Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2017 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 2, 2017 "Hinigugma ko na mga anak, An akon Anak amo an guin tikangan han pag-higugma ngan kahayag hadton pag-yakan Niya ha kalibutan ha mga tawo bahin han tanan katawhan. Mga apostoles ko, sunda an Iya suga. Di-re iton masayun. Kinahanglan gudti kamo. Kinahanglan magpapa-ubos kamo kumapara ha iba; dara iton bulig han pag-sasarig na mapuno kamo han Iya pag-higugma. Waray bisan usa nga tawo ha kalibutan an makakahitabo hin milagroso na butang kon waray an pag-sarig. Ka-upod ako niyo. Guin papahimangno ko ha iyo dida hi-nen mga pagkakanhi, dida hi-nen mga yinaknan; na gusto ko i-testigo na mabatid niyo an akon pag-higugma ngan kinag-anak na pag-babantay. Mga anak, ayaw sayangi iton oras kapapaki-ana bisan waray man kamo nakakarawat na baton. Dida ha katapusan hiton iyo biyahe ha kalibutan, i-hahatag ito ha iyo han Langit-non na Amay. Permi hibaro-a na batid han Diyos an ngatanan; nakaka-kita an Diyos, nag-hihigugma an Diyos. An akon pinaka-hinigugma na Anak nag-susuga para ha mga kinabuhi, guin wawara an kasiruman; ngan iton kinag-anak na pag-higugma nga nag-dadara ha akon ngada ha iyo, di-re mayayaknan, misteryoso pero tinu-od. Guin papabatid ko ha iyo an akon guin babati: pag-hihigugma, pag-iintende ngan kinag-anak na kamaloloy-on. Tikang ha iyo, akon mga apostoles, ina-aro ko iton mga rosas hin pag-ampo na kinahanglan mga butang hirimo-on dara iton pag-higugma. Para hiton akon kinag-anak na kasing-kasing, amo i-ne iton pinaka-mahal na pag-ampo. I-hahalad ko ito ha Anak ko nga nagpaka-tawo para ha kaupayan niyo. Tinatan-aw kamo Niya ngan nababati-an kamo. Permi kami harani la ha iyo. Amo i-ne iton pag-higugma nga nag-tatawag, naghihi-usa, nagbabag-o ngadto ha pagka Diyos-non, nag a-agda, ngan nag-tutuman. Sanglit, mga apostoles, permi magma higugma-on ha tagsa-tagsa, ngan labaw ha tanan, higugma-a an akon Anak. Amo la i-ne iton dalan tikadto han pagka-salba, tikadto han waray katapusan na kinabuhi. Amo i-ne iton akon pinaka-mahal na pag-ampo na nag-pupuno hiton akon kasing-kasing hin pinaka-mahusay na kahamot han mga rosas. Mag-ampo, permi mag-ampo para hiton iyo mga mag-barantay (mga pa'de) na magka-ada hira unta hin kusog na mahimo nga suga han akon Anak. Salamat ha iyo." 01/02/2017

Tugon ha petsa Enero 25, 2017 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-ampo para hin kalinaw: kalinaw ha kasing-kasing hiton katawhan, kalinaw ha mga pamilya ngan kalinaw ha kalibutan. Makusog hi Satanas ngan gusto kamo ngatanan kumontra ha Diyos, ngan ibalik kamo ha ngatanan butang pan-tawo, ngan para gub-on ha kasing-kasing iton ngatanan balati-an tikadto ha Diyos ngan adton mga butang han Diyos. Kamo, mga anak, mag-ampo ngan makig-away kontra hiton ka-materyoso, ka-moderno ngan kamakalugaringon la, na hinahatag han kalibutan ha iyo. Mga anak, mag-desider para ha pagka Diyos-non ngan ako, upod an akon Anak na hi Hesus, hahangyo para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/25/2017

Tugon ha petsa Pebrero 2, 2017 "Hinigugma ko na mga anak, kamo nga nag-hihingkamot na i-halad an kada adlaw hiton iyo kinabuhi ha Anak ko, kamo nga nag-poporsigue na mabuhi ka-upod Niya, kamo nga na-ngangadye ngan nag-sasakripisyo – kamo iton pagla-um hi-nen kalibutan nga waray kalinaw. Kamo iton rayos hiton suga han akon Anak, usa nga buhi nga ebanghelyo, ngan kamo iton akon higugma-on na apostoles han pag-higugma. An Anak ko a-ada ha iyo. A-ada Hiya dida hiton mga nag-huhunahuna ha Iya – adton mga nag a-ampo. Pero ka-pareho liwat hi-ne, pasensyoso nga nag-huhulat Hiya para hadton mga di-re pa nakaka-kilala ha Iya. Sanglit, kamo mga apostoles han akon pag-higugma, kinasing-kasing na mag-ampo ngan, upod iton iyo mga trinabaho, i-pakita iton pag-higugma han akon Anak. Amo gud la i-ne iton pagla-um para ha iyo, ngan amo gud la i-ne iton dalan ngadto han waray katapusan na kinabuhi. Ako, silbi usa nga nanay, a-anhi ako upod niyo. Iton mga pag-ampo niyo nga dinediretso ha akon, amo iton pinaka-mahusay na mga rosas hin pag-hihigugma para ha akon. Di-re ako puede mabutang didto kon ha-in ko nasabtan an hamot han mga rosas. May-ada pagla-um. Salamat ha iyo." 02/02/2017

Tugon ha petsa Marso 2, 2017 "Hinigugma ko na mga anak, dara an kinag-anak nga gugma kumakanhi ako para buligan kamo magka-ada hin mas paghihigugma na bu-ot sid-ngon mas may-ada pag-sarig. Kumakanhi ako para buligan kamo na ika-buhi upod an gugma adton mga guin yakan han akon Anak, para mag-iba an kalibutan. Sanglit, mga apostoles han akon gugma, tinitirok ko kamo palibot nakon. Tan-awa ako pa-agui hiton kasing-kasing, mag-yakan ha akon daw ha usa nga nanay bahin hiton iyo mga kaol-ol, mga kakuri-an ngan mga kalipay. Hangyo-a ha akon nga ig-ampo kamo ha Anak ko. Maloloy-on ngan patas kon mag-trato an Anak ko. Gusto hi-nen akon kinag-anak nga kasing-kasing na ma-sugad liwat kamo hito. Gusto hi-nen akon kinag-anak nga kasing-kasing na kamo, mga apostoles han akon gugma, mag-yakan bahin han akon Anak ngan bahin ha akon ngadto ha ngatanan dida ha palibot niyo pa-agui hiton iyo kinabuhi; para mag-iba an kalibutan; para bumalik iton ka-sim'ple ngan ka-limpyo; para bumalik iton pag-sarig ngan pagla-um. Sanglit, mga anak, mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo upod iton kasing-kasing, mag-ampo dara an pag-higugma, mag-ampo upod iton mga ma-upay nga hinimo. Mag-ampo nga makilala han ngatanan an akon Anak, para magbag-o i-nen kalibutan, para ma-salba an kalibutan. Dara iton pag-higugma, ika-buhi iton mga guin yakan han akon Anak. Ayaw pag-huhusga, imbes maghigugma-ay ha kada usa para magda-ug i-nen akon kasing-kasing. Salamat ha iyo." 03/02/2017


Last Modified 03/04/2017