Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2016 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, silbi usa nga nanay, malipayon ako nga a-anhi ha iyo tungod kay gusto ko mag-yakan hin otro bahin hiton mga pulong han akon Anak ngan iton Iya pag-higugma. Naglala-um ako ha kinasing-kasing nga pag-karawat niyo ha akon, tungod kay an mga pulong han akon Anak ngan iton Iya pag-higugma asya la an hayag ngan pagla-um dida ha kasiruman hi-nen adlaw yana. Amo la i-ne iton katinu-oran ngan kamo nga kakarawat ngan mag-bubuhi hito an magkaka-ada hin puro ngan mapa-inobsanon na kasing-kasing. Hinihigugma han Anak ko adton mga puro ngan mapa-inobsanon. Iton puro ngan mapa-inobsanon na kasing-kasing an nag-hahatag kinabuhi ha mga pulong han akon Anak, guin bubuhi nira ito, guin papa-hagrayo nira ito ngan tinatali-nguha nira na mabati-an ito han ngatanan katawhan. An pulong han Anak ko nag-babalik kabuhi hadton namamati hito. An pulong han Anak ko nag-papabalik han pag-higugma ngan pagla-um. Sanglit, mga hinigugma ko na apostoles, mga anak ko, ika-buhi niyo an mga pulong han akon Anak. Maghigugma-ay kamo sugad hiton pag-higugma Niya ha iyo. Maghigugma-ay kamo tungod han ngaran Niya ngan hiton pag-hinumdom ha Iya. An Simbahan Iglesya uma-abante ngan tumutubo tungod hadton mga namamati ha mga pulong han Anak ko; tungod hadton mga nag-hihigugma; tungod hadton mga hilum nga nag-kukuri ngan nag a-antos ngan naglala-um han pagka-salba dida han katapusan. Sanglit, mga hinigugma ko na mga anak, hina-ut unta na iton pulong han Anak ko ngan an Iya pag-higugma amo iton ma-una ngan ma-bilin ha huna-huna dida hiton iyo adlaw. Salamat ha iyo." 01/02/2016

Tugon ha petsa Enero 25, 2016 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo ha pag-ampo. Di-re kamo mabubuhi kon waray an pag-ampo, tungod kay iton pag-ampo usa nga kadena nga nag-dadara ha iyo pa-harani ha Diyos. Sanglit, mga anak, ha kinasing-kasing na kama-inobsanon, balik kamo ha Diyos ngan han Iya mga bala-od para ha bug-os nga kasing-kasing niyo makaka-siring kamo: sugad ha Langit amo unta iton matuman din-he ha kalibutan. Kamo, mga anak, libre ha waray ka-pugong mag-desider para ha Diyos o kontra ha Iya. Kita-a kon nga-in kamo gusto butongon ni Satanas ngadto han pagka-sala ngan ha pinirit nga ka-sakopan. Sanglit, mga anak, balik ha akon kasing-kasing para ma-tugwayan ko kamo ngadto ha Anak ko na hi Hesus, nga amo an Dalan, an Katinu-oran ngan an Kinabuhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/25/2016

Tugon ha petsa Pebrero 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, tinawag ko kamo ngan ino-otro ko pag-tawag ha iyo para makilala niyo an Anak ko, para mahibaro-an niyo an katinu-oran. Upod ako niyo ngan nag a-ampo ako na magmada-ugan kamo. Mga anak, kinahanglan mag-ampo kamo hin duro para magka-ada kamo hin pag-higugma ngan pag-pasensya; para mahibaro-an niyo iton pag-ilob ha pag-sakripisyo ngan karawton iton espiritwal na ka-pobre. Pa-agui hiton Espiritu Santo, an Anak ko permi ka-upod niyo. An Iya Santa Iglesya natatawo sulod hiton kada kasing-kasing nga nakaka-hibaro ha Iya. Mag-ampo para mahibaro-an niyo an Anak ko; mag-ampo na iton kalag niyo mahi-usa ha Iya. Amo ito an pag-ampo ngan gugma nga nagbu-butong hadton iba ngan nag-hihimo ha iyo na akon apostoles. Tinatan-aw ko kamo upod an pag-higugma, upod an kinag-anak na pag-hihigugma. Kilala ko kamo; batid ko iton iyo hapdos ngan mga kasulub-on, tungod kay guin hilum ko la liwat an pag a-antos. An pag-sarig ko amo an nag-hatag ha akon hin pag-higugma ngan pagla-um. Ino-otro ko, adton Pagka-Banhaw han Anak ko ngan an Pag-dara ha Akon Ngadto ha Langit amo iton pagla-um ngan gugma para ha iyo. Sanglit, mga anak, mag-ampo kamo para mahibaro-an niyo an katinu-oran; para magka-ada kamo hin madig-on na pag-sarig nga tutugway hiton iyo kasing-kasing ngan liliwat hiton iyo hapdos ngan pag a-antos ngadto han pag-higugma ngan pagla-um. Salamat ha iyo." 02/02/2016

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2016 "Hinigugma ko na mga anak! Dida hi-ne nga panahon hin grasya, tinatawag ko kamo ngatanan ha pag babag-o ngadto ha pagka Diyos-non. Mga anak, tala-gudti la iton iyo pag-hihigugma ngan mas guti-ay iton iyo pag a-ampo. Nawawara kamo ngan di-re ma-aram kon ano iton iyo kakadtu-an. Pas-ana iton krus, tan-aw kan Hesus ngan sumunod ha Iya. Hiya nag-hahatag hiton Iya Kalugaringon ha iyo hasta ha kamatayon ha krus, tungod kay higugma-on kamo Niya. Mga anak, tinatawag ko kamo: balik ha kinasing-kasing na pag a-ampo para makit-an niyo an pagla-um ngan iton bo-ot sidngon hiton iyo pagka-buhi, dida ha pag a-ampo. Upod ako niyo ngan guin a-ampo ko kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/25/2016

Tugon ha petsa Marso 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, I-nen akon pag-kakanhi ha iyo usa nga regalo ha iyo tikang han Langitnon na Amay. Pa-agui hiton pag-higugma Niya, kuma-kanhi ako para maka-bulig ha iyo pag-biling hiton dalan ngadto han katinu-oran, para mag-biling han agui-an ngadto ha Anak ko. Kuma-kanhi ako para ma-konpirma ha iyo an katinu-oran. Gusto ko ipa-hinumdom ha iyo adton mga guin yakan han akon Anak. Guin siring Niya adton mga yakan pagka-salba para ha bug-os nga kalibutan, mga yakan hin pag-higugma para ha ngatanan - iton gugma na an proyba pinakita Niya dida han Iya pag-sakripisyo. Pero, bisan yana nga adlaw, damo ha anak ko iton di-re nakilala ha Iya, di-re gusto makilala Hiya, mga waray labot hira. Tungod hiton di-re nira pag-hihilabot, nao-ol-olan hin ka-hapdos an akon kasing-kasing. An akon Anak permi a-ada han Amay. Pa-agui han ka-tawo ha kalibutan guin dara Niya an gahum langit-non, ngan tikang ha akon, kinarawat an pagka-tawo. Pa-agui ha Iya, adton guin yakan kumanhi ha aton. Pa-agui ha Iya, kumanhi an suga han kalibutan nga nakaka-sulod ha mga kasing-kasing, nag-hahayag hito ngan nag-pupuno hito hin gugma ngan konsuelo. Mga anak, adton ngatanan nga nag-hihigugma ha Anak ko, nakakakita ha Iya, tungod kay an Iya nawong makikita dida ha mga kalag nga puno hin pag-higugma ha Iya. Sanglit, mga anak, akon mga apostoles, pamati ha akon. Baya-i iton ka-parayawon ngan ka-maramot. Ayaw ka-buhi para la hiton kalibutan-on ngan ka-materyoso. Higugma-a iton akon Anak ngan paningkamot na adton mga iba makakita unta han Iya nawong dida hiton pag-hihigugma niyo ha Iya. Bubuligan ko kamo para mas makilala pa niyo Hiya. Mag-yayakan pa ako ha iyo bahin ha Iya. Salamat ha iyo." 03/02/2016

Tugon ha petsa Marso 18, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, dara an kinag-anak nga kasing-kasing na puno hin gugma para ha iyo, mga anak, gusto ko i-tudro ha iyo iton kumpleto na pag-sasarig ha Diyos Amay. Gusto ko mahibaro kamo, pa-agui hadton kinalugaringon pagtan-aw ngan pamamati, na sumunod han kabobot-on han Diyos. Gusto ko mahibaro-an niyo mag-sarig hin waray ka-pugong han Iya kalo-oy ngan pag-higugma, sugad hinen akon kanunay nga pag-sarig. Sanglit, mga anak, limpyoha iton iyo mga kasing-kasing. Buhi-i iton iyo kalugaringon ha ngatanan nga nag-hihigot ha iyo ha mga butang kalibutan-on la, ngan tugoti adton kanan Diyos na himo-on iton iyo kinabuhi pa-agui han iyo pag-ampo ngan pag-sakripisyo, para iton Kahadi-an han Diyos ma-dida unta ha kasing-kasing niyo; para mag-sugod unta kamo na ma-buhi ha tinikangan han Diyos Amay; para permi unta kamo mag-porsigue na lumakat ka-upod an Anak ko. Pero, para hini ngatanan, mga anak, kinahanglan kamo espiritwal na mapa-inobsanon ngan puno hin gugma ngan kalo-oy. Kinahanglan may-ada kamo puro ngan sim'ple na mga kasing-kasing ngan kanunay andam mag-serbisyo. Mga anak, pamati ha akon, nag-yayakan ako para hiton iyo pagka-salba. Salamat ha iyo." 03/18/2016

Tugon ha petsa Marso 25, 2016 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw dara ko an akon pag-higugma ha iyo. Guin tugotan ako han Diyos na higugma-on kamo ngan, tungod han pag-higugma, para tawagon kamo na magbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Kamo, mga anak, pobre ha pag-higugma ngan di-re pa kamo nakaka-intende na an Anak ko na hi Hesus, tungod han pag-higugma, guin-hatag an Iya kinabuhi para ma-salba kamo ngan para tagan kamo hin waray katapusan na kinabuhi. Sanglit, mag-ampo, mga anak, mag-ampo para dida ha pag a-ampo maka-intende kamo hiton pag-higugma han Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/25/2016

Tugon ha petsa Abril 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, ayaw ka-ada hin kasing-kasing na matig-a, sarado, ngan puno hin ka-hadlok. Tugoti an akon kinag-anak na pag-higugma na mag-suga ngan mag-puno hito hin gugma ngan pagla-um; para, silbi usa nga nanay, ma-hilom ko iton iyo mga hapdos, kay batid ko ngan guin agui-an ko ito. Nakaka-dara pa-igbaw iton hapdos ngan pinaka-dako ito na pag-ampo. Ha espesyal na pa-agui, hini-higugma han akon Anak adton mga nag a-antos hin ka-hapdos. Guin padara Niya ako para mag-hilom hito ngan para mag-dara hin pagla-um. Mag-sarig ha Iya. Ma-aram ako na makuri para ha iyo ito tungod kay mas nakikita niyo iton mas damo pa na kasiruman ha palibot niyo. Mga anak, kinahanglan ma-bari niyo ito pa-agui han pag-ampo ngan pag-higugma. Iton nag a-ampo ngan nag-hihigugma di-re na-hadlok, may-ada hiya pagla-um ngan maloloy-on na pag-higugma, nakikita niya an suga, ngan nakikita niya an Anak ko. Silbi akon apostoles, tinatawag ko na mag-pursigue na mahimo kamo nga ehemplo han maloloy-on na pag-higugma ngan pagla-um. Otroha permi mag-ampo para ha mas-paghihigugma tungod kay iton maloloy-on na pag-higugma nag-dadara hin ka-hayag ngan bina-bari iton kada kasiruman – daradara hito an Anak ko. Ayaw ka-hadlok, di-re la kamo u-usa, ka-upod niyo ako. Hinahangyo ko ha iyo na ig-ampo adton iyo mga mag-barantay (mga pa’de) para ha kada oras, may-ada unta hira pag-higugma, na mag-trabaho unta hira para ha Anak ko dara an gugma – pa-agui ha Iya ngan tungod hiton pag-hihinumdom ha Iya. Salamat ha iyo." 04/02/2016

Tugon ha petsa Abril 25, 2016 "Hinigugma ko na mga anak! Inen akon Imakulada nga Kasing-kasing nag-dudugo ha katatan-aw ko ha iyo dida hiton sala ngan ha mga sala-on nga kustombre. Tinatawag ko kamo: balik ha Diyos ngan ha pag-ampo na magma-upay unta para ha iyo dinhe ha kalibutan. Guin tatawag kamo han Diyos pa-agui ha akon para iton mga kasing-kasing niyo mahimo na pagla-um ngan kalipay para hadton ngatanan nga harayo pa. Hina-ut unta na inen akon tawag ha iyo mahimo nga bulong para ha kalag ngan kasing-kasing para ipag-dayaw niyo an Diyos, an Tag-Himo, nga nag-hihigugma ngan nag-tatawag ha iyo ngadto han waray katapusan. Mga anak, haliput la iton kinabuhi; kamo, maningkamot ha maupay na pag gamit hinen oras ngan ha pag-himo kon ano man iton maupay. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/25/2016

Tugon ha petsa Mayo 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, gusto hinen akon kinag-anak na kasing-kasing iton tinu-od na pagbalik niyo ha pagka Diyos-non ngan ha madig-on na pag-sarig para ma-sarang niyo an gugma ngan kalinaw ngadto ha tanan palibot niyo. Pero, mga anak, ayaw kalimot na: an kada usa ha iyo iba nga kalibutan ha atubangan han Langit-non na Amay. Sanglit, tugoti iton kanunay na pag-bubudlay han Espiritu Santo na himo-on kamo. Ma-akon kamo na puro-espirituwal na mga anak. Dida ha pagka espirituha-non, a-ada iton kahusay. Iton tanan butang-espirituwal buhi ngan mahusay hin duro. Ayaw kalimot nga dida ha Eukaristiya, na amo iton kasing-kasing han pag-sarig, an akon Anak permi ka-upod niyo. Kumakada Hiya ha iyo ngan nakiki panga-on upod niyo; tungod, mga anak, kay Hiya namatay para ha iyo, Hiya nabanhaw ngan mabalik pag-otro. Batid niyo i-nen akon mga yakan tungod kay tinu-od ito, ngan iton katinu-oran di-re nababag-o. Amo la kay damo ha mga anak ko an nakalimot na hito. Mga anak, i-nen akon mga yakan di-re da-an o bag-o, ito, waray katapusan. Sanglit, ini-imbita ko kamo, mga anak, na mag-obserba hin ma-upay ha mga senyales hinen panahon, na 'tirokon adton naruba na mga krus' ngan magma-apostoles han rebelasyun. Salamat ha iyo." 05/02/2016

Tugon ha petsa Mayo 25, 2016 "Hinigugma ko na mga anak! I-ne nga a-anhi ako, usa ka regalo tikang ha Diyos para ha iyo ngatanan ngan usa nga pag-enganyo pagbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Hi Satanas makusog ngan gusto mag-butang hin kasamok ngan kagubot dida sulod hiton iyo mga kasing-kasing ngan ha mga guin huhuna-huna niyo. Sanglit, kamo, mga anak, mag-ampo para dad-on kamo han Espiritu Santo ngadto ha tinu-od nga dalan han kalipay ngan kalinaw. Upod ako niyo ngan guin ha-hangyo ko kamo atbang ha Anak ko. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/25/2016

Tugon ha petsa Hunyo 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, Silbi Nanay han Simbahan, silbi nanay niyo, na-tawa ako pagtan-aw ha iyo: ha pagkakanhi niyo ha akon, ha pagtirok niyo palibot ko, ha pagbiling niyo ha akon. I-nen pagkakanhi ko ha iyo batid han ka-dako hiton pag-higugma han Langit ha iyo. Guin papakita hito ha iyo an dalan ngadto ha kinabuhi nga waray katapusan, ha pagka-salba. Akon mga apostoles, kamo nga nag-pipirit magka-ada hin puro nga kasing-kasing ngan ma-sulod dida hito an Anak ko, kamo a-ada han ma-upay nga dalan. Kamo, nga nagbibiling han akon Anak, amo iton nagbibiling hin ma-upay nga dalan. Nag-bilin Hiya hin damo nga senyales han pag-higugma Niya. Nag-bilin Hiya hin pagla-um. Masayon la Hiya bilngon kon andam kamo para mag-sakripisyo ngan mag-penitensya – kon kamo may-ada pasensya, kalo-oy ngan pag-hihigugma para hadton iyo mga ka-harani. Damo ha mga anak ko iton di-re nakaka-kita ngan di-re nakaka-bati tungod kay di-re nira gusto ito. Di-re nira kinakarawat an akon mga guin yakan ngan adton akon mga guin trabaho, bisan pa na pa-agui ha akon, guin tatawag han Anak ko adton ngatanan. Iton Iya Espiritu nag-susuga ha ngatanan na anak ko hin ka-hayag han Langit-non na Amay, ha paghi-usa hiton Langit ngan Tuna, ha paghihigugma-ay – tungod kay iton gugma nagpapa-gawas hin pag-higugma ngan nagha-hatag importansya ha mga trinabaho kompara ha mga yakan. Sanglit, mga apostoles ko, ig-ampo niyo iton iyo Simbahan, higugma-a ito ngan trabaho-a iton mga butang bahin han pag-higugma. Bisan pa ano ka-trinaydoran o ka-samdan, a-anhi guihapon tungod kay tikang ito ha Langit-non na Amay. Mag-ampo para hiton iyo mga mag-barantay (mga pa’de) para dida ha ira ma-kita unta niyo an kadak-on hiton gahum han pag-higugma han akon Anak. Salamat ha iyo." 06/02/2016

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2016 "Hinigugma ko na mga anak! Pasalamat ha Diyos upod ko para hinen regalo nga a-anhi ako ha iyo. Mag-ampo, mga anak, ngan ika-buhi adton mga bala-od han Diyos para magma-upay unta para ha iyo dinhe ha kalibutan. Yana nga adlaw, i-ne nga adlaw hin grasya, gusto ko i-hatag ha iyo an akon kinag-anak na bendisyun hin kalinaw ngan an akon pag-higugma. Guin hahangyo ko kamo ha Anak ko ngan tinatawag ko kamo na magma-ilobon dida ha pag-ampo para, upod niyo, matuman ko adton akon mga plano. Salamat han iyo pag responde hi-ne nga tawag ko." 06/25/2016

Tugon ha petsa Hulyo 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, i-nen tinu-od nga a-anhi ako ha iyo, sasadya kamo tungod kay amo i-ne iton kadak-on na pag-higugma han akon Anak. Guin susugo Niya ako ha iyo para, dara an kinag-anak na gugma, ma-tagan ko unta kamo hin proteksyon; na ma-intendihan niyo na iton kaol-ol ngan kalipay, pag-kukuri ngan pag-higugma, amo iton hahatag kusog na ma-buhi hiton iyo kalag; na unta ma-tawag ko kamo hin otro para daygon iton Kasing-Kasing ni Hesus, an kasing-kasing hin pag-sarig, na amo iton Eukaristiya. Adlaw-adlaw dida ha ginatos na katu-igan, an Anak ko, buhi, na-balik ha iyo - na-balik Hiya ha iyo, bisan pa waray gud kamo baya-i Niya. Kon an usa ha iyo, mga anak, na-balik ha Iya, an akon kinag-anak na kasing-kasing daw na lukso dara hin kalipay. Sanglit, mga anak, balik kamo ha Eukaristiya, ha Anak ko. Makuri iton dalan ngadto ha Anak ko, puno hin damo nga isasalikway, pero dida ha katapusan, permi a-ada iton ka-hayag. Na-iintendihan ko iton iyo mga kaol-ol ngan mga kakuri-an, ngan dara an kinag-anak na pag-higugma, pinapahid ko iton iyo mga luha. Mag-sarig ha Anak ko, tungod kay hihimo-on Niya para ha iyo bisan pa adton butang nga di-re kamo ma-aram pangaro-on. Kamo, mga anak, kamo mag-hilabot para la hiton iyo kalag, tungod kay amo la ito nga butang ha kalibutan na guin tatag-iya niyo. Dadad-on niyo ito, ma-hugaw man o limpiyo, atbang han Langit-non na Amay. Mag-hinumdom na, pag-sasarig ha pag-higugma han akon Anak, amo iton permi gud babaloson. Nag-hahangyo ako ha iyo, ha espesyal na pa-agui, na mag-ampo para hadton mga guin tawag han Anak ko para ma-buhi dida ha ka-uyonan Niya ngan para higugma-on adton mga guin seserbihan nira. Salamat ha iyo." 07/02/2016

Tugon ha petsa Hulyo 25, 2016 "Hinigugma ko na mga anak! Guin tatan-aw ko kamo ngan nakikita ko na kamo nawawara; ngan waray kamo pag-ampo o kalipay ha kasing-kasing. Balik ha pag a-ampo, mga anak, ngan i-puesto an Diyos ha pinaka-una nga lugar, ngan di-re tawo. Ayaw wad-a i-nen pag-laum na guin dadara ko ha iyo. Hina-ut unta na i-ne nga oras, mga anak, kada adlaw, mahimo na mas pag-bibiling ha Diyos dida ha ka malanoy hiton iyo kasing-kasing; ngan mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo hasta nga an pag a-ampo ikalipay niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/25/2016

Tugon ha petsa Agosto 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, Kumanhi ako ha iyo - ha tungod niyo - para ma-hatag niyo ha akon iton iyo mga pino-problema na ma-ihalad ko ito ha Anak ko; na ma-ihangyo ko kamo atbang Niya para hiton iyo ka-upayan. Batid ko na iton kada usa ha iyo may-ada mga pino-problema, mga pag-kukuri. Sanglit, kinag-anak i-nen akon pag-imbita ha iyo: kadi kamo ha lamesa han Anak ko. Hiya nakikipanga-on para ha iyo; hinahatag Niya iton Iya Kalugaringon ha iyo; guin tatagan kamo Niya hin pagla-um; guin a-aro Niya tikang ha iyo iton mas pag-sarig, pag-laum ngan kalinawan. Guin bibiling Niya dida ha iyo na makig a-way kontra hiton pagka-makinalugaringon, ha pag-huhusgar ngan ha mga ka-hinayon han ka-tawhan. Sanglit, silbi usa nga nanay, guin sisiring ko na: mag-ampo; tungod kay iton pag a-ampo hahatag ha iyo hin kusog para hiton a-way kinalugaringon. An Anak ko, hadton guti-ay pa Hiya, ma-sukot mag-siring ha akon nga damo iton mag-hihigugma ha akon ngan tatawagon ako nga 'nanay'. Ha tungod niyo, nababalati-an ko iton gugma. Salamat ha iyo. Tungod hi-ne nga gugma, guin hahangyo ko ha Anak ko na waray ha iyo, mga anak, iton babalik pag-uli pareho han iya pag-abot; na mas ma-dadara pa niyo iton pag-laum, kalo-oy ngan gugma; na kamo ma-akon unta na mga apostoles hin pag-higugma nga tetestigo, pa-agui hiton ira mga kinabuhi, na an Langit-non na Amay amo iton tubod han kinabuhi, ngan di-re han kamatayon. Hinigugma ko na mga anak, ha kinag-anak na pa-agui, ino-otro ko pag-hangyo na ig-ampo niyo adton mga guin pili han akon Anak, para hiton ira benditado na mga kamot - para hiton iyo mga mag-barantay (mga pa'de) - na i-sermon unta nira an akon Anak dara iton mas pag-higugma, ngan dida hi-ne nga pa-agui, ma-tuman iton mga pagbabag-o hin kinabuhi ha kadam-an. Salamat ha iyo." 08/02/2016

Tugon ha petsa Agosto 25, 2016 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko i-bahin ha iyo an Langit-non na kalipay. Kamo, mga anak, abrehi iton porta han iyo kasing-kasing para an paglaum, kalinaw ngan gugma, nga Diyos la an nag-hahatag, maka-tubo unta dida hiton iyo kasing-kasing. Mga anak, masyado kamo nahigtan ha kalibutan ngan ha mga butang kalibutan-on, amo nga, guin lulukot kamo ni Satanas sugad hiton pag-lukot han hangin ha mga balod han dagat. Sanglit, hina-ut unta na an kadena hiton kinabuhi niyo amo iton kinasing-kasing na pag-ampo ngan Paghahalad hin Gugma ha Anak ko na hi Hesus. I-halad iton iyo kabuwason ha Iya para, dida ha Iya, mahimo unta kamo nga kalipay ngan ehemplo para hadton mga iba, dara hiton iyo kinabuhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/25/2016

Tugon ha petsa Septembre 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, oyon ha kabobot-on han akon Anak ngan hi-nen akon kinag-anak na pag-higugma, kumakanhi ako ha iyo, mga anak, pero labi na para hadton waray pa makahibaro hiton pag-higugma han akon Anak. Kumakanhi ako ha iyo ha mga naghuhuna-huna ha akon ngan nagtatawag ha akon. Ha iyo, guin hahatag ko an akon kinag-anak na pag-higugma ngan dara ko an bendisyun han akon Anak. May-ada ba kamo puro ngan abre na kasing-kasing, ngan nakikita ba niyo iton mga regalo, mga senyales han akon pag-higugma ngan i-ne nga a-anhi ako? Mga anak, ha kalibutan-on na kinabuhi niyo, sunda an akon ehemplo. An kinabuhi ko masakit, malanoy dida hiton waray aringasa ngan waray sukol na pag-sandig ngan pag-sarig ha Langit-non na Amay. Waray nahihitabo tungod han suerte: di-re an kasakit, o kalipay, o pag-antos, o pag-higugma. I-ne ngatanan, mga grasya na guin hatag han akon Anak ha iyo ngan amo iton mag-dadara ha iyo ngadto han waray katapusan na kinabuhi. Tikang ha iyo, guin a-aro han akon Anak iton pag-higugma ngan pag-ampo dida ha Iya. Silbi usa nga nanay, tutudru-an ko kamo: na iton pag-higugma ngan pag-ampo ha Iya, amo iton pag a-ampo hin waray aringasa dida ha kalanoy hiton iyo kalag ngan di-re la dida ha pagluluwas hiton pag-ampo ha mga im-im niyo; na amo i-ne iton mahusay pero mapa-inobsanon na himo-on ha ngaran han Anak ko - pag-pasensya ito, pagkalo-oy, pag-kakarawat hiton ka-hapdos ngan pag-sakripisyo tungod ha iba. Mga anak, guin tatan-aw kamo han akon Anak. Mag-ampo na unta makit-an liwat niyo an Iya nawong, ngan unta ipa-kita ito ha iyo. Mga anak, guin papahibaro ko ha iyo iton amo gud la ngan tinu-od na katinu-oran. Mag-ampo na ma-intendihan unta niyo ito ngan masarang niyo iton pag-higugma ngan pagla-um; na unta mahimo kamo na apostoles han akon pag-higugma. Ha espesyal na pa-agui, higugma-on han akon kinag-anak na kasing-kasing adton mga magbarantay (mga pa'de). Mag-ampo para han ira benditado na mga kamot. Salamat ha iyo." 09/02/2016

Tugon ha petsa Septembre 25, 2016 "Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo ha pag a-ampo. Hina-ut unta na iton pag-ampo magma-kinabuhi niyo. Amo la i-ne nga pa-agui na mapupuno iton iyo kasing-kasing hin kalinaw ngan kalipay. An Diyos mahaharani ha iyo ngan mababalati-an niyo Hiya dida ha kasing-kasing niyo silbi usa nga sangkay. Makikig-yakan kamo ha Iya sugad hin usa nga kilala niyo ngan, mga anak, magkaka-ada kamo hin kinahanglanon na mag-testigo, tungod kay a-ada hi Hesus ha kasing-kasing niyo ngan kamo, mahihi-usa ha Iya. Upod ako niyo ngan higugma-on ko kamo ngatanan hiton akon kinag-anak na pag-higugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/25/2016

Tugon ha petsa Oktubre 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, an Espiritu Santo, oyon ha Langit-non na Amay, hinimo ako nga nanay - an nanay ni Hesus - ngan tungod la hi-ne, nanay liwat niyo. Amo nga kumakanhi ako para mamati ha iyo, na abrehan ko unta an akon kinag-anak na butkon ha iyo; para mahatag ko ha iyo an akon kasing-kasing ngan tawgon kamo na magpa-bilin ka-upod ko, tungod kay tikang ha igbaw han krus, guin entrega kamo han Anak ko, ha akon. Ha waray palad, damo hit akon mga anak adton waray pa mahibaro hiton pag-higugma han akon Anak; damo ha ira iton di-re naruruyag na mahibaro-an Hiya. O, akon mga anak, dako iton kara-utan nga nahihimo hadton mga kinahanglan pa maka-kita o maka-sayud para la magtu-o. Amo i-ne na, kamo, mga anak, akon apostoles, dida ha kalanoy hiton iyo kasing-kasing, pamati hiton tingog han akon Anak, para iton iyo kasing-kasing mahimo unta nga puy-anan Niya, nga di-re unta ma-sirum ito ngan masulob-on, pero mahayagan unta ito han ka-hayag han akon Anak. Bilnga an pagla-um dara an pag-sasarig, tungod kay iton pag-sarig amo iton kinabuhi han kalag. Ino-otro ko pag-tawag ha iyo: mag-ampo, mag-ampo na ma-ikabuhi niyo iton mapa-inobsanon na pag-sarig, dida ha kalinaw-espiritwal, ngan guin sug-an han ka-hayag. Mga anak, ayaw pag-himakuri na ma-intendihan dayun adton ngatanan, tungod kay ako liwat waray maka-intendi dayun han ngatanan; pero nag-higugma ako, ngan nagtu-o ako ha mga langit-non na guin yakan han akon Anak - Hiya nga amo an pinaka-una na ka-hayag ngan tinikangan han pagka-salba. Apostoles han akon gugma - kamo nga nag-aampo, nag-sasakripisyo hin kalugaringon, mag-higugma ngan ayaw pag-husga - kadto kamo ngan i-sabug iton katinu-oran, adton mga guin yakan han akon Anak, an Ebanghelyo, tungod kay kamo iton buhi nga Ebanghelyo; kamo iton rayos han ka-hayag han akon Anak. An Anak ko ngan ako u-upod ha iyo para mag-enganyo ha iyo ngan mag-probar ha iyo. Mga anak, permi hangyo-a iton bendisyun hadton, ngan tikang la hadton, may mga kamot na benendisyunan han Anak ko, adton iyo mga mag-barantay (mga pa'de). Salamat ha iyo." 10/02/2016

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2016 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw guin tatawag ko kamo: mag-ampo para ha kalinaw. Baya-i iton ka-lamot ngan ika-buhi an mga tugon na guin hahatag ko ha iyo. Kon waray ito, di-re niyo mababag-o iton iyo kinabuhi. Ha pag-bubuhi han pag a-ampo, magkaka-ada kamo hin kalinaw. Dida ha pag-bubuhi han kalinaw, mababalati-an niyo na kinahanglan mag-testigo, tungod kay ma-didiskubre niyo an Diyos, nga yana ha pamati niyo, harayo. Sanglit, mga anak, mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo ngan tugoti an Diyos maka-sulod ha kasing-kasing niyo. Balika iton pag-pupuasa ngan pag-kukumpisal para ma-perdi an kada-utan ha sulod niyo ngan ha palibot niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/25/2016

Tugon ha petsa Nobyembre 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, iton pag-kanhi ha iyo ngan magpa-hibaro hiton akon kalugaringon ha iyo, usa ka dako na kalipay para han kinag-anak na kasing-kasing ko. Usa i-ne nga regalo tikang ha Anak ko para ha iyo ngan para hadton mga iba nga tikanhi pa. Silbi nanay, tinatawag ko kamo: higugma-a an Anak ko labaw ha ngatanan. Para mahigugma niyo Hiya dara an bug-os na kasing-kasing, kinahanglan makilala niyo Hiya. Makikilala niyo Hiya pa-agui ha pag-ampo. Mag-ampo dara an kasing-kasing ngan iton iyo balati-an. Bu-ot sidngon han pag a-ampo, amo iton pag-huhunahuna han Iya gugma ngan sakripisyo. Bu-ot sidngon han pag a-ampo amo iton pag-higugma, pag-hatag, pag-antos ngan pag-halad. Tinatawag ko kamo, mga anak, na magma-apostoles han pag-ampo ngan pag-higugma. Mga anak, oras yana hin pag-babantay. Dida hi-ne nga pag-babantay tinatawag ko kamo ha pag-ampo, pag-higugma ngan pag-sarig. Tungod kay tatan-awon han Anak ko iton iyo kasing-kasing, gusto han akon kinag-anak na kasing-kasing na ma-kita Niya iton waray kondisyunes na pag-sarig ngan pag-higugma sulod hito. Iton kahi-usa na pag-hihigugma han akon mga apostoles mabu-buhi, mag dada-ug ngan mag-bubuking han kada-utan. Mga anak, kalis ako hadto han Diyos-nga tawo; instrumento ako hadto han Diyos. Amo nga tinatawag ko kamo, akon mga apostoles, na magma-kalis kamo han tinu-od ngan puro na pag-higugma han akon Anak. Tinatawag ko kamo na mahimo nga usa ka instrumento na, pa-agui hito, adton ngatanan na waray pa mahibaro han pag-higugma han Diyos - adton waray pa gud mag-higugma - unta maka-intende, kumarawat ngan ma-salba. Salamat ha iyo, mga anak." Han ti-lakat na an Mahal na Birhen, nakita ni Mirjana an usa nga kalis. 11/02/2016

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2016 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo na bumalik ha pag-ampo. Hi-nen panahon hin grasya, tinugotan ako han Diyos na tugwayan kamo ngadto ha pagka-santohanon ngan ha sim-ple nga kinabuhi - nga dida ha talagudti na butang ma-diskubre niyo an Diyos an Taga-Himo; na higugma-on niyo Hiya; ngan iton iyo kinabuhi mahimo nga usa ka pasalamat ha ka Hitas-on para han ngatanan na hinahatag Niya ha iyo. Mga anak, dida ha pag-higugma, hina-ut unta na iton iyo kinabuhi mahimo nga regalo para hadton mga iba ngan bebendisyunan kamo han Diyos; pero, mag-testigo kamo hin waray iba nga interes - kundi iton pag-hihigugma para ha Diyos. Upod ako niyo ngan taga-hangyo para ha iyo ngatanan atbang han Anak ko. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/25/2016

Tugon ha petsa Disyembre 2, 2016 "Hinigugma ko na mga anak, nagtoto-ok i-nen akon kinag-anak na kasing-kasing ka tatan-aw hiton mga guin hihimo hiton mga anak ko. Iton mga sala nag-dadamo, iton ka-limpyo han kalag menos na an importansya; an akon Anak kinakalimutan – talagudti na la iton pag-dadayaw; ngan adton mga anak ko guin papakuri-an. Amo nga, mga anak ko, apostoles han akon gugma, upod an kalag ngan kasing-kasing, tawga an Ngaran han akon Anak. A-ada ha Iya an mga yinaknan han kahayag para ha iyo. Nagpapa-himangno Hiya ha iyo, nakikipanga-on Hiya upod niyo ngan tinatagan kamo hin mga yakan pan-higugma para himo-on niyo ito na kalo-oy na mga buruhaton, despues, mga testigo kamo han katinu-oran. Amo nga, mga anak, ayaw ka-hadlok. Tugoti an akon Anak ma-dida sulod niyo. Gagamiton kamo pag-mamangno hadton mga may-ada kasamdan ngan ha pagbabag-o pagka Diyos-non hadton mga kalag nga nawara. Sanglit, mga anak, balik ha pag-aampo han Rosaryo. Pangade-a ito upod iton balati-an hin kama-upay, sakripisyo ngan kalo-oy. Pangade, di-re la ha pag-yayakan, kundi updi hin kalo-oy na buruhaton. Pangade upod iton pag-higugma para ha tanan katawhan. Guin tagan han Anak ko hin hata-as nga importanysa iton higugma pa-agui han Iya pag-sasakripisyo. Sanglit, ma-buhi upod Niya para magka-ada unta kamo hin kusog ngan pagla-um; para magka-ada kamo unta hin gugma na amo iton kinabuhi ngan tutugway ngadto ha kinabuhi nga waray katapusan. Pa-agui ha pag-hihigugma han Diyos, upod ako niyo, ngan mag-tutugway ha iyo dara an kinag-anak na pag-higugma. Salamat ha iyo." Nag-siring hi Mirjana nga masulob-on hin duro an Mahal na Birhen. 12/02/2016

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2016 "Hinigugma ko na mga anak! Dara an dako na kalipay, yana nga adlaw dara ko ha iyo an akon Anak na hi Hesus, para tagan Niya kamo hiton Iya kalinaw. Abrehi iton iyo mga kasing-kasing, mga anak, ngan magma-lipayon nga nakakarawat niyo ito. An Langit a-ada upod niyo ngan nag-poporsigue para ha kalinaw dida ha kasing-kasing niyo, ha mga pamilya ngan ha kalibutan; ngan kamo, mga anak, bulig pa-agui hiton iyo mga pa-ngangadye na matuman ito. Benebendisyunan ko kamo upod an Anak ko na hi Hesus ngan na-tawag ha iyo nga di mawad-an hin pag-laum; ngan para iton iyo pagtatan-aw ngan kasing-kasing permi tikadto ha Langit ngan ha waray katapusan. Pa-agui hi-ne, abre kamo ha Diyos ngan han Iya mga plano. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/25/2016


Last Modified 12/26/2016