Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2017 In Swedish

Budskap, 02 januari 2017 "Kära barn, Min Son var kärlekens och ljusets källa när Han talade på jorden till människorna av alla folk. Mina apostlar, följ Hans ljus. Det är inte lätt. Ni måste vara små. Ni måste göra er själva mindre än andra; med hjälp av tron bli fyllda av Hans kärlek. Inte en enda person på jorden kan uppleva en mirakulös händelse utan tro. Jag är med er. Jag gör mig själv känd för er genom att komma till er, genom dessa ord; jag önskar att visa för er min kärlek och moderliga omsorg. Mina barn, slösa inte bort tiden genom att ställa frågor som ni aldrig får svar på. Vid slutet av er jordiska resa, ska den Himmelske Fadern ge er dessa (svar). Var alltid medvetna om att Gud vet allt; Gud ser, Gud älskar. Min älskade Son upplyser livet, skingrar mörkret; och min moderliga kärlek som för mig till er kan inte uttryckas i ord, den är fördold men verklig. Jag uttrycker mina känslor för er: kärlek, förståelse, och moderlig välvilja. Av er, mina apostlar, ber jag om bönens rosor som måste bestå av kärlekens handlingar. För mitt modershjärta är dessa de käraste av alla böner. Jag bär fram dem till min Son som föddes för er skull. Han ser på er och hör er. Vi är alltid nära er. Detta är kärleken som kallar, förenar, omvänder, uppmuntrar och uppfyller. Därför, mina apostlar, älska alltid varandra och framförallt, älska min Son. Det är den enda vägen till frälsning, till evigt liv. Det är min käraste bön som fyller mitt hjärta med den ljuvaste doft av rosor. Be, be alltid för era herdar att de må få styrka att vara min Sons ljus. Tack." 01/02/2017

Budskap, 25 januari 2017 "Kära barn! Idag kallar jag er att be om fred: fred i människors hjärtan, fred i familjerna och fred i världen. Satan är stark och vill vända er alla bort från Gud, och hänvisa er till allt som är (endast) mänskligt, och förstöra i hjärtat alla känslor för Gud och det som är av Gud. Ni, små barn, be och kämpa mot materialism, modernism och egoism, som världen erbjuder er. Små barn, bestäm er för helighet, så ska jag med min Son Jesus be för er. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2017

Budskap, 02 februari, 2017 "Kära barn, ni som strävar efter att frambära varje dag av ert liv till min Son, ni som försöker att leva med Honom, ni som ber och offrar - ni är hoppet i denna värld utan frid. Ni är strålarna av ljus från min Son, ett levande evangelium, och ni är mina älskade kärleks apostlar. Min Son är med er. Han är med dem som tänker på Honom - med dem som ber. Men på samma sätt väntar Han tålmodigt på dem som inte känner Honom. Därför, ni mina kärleks apostlar, be med hjärtat och visa med era gärningar min Sons kärlek. Detta är det enda hoppet för er, och detta är också den enda vägen till evigt liv. Som en moder är jag här med er. Era böner som riktas till mig är de vackraste kärleks-rosor för mig. Jag kan inte annat än vara där jag känner doften av rosor. Det finns hopp. Tack." 02/02/2017

Budskap, 25 februari 2017 "Kära barn! Idag kallar jag er att leva er tro på djupet och att bönfalla Den Högste att styrka den, så att vindar och stormar inte kan bryta den. Må rötterna till er tro vara bön och hoppet om det eviga livet. Arbeta redan nu, små barn, med er själva i denna nådens tid, då Gud ger er nåden - genom försakelse och kallelsen till omvändelse - till att vara människor av klar och uthållig tro och hopp. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/25/2017

Budskap, 02 mars 2017 "Kära barn, med moderlig kärlek kommer jag för att hjälpa er att växa kärlek och det innebär att växa i tro. Jag kommer för att hjälpa er att leva min Sons ord med kärlek, så att världen förändras. Därför, min kärleks apostlar, samlar jag er kring mig. Se på mig med hjärtat, tala till mig som till en moder om er smärta, era lidanden och era glädjeämnen. Be mig att be till min Son för er. Min Son är barmhärtig och rättvis. Mitt moderliga hjärta skulle önska att ni också var sådana. Mitt moderliga hjärta skulle önska att ni, min kärleks apostlar, talade om min Son och om mig till alla dem runt omkring er, med ert liv; så att världen förändras; så att enkelhet och renhet återvänder; så att tro och hopp återvänder. Därför, mina barn, be, be, be med hjärtat, be med kärlek, be med goda gärningar. Be att alla lär känna min Son, så att världen förändras, så att världen blir räddad. Lev min Sons ord med kärlek. Döm inte, älska istället varandra så att mitt hjärta kan segra. Tack." 03/02/2017

Budskap, 25 mars 2017 "Kära barn! I denna tid av nåd, kallar jag er alla att öppna era hjärtan för Guds barmhärtighet, att börja ett nytt liv genom bön, bot och ett beslut om helighet. Denna vårens tid leder er till ett nytt liv, till en förnyelse, i era tankar och era hjärtan. Därför, små barn, är jag med er för att hjälpa er att säga "ja" till Gud och till Guds bud med beslutsamhet. Ni är inte ensamma; jag är med er genom den nåd som den Högste ger mig för er och era efterkommande. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2017

Budskap, 25 april 2017 "Kära barn! Älska, be och vittna om min närvaro för alla dem som är långt borta. Genom ert vittnesbörd och föredöme kan ni dra de hjärtan närmare som är långt från Gud och Hans nåd. Jag är med er och bär fram förbön för var och en av er så att ni, med kärlek och beslutsamhet, kan vittna och uppmuntra alla dem som är långt borta från mitt Obefläckade Hjärta. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/25/2017

Budskap, 02 maj 2017 "Kära barn, jag kallar er att be, inte att be om (saker), men att frambära offer - offret av er själva. Jag kallar er att uppenbara sanningen och den barmhärtiga kärleken. Jag ber till min Son för er, för er tro, som minskar alltmer i era hjärtan. Jag bönfaller Honom att hjälpa er med Guds Ande, så som jag också önskar hjälpa er med min moderliga själ. Mina barn, ni måste bättra er. Bara de som är rena, ödmjuka och fyllda med kärlek uppehåller världen - de räddar sig själva och världen. Mina barn, min Son är världens hjärta. Han borde bli älskad och man borde be till Honom, och inte förråda Honom ständigt på nytt. Därför, ni min kärleks apostlar, sprid tron i människors hjärtan genom ert exempel, er bön och barmhärtiga kärlek. Jag är vid er sida, jag ska hjälpa er att be. Be för era herdar att de får alltmera ljus, så att de kan upplysa alla dem som lever i mörker. Tack." 05/02/2017

Budskap, 25 maj 2017 "Kära barn" Den Högste har tillåtit mig att på nytt kalla er till omvändelse. Små barn, öppna era hjärtan för den nåd till vilken ni alla är kallade. Var vittnen om frid och kärlek i denna värld utan fred. Ert liv här på jorden förgår. Be att genom bön ni längtar efter Himmelen och de Himmelska tingen, och era hjärtan kommer att se på allt på ett annat sätt. Ni är inte ensamma; jag är med er och bär fram förbön för er inför min Son Jesus. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/25/2017

Budskap, 02 juni 2017 "Kära barn, som på de andra platser där jag kommit till er, så kallar jag er också här till bön. Be för dem som inte känner min Son, för dem som inte har lärt känna Guds kärlek, be (bort) synden, be för de gudsvigda - för dem som min Son kallade att ha kärlek och styrkans ande för er, för Kyrkan. Be till min Son så ska den kärlek som ni upplever av Hans närhet ge er styrka att vara redo för kärlekens verk, som ni kommer att göra i Hans namn. Mina barn, var beredda. Denna tid är en vändpunkt. Det är därför jag kallar er på nytt till tro och hopp. Jag visar er vägen på vilken ni måste gå, och detta är Evangeliets ord. Min kärleks apostlar, världen är i ett sådant behov av era armar lyftade mot Himmelen, mot min Son, mot den Himmelske Fadern. Mycket ödmjukhet och hjärtats renhet behövs. Lita på min son och vet att ni alltid kan bli bättre. Mitt moderliga hjärta önskar att ni, min kärleks apostlar, är världens små ljus, som lyser där mörkret vill börja råda, för att visa den sanna vägen genom er bön och kärlek, för att rädda själar. Jag är med er. Tack." 06/02/2017

Budskap, 25 juni 2017 "Kära barn! Idag önskar jag att tacka er för er uthållighet och kalla er att öppna er för bön på djupet. Bön, små barn, är hjärtat i tron och är hopp om evigt liv. Därför, be med hjärtat tills ert hjärta sjunger med tacksägelse till Gud Skaparen som gav er liv. Jag är med er, små barn, och jag bär till er min moderliga välsignelse av frid. Tack att ni svarat på min kallelse."

Budskap, 02 juli 2017 "Kära barn, tack för att ni fortsätter att svara på min inbjudan och att ni samlas här omkring mig, er himmelska moder. Jag vet att ni tänker på mig med kärlek och hopp. Också jag älskar er alla, precis som min älskade Son också älskar er: Han som genom sin barmhärtiga kärlek alltid sänder mig till er på nytt; Han som var människa; Han som var och är Gud - en och treenig; Han som led i kropp och själ för er skull; Han som gjorde Sig Själv till bröd för att ge era själar föda och att genom detta frälsa dem. Mina barn, jag lär er hur ni ska bli värdiga Hans kärlek, att rikta era tankar till Honom, att leva min Son. Min kärleks apostlar, jag täcker över er med min mantel, för som en moder önskar jag att skydda er. Jag bönfaller er att be för hela världen. Mitt hjärta lider. Synderna växer, de är för många. Men med hjälp av dem av er som är ödmjuka, rena och återhållsamma, fyllda med kärlek, fördolda och heliga kommer mitt hjärta att segra. Älska min Son över allt annat och hela världen genom Honom. Glöm aldrig att var och en av era bröder, inom sig själv, bär något värdefullt - själen. Därför, mina barn, älska alla dem som inte känner min Son, så att genom bön och kärlek som kommer genom bön, de kan bli bättre; att godheten i dem ska vinna; att själar kan bli frälsta och ha evigt liv. Mina apostlar, mina barn, min son sa till er att älska varandra. Må detta bli inskrivet i era hjärtan och med bön, försök att leva denna kärlek. Tack."

Budskap, 25 juli 2017 "Kära barn! Var bön och en återspegling av Guds kärlek för alla dem som är långt borta från Gud och Guds bud. Små barn, var trogna och bestämda i omvändelsen och arbeta på er själva för att ett heligt liv må bli sanning för er; och uppmuntra varandra i det goda genom bön, så att ert liv på jorden blir mer välbehagligt. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/25/2017

Budskap, 02 augusti 2017 "Kära barn, efter den Himmelske Faderns vilja, är jag här, som modern till Honom som älskar er, för att hjälpa er att lära känna Honom och efterfölja Honom. Min Son har lämnat till er Sina fotavtryck för att göra det lättare för er att följa Honom. Var inte rädda. Var inte osäkra, jag är med er. Tillåt inte er själva att bli missmodiga, för det behövs mycket bön och offer för dem som inte ber, inte älskar och inte känner mig Son. Hjälp ni, genom att se era bröder i dem. Min kärleks apostlar, lyssna till min röst inom er, känn min moderliga kärlek. Be därför, be genom handling, genom att ge, be genom kärlek, be i arbete och tankar, i min Sons namn. Ju mer kärlek ni ger desto mer av den (kärleken) kommer ni också att ta emot. Kärlek som springer fram ur kärlek upplyser världen. Frälsning är kärlek, och kärlek har inget slut. När min Son kommer till jorden på nytt kommer Han att söka efter kärlek i era hjärtan. Mina barn, många är de handlingar av kärlek han har gjort för er. Jag lär er att se dem, att förstå dem och att tacka Honom genom att älska Honom och alltid förlåta er nästa på nytt. För att älska min son innebär att förlåta. Min Son är inte älskad om inte nästan kan förlåtas, om det inte finns någon ansats att förstå er nästa, om han ni dömer honom. Mina barn, till vilken nytta är er bön om ni inte älskar och förlåter? Tack."

Budskap, 25 augusti 2017 "Kära barn! Idag kallar jag er att vara bönens människor. Be tills bönen blir en glädje för er och ett möte med Den Högste. Han kommer att förvandla era hjärtan och ni kommer att bli kärlekens och fridens människor. Glöm inte, små barn, att satan är stark och vill dra er bort från bönen. Glöm inte att bön är den hemliga nyckeln (som leder in) till mötet med Gud. Det är därför jag är med er för att leda er. Ge inte upp bönen. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/25/2017

Budskap, 02 september 2017 "Kära barn, vem kan bättre än jag tala till er om min Sons kärlek och lidande? Jag levde med Honom; jag led med Honom. När jag levde på jorden erfor jag smärta eftersom jag var mor. Min son älskade den Himmelske Faderns, den sanne Gudens, tankar och gärningar. Och, såsom Han sade till mig, kom Han för att frälsa er. Jag dolde min smärta utav kärlek, men ni, mina barn, ni har många frågor. Ni förstår inte smärtan. Ni förstår inte att genom Guds kärlek behöver ni acceptera smärtan och uthärda den. Varje människa upplever den (smärtan) i lägre eller högre grad. Men med frid i själen och i nådens tillstånd finns hoppet (kvar); detta är min Son, Gud, född av Gud. Hans ord är det eviga livets utsäde. När det sås i goda själar bär det rikliga frukter. Min Son bar smärtan eftersom Han tog era synder på Sig. Därför, ni, mina barn, min kärleks apostlar, ni som lider, vet att er smärta kommer att bli till ljus och härlighet. Mina barn, när ni uthärdar smärtan, när ni lider, då stiger Himmelen in i er och ni ger en del av Himmelen och mycket hopp till alla omkring er. Tack." 09/02/2017

Budskap, 02 oktober 2017 "Kära barn, jag talar till er som en moder – med enkla ord, men ord fyllda med mycket kärlek och omsorg för mina barn som, genom min Son, är anförtrodda åt mig. Och min son, som är nu är i evigheten, Han talar till er med livets ord och sår kärlek i öppna hjärtan. Därför bönfaller jag er, min kärleks apostlar, att ha öppna hjärtan som alltid är redo för barmhärtighet och förlåtelse. Förlåt alltid er nästa så som min Son (gjorde), för det är på detta sätt som friden kommer att vara i er. Mina barn, ha omsorg om er själ, för det är bara denna som verkligen tillhör er. Ni glömmer hur viktig familjen är. En familj måste inte vara en plats av lidande och smärta, utan (kan vara) en plats av förståelse och ömhet. Familjer som strävar efter att leva i min Sons efterföljd lever i ömsesidig kärlek. Medan Han ännu var liten, sa min Son till mig att alla människor är Hans bröder. Kom därför ihåg, min kärleks apostlar, att alla människor ni möter är familj för er – bröder i min Son. Mina barn, slösa inte bort tiden genom att tänka på framtiden, genom att oroa er. Må er enda omsorg vara att leva varje ögonblick väl i min Sons efterföljd. Och det är där den finns för er – friden. Mina barn, glöm aldrig att be för era herdar. Be att de kan ta emot alla människor som sina barn; så att de i min Sons efterföljd kan vara sanna andliga fäder för dem. Tack!" 10/02/2017

Budskap, 25 oktober 2017 "Kära barn! Jag kallar er att vara bön i denna nådens tid. Ni alla har problem, umbäranden, lidanden och saknar frid. Må helgonen vara föredömen för er och en uppmuntran till helighet; Gud kommer att vara nära er och ni bli förnyade i sökandet efter er personliga omvändelse. Tron kommer att vara hoppet för er och glädjen börja råda i era hjärtan. Tack att ni svarat på min kallelse." 10/25/2017

Budskap, 02 november 2017 "Kära barn, när jag ser er samlade runt mig, er moder, ser jag många rena själar, många av mina barn som söker kärlek och tröst, men ingen som ger detta till dem. Jag ser också dem som gör ont, därför att de inte har goda förebilder; de har inte lärt känna min Son. Det goda som sker i tystnad och som sprids genom rena själar är styrkan som uppehåller världen. Det finns mycket synd, men det finns också kärlek. Min Son sänder mig till er – modern som är densamma för alla – så att jag ska lära er att älska, att förstå att ni är bröder. Han önskar att hjälpa er. Min kärleks apostlar, en levande längtan efter tro och kärlek är nog, och min Son kommer att ta emot det. Men ni måste vara värdiga, ni måste ha god vilja och öppna hjärtan. Min Son stiger in i öppna hjärtan. Jag, som en moder, önskar att ni ska lära känna min Son allt mer – Gud född av Gud – för att lära känna storheten i Hans kärlek som ni behöver i så hög grad. Han tog era synder på Sig och vann frälsning för er, och i gengäld ber Han er att älska varandra. Min Son är kärlek. Han älskar alla människor utan åtskillnad, alla folk i alla länder och alla nationer. Om ni, mina barn, skulle leva min Sons kärlek så skulle Hans rike redan finnas här på jorden. Därför, min kärleks apostlar, be, be att min Son och Hans kärlek må komma allt närmare er; att ni blir en förebild på kärlek och hjälper dem som inte har lärt känna min Son. Glöm aldrig att min Son, en och treenig, älskar er. Älska era herdar och be för dem. Tack." 11/02/2017

Budskap, 25 november 2017 "Kära barn! I denna tid av nåd kallar jag er till bön. Be och sök frid, små barn. Han som kom hit till jorden för att ge er Sin frid oavsett vilka ni är och vad ni är – Han, min Son, er Broder – kallar er genom mig, till omvändelse, för utan Gud har ni ingen framtid eller evigt liv. Därför, tro och be och lev i nåden och i förväntan på ert personliga möte med Honom. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2017

Budskap, 02 december 2017 "Kära barn, jag vänder mig till er som en moder, de rättfärdigas moder, modern till dem som älskar och lider, modern till dem som är heliga. Mina barn, ni kan också bli heliga – det beror på er. De som är heliga är de som älskar den Himmelske Fadern omätligt, de som älskar Honom över allting. Därför, mina barn, sträva alltid efter att bli bättre. Om ni strävar efter att vara goda kan ni bli heliga även om ni inte tycker det själva. Om ni tycker att ni är goda, då är ni inte ödmjuka, och arrogans avlägsnar er från heligheten. I denna värld utan frid, full av hot, borde era händer, min kärleks apostlar, vara uträckta i bön och barmhärtighet. Och till mig, mina barn, ge mig rosenkransens gåva, dessa rosor som jag älskar så mycket. Mina rosor är era böner som bes med hjärtat och inte bara med läpparna. Mina rosor är era handlingar av bön, tro och kärlek. När min Son var liten, sa Han till mig att mina barn skulle bli många och att de skulle ge mig många rosor. Jag förstod Honom inte. Nu vet jag att ni är dessa barn som ger mig rosor, när ni framför allt älskar min Son, när ni ber med hjärtat, när ni hjälper de fattigaste. Dessa är mina rosor. Det är tron som låter allt i livet bli gjort av kärlek, som inte vet av arrogans och alltid är redo att förlåta; aldrig dömer, alltid strävar efter att förstå sin broder. Därför, min kärleks apostlar, be för dem som inte vet hur man älskar, för dem som inte älskar er, för dem som har gjort ont mot er, för dem som inte har lärt känna min Sons kärlek. Mina barn, jag ber er om detta – kom ihåg det – för att be betyder att älska och förlåta. Tack." 12/02/2017

Budskap, 25 december 2017 "Kära barn! Idag bär jag till er min Son Jesus för att Han ska ge er Sin frid och välsignelse. Jag kallar er alla, små barn, att leva och vittna om den nåd och de gåvor ni tagit emot. Var inte rädda. Be Den Helige Ande att ge er styrka att vara glada vittnen och fridens och hoppets människor. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/25/2017


Last Modified 01/13/2018