslēpumiem, jo arī savā dzīvē jūs ejat cauri priekiem un bēdām! Tādā veidā jūs pārvēršat Noslēpumus savā dzīvē, jo dzīve ir noslēpums, līdz jūs to neesat ielikuši Dieva rokās. Tad jums būs pieredze kā Pēterim, kurš satika Jēzu un Svētais Gars piepildīja viņa sirdi. Bērniņi, jūs arī esat aicināti liecināt, dzīvojot mīlestībā, kurā Dievs jūs no dienas dienā ietērpj caur manu klātbūtni. Tādēļ, bērniņi, esiet atvērti un lūdzieties ar sirdi ticībā! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/25/2019

Vēstījums 2019. gada 2. oktobrī "Mīļie bērni, Debesu Tēva griba un mīlestība dara, ka esmu ar jums, lai es ar Mātes mīlestību varētu jums palīdzēt jūsu sirdī pieaugt ticībai, lai jūs spētu patiesi saprast zemes dzīves nozīmi un Debesu dzīves lielumu. Mani bērni, zemes dzīve ir ceļš uz mūžību, uz patiesību un uz dzīvību - uz manu Dēlu. Es vēlos jūs vest pa šo ceļu. Jums, mani bērni, jums, kas vienmēr slāpstat pēc vairāk mīlestības, patiesības un ticības, jāzina, ka ir tikai viens avots, no kā jūs varat dzert, - uzticība Debesu Tēvam, uzticība Viņa mīlestībai. Nododiet sevi pilnībā Viņa gribai un nebaidieties! Viss, kas jums būs labākais, viss, kas jūs vedīs uz mūžīgo dzīvi, tiks jums dots. Jūs sapratīsiet, ka dzīves mērķis vienmēr nav gribēt un dabūt, bet mīlēt un dot. Jums būs īsts miers un īsta mīlestība. Jūs būsiet mīlestības apustuļi. Ar savu piemēru jūs panāksiet, ka tie bērni, kuri nepazīst manu Dēlu un Viņa mīlestību, vēlēsies Viņu iepazīt. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, pielūdziet manu Dēlu kopā ar mani un mīliet Viņu pāri visam! Vienmēr cenšieties dzīvot Viņa patiesībā! Es pateicos!" 10/02/2019

Vēstījums 2019. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs uz lūgšanu. Lai lūgšana būtu balzams jūsu dvēselei, jo lūgšanas auglis ir prieks, kas dod un liecina par Dievu citiem caur jūsu dzīvi. Bērniņi, pilnīgi padodoties Dievam, Viņš parūpēsies par visu un svētīs jūs, un jūsu upuriem būs nozīme. Es esmu ar jums un svētīju jūs visus ar savu Mātes svētību! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/25/2019

Vēstījums 2019. gada 2. novembrī "Mīļie bērni! Mans mīļotais Dēls vienmēr lūdza un slavēja Debesu Tēvu. Viņš vienmēr Viņam visu stāstīja un uzticējās Viņa gribai. Tā arī jums, mani bērni, jādara, jo Debesu Tēvs vienmēr klausās savos bērnos. Viena sirds vienā sirdī - mīlestība, gaisma un dzīvība. Debesu Tēvs dāvāja Sevi caur cilvēka seju, un šī seja ir mana Dēla seja. Jūs, manas mīlestības apustuļi, jums vienmēr jānes mana Dēla seja savās sirdīs un savās domās. Jums vienmēr jādomā par Viņa mīlestību un upuri. Jums jālūdzas, lai vienmēr justu Viņa klātbūtni, jo, manas mīlestības apustuļi, tāds ir jūsu ceļš, lai palīdzētu visiem tiem, kuri nepazīst manu Dēlu, kuri nav iepazinuši Viņa mīlestību. Mani bērni, lasiet Evaņģeliju! Tajā vienmēr ir kaut kas jauns, tas saista jūs ar manu Dēlu, Kurš piedzima, lai aiznestu dzīvības vārdus visiem maniem bērniem un uzupurētu Sevi par visiem. Manas mīlestības apustuļi, mīlestības pret manu Dēlu spārnoti, nesiet mīlestību un mieru visiem saviem brāļiem! Nevienu netiesājiet! Ikvienu mīliet saskaņā ar mīlestību pret manu Dēlu! Tādā veidā jūs vienmēr rūpēsieties par savu dvēseli, un tā ir visdārgākā, kas patiesi pieder jums. Es pateicos!" 11/02/2019

Vēstījums 2019. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Lai šis laiks jums būtu lūgšanas laiks! Bez Dieva jums nav miera. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties par mieru jūsu sirdīs un ģimenēs, lai Jēzus varētu piedzimt jūsos un dotu jums Savu mīlestību un svētību. Pasaule ir kara stāvoklī, jo sirdis ir pilnas ar naidu un skaudību. Acīs, bērniņi, ir redzams nemiers, jo jūs neesat ļāvuši Jēzum piedzimt jūsu sirdīs. Meklējiet Viņu, lūdzieties, un Viņš jums dos Sevi Bērnā, kurš ir prieks un miers. Paldies, ka atsaucaties manam aicinājumam!" 11/25/2019

Vēstījums 2019. gada 2. decembrī "Mīļie bērni, kad es skatos uz jums, kas mīlat manu Dēlu, mana sirds pildās ar maigumu. Es jūs svētu ar savu Mātes svētību. Ar Mātes svētību es svētu arī jūsu dvēseļu ganus - jūs, kuri runājat mana Dēla vārdus, kuri svētījat ar Viņa rokām un kuri Viņu mīlat tā, ka esat gatavi Viņa dēļ uz jebkuru upuri ar prieku. Jūs sekojat Viņam, kurš ir pirmais Gans, pirmais Misionārs. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, dzīvot un strādāt citiem, priekš visiem tiem, kurus jūs mīlat caur manu Dēlu, ir zemes dzīves prieks un mierinājums. Ja caur lūgšanu, mīlestību un upuri Dieva Valstība ir jūsu sirdīs, tad jūsu dzīve ir prieka pilna un spoža. To starpā, kuri mīl manu Dēlu un kuri mīl viens otru caur Viņu, vārdi nav nepieciešami. Pietiek ar skatienu, lai nepateiktie vārdi un neizpaustās jūtas tiktu sadzirdētas. Tur, kur mīla valda, laiks vairāk neskaita. Mēs esam ar jums. Mans Dēls pazīst jūs un mīl. Mīlestība ir tā, kas jūs nes pie manis, un caur šo mīlestību es nākšu pie jums un runāšu par pestīšanas darbiem. Es vēlos, lai visiem maniem bērniem būtu ticība un lai tie justu manu Mātes mīlestību, kas viņus ved pie Jēzus. Tādēļ jūs, mani bērni, lai kur ietu, gaismojiet ar mīlestību un ticību kā mīlestības apustuļi. Es pateicos jums!" 12/02/2019

Vēstījums 2019. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Es nesu jums savu Dēlu Jēzu, lai Viņš jūs svētītu un atklātu jums Savu mīlestību, kas nāk no Debesīm. Jūsu sirds ilgojas pēc miera, kā paliek arvien mazāk un mazāk virs zemes. Tādēļ cilvēki ir tālu no Dieva, dvēseles ir slimas un iet uz garīgu nāvi. Es, bērniņi esmu ar jums, lai jūs vadītu pa šo pestīšanas ceļu, uz ko Dievs jūs aicina. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/25/2019


Gadskārtējā parādīšanās un vēstījums Jēkabam Kolo 2019. gada 25. decembrī

Pēdējā ikdienas parādīšanā Jēkabam Kolo 1998. gada 12. septembrī Dievmāte teica, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā, katru 25. decembri Ziemassvētku dienā. Tā tas bija arī šogad. Parādīšanās sākās 14:25 un ilga 9 minūtes. Dievmāte atnāca ar Bērniņu Jēzu viņas rokās. Caur Jēkabu Dievmāte deva sekojošu vēsījumu:

"Mīļie bērni, šodien, šajā žēlastību dienā es īpašā veidā jūs aicinu atvērt savas sirdis un lūgt Jēzu stiprināt jūsu ticību. Bērni, ar sirds lūgšanu, ticību un darbiem jūs sapratīsiet, ko nozīmē dzīvot patiesu kristieša dzīvi. Bērni, bieži tumsa, sāpes un krusti pārņem jūsu sirdis. Nešaubieties ticībā un nejautājiet 'kāpēc?', jo jūs domājat, ka esat vieni un atmesti. Tā vietā atveriet savas sirdis, lūdzieties un stipri ticiet, un tad jūsu sirds sajutīs Dieva tuvumu un ka Dievs nekad jūs nekad neatmet - ka Viņš katru mirkli ir aiz jums. Caur lūgšanu un ticību Dievs atbildēs un katru jūsu 'kāpēc?' un pārveidos visas jūsu sāpes, tumsu, un krustus gaismā. Es pateicos!" 12/25/2019


Last Modified 02/01/2020