Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Swedish

Budskap, 02 januari 2018 "Kära barn, när kärleken börjar försvinna från jorden, när frälsningens väg inte står att finna, kommer jag, modern, för att hjälpa er att lära känna den sanna tron – levande och djup – för att hjälpa er att i sanning älska. Som en moder längtar jag efter er genkärlek, godhet och renhet. Min längtan är att ni är rättfärdiga och att ni älskar varandra. Mina barn, låt glädjen finnas i er själ, var rena, var barn. Min Son brukade säga att Han älskar att vara bland rena hjärtan, för rena hjärtan är alltid unga och glada. Min Son sa till er att förlåta och att älska varandra. Jag vet att detta inte alltid är lätt. Lidande gör att ni växer i anden. För att ni ska växa alltmer måste ni uppriktigt och i sanning förlåta och älska. Många av mina barn på jorden känner inte min Son, de älskar Honom inte; men ni som älskar min Son, ni som bär Honom i era hjärtan, be, be, och i bönen känn min Son vid er sida. Må er själ andas i Hans ande. Jag är ibland er och jag talar om små och stora saker. Jag kommer inte att tröttna på att tala till er om min Son – den sanna kärleken. Därför, mina barn, öppna era hjärtan för mig. Tillåt mig att leda er som en moder. Var min Sons och mina kärleksapostlar. Som en moder bönfaller jag er att inte glömma dem som min son har kallat att leda er. Bär dem i era hjärtan och be för dem. Tack." 01/02/2018

Budskap, 25 januari 2018 "Kära barn! Må denna tid för er bli en tid av bön, så att den Helige Ande, genom bönen, stiger ner över er och ger er omvändelse. Öppna era hjärtan och läs ur den heliga Skrift, så att genom detta vittnesbörd ni också må komma Gud närmare. Små barn, sök Gud och det som är av Gud framför allt annat och lämna de jordiska tingen åt jorden, för satan drar er till stoft och synd. Ni är kallade till helighet och skapade för Himmelen, sök därför Himmelen och de himmelska tingen. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2018

Budskap, 02 februari 2018 "Kära barn, ni som min Son älskar, ni som jag älskar med en omätlig, moderlig kärlek, tillåt inte själviskhet eller egenkärlek att styra världen. Tillåt inte att kärleken och godheten döljs. Ni som är älskade, som har lärt känna min Sons kärlek, kom ihåg att bli älskad innebär att älska. Mina barn, tro. När ni tror är ni lyckliga och sprider frid; er själ skälver av glädje. Min Son är i en sådan själ. När ni ger er själva för tron, när ni ger er själva för kärleken, då ler min Son i er själ. Min kärleks apostlar, jag vänder mig till er som en moder. Jag samlar er omkring mig och jag önskar att leda er på kärlekens och trons väg, på vägen som leder till världens ljus. Jag är här för kärlekens skull, för trons skull, för med min moderliga välsignelse önskar jag ge er hopp och styrka på er väg – för den väg som leder till min Son är inte lätt. Den är full av försakelse, givande, offer, förlåtelse och mycket, mycket kärlek. Men denna väg leder till frid och lycka. Mina barn, sätt inte tro till de lögnaktiga röster som talar falskhet till er, falskt glimmer. Ni, mina barn, återvänd till Skriften. Jag ser på er med en omätlig kärlek, och genom Guds nåd gör jag mig uppenbar för er. Mina barn, börja vandra med mig. Må er själ skälva av glädje. Tack." 02/02/2018

Budskap, 25 februari 2018 "Kära barn! I denna tid av nåd kallar jag er alla att öppna er för och leva de bud som Gud har givit er, så att de leder er genom Sakramenten på omvändelsens väg. Världen och och de världsliga frestelserna prövar er, men ni, små barn, se på Guds skapelse som Han har givit er i skönhet och ödmjukhet och, små barn, älska Gud över allting så kommer Han att leda er på frälsningens väg. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/25/2018

Budskap, 02 mars 2018 "Kära barn, stora ting har den Himmelske Fadern gjort i mig, så som Han gör i alla dem som älskar Honom ömt och som troget och hängivet tjänar Honom. Mina barn, den Himmelske Fadern älskar er, och det är genom Hans kärlek som jag är här med er. Han talar till er. Varför vill ni inte att se tecknen? Allt blir lättare vid Hans sida. Också smärta som man lider med Honom är lättare när tron finns. Tron hjälper i smärtan och smärta utan tro leder till förtvivlan. Smärta levd och offrad till Gud lyfter upp er. Frälste inte min Son världen genom Sitt smärtsamma offer? Så som Hans moder var jag med Honom i smärtan och lidandet, liksom jag är med er alla. Mina barn, jag är med er i livet, i lidandet, i smärtan, i glädjen och i kärleken. Ha därför hopp. Det är hoppet som låter er förstå att livet finns där. Mina barn, jag talar till er, min röst talar till er själ, mitt hjärta talar till ert hjärta. Å, min kärleks apostlar, vad mycket mitt moderliga hjärta älskar er. Hur många saker önskar jag inte att lära er. Hur mycket önskar inte mitt moderliga hjärta att ni blir fullkomliga, och ni kan bli fullkomliga bara när er själ, kropp och kärlek är ett inom er. Jag bönfaller er som mina barn, be mycket för Kyrkan och hennes tjänare – era herdar; att Kyrkan måtte vara sådan som min Son önskar – klar som källvatten och full av kärlek. Tack." 03/02/2018

18 mars 2018 Budskap till Mirjana "Kära barn! Mitt jordiska liv var enkelt. Jag älskade och gladdes åt det lilla. Jag älskade livet – Guds gåva – även om smärta och lidanden genomborrade mitt hjärta. Mina barn, jag hade trons styrka och gränslös tillit till Guds kärlek. Alla de som har trons styrka är starkare. Tron gör att ni lever enligt det som är gott och då kommer alltid ljuset från Guds kärlek i det önskade ögonblicket. Det är styrkan som består i smärta och lidande. Mina barn, be om trons styrka, lita på den Himmelske Fadern, och var inte rädda. Vet att inte en enda av dem som Gud skapat och som tillhör Honom går förlorad utan kommer att leva för evigt. Varje smärta har sitt slut och då börjar livet i frihet dit där alla mina barn har kommit – där allting blir återgäldat. Mina barn, er strid är svår. Den kommer att bli ännu svårare, men ni ska följa mitt exempel. Be om trons styrka; lita på den Himmelske Faderns kärlek. Jag är med er. Jag visar mig för er. Jag uppmuntrar er. Med omätlig moderlig kärlek omfamnar jag era själar. Tack." 03/18/2018

Budskap, 25 mars 2018 "Kära barn! Jag kallar er att vara med mig i bön i denna nådens tid då mörkret kämpar mot ljuset. Be, små barn, bikta och börja ett nytt liv i nåden. Besluta er för Gud och Han kommer att leda er mot helighet; och korset kommer att bli ett tecken på seger och hopp för er. Var stolta över att ni är döpta och tacksamma i ert hjärta att ni är en del av Guds plan. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2018

Budskap, 02 april 2018 "Kära barn, genom den Himmelske Faderns stora kärlek är jag vid er sida som er moder och ni är vid min sida som mina barn, som min kärleks apostlar som jag oavlåtligt samlar kring mig. Mina barn, ni är de, som tillsammans med bön, behöver att fullkomligt överlåta er till min Son så att det inte längre är ni som lever men min Son som lever i er – så att alla de som inte har lärt känna min Son ser Honom i er och börjar att längta efter att lära känna Honom. Be att de i er ser djup ödmjukhet och godhet, en villighet att tjäna andra; att de i er ser att ni lever er kallelse i världen med hjärtat, i förening med min Son; att de i er ser mildhet, ömhet och kärlek till min son såväl som för alla bröder och systrar. Min kärleks apostlar, ni måste be mycket och rena era hjärtan så att ni är de första som vandrar på min Sons väg, att ni må vara de rättfärdiga som är förenade med min Sons rättfärdighet. Mina barn, som min kärleks apostlar, ni måste vara ett i den gemenskap som utgår från min son, så att mina barn som inte känner min Son måtte igenkänna kärlekens gemenskap och börjar att längta efter att vandra på livets väg, vägen som leder till förening med min Son. Tack." 04/02/2018

Budskap, 25 april 2018 "Kära barn! Idag kallar jag er att leva ert nya liv med Jesus. Må den Uppståndne ge er styrka att alltid vara starka i livets prövningar och att vara trogna och uthålliga i bönen; för Jesus frälste er genom Sina sår och genom Sin Uppståndelse gav Han er nytt liv. Be, små barn, och förlora inte modet. Må glädje och frid vara i era hjärtan och vittna med glädje att ni är mina. Jag är med er och älskar er alla med min moderliga kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/25/2018

Budskap, 02 maj 2018 "Kära barn, allt som min Son, som är kärlekens ljus, har gjort och gör, har Han gjort av kärlek. Också ni, mina barn, när ni lever i kärlek och älskar er nästa, gör ni min Sons vilja. Min kärleks apostlar, gör er själva små; öppna era rena hjärtan för min Son så att Han kan arbeta genom er. Med hjälp av tron, låt er fyllas av kärlek. Men, mina barn, glöm inte att Eukaristin är trons hjärta. Detta är min Son som föder er med sin Kropp och styrker er med Sitt Blod. Detta är ett kärlekens under: min Son som alltid kommer på nytt, levande, för att ge livet tillbaka till själarna. Mina barn, min moderliga önskan för er är att ni alltid älskar Honom mer, för Han kallar er med Sin kärlek. Han ger er kärlek så att ni måtte sprida den till alla runt omkring er. Som en moder, genom Hans kärlek, är jag med er för att tala ord av kärlek och hopp till er – för att tala de eviga ord som segrar över tid och död – för att kalla er att vara min kärleks apostlar. Tack." 05/02/2018

Budskap, 25 maj 2018 "Kära barn! I denna tid utan frid, kallar jag er att ha mer tillit till Gud som är er Fader i Himmelen och som har sänt mig att leda er till Honom. Öppna ni era hjärtan för de gåvor som han önskar att ge er och, i ert hjärtas tystnad, tillbed min Son Jesus som har givit Sitt liv för att ni må leva i evigheten – dit Han önskar att leda er. Må ert hopp vara glädjen i att möta den Högste i er vardag. Därför kallar jag er: försumma inte bönen, för bönen åstadkommer underverk. Tack att ni svarat på min kallelse." 05.25.2018

Budskap, 02 juni 2018 "Kära barn, jag kallar er att ta emot mina ord som jag talar till er som en moder, med hjärtats enkelhet, så att ni börjar gå på den fullkomliga ljusets och renhetens väg, den väg av fullkomlig kärlek till min Son, människa och Gud. En glädje – ett ljus obeskrivligt i mänskliga ord – kommer att tränga in er själ och min Sons frid och kärlek kommer att få sitt grepp om er. Jag önskar detta för alla mina barn. Därför, ni min kärleks apostlar, ni som vet hur man älskar och förlåter, ni som inte dömer, ni som jag ger mod, var ni ett föredöme för alla dem som inte vandrar på ljusets och kärlekens väg eller som har vikit av från den. Visa dem sanningen genom ert liv. Visa dem kärlek, för kärlek övervinner alla svårigheter, och alla mina barn törstar efter kärlek. Er enhet i kärlek är en gåva till min Son och till mig. Men, mina barn, kom ihåg att älska innebär att önska det goda för er nästa och att önska omvändelse för er nästas själ. När jag ser på er som har samlats kring mig, fylls mitt hjärta av sorg, för jag ser så lite broderlig kärlek, barmhärtig kärlek. Mina barn, Eukaristin – min Son levande bland er – Hans ord kommer att hjälpa er att förstå, för Hans ord är liv, Hans ord får själen att andas, Hans ord ger kärlekens kunskap. Kära barn, jag bönfaller er på nytt, som en moder som önskar det bästa för sina barn: älska era herdar, be för dem. Tack." 06/02/2018

Budskap, 25 juni 2018 "Kära barn! Detta är dagen som Herren gav mig för att tacka Honom för var och en av er, för dem som har omvänt sig och tagit emot mina budskap och börjat vandra på omvändelsens och helighetens väg. Gläd er, små barn, för Gud är barmhärtig och älskar er alla med Sin omätliga kärlek och leder er på frälsningens väg genom att jag kommer hit. Jag älskar er alla och ger er min Son så att Han kan ge er frid. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/25/2018

Budskap, 02 juli 2018 "Kära barn, jag är allas er moder, var därför inte rädda för jag hör era böner. Jag vet att ni söker mig och det är därför jag ber till min Son för er, min Son, som är förenad med den Himmelske Fadern och den Helige Ande – Hjälparen – min Son som leder själar till Riket varifrån Han kom, fridens och ljusets Rike. Mina barn, ni är givna friheten att välja, men, som en moder, bönfaller jag er att välja friheten till det goda. Jag ber er att förstå med rena och enkla själar – även om ni ibland inte förstår orden – och inom er känner ni vad sanningen är. Mina barn, slösa inte bort sanningen och det sanna livet genom att följa det falska. Genom ett liv i sanningen, stiger Himmelriket in i era hjärtan, och det är fridens, kärlekens och harmonins Rike. Då, mina barn, finns inte själviskheten som avlägsnar er från min Son. Där är kärlek och förståelse för er nästa. För, kom ihåg, jag upprepar det på nytt för er, att be betyder också att älska andra, er nästa, och att ge er själva till dem. Älska och ge min Son, då kommer Han att verka i er och för er. Mina barn, tänk oavlåtligt på min Son och älska Honom omätligt, och ni kommer att ha det sanna livet, och det varar i evighet. Tack, ni min kärleks apostlar." 07/02/2018

Budskap, 25 juli 2018 "Kära barn! Gud kallade mig att leda er till Honom för Han är er styrka. Det är därför jag kallar er att be till Honom och att lita på Honom, för Han är er tillflykt undan allt det onda som lurar omkring och bär själar långt bort från nåden och från glädjen till vilken ni alla är kallade. Små barn, lev Himmelen här på jorden, så att det blir gott för er (att vara här); och må Guds bud vara ett ljus på er väg. Jag är med er och jag älskar er med hela min moderliga kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/25/2018

Budskap, 02 augusti 2018 "Kära barn, med moderlig kärlek kallar jag er att öppna era hjärtan för friden; att öppna era hjärtan för min Son, så att kärleken till min Son sjunger i era hjärtan, för bara genom denna kärlek kommer friden in i själen. Mina barn, jag vet att ni har godhet, jag vet att ni har kärlek - en barmhärtig kärlek, men många av mina barn har fortfarande stängda hjärtan. De tror att de kan klara sig utan att rikta sina tankar mot den Himmelske Fadern som upplyser - mot min Son alltid är med er på nytt i Eukaristin och som önskar att lyssna till er. Mina barn, varför talar ni inte till Honom? Vart och ett av era liv är viktigt och dyrbart, därför att det är en gåva från den Himmelske Fadern för evigheten. Glöm därför inte bort att tacka Honom: tala till Honom. Jag vet, mina barn, att det som kommer efteråt är okänt för er, men när ert efteråt kommer får ni ta emot alla svar. Min moderliga kärlek önskar att ni är redo. Mina barn, fortsätt genom ert liv att ingjuta goda känslor i de människors hjärtan som ni möter, känslor av frid, godhet, kärlek och förlåtelse. Lyssna genom bönen till vad min Son säger och handla därefter. På nytt kallar jag er till bön för era herdar, för dem som min Son har kallat. Kom ihåg att de behöver bön och kärlek. Tack." 08/02/2018

Budskap, 25 augusit 2018 "Kära barn! Detta är en tid av nåd. Små barn, be mer, tala mindre och tillåt Gud att leda er på omvändelsens väg. Jag är med er och älskar er med min moderliga kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/25/2018

Budskap, 02 september 2018 "Kära barn, mina ord är enkla men är fyllda med moderlig kärlek och omsorg. Mina barn, ju mer mörkrets och förförelsens skuggor kastas över er desto mer kallar jag er till ljuset och sanningen - jag kallar er till min Son. Bara Han kan förvandla förtvivlan och lidande till frid och klarhet; bara Han kan ge hopp i den djupaste smärta. Min Son är världens liv. Ju mer ni lär känna Honom - ju närmare ni kommer Honom - desto mer kommer ni att älska Honom, för min Son är kärlek. Kärleken förändrar allt; det gör även det vackert som utan kärlek förefaller vara oviktigt för er. Det är därför, på nytt, jag säger till er att ni måste älska mycket om ni önskar att växa andligen. Jag vet, min kärleks apostlar, att det inte alltid är lätt, men, mina barn, också de smärtsamma vägarna är vägar som leder till andlig växt, till tro, och till min Son. Mina barn, be - tänk på min Son. Vid varje ögonblick under dagen lyft er själ till Honom, och jag kommer att samla era böner som blommor från den vackraste av trädgårdar och ge dem som en gåva till min Son. Var mina sanna kärleksapostlar; sprid kärleken till min Son till alla. Var trädgårdar med de vackraste blommor. Med era böner hjälp era herdar så att de är andliga fäder fyllda av kärlek till alla människor. Tack." 09/02/2018

Budskap, 25 september 2018 "Kära barn! Också naturen ger tecken på sin kärlek till er genom frukterna som den ger er. Också ni, genom min ankomst, har tagit emot ett överflöd av gåvor och frukter. Små barn, hur mycket ni har svarat på min kallelse, det vet Gud. Jag kallar er - det är inte (för) sent - bestäm er för helighet och ett liv med Gud, i nåd och i frid. Gud kommer att välsigna er och ge er hundrafalt igen, om ni litar på Honom. Tack att ni svarat på min kallelse." 09/25/2018

Budskap, 02 oktober 2018 "Kära barn, jag kallar er att vara modiga och inte att tröttna, för även det minsta goda - det minsta tecken på kärlek - besegrar det onda som blir alltmer synligt. Mina barn, lyssna på mig så att det goda segrar, så att ni lär känna min Sons kärlek. Detta är den största lyckan - min Sons händer som omfamnar, av Honom som älskar själen, av Honom som har givit Sig själv för er och alltid ger Sig själv på nytt i Eukaristin, av Honom som har det eviga Livets Ord. Att lära känna Hans kärlek, att följa i Hans fotspår, betyder att ha en rik andlighet. Detta är den rikedom som ger goda känslor och ser kärlek och godhet överallt. Min kärleks apostlar, mina barn, var som solens strålar som med värmen från min Sons kärlek värmer alla runtomkring sig. Mina barn, världen behöver kärleksapostlar; världen behöver mycket bön, men bön av hjärtat och från själen och inte bara uttalat med läpparna. Mina barn, längta efter helighet men i ödmjukhet, in den ödmjukhet som tillåter min Son att göra det Han önskar göra genom er. Mina barn, era böner, era ord, tankar och handlingar - allt detta antingen öppnar eller stänger dörrarna till Himmelriket för er. Min Son visade er vägen och gav er hopp, och jag tröstar och uppmuntrar er eftersom, mina barn, jag har lärt känna smärtan, men jag hade tro och hopp. Nu har jag livets lön i min Sons Rike. Därför, lyssna på mig, ha mod och tröttna inte. Tack." 10/02/2018

Budskap, 25 oktober 2018 "Kära barn! Ni har fått en stor nåd genom att ha blivit kallade till ett nytt liv genom de budskap som jag ger er. Detta, små barn, är en tid av nåd, en tid och en kallelse till omvändelse för er och för kommande generationer. Därför kallar jag er, små barn, att be mer och att öppna ert hjärta för min Son Jesus. Jag är med er och jag älskar er alla och välsignar er med min moderliga välsignelse. Tack att ni har svarat på min kallelse." 10/25/2018

Budskap, 02 november 2018 "Kära barn, mitt moderliga hjärta lider när jag ser på mina barn som inte älskar sanningen, de som döljer den - när jag ser på mina barn som inte ber med känsla och handling. Jag är bedrövad när jag säger till min Son att många av mina barn inte längre har någon tro, att de inte känner Honom - min Son. Det är därför jag kallar er, min kärleks apostlar: sträva efter att se till det allra djupaste i människors hjärtan och där kan ni med säkerhet finna den lilla dolda skatten. Att se på detta sätt är barmhärtighet från den Himmelske Fadern. Att söka det goda även där det största onda finns - att sträva efter att förstå varandra och inte att döma - det är vad min Son ber er om. Och jag, som en moder, kallar er att lyssna till Honom. Mina barn, anden är mäktigare än köttet, och, buren av kärlek och handling, överkommer det alla hinder. Glöm inte: min Son har älskat er och älskar er. Hans kärlek är med er och i er när ni är ett med Honom. Han är världens ljus och ingen och ingenting kan hindra Honom i den slutliga härligheten. Därför, min kärleks apostlar, var inte rädda att vittna för sanningen. Vittna med entusiasm, med gärningar, med kärlek, med ert offer, och framför allt, i ödmjukhet. Vittna om sanningen till alla dem som inte har lärt känna min Son. Jag kommer att vara vid er sida. Jag kommer att uppmuntra er. Vittna om kärleken som aldrig upphör eftersom den kommer från den Himmelske Fadern som är evig och som erbjuder evigheten till alla mina barn. Min Sons ande kommer att vara med er. På nytt kallar jag er, mina barn: be för era herdar, be att min Sons kärlek må leda dem. Tack." 11/02/2018

Budskap, 25 november 2018 "Kära barn! Detta är en tid av nåd och bön, en tid av väntan och givande. Gud ger sig själv till er för att vi ska kunna älska Honom över allting. Därför, små barn, öppna era hjärtan och era familjer, så att denna väntan blir bön och kärlek och, särskilt, givande. Jag är med er, små barn, och uppmuntrar er att inte ge upp det som är gott, för frukterna kan ses och höras på långt håll. Det är därför fienden är arg och använder allt för att leda er bort från bönen. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2018

Budskap, 02 december 2018 "Kära barn, när ni kommer till mig, som till en moder, med ett rent och öppet hjärta, vet då att jag lyssnar till er, uppmuntrar er, tröstar er, och framför allt, ber för er med min Son. Jag vet att ni önskar att ha en stark tro och att uttrycka den på det rätta sättet. Vad min Son önskar är att ni har en uppriktig, stark och djup tro - då blir varje sätt ni uttrycker den på riktigt. Tro är ett underbart mysterium som finns i hjärtat. Det är något mellan den Himmelske Fadern och alla Hans barn; den känns igen på frukterna och av den kärlek som man hyser till alla Guds skapade varelser. Min kärleks apostlar, mina barn, lita på min Son. Hjälp alla mina barn att lära känna Hans kärlek. Ni är mitt hopp - ni som strävar att uppriktigt älska min Son. I kärlekens namn, för er frälsnings skull, enligt den Himmelske Faderns vilja och genom min Son, är jag här ibland er. Min kärleks apostlar, med bön och offer, må era hjärtan bli upplysta med min Sons kärlek och ljus. Må detta ljus och denna kärlek upplysa alla dem ni möter och föra dem tillbaka till min Son. Jag är med er. På ett särskilt sätt är jag med era herdar. Med min moderliga kärlek upplyser och stöder jag dem, så att, med de händer som är välsignade av min Son, de må välsigna hela världen. Tack." 12/02/2018

Budskap, 25 december 2018 "Kära barn! Jag bär till er min Son Jesus som är Fridens Konung. Han ger er frid och, och må den(na frid) inte vara bara för er utan, små barn, bär den till andra i glädje och ödmjukhet. Jag är med er och ber för er i denna nådens tid som Gud önskar ge er. Min närvaro är ett kärlekens tecken här medan jag är med er för att skydda er och leda er mot evigheten. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/25/2018


Last Modified 12/27/2018