Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Hungarian

Medjugorje, 2018. január 2. "Drága gyermekek! Amikor a földön eltűnik a szeretet, amikor nem található az üdvösség útja, én, az Édesanya, eljövök, hogy segítsek nektek, hogy megismerjétek az igaz, élő és mély hitet, és így segíthessek nektek abban, hogy őszintén szeressetek. Édesanyaként vágyom az egymás iránti szeretetetekre, jóságotokra és tisztaságotokra. Az a vágyam, hogy igazságosak legyetek és szeressétek egymást. Gyermekeim, legyetek lélekben örömteliek, legyetek tiszták, legyetek gyermekek. A Fiam azt mondta, hogy a tiszta szívek között szeret lenni, mert a tiszta szívek mindig fiatalok és vidámak. Fiam azt mondta nektek, hogy bocsássatok meg és szeressétek egymást. Tudom, hogy ez nem mindig könnyű. A szenvedés által növekedtek lélekben. Ahhoz, hogy minél inkább tudjatok lélekben növekedni, őszintén, igazán kell megbocsátanotok és szeretnetek. Sok gyermekem a földön nem ismeri Fiamat, nem szereti Őt, de ti, akik szeretitek Fiamat, akik szívetekben hordozzátok Őt, imádkozzatok, imádkozzatok és az imádságban érezzétek a Fiamat magatok mellett. Lelketek lélegezze be az Ő lelkét. Közöttetek vagyok és kicsi és nagy dolgokról beszélek. Nem fogok belefáradni abba, hogy Fiamról, az igazi szeretetről beszéljek nektek. Ezért, drága gyermekek, nyissátok meg nekem szíveteket. Engedjétek meg, hogy édesanyaként vezesselek benneteket. Legyetek Fiam és az én szeretetem apostolai. Édesanyaként kérlek benneteket, ne feledkezzetek meg azokról, akiket Fiam arra hívott meg, hogy vezessenek benneteket. Hordozzátok őket a szívetekben és imádkozzatok értük. Köszönöm nektek." 01/02/2018

Medjugorje, 2018. január 25. "Drága gyermekek! Az imádság ideje legyen számotokra ez az idő, hogy a Szentlélek az imával leszálljon rátok és megtérést adjon nektek. Nyissátok ki szíveteket és olvassátok a Szentírást, hogy a tanúságtételek által ti is közelebb legyetek Istenhez. Kicsinyeim Istent és Isten dolgait mindenekfelett keressétek, a földieket pedig hagyjátok földinek, mert a sátán a porba és a bűnbe vonz benneteket. Az életszentségre hívtak meg és a mennyországra teremtettek meg benneteket, ezért keressétek a mennyet és a mennyei dolgokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 01/25/2018

Medjugorje, 2018. february 2. "Drága gyermekek, ti, akiket Fiam szeret, ti, akiket én mérhetetlen édesanyai szeretettel szeretek, ne engedjétek meg, hogy az önzés, az önimádat uralkodjék a világban. Ne engedjétek meg, hogy a szeretet és a jóság rejtve maradjon. Ti, akik szeretve vagytok, akik megismertétek Fiam szeretetét, emlékezzetek arra, hogy szeretve lenni azt jelenti, szeretni. Gyermekeim, legyen hitetek. Ha van hitetek boldogok vagytok és békét sugároztok, lelketek pedig ujjong az örömtől. Az ilyen lélekben a Fiam él. Ha a hitnek, a szeretetnek adjátok magatokat, ha jót tesztek felebarátaitoknak, akkor Fiam mosolyog a lelketekben. Szeretetem apostolai, édesanyaként fordulok hozzátok, magam köré gyűjtelek titeket, és a szeretet és a hit útján szeretnélek vezetni benneteket, az úton, amely a világ világosságához vezet. A szeretet és a hit miatt vagyok itt, mert édesanyai áldásommal reményt és erőt szeretnék nektek adni utatokhoz, mert nem könnyű az út, amely Fiamhoz vezet: tele van lemondással, odaadással, áldozattal, megbocsátással és sok-sok szeretettel. De ez az út vezet a békéhez és a boldogsághoz. Gyermekeim, ne higgyetek a hazug hangoknak, amelyek hazug dolgokról és hazug fényről beszélnek. Ti, gyermekeim térjetek vissza az Írásokhoz. Mérhetetlen szeretettel nézlek benneteket, és Isten kegyelme által megnyilvánulok számotokra. Gyermekeim, gyertek velem. Hadd ujjongjon lelketek az örömtől. Köszönöm nektek." 02/02/2018

Medjugorje, 2018. február 25. "Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívom mindannyiotokat, hogy nyíljatok meg és éljetek az Isten adta parancsolatok szerint, hogy azok és a szentségek a megtérés útjára vezessenek benneteket. A világ és a világ kísértései próbára tesznek benneteket, de kicsinyeim ti Isten teremtményeit figyeljétek, amelyeket Ő szépségben és alázatban adott; kicsinyeim, szeressétek Istent mindenekfelett, és Ő az üdvösség útján vezet majd benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 02/25/2018

Medjugorje, 2018. március 2. "Drága gyermekek, hatalmas dolgot tett velem a Mennyei Atya, ahogyan teszi ezt mindazokkal, akik gyengéden szeretik, hűségesek hozzá és odaadóan szolgálják Őt. Gyermekeim, a Mennyei Atya szeret benneteket, az Ő szeretete által vagyok itt veletek. Szól hozzátok, miért nem akarjátok meglátni a jeleket?! Mellette minden könnyebb. A Vele megélt fájdalom is könnyebb, mert van hit. A hit segít a fájdalomban, hit nélkül pedig a fájdalom kétségbeeséshez vezet. A megélt és Istennek felajánlott fájdalom felemel. A Fiam talán nem fájdalmas áldozatával váltotta meg a világot? Én édesanyjaként vele voltam a fájdalomban és a szenvedésben úgy, ahogyan mindnyájatokkal vagyok. Gyermekeim, veletek vagyok az életben, a fájdalomban, a szenvedésben, az örömben és a szeretetben. Ezért reméljetek. A remény megérteti, hogy itt élet van. Gyermekeim, szólok hozzátok, hangom lelketekhez beszél, szívem szívetekhez szól. Szeretetem apostolai, ó mennyire szeret benneteket édesanyai szívem. Mily sok dologra szeretnélek megtanítani titeket! Édesanyai szívem, mennyire szeretné, hogy teljesek legyetek, de csak akkor lehettek azok, amikor egységben lesz bennetek a lélek, a test és a szeretet. Mint gyermekeimet kérlek benneteket, sokat imádkozzatok az Egyházért és szolgáiért - pásztoraitokért, hogy az Egyház olyan legyen, amilyennek Fiam szeretné, tiszta, mint a forrásvíz és telve szeretettel. Köszönöm nektek." 03/02/2018

Medjugorje, 2018. március 18. "Drága gyermekek! Földi életem egyszerű volt. Szerettem és örültem a kicsi dolgoknak. Szerettem az életet, Isten ajándékát, bár fájdalom és szenvedés járta át a szívemet. Gyermekeim, a hit erejével és Isten szeretetébe vetett határtalan bizalomban éltem. Mindazok, akik a hit erejével rendelkeznek erősebbek. A hitből fakad az, hogy a jóért élsz és akkor Isten szeretetének fénye mindig a kellő pillanatban érkezik. Ez olyan erő, amely megtart a fájdalomban és a szenvedésben. Gyermekeim, imádkozzatok a hit erejéért és bízzatok a Mennyei Atyában, ne féljetek. Tudnotok kell, hogy Isten egyetlen teremtménye sem fog elveszni, hanem örökké fog élni. Minden fájdalom véget ér és akkor kezdődik a szabadságban való élet ott, ahová minden gyermekem megérkezik, ahová mindenki visszatér. Gyermekeim, a ti harcotok nehéz. Még nehezebb lesz, de kövessétek a példámat. Imádkozzatok a hit erejéért, bízzatok a Mennyei Atya szeretetében. Veletek vagyok, megnyilvánulok számotokra, bátorítalak benneteket. Mérhetetlen édesanyai szeretetemmel simogatom lelketeket. Köszönöm nektek." 03/18/2018

Medjugorje, 2018. március 25. "Drága gyermekek! Arra hívlak meg benneteket, hogy ebben a kegyelmi időben, amikor a sötétség a világosság ellen harcol legyetek velem az imádságban. Kicsinyeim imádkozzatok, gyónjatok meg és kezdjetek új életet a kegyelemben. Döntsetek Isten mellett és Ő az életszentség felé vezet: számotokra a Kereszt a győzelem és a remény jelévé válik. Legyetek büszkék arra, hogy meg vagytok keresztelve és legyetek szívből hálásak, hogy Isten tervének részesei vagytok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 03/25/2018

Medjugorje, 2018. április 25. "Drága gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket, hogy a megújult életet Jézussal éljétek. A Föltámadott adjon nektek erőt, hogy mindig erősek legyetek az élet megpróbáltatásai során, legyetek hűségesek és kitartóak az imádságban, mert Jézus sebei által megszabadított és Föltámadása által új életet adott nektek. Kicsinyeim imádkozzatok és ne veszítsétek el a reményt. Öröm és béke legyen szívetekben és tegyetek tanúságot arról az örömről, hogy az enyémek vagytok. Veletek vagyok és anyai szeretetemmel szeretlek benneteket mind. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 04/25/2018

Medjugorje, 1018. május 2. "Drága gyermekek! Fiam, aki a szeretet fénye, mindent, amit tett és tesz szeretetből teszi. Így ti is gyermekeim, amikor szeretetben éltek és szeretitek felebarátaitokat Fiam akarata szerint cselekedtek. Szeretetem apostolai, váljatok kicsinyekké, tiszta szíveteket nyissátok meg Fiamnak, hogy általatok munkálkodhasson. A hit segítségével teljetek el szeretettel. De, ne felejtsétek el gyermekeim, hogy az Eucharisztia a hit szíve, az én Fiam, aki testével táplál, vérével pedig erősít benneteket. Ez a szeretet csodája: Fiam, aki mindig újra eljön, él, hogy életre keltse lelkeket. Gyermekeim, a szeretetben élve, Fiam akaratát teszitek és Ő bennetek él. Gyermekeim, édesanyai kívánságom, hogy mindig jobban szeressetek, mert Ő szeretetével hív benneteket, szeretet ajándékoz nektek, hogy azt terjesszétek magatok körül. Az Ő szeretete által édesanyaként vagyok veletek, hogy a szeretet és a remény szavaival szóljak hozzátok, hogy az örök, győztes-ige által, amely idő és halál felett való, beszéljek hozzátok, és arra hívjalak titeket, hogy szeretetem apostolai legyetek. Köszönöm nektek." 05/02/2018

Medjugorje, 2018. május 25. "Drága Gyermekek! Ebben a békétlen időben arra hívlak benneteket, hogy legyen több bizalmatok Istenben, aki az Atyátok, aki a mennyekben van, és aki engem küldött, hogy Hozzá vezesselek benneteket. Azokra az ajándékokra nyissátok ki szíveteket, amelyeket Ő szeretne adni nektek, és szívetek csendjében Fiamat, Jézust imádjátok, aki életét adta azért, hogy örök életetek legyen, ahová el szeretne vezetni benneteket. A mindennapi életben a Magasságbelivel való találkozás öröme legyen a remény számotokra. Ezért hívlak benneteket: ne hanyagoljátok el az imát, mert az ima csodákat művel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 05/25/2018

Medjugorje, 2018. június 2. "Drága gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy a szív egyszerűségében fogadjátok szavaimat, amellyel édesanyaként szólok hozzátok, hogy a teljes világosság, tisztaság, Fiam egyedülálló emberi és Isteni szeretetének útján járjatok. Emberi szavakkal leírhatatlan öröm és fény fog lelketekbe hatolni, átölel benneteket Fiam békéje és szeretete. Ezt kívánom valamennyi gyermekemnek. Ezért, ti, szeretetem apostolai, ti, akik tudtok szeretni és megbocsátani, ti, akik nem ítélkeztek, arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek példa mindazoknak, akik nem a világosság és a szeretet útján járnak, vagy letértek arról. Életetekkel mutassátok meg nekik az igazságot. Tanúsítsatok szeretetet irántuk, mert a szeretet legyőz minden nehézséget, és minden gyermekem a szeretetre szomjazik. Szeretetben való egységetek ajándék Fiam számára és számomra. De, gyermekeim, jegyezzétek meg, hogy szeretni azt jelenti, jót akarni a felebarátomnak, és vágyakozni felebarátom lelkének megtérésére. Amíg titeket nézlek, akik körém gyűltetek, szomorú a szívem, mert oly kevés testvéri szeretetet és irgalmas szeretetet látok. Gyermekeim, az Eucharisztia az én köztetek élő Fiam, igéi segítenek majd megérteni, mert az Ő igéje élet, az Ő igéje által lélegzik a lélek, az Ő igéje ismerteti meg a szeretetet. Gyermekeim, újra édesanyaként kérlek benneteket, aki jót akar gyermekeinek, szeressétek pásztoraitokat, imádkozzatok értük. Köszönöm nektek." 06/02/2018

Medjugorje, 2018. június 25. "Drága gyermekek! Ez az a nap, amelyet az Úr adott nekem, hogy hálát adjak azokért mind, akik megtértek, elfogadták az üzeneteimet és elindultak a megtérés és az életszentség útján. Örüljetek kicsinyeim, mert Isten irgalmas és mérhetetlen szeretettel szereti mindannyiótokat és idejövetelemmel az üdvösség útja felé vezet benneteket. Mindnyájatokat szeretlek és nektek adom Fiamat, hogy Ő békét adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 06/25/2018

Medjugorje, 2018. július 2. "Drága gyermekek! Mindnyájatok édesanyja vagyok, ezért ne féljetek, mert hallom az imáitokat, és tudom, hogy kerestek engem, ezért kérem Fiamat értetek, Fiamat, aki egy a Mennyei Atyával és a Vigasztaló Szentlélekkel, Fiamat, aki a Mennyország felé - ahonnan jött - a béke és a fény Országa felé vezeti a lelkeket. Gyermekeim, szabadságot kaptatok arra, hogy válasszatok; ugyanakkor, mint édesanyátok, kérlek benneteket, hogy jóra használjátok szabadságotokat. Tiszta és egyszerű lelketekkel megértitek ezt. És ha néha nem is értitek a szavakat, érzitek magatokban, mi az igazság. Gyermekeim, ne veszítsétek el az igazságot és az igazi életet azért, hogy hazugságokat kövessetek. Az igazságban megélt élet által a Mennyek Országa belép a szívetekbe, ez pedig a béke, a világosság és a harmónia országa. Akkor, gyermekeim, nem lesz önzés, ami eltávolíthatna benneteket Fiamtól. Szeretet és egymás megértése lesz, mert, jegyezzétek meg, újra mondom nektek: imádkozni, azt is jelenti, hogy szeretni másokat, felebarátaitokat és nekik ajándékozni magatokat. Szeressétek Fiamat és adjátok oda magatokat Fiamban, akkor Ő fog cselekedni bennetek és értetek. Gyermekeim, gondoljatok szüntelen Fiamra és mérhetetlen szeretettel szeressétek őt, akkor igazi életetek lesz, és az lesz az örökkévalóság. Köszönöm nektek, szeretetem apostolai." 07/02/2018

Medjugorje, 2018. július 25. "Drága gyermekek! Isten meghívott engem, hogy Hozzá vezesselek benneteket, mert Ő a ti erőtök. Ezért arra hívlak titeket, imádkozzatok Hozzá és bízzatok Benne, mert Ő a menedéketek minden gonosz ellen, aki lesben ólálkodik és eltávolítja a lelkeket a kegyelemtől és az örömtől, amelyre mindnyájan meghívást kaptatok. Kicsinyeim, éljétek a mennyországot itt a földön, hogy jól legyetek és Isten parancsolata legyen a világosság utatokon. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 07/25/2018

Medjugorje, 2018. augusztus 2. "Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket a békére, nyissátok meg szíveteket Fiamnak, hogy szívetekben a Fiam iránti szeretet énekeljen, mert csak ebből a szeretetből fakad a lélek békéje. Gyermekeim, tudom, hogy van bennetek jóság, tudom, hogy van bennetek szeretetet - irgalmas szeretetet. De sok gyermekemnek még zárva van a szíve. Azt gondolják, hogy cselekedhetnek anélkül, hogy gondolataikat a Mennyei atya felé irányítanák, aki megvilágosít, Fiam felé, aki újra és újra veletek van az Eucharisztiában és hallgatni szeretne benneteket. Gyermekeim, miért nem beszéltek hozzá? Mindnyájatok élete fontos és értékes, mert a Mennyei Atya ajándéka az örökkévalóságra. Ezért soha ne felejtsetek el neki hálát adni, beszélni hozzá. Tudom, gyermekeim, hogy az eljövendők ismeretlenek számotokra, de amikor elérkeznek, majd minden kérdésetekre választ kaptok. Anyai szeretetem arra vágyik, hogy készek legyetek. Gyermekeim, életetekkel keltsetek jó érzéseket az emberek szívében, akikkel találkoztok, a béke, a jóság, a szeretet és a megbocsátás érzését. Az imában figyeljétek, mit mond nektek Fiam, és aszerint cselekedjetek. Újra hívlak benneteket, imádkozzatok pásztoraitokért, azokért, akiket Fiam meghívott. Jegyezzétek meg, hogy imára és szeretetre van szükségük. Köszönöm nektek." 08/02/2018

Medjugorje, 2018. augusztus 25. "Drága Gyermekek! A kegyelem ideje van. Kicsinyeim, imádkozzatok többet, csevegjetek kevesebbet és bízzátok magatokat Istenre, hogy a megtérés útján vezessen benneteket. Veletek vagyok és anyai szeretetemmel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 08/25/2018

Medjugorje, 2018. szeptember 2. "Drága gyermekek, szavaim egyszerűek, de tele vannak édesanyai szeretettel és gondoskodással. Gyermekeim, egyre jobban feltornyosulnak felettetek a sötétség és a megtévesztés árnyai, én pedig fényre és igazságra hívlak titeket – Fiamhoz hívlak benneteket. Csak Ő tudja átformálni a kétségbeesést és a szenvedést békességgé és derűvé, csak Ő tud reményt adni a legmélyebb fájdalmakban. Fiam a világ élete. Minél jobban megismeritek, mindinkább közelebb kerültök hozzá, annál jobban fogjátok szeretni, mert Fiam a szeretetet. A szeretet megváltoztat mindent, széppé teszi azt is, amit a szeretetlenség jelentéktelenné tesz. Ezért újra mondom nektek, hogy nagyon kell szeretnetek, ha lélekben növekedni szeretnétek. Szeretetem apostolai, tudom, hogy nem mindig könnyű, de gyermekeim a fájdalmas utak vezetnek a lelki növekedéshez, a hithez és Fiamhoz. Gyermekeim, imádkozzatok és gondoljatok Fiamra. A nap minden pillanatában emeljétek fel lelketeket hozzá, én pedig, a legszebb kert virágaiként gyűjtöm össze imáitokat, és Fiamnak ajándékozom. Legyetek szeretetem igaz apostolai, terjesszétek mindenkinek Fiam szeretetét, legyetek a legszebb virágok kertje. Imáitokkal segítsetek pásztoraitoknak, hogy minden ember felé szeretettel telt lelki atyák legyenek. Köszönöm nektek." 09/02/2018

Medjugorje, 2018. szeptember 25. "Drága Gyermekek! A természet is szeretetének jeleit nyújtja felétek a nektek adott gyümölcseivel. Jövetelemmel is bőséges ajándékot és gyümölcsöt kaptatok. Kicsinyeim, Isten ismeri azt, hogy mennyire válaszoltatok hívásomra. Én hívlak benneteket: Nincs késő, döntsetek az életszentség, és az Istennel a kegyelemben és a békében való élet mellett! Isten meg fog áldani benneteket és százszorosat ad, ha bíztok Benne. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 09/25/2018

Medjugorje, 2018. október 2. "Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek bátrak, ne lankadjatok el, mert a legkisebb jó, a szeretet legkisebb jele is legyőz minden láthatóbb rosszat. Gyermekeim, hallgassatok rám, hogy a jó győzhessen, hogy megismerjétek Fiamat. Ez a legnagyobb boldogság: Fiam ölelő karja, Ő, aki szereti a lelket, Ő, aki önmagát adta értetek, és mindig újra ezt teszi az Eucharisztiában, Ő, akinek örök életet adó igéi vannak. Az Ő szeretetét megismerni, lábnyomát követni, lelki gazdagságot jelent. Olyan gazdagság ez, amely jó érzéseket kelt, szeretetet és jóságot lát mindenhol. Szeretetem apostolai, gyermekeim, legyetek olyanok, mint a napsugarak, akik Fiam szeretetének melegével mindenkit felmelegítenek maguk körül. Gyermekeim, a világnak szüksége van a szeretet apostolaira, a világnak sok imára van szüksége, de nemcsak szájjal mondott, hanem szívvel és lélekkel mondott imára. Gyermekeim, vágyakozzatok a szentségre, de alázatban tegyétek, alázatban, amely megengedi Fiamnak, hogy azt tegye általatok, amit Ő szeretne. Gyermekeim, imáitok, szavaitok, gondolataitok és cselekedeteitek, mindez, vagy kinyitja vagy bezárja előttetek a mennyország ajtaját. Fiam utat mutatott és reményt adott nektek, én pedig vigasztallak és bátorítalak benneteket. Mert gyermekeim, én megismertem a fájdalmat, de volt hitem és reményem. Most az élet jutalmában van részem Fiam országában. Ezért, hallgassatok rám, legyetek bátrak, és ne lankadjatok el. Köszönöm nektek." 10/02/2018

Medjugorje, 2018. október 25. "Drága Gyermekek! Hatalmas kegyelmet kaptatok azzal, hogy megújult életre hívnak az általam adott üzenetek. Kicsinyeim a jelenlegi kegyelmi idő, idő és invitálás a megtérésre nektek és a jövendő nemzedékeknek. Kicsinyeim, ezért arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok többet és tárjátok ki szíveteket Jézus fiam felé. Veletek vagyok, szeretlek és édesanyai áldásommal megáldak benneteket mind. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 10/25/2018

Medjugorje, 2018. november 2. "Drága gyermekek! Édesanyai szívem szenved, míg gyermekeimet nézem, akik nem szeretik az igazságot, akik elrejtik azt, míg gyermekeimet nézem, akik nem imádkoznak érzelmeikkel és cselekedeteikkel. Szomorú vagyok, míg Fiamról beszélek, mert sok gyermekemnek nincs már hite, nem ismerik őt – a Fiamat. Ezért szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, törekedjetek az emberi szívek legmélyére nézni és ott biztos, hogy elrejtett kincsre fogtok találni. Ily módon nézni, a Mennyei Atya irgalma. A jót keresni ott is, ahol a legnagyobb rossz uralkodik, megpróbálni elfogadni egymást és nem elítélni, ez az, amit a Fiam kér tőletek. Édesanyaként arra hívlak benneteket, hogy hallgassatok rá. Gyermekeim, a lélek erősebb a testnél, és a szeretet cselekedetei által átlép minden akadályt. Ne felejtsétek el, hogy Fiam szeretett és szeret benneteket. Szeretete veletek és bennetek van, ha egyek vagytok vele. Ő a világ világossága és senki és semmi nem tudja megállítani őt a végső dicsőségig. Ezért, szeretetem apostolai, ne féljetek tanúságot tenni az igazságról. Tegyetek tanúságot lelkesedéssel, tettekkel, szeretettel, áldozatotokkal, de mindenek felett alázattal. Tegyetek tanúságot az igazságról mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat. Mellettetek leszek, bátorítani foglak benneteket. Tegyetek tanúságot a szeretetről, amely sohasem szűnik meg, mert a Mennyei Atyától származik, aki örök és örökkévalóságot kínál gyermekeimnek. Fiam lelke veletek lesz. Újra arra hívlak benneteket, drága gyermekeim, imádkozzatok pásztoraitokért, hogy Fiam szeretete tudja vezetni őket." 11/02/2018

Medjugorje, 2018. november 25. "Drága Gyermekek! Ez a kegyelem és az imádság, a várakozás és az ajándékozás ideje. Isten önmagát adja nektek, hogy Őt mindenek fölött szerethessük. Ezért kicsinyeim tárjátok ki szíveteket és nyissátok ki családjaitokat, hogy ez a várakozás imádsággá és szeretetté, de különösen ajándékozássá válhasson. Kicsinyeim veletek vagyok és arra buzdítalak benneteket, hogy ne mondjatok le a jóságról, mert gyümölcsei messzire látszanak és hallatszanak. Ezért haragszik az ellenség és fölhasznál mindent, hogy benneteket elvonjon az imádságtól. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 11/25/2018

Medjugorje, 2018. december 2. "Drága gyermekek! Amikor hozzám, mint édesanyához tiszta és nyitott szívvel jöttök, tudjátok, hogy hallgatlak, bátorítalak, vigasztallak benneteket, de mindenekfelett közbenjárok értetek Fiamnál. Tudom, hogy erős hitre vágytok és, hogy igaz módon tudjátok azt kifejezni. Amit a Fiam kér tőletek, az az őszinte, erős és mély hit - és ekkor ennek minden kifejezésmódja helyes. A hit csodálatos titok, amelyet a szívünkben őrzünk. A hit a Mennyei Atya és minden gyermeke között él, a gyümölcseiről és az Isten minden teremtménye iránti szeretetről ismerhető fel. Szeretetem apostolai, gyermekeim, legyen bizalmatok Fiamban. Segítsetek, hogy minden gyermekem megismerje az Ő szeretetét. Ti vagyok a reménységem, – ti, akik törekedtek őszintén szeretni Fiamat. A szeretet nevében, a Mennyei Atya akaratából a ti üdvösségetekért, és Fiam által itt vagyok köztetek. Szeretetem apostolai, az ima és az áldozat mellett szíveteket ragyogja be Fiam szeretete és világossága. Ez a fény és szeretet ragyogja be mindazokat, akikkel találkoztok és vezesse vissza őket Fiamhoz. Veletek vagyok. Különös módon vagyok pásztoraitok mellett. Édesanyai szertetemmel beragyogom és bátorítom őket, hogy a Fiam által felszentelt kezükkel áldják meg az egész világot. Köszönöm nektek." 12/02/2018

Medjugorje, 2018. december 25. "Drága Gyermekek! Fiamat, Jézust hozom nektek, aki a Béke Királya. Ő Békét ad nektek, de Kicsinyeim az ne csak a tiétek legyen, hanem örömmel és alázattal vigyétek el másoknak is. Veletek vagyok és mindegyikőtökért imádkozom ebben a kegyelmi időben, amelyet Isten szeretne nektek adni. Jelenlétem itt a szeretet jele, hogy amíg veletek vagyok oltalmazzalak és az örökkévalóság felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 12/25/2018


Last Modified 12/25/2018