Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Latvian

Vēstījums 2018. gada 2. janvārī "Mīļie bērni, kad mīlestība sāk izzust virs zemes, kad pestīšanas ceļš netiek atrasts, es, Māte, nāku jums palīdzēt atrast īstu ticību - dzīvu un dziļu -, lai palīdzētu jums patiesi mīlēt. Kā Māte es ilgojos pēc jūsu savstarpējās mīlestības, labuma un skaidrības. Mana vēlēšanās ir, lai jūs būtu taisnīgi un lai jūs mīlētu viens otru. Mani bērni, esiet priecīgi dvēselē, esiet tīri, esiet bērni! Mans Dēls mēdza teikt, ka Viņš mīl būt starp tīrām sirdīm, jo tīras sirdis vienmēr ir jaunas un priecīgas. Mans Dēls teica, lai jūs viens otram piedotu un mīlētu viens otru. Es zinu, ka tas nav vienmēr viegli. Ciešanas liek jums garīgi augt. Lai jūs garīgi pieaugtu vēl vairāk, jums no sirds un patiesi jāpiedod un jāmīl. Daudzi mani bērni uz zemes nepazīst manu Dēlu, viņi To nemīl; bet jūs, kas mīlat manu Dēlu, jūs, kas nesat Viņu savā sirdī, - lūdzieties, lūdzieties un lūgšanā jūtiet manu Dēlu jums blakus! Lai jūsu dvēsele elpo Viņa Garā! Es esmu starp jums un es runāju par mazām un lielām lietām. Es nenoguršu, runājot jums par manu Dēlu - īsto mīlestību. Tādēļ mani bērni, atveriet man savas sirdis! Ļaujiet, lai es jūs kā Māte vadu! Esiet mana Dēla un manas mīlestības apustuļi! Kā Māte es ļoti lūdzu jūs neaizmirst tos, kurus mans Dēls ir aicinājis jūs vadīt! Nesiet viņus savā sirdī un lūdzieties par viņiem! Es pateicos!" 01/02/2018

Vēstījums 2018. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Lai šis laiks būtu jums lūgšanas laiks, lai Svētais Gars caur lūgšanu varētu nolaisties uz jums un dotu jums atgriešanos! Atveriet savas sirdis un lasiet Svētos Rakstus, lai caur liecībām jūs arī varētu būt tuvāk Dievam! Pāri visam, bērniņi, meklējiet Dievu un Dieva lietas un atstājiet zemes lietas zemei, jo sātans pievērš jūs putekļiem un grēkam. Jūs esat aicināti uz svētumu un radīti debesīm, tādēļ meklējiet debesis un debesu lietas! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/25/2018

Vēstījums 2018. gada 2. februārī "Mīļie bērni, jūs, ko mans Dēls mīl, jūs, ko es mīlu ar neizmērojamu mātes mīlestību, neļaujiet savtīgumam, sevis mīlēšanai valdīt pasauli! Neļaujiet, ka mīlestība un labestība tiktu paslēptas! Jūs, kas esat mīlēti, kas esat sapratuši mana Dēla mīlestību, atcerieties, ka būt mīlētam nozīmē mīlēt. Mani bērni, esiet ticīgi! Kad jums ir ticība, jūs esat laimīgi un izplatāt mieru, jūsu dvēsele trīc no prieka. Mans Dēls ir šādā dvēselē. Kad jūs ticībā sevi dodat, kad jūs mīlestībā sevi dodat, kad jūs darāt labu tuvākajam, mans Dēls smaida jūsu dvēselē. Manas mīlestības apustuļi, es vēršos pie jums kā Māte. Es pulcinu jūs ap sevi un es vēlos jūs vest pa mīlestības un ticības ceļu, pa ceļu, kas ved uz pasaules gaismu. Es esmu šeit mīlestības dēļ, ticības dēļ, jo es vēlos ar savu mātišķo svētību dot jums cerību un spēku jūsu ceļā, jo ceļš, kas ved pie mana Dēla, nav viegls. Tas ir pilns atteikšanās, došanas, upuru, piedošanas un daudz, daudz mīlestības. Bet šis ceļš ved uz mieru un laimi. Mani bērni, neticiet melīgām balsīm, kas jums stāsta par nepatiesām lietām, nepatiesu spožumu. Jūs, mani bērni, atgriezieties pie Rakstiem! Es uz jums lūkojos ar neizmērojamu mīlestību, un ar Dieva žēlastību es jums atklājos. Mani bērni, nāciet ar mani, lai jūsu dvēsele priekā trīc! Es pateicos!" 02/02/2018

Vēstījums 2018. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es jūs visus aicinu atvērties un dzīvot baušļus, ko jums Dievs ir devis, lai tie caur sakramentiem vestu jūs uz atgriešanās ceļa. Pasaule un pasaules kārdinājumi jūs pārbauda, bet jūs, bērniņi, skatieties uz Dieva radībām, ko Viņš jums ir devis skaistumā un pazemībā, un mīliet Dievu, bērniņi, pāri par visu, un Viņš jūs vedīs uz pestīšanas ceļa. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/25/2018

Vēstījums 2018. gada 2. martā "Mīļie bērni, lieli ir darbi, ko Debesu Tēvs ir darījis manī, kā Viņš dara visos tajos, kuri Viņu maigi mīl un kuri Viņam uzticīgi un godīgi kalpo. Mani bērni, Debesu Tēvs jūs mīl, un tas ir Viņa mīlestības dēļ, ka es esmu šeit ar jums. Viņš runā uz jums. Kādēļ jūs negribat redzēt zīmes? Viss ir vieglāk kopā ar Viņu. Arī sāpes, izdzīvotas kopā ar Viņu, ir vieglākas, jo ir ticība. Ticība palīdz sāpēs, un sāpes bez ticības ved izmisumā. Sāpes, izdzīvotas kopā ar Dievu un upurētas Dievam, paceļ. Vai mans Dēls neatpestīja pasauli ar Savu sāpīgo upuri? Kā Viņa Māte es biju kopā ar Viņu sāpēs un ciešanās kā es esmu ar jums visiem. Mani bērni, es esmu ar jums dzīvē, sāpēs, ciešanās, priekos un mīlestībā. Tādēļ, lai jums ir cerība! Tā ir cerība, kas liek jums saprast, ka šeit ir dzīvība. Mani bērni, es runāju uz jums, mana balss runā uz jūsu dvēseli, mana sirds runā uz jūsu sirdi. Mani mīlestības apustuļi, ak, cik ļoti mana mātes sirds jūs mīl! Cik daudz lietu es vēlētos jums iemācīt! Kā mana Mātes sirds vēlas, lai jūs būtu pilnīgi, un jūs varat būt pilnīgi vienīgi tad, ja jūsu dvēsele, ķermenis un mīlestība ir vienoti jūsos. Es jūs, savus bērnus, ļoti lūdzu daudz lūgties par Baznīcu un tās kalpiem - jūsu ganiem, lai Baznīca būtu tāda, kā mans Dēls vēlas - tīra kā avota ūdens un mīlestības pilna! Es pateicos!" 03/02/2018


Gadskārtējā parādīšanās Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2018. gada 18. martā

Vizionārei Mirjanai Dragičeviča-Soldo bija ikdienas parādīšanās no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte, uzticot viņai desmito noslēpumu, teica, ka viņai būs parādīšanās reizi gadā viņas dzimšanas dienā 18. martā. Tā tas notika visus šos gadus. Šoreiz parādīšanās notika, vairākiem tūkstošiem svētceļnieku lūdzoties Rožukroni. Tā ilga no 13:38 līdz 13:42.

"Mīļie bērni! Mana zemes dzīve bija vienkārša. Es mīlēju un priecājos par mazām lietām. Es mīlēju dzīvi - Dieva dāvanu - lai gan sāpes un ciešanas caurdūra manu sirdi. Mani bērni, man bija ticības spēks un bezgalīga ticība Dieva mīlestībai. Visi tie, kuriem ir ticības spēks, ir stiprāki. Ticība veido jūsu dzīvi saskaņā ar to, kas ir labs, un tad Dieva mīlestības gaisma vienmēr nāk vajadzīgajā momentā. Tas ir stiprums, kas uztur sāpēs un ciešanās. Mani bērni, lūdzieties par ticības spēku, uzticēšanos Debesu Tēvam un neesiet nobijušies! Ziniet, ka neviena Dieva radībiņa, kura pieder Dievam, netiks pazaudēta, bet dzīvos mūžīgi. Katrai sāpei ir savas beigas, un tad sākas dzīve brīvībā tur, kur visi mani bērni nonāk, kur viss tiek atdots. Mani bērni, jūsu cīņa ir grūta. Tā būs vēl grūtāka, bet jūs sekojiet manam piemēram! Lūdzieties par ticības stiprumu, uzticieties Debesu Tēva mīlestībai! Es esmu ar jums, es jums sevi apliecinu, es jūs iedrošinu! Ar neizmērojamu Mātes mīlestību es noglāstu jūsu dvēseles. Es pateicos!"


Vēstījums 2018. gada 25. martā "Mīļie bērni! Es jūs aicinu būt ar mani lūgšanā šinī žēlastības laikā, kad tumsa cīnās pret gaismu! Lūdzieties, bērniņi, izsūdziet grēkus un sāciet jaunu dzīvi žēlastībā! Izlemiet par Dievu, un Viņš jūs vadīs pretim svētumam, un krusts jums būs uzvaras zīme un cerība jums. Esiet lepni, ka jūs esat kristīti, un pateicīgi savā sirdī, ka esat daļa no Dieva plāna! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/25/2018

Vēstījums 2018. gada 2. aprīlī "Mīļie bērni, Debesu Tēva lielās mīlestības dēļ es esmu jums blakus kā jūsu māte, un jūs esat blakus man kā mani bērni, mani mīlestības apustuļi, ko es nepārtraukti pulcēju ap sevi. Mani bērni, jūs esat tie, kam līdz ar lūgšanu pilnīgi jāpadodas manam Dēlam, lai nedzīvotu vairs jūs, bet mans Dēls jūsos! Lai tādā veidā visi tie, kas nepazīst manu Dēlu, varētu Viņu redzēt jūsos un vēlētos iepazīt! Lūdzieties, lai jūsos viņi varētu redzēt noteiktību pazemībā un labestībā, gatavību kalpot citiem; lai jūsos viņi varētu redzēt, ka jūs ar sirdi izdzīvojiet savu aicinājumu pasaulē vienotībā ar manu Dēlu; lai jūsos viņi varētu redzēt lēnprātību, maigumu un mīlestību pret manu Dēlu kā arī pret saviem brāļiem un māsām. Manas mīlestības apstuļi, jums jālūdzas daudz un jātīra savas sirdis, lai jūs būtu pirmie, kas ietu mana Dēla ceļu, lai jūs būtu taisnīgie, kas vienoti mana Dēla taisnīgumā! Mani bērni, kā maniem apustuļiem jums jābūt vienotiem komūnijā, kas izplūst no mana Dēla, lai tie mani bērni, kas nepazīst manu Dēlu, atzītu mīlestības kopību un vēlētos iet dzīvības ceļu, vienotības ar manu Dēlu ceļu! Es pateicos!" 04/02/2018

Vēstījums 2018. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Es jūs šodien aicinu jūsu jauno dzīvi dzīvot kopā ar Jēzu. Lai Augšāmcēlušais dod jums spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos, uzticīgiem un noturīgiem lūgšanā; jo Jēzus jūs pestīja ar Savām brūcēm un ar Savu augšāmcelšanos deva jums jaunu dzīvi. Lūdzieties bērniņi un nezaudējiet cerību! Lai prieks un miers ir jūsu sirdīs, un lieciniet ar prieku, ka esat mani! Es esmu ar jums un visus jūs mīlu ar savu Mātes mīlestību. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/25/2018

Vēstījums 2018. gada 2. maijā "Mīļie bērni, visu, ko mans Dēls, kurš ir mīlestības gaisma, ir darījis un dara, Viņš dara aiz mīlestības. Tā arī jūs, mani bērni, kad dzīvojat mīlestībā un mīlat savus tuvākos, jūs darāt mana Dēla gribu. Manas mīlestības apustuļi, dariet sevi mazus, atveriet savas tīrās sirdis manam Dēlam, lai Viņš varētu caur jums strādāt. Ar ticības palīdzību esiet mīlestības piepildīti. Bet, mani bērni, neaizmirstiet, ka Euharistija ir ticības sirds! Tas ir mans Dēls, kas jūs baro ar Savu Miesu un stiprina jūs ar Savām Asinīm. Tas ir mīlestības brīnums: mans Dēls, kurš vienmēr no jauna nāk dzīvs, lai atdzīvinātu dvēseles. Mani bērni, dzīvojot mīlestībā jūs darāt mana Dēla gribu, un Viņš dzīvo jūsos. Mani bērni, mana mātišķā vēlēšanās ir, lai jūs Viņu vienmēr mīlētu vairāk, jo Viņš sauc jūs ar Savu mīlestību, Viņš dāvā jums mīlestību, lai jūs to varētu izdalīt visiem, kas jums ir apkārt. Caur Viņa mīlestību kā Māte es esmu ar jums, lai runātu jums mīlestības un cerības vārdus, lai runātu jums mūžīgus vārdus, kas uzvar laiku un nāvi, un lai jūs aicinātu būt par mīlestības apustuļiem. Es jums pateicos!" 05/02/2018

Vēstījums 2018. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Šinī nemierīgajā laikā es jūs aicinu vairāk uzticēties Dievam, kurš ir jūsu debesu Tēvs un kurš mani ir sūtījis vest jūs pie Viņa. Jūs atveriet savas sirdis dāvanām, ko Viņš vēlas jums dot, un sirds klusumā pielūdziet manu Dēlu Jēzu, Kurš atdeva Savu dzīvību, lai jūs varētu dzīvot mūžībā, kur Viņš vēlas jūs aizvest. Lai jūsu cerība būtu tikšanās prieks ar Visaugsto ikdienas dzīvē. Tādēļ es jūs aicinu: Neatstājiet novārtā lūgšanu, jo lūgšana dara brīnumus! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/25/2018

Vēstījums 2018. gada 2. jūnijā "Mīļie bērni, aicinu jūs pieņemt manus vārdus sirds vienkāršībā, ko es jums saku kā Māte, lai jūs varētu iet mana Dēla, cilvēka un Dieva, nedalītās mīlestības pilnīgās gaismas un tīrības ceļu. Jūsu dvēseli caurvīs prieks un gaisma, kas nav aprakstāmi cilvēku vārdiem, jūs pārņems mana Dēla miers un mīlestība. Es vēlu to jums visiem, mani bērni! Tādēļ jūs, manas mīlestības apustuļi, jūs, kas zināt, kā mīlēt un piedot, jūs, kas netiesājat, jūs, ko es iedrošinu, esiet piemērs visiem tiem, kuri neiet pa gasmas un mīlestības ceļu vai kuri ir novirzījušies no tā. Ar savu dzīvi parādiet viņiem patiesību. Parādiet viņiem mīlestību, jo mīlestība pārvar visas grūtības, un visi mani bērni slāpst pēc mīlestības! Jūsu vienība mīlestībā ir dāvana manam Dēlam un man. Bet, mani bērni, atcerieties, ka mīlēt arī nozīmē vēlēt labu savam tuvākajam un vēlēties sava tuvākā dvēseles atgriešanos. Kad es skatos uz jums, kas pulcējaties ap mani, mana sirds ir skumja, jo es redzu tik maz brāliskas mīlestības, žēlsirdīgas mīlestības. Mani bērni, Euharistija - mans Dēls dzīvs starp jums. Viņa vārdi palīdzēs jums saprast, jo Viņa vārds ir dzīvība, Viņa vārds liek dvēselei elpot, Viņa vārds dod sapratni par mīlestību. Mīļie bērni, atkal jūs lūdzu kā māte, kas vēlas labu saviem bērniem: mīliet savus ganus, lūdzieties par viņiem! Es pateicos!" 06/02/2018

Vēstījums 2018. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šī ir diena, ko Kungs man ir devis, lai pateiktos Viņam par ikvienu no jums, par tiem, kuri ir atgriezušies un pieņēmuši manus vēstījumus, un sākuši iet atgriešanās un svētuma ceļu. Priecājieties, bērniņi, jo Dievs ir žēlsirdīgs un visus jūs mīl ar Savu neizmērojamo mīlestību, un vada jūs uz pestīšanas ceļa caur manu atnākšanu šeit. Es jūs visus mīlu, un dodu jums savu Dēlu, lai Viņš varētu jums dot mieru. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/25/2018

Vēstījums 2018. gada 2. jūlijā "Mīļie bērni, es esmu visu jūsu Māte, tādēļ nebaidieties, jo es dzirdu jūsu lūgšanas. Es zinu, ka jūs meklējat mani, un tādēļ es lūdzu manu Dēlu par jums, manu Dēlu, kurš ir vienots ar Debesu Tēvu un Svēto Garu - Aizstāvi, manu Dēlu, kurš ved dvēseles uz Valstību, no kuras Viņš ir nācis - miera un gaismas Valstību. Mani bērni, jums ir dota brīvība izvēlēties, bet kā Māte es lūdzu jūs izmantot brīvību labā izvēlei. Jūs, ar tīrām un vienkāršām sirdīm, saprotat - lai arī dažreiz jūs neizprotat vārdus, tomēr sevī jūs jūtat, kas ir patiesība. Mani bērni, nepazaudējiet patiesību un patiesu dzīvi, lai sāktu sekot nepatiesai! Dzīvojot patiesu dzīvi, Debesu Valstība ienāk jūsu sirdīs, un tā ir miera, mīlestības un harmonijas Valstība. Un tad, mani bērni, nebūs savtīguma, kas jūs nošķir jūs no mana Dēla. Būs mīlestība un sava tuvākā sapratne, jo atcerieties, es atkal jums atkārtoju, lūgties arī nozīmē mīlēt citus, savus tuvākos, atdot sevi par viņiem. Mīliet un dodiet manā Dēlā, un tad Viņš strādās jūsos un jums. Mani bērni, nepārtraukti domājiet par manu Dēlu un neizmērojami mīliet Viņu, un jums būs patiesa dzīve, un tā būs uz mūžiem! Paldies jums, manas mīlestības apustuļi!" 07/02/2018

Vēstījums 2018. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Dievs mani aicināja vadīt jūs pie Viņa, jo Viņš ir jūsu stiprums. Tādēļ es jūs aicinu Viņu lūgt un uzticēties Viņam, jo Viņš ir jūsu patvērums no katra ļaunuma, kas uzglūn un aizved dvēseles tālu prom no žēlastības un prieka, uz ko jūs visi esat aicināti. Bērniņi, izdzīvojiet Debesis šeit uz zemes, lai jums būtu labi, un lai Dieva baušļi būtu gaisma jūsu ceļam! Es esmu ar jums un mīlu jūs visus ar savu Mātes mīlestību. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/25/2018

Vēstījums 2018. gada 2. augustā "Mīļie bērni, ar Mātes mīlestību es jūs aicinu atvērt sirdis mieram, atvērt sirdis manam Dēlam, lai jūsu sirdīs dziedātu mīlestība uz manu Dēlu, jo tikai no šīs mīlestības dvēselē ienāk miers. Mani bērni, zinu, ka jums piemīt labestība, zinu, ka jums ir mīlestība - žēlsirdīga mīlestība, bet daudziem maniem bērniem joprojām ir slēgta sirds. Viņi domā, ka var rīkoties, nestādot savas domas priekšā Debesu Tēvam, kurš apgaismo; mana Dēla priekšā, kurš vienmēr no jauna ir ar jums Euharistijā un vēlas jūsos klausīties. Mani bērni, kādēļ jūs ar Viņu nerunājat? Katra jūsu dzīve ir svarīga un dārga, jo tā ir Debesu Tēva dāvana mūžībai. Tādēļ neaizmirstiet turpināt pateikties Viņam, pasakiet to Viņam. Es zinu, mani bērni, ka tas, kas nāks pēc tam, jums ir nezināms, taču, kad pienāks jūsu laiks, jūs saņemsit visas atbildes. Mana Mātes sirds vēlas, lai jūs būtu gatavi. Mani bērni, ar savu dzīvi lieciet labas izjūtas to cilvēku sirdīs, kurus jūs satiekat - miera, labestības, mīlestības un piedošanas izjūtas. Caur lūgšanu klausieties, ko mans Dēls saka, un atbilstoši rīkojieties. Atkal es jūs aicinu lūgties par saviem ganiem, par viņiem, kurus mans Dēls ir aicinājis. Atcerieties, ka viņiem vajadzīgas lūgšanas un mīlestība! Es jums pateicos!" 08/02/2018

Vēstījums 2018. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Bērniņi, lūdzieties vairāk, runājiet mazāk un ļaujiet Dievam jūs vadīt pa atgriešanās ceļu. Es esmu ar jums un jūs mīlu ar savu mātes mīlestību. Paldies, ka ataucāties manam aicinājumam!" 08/25/2018

Vēstījums 2018. gada 2. septembrī "Mīļie bērni, mani vārdi ir vienkārši, bet mātes mīlestības un rūpju pilni. Mani bērni, virs jums arvien vairāk sabiezē tumsas un viltus ēnas, bet es jūs aicinu uz gaismu un patiesību - es jūs aicinu pie sava Dēla. Vienīgi Viņš var pārvērst bezcerību un ciešanas mierā un skaidrībā, vienīgi Viņš var dot cerību visdziļākajās sāpēs. Mans Dēls ir pasaules dzīvība. Jo vairāk jūs viņu iepazīsiet, jo vairāk Viņam tuvosieties, - jo vairāk jūs Viņu mīlēsiet, jo mans Dēls ir mīlestība. Mīla maina visu, tā dara par visbrīnišķīgāko arī to, kas bez mīlestības likās jums nenozīmīgs. Tādēļ es jums atkal saku, ka jums daudz jāmīl, ja vēlaties garīgi augt. Es zinu, manas mīlestības apustuļi, ka tas vienmēr nav viegli, bet, mani bērni, arī sāpīgie ceļi ir ceļi, kas ved uz garīgu izaugsmi, uz ticību, pie mana Dēla. Mani bērni, lūdzieties - domājiet par manu Dēlu! Katrā dienas brīdī paceliet savu dvēseli pie Viņa, bet es savākšu jūsu lūgšanas kā puķes no visbrīnišķīgākā dārza un uzdāvināšu tās savam Dēlam. Esiet īsti manas mīlestības apustuļi, izdaliet mana Dēla mīlestību visiem, esiet visskaistāko puķu dārzs! Palīdziet ar savām lūgšanām saviem ganiem, lai tie varētu būt mīlestības pilni garīgie tēvi visiem cilvēkiem! Es pateicos jums!" 09/02/2018

Vēstījums 2018. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī daba izrāda mīlestības pret jums zīmes caur augļiem, ko tā jums sniedz. Arī ar manu atnākšanu jūs esat saņēmuši dāvanu un augļu pārpilnību. Bērniņi, cik daudz jūs esat atbildējuši manam aicinājumam, Dievs zina. Es jūs aicinu - tas nav par vēlu - izlemiet par svētumu un dzīvi ar Dievu žēlastībā un mierā! Dievs jūs svētīs un dos jums simtkārtīgi, ja jūs Viņam ticēsiet. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/25/2018

Vēstījums 2018. gada 2. oktobrī "Mīļie bērni, es aicinu jūs, lai esat drosmīgi un lai nenogurstiet, jo pat mazākais labais darbs, mazākā mīlestības zīme uzvar ļauno, kurš arvien vairāk kļūst redzams. Mani bērni, klausieties manī, lai labais varētu uzvarēt, lai jūs varētu iepazīt mana Dēla mīlestību. Tā ir vislielākā laime - mana Dēla rokas, kas apskauj, Viņa, kurš mīl dvēseli, Viņa, kurš sevi ir atdevis jums un kurš vienmēr no jauna atdod sevi Euharistijā, Viņa, kuram ir mūžīgās dzīves vārdi. Iepazīt Viņa mīlestību, sekot Viņa pēdās nozīmē iematot garīgo bagātību. Tā ir bagātība, kas dod labas sajūtas un redz mīlestību un labo visur. Manas mīlestības apustuļi, mani bērni, esiet kā saules stari, kuri ar mana Dēla mīlestības siltumu sasilda ikvienu savā tuvumā. Mani bērni, pasaulei vajag mīlestības apustuļus, pasaulei vajag daudz lūgšanu, taču lūgšanas, kas pateiktas ar sirdi un dvēseli, ne vien izrunātas ar lūpām. Mani bērni, ilgojieties pēc svētuma, bet pazemībā, pazemībā, kas ļaus manam Dēlam darīt caur jums to, ko Viņš vēlas. Mani bērni, jūsu lūgšanas, jūsu vārdi, domas un rīcības - tas viss jums vai nu atver vai slēdz Debesu Valstības durvis. Mans Dēls jums parādīja ceļu un deva jums cerību, un es mierinu un iedrošinu jūs, jo, mani bērni, es pati iepazinu sāpes, taču man bija ticība un cerība. Tagad man ir atlīdzība par to - dzīvot mana Dēla Valstībā. Tādēļ klausieties mani, esiet drosmīgi un nenogurstiet! Es jums pateicos!" 10/02/2018

Vēstījums 2018. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Jums ir liela žēlastība, ka esat aicināti uz jaunu dzīvi caur vēstījumiem, ko es jums dodu. Šis, bērniņi, ir žēlastības laiks, laiks un aicinājums uz jūsu un nākamo paaudžu atgriešanos! Tādēļ es aicinu jūs, bērniņi, lūgties vairāk un atvērt savu sirdi manam Dēlam Jēzum. Es esmu ar jums un mīlu jūs, un svētīju jūs ar savu Mātes svētību. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/25/2018

Vēstījums 2018. gada 2. novembrī "Mīļie bērni, mana Mātes sirds cieš, kad es skatos uz saviem bērniem, kuri nemīl patiesību, tiem, kuri to slēpj - kad es skatos uz saviem bērniem, kas nelūdzas ar savām jūtām un darbībām. Esmu skumja, kad saku savam Dēlam, ka daudziem no maniem bērniem vairs nav ticības, ka viņi To nepazīst - manu Dēlu. Tādēļ es aicinu jūs, manas mīlestības apustuļus, cenšieties ieskatīties cilvēka sirds pašos dziļumos un tur jūs noteikti atradīsiet mazu apslēptu dārgumu. Šādi skatīties ir žēlsirdība no Debesu Tēva. Meklēt labo pat tur, kur ir vislielākais ļaunums; censties saprast vienam otru un netiesāt - tas ir tas, ko mans Dēls no jums prasa. Un es kā Māte aicinu, lai jūs Viņu paklausat. Mani bērni, gars ir spēcīgāks par miesu un, mīlestības un darbību atbalstīts, pārvar visus šķēršļus. Neaizmistiet: mans Dēls ir mīlējis un mīl jūs. Viņa mīlestība ir ar jums un jūsos, kad esat vieni ar Viņu. Viņš ir pasaules gaisma un neviens un nekas nebūs spējīgs Viņu apturēt Viņa beigu godībā. Tādēļ manas, mīlestības apustuļi, nebaidieties liecināt patiesību! Lieciniet to ar entuziasmu, ar darbiem, ar mīlestību, ar savu upuri un, pāri visam - pazemībā. Lieciniet patiesību visiem tiem, kuri nav iepazinuši manu Dēlu! Es būšu ar jums! Es iedrošināšu jūs! Lieciniet par nebeidzamu mīlestību, jo tā nāk no Debesu Tēva, Kuram nav gala, un Kurš piedāvā nebeidzamu dzīvi visiem maniem bērniem! Mana Dēla Gars būs ar jums. No jauna es aicinu jūs, mani bērni: lūdzieties par saviem ganiem, lūdzieties, lai mana Dēla mīlestība tos vadītu! Es pateicos jums!" 11/02/2018

Vēstījums 2018. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šis ir žēlastības un lūgšanu laiks, gaidīšanas un došanas laiks. Dievs Sevi dod jums, lai mēs Viņu varētu mīlēt pāri par visu. Tādēļ, bērniņi, atveriet savas sirdis un ģimenes, lai šī gaidīšana varētu kļūt par lūgšanu un mīlestību, un sevišķi - došanu. Es esmu ar jums, bērniņi, un iedrošinu jūs neatsacīties no labā, jo tā augļi ir dzirdami un redzami tālu. Tādēļ ienaidnieks ir dusmīgs un lieto visus līdzekļus, lai jūs vestu prom no lūgšanas! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/25/2018

Vēstījums 2018. gada 2. decembrī "Mīļie bērni, kad jūs nākat pie manis kā pie mātes ar tīrām un atvērtām sirdīm, ziniet, ka es jūs klausos, iedrošinu jūs, mierinu jūs un, pāri par visu, aizbildinu jūs sava Dēla priekšā. Es zinu, ka jūs vēlaties stingru ticību un to izpaust pareizā veidā. Tas, ko mans Dēls meklē pie jums, ir patiesa, stinga un dziļa ticība - tad katrs veids, kā jūs to izpaužat, ir pareizs. Ticība ir brīnišķīgs noslēpums, kas atrodas sirdī. Tā ir starp Debesu Tēvu un visiem Viņa bērniem. To pazīst pēc augļiem un pēc mīlestības, kas kādam ir pret visām Dieva radībām. Manas mīlestības apustuļi, mani bērni, uzticieties manam Dēlam! Palīdziet visiem maniem bērniem pazīt Viņa mīlestību! Jūs esat mana cerība, jūs, kuri cenšaties patiesi mīlēt manu Dēlu. Mīlestības vārdā, jūsu pestīšanas labā, pēc Debesu Tēva gribas un caur manu Dēlu es esmu šeit starp jums. Manas mīlestības apustuļi, kopā ar lūgšanu un upuri, lai jūsu sirdis būtu apgaismotas ar mana Dēla mīlestību un gaismu. Lai šī gaisma apgaismo visus, ko jūs satiksiet, un atdod tos manam Dēlam! Es esmu ar jums! Īpašā veidā es esmu ar jūsu ganiem. Ar savu mātišķo mīlestību es apgaismoju un iedrošinu tos, lai ar mana Dēla svētītajām rokām viņi svētītu visu pasauli! Es pateicos jums!" 12/02/2018

Vēstījums 2018. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, kurš ir Miera Karalis. Viņš jums dod mieru, un lai tas nebūtu tikai jums, bet, bērniņi, nesiet to citiem priekā un pazemībā! Es esmu ar jums un es par jums lūdzos šinī žēlastības laikā, ko Dievs jums grib dot. Mana klātbūtne ir mīlestības zīme šeit, kamēr es esmu ar jums jūs aizsargāt un vest uz mūžību. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/25/2018


Gadskārtējā parādīšanās un vēstījums Jēkabam Kolo 2018. gada 25. decembrī

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Jēkabam Kolo 1998. gada 12. septembrī Dievmāte viņam teica, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā, 25. decembrī, Ziemassvētku dienā. Tā tas bija arī šogad. Parādīšanās sākās 13.28 un ilga 9 minūtes. Dievmāte atnāca ar bērniņu Jēzu viņas rokās. Caur Jēkabu Dievmāte deva sekojošu vēsījumu:

"Mīļie bērni, šinī želastību dienā es jūs aicinu uz mīlestību. Bērniņi, Dievs jūs neizsakāmi mīl, un tādēļ, bērniņi, uzticības pilni un bez skatīšanās atpakaļ, un bez bailēm pilnībā nododiet savas sirdis Viņam, lai Dievs tās varētu piepildīt ar Savu mīlestību. Nebaidieties ticēt Viņa mīlestībai un žēlsirdībai, jo Viņa mīlestība ir stiprāka par jūsu katra vējumu un bailēm. Tādēļ, mani bērni, mīlestības pilnu sirdi uzticieties Jēzum un sakiet Viņam "Jā", jo Viņš ir vienīgais ceļš, kurš jūs ved pie Mūžīgā Tēva." 12/25/2018


Last Modified 02/10/2019