Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2016 In Swedish

Budskap 02 januari 2016 "Kära barn, som en moder är jag glad att vara ibland er för jag önskar att tala på nytt om min Sons ord och om Hans kärlek. Jag hoppas att ni kommer att ta emot mig med hjärtat, för min Sons ord och Hans kärlek är det enda ljuset och hoppet i denna tids mörker. Detta är den enda sanningen och ni som tar emot och lever den kommer att ha rena och ödmjuka hjärtan. Min Son älskar dem som är rena och ödmjuka. Rena och ödmjuka hjärtan ger liv åt min Sons ord, de lever dem, de sprider dem och de gör det möjligt för alla att höra dem. Min Sons ord ger livet tillbaka åt dem som lyssnar till dem. Min Sons ord ger kärlek och hopp tillbaka. Därför, mina älskade apostlar, mina barn, lev min Sons ord. Älska varandra så som Han älskade er. Älska varandra i Hans namn, till minne av Honom. Kyrkan går framåt och växer genom dem som lyssnar till min Sons ord; genom dem som älskar; genom dem som lider och uthärdar i tystnad och i hoppet om den slutliga frälsningen. Därför, mina älskade barn, må min Sons ord och Hans kärlek vara er dags första och sista tanke. Tack." 01/02/2016

Budskap 25 januari 2016 "Kära barn! Också idag kallar jag er alla till bön. Ni kan inte leva utan bön, för bön är en kedja som för er närmare Gud. Små barn, återvänd därför till Gud och Hans bud, i hjärtats ödmjukhet, så att ni kan säga av hela ert hjärta: må det ske såsom i Himmelen så ock på jorden. Ni, små barn, är fria att i frihet besluta er för eller emot Gud. Se efter var Satan vill få er att falla i synd och slaveri. Därför, små barn, återvänd till mitt hjärta så att jag kan leda er till min Son Jesus, som är Vägen, Sanningen och Livet. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2016

Budskap 02 februari 2016 "Kära barn, jag har kallat er och jag kallar er på nytt att lära känna min Son, att lära känna sanningen. Jag är med er och jag ber för er att ni ska uppnå detta. Mina barn, ni måste be mycket för att få allt mer kärlek och tålamod; för att lära er att uthärda offret och att vara fattiga i anden. Genom den Helige Ande är min Son alltid med er. Hans Kyrka föds i varje hjärta som lär känna Honom. Be att ni lär känna min Son; be att er själ blir ett med Honom. Detta är bönen och kärleken som drar andra och gör er till mina apostlar. Jag ser på er med kärlek, med en moderlig kärlek. Jag känner er; Jag vet om er smärta och era sorger, för jag led också i tystnad. Min tro gav mig kärlek och hopp. Jag upprepar, min Sons Uppståndelse och min Upptagning i Himmelen är hopp och kärlek för er. Därför, mina barn, be för att lära känna sanningen; för att ha en fast tro som leder ert hjärta och som förvandlar er smärta och era lidanden till kärlek och hopp. Tack." 02/02/2016

Budskap 25 februari 2016 "Kära barn! I denna tid av nåd kallar jag er alla till omvändelse. Små barn, ni älskar lite och ber ännu mindre. Ni är vilsna och vet inte vad ert mål är. Ta korset, se på Jesus och följ Honom. Han ger Sig själv till er intill döden på korset eftersom Han älskar er. Små barn, jag kallar er: återvänd till hjärtats bön så att ni i bönen kan finna hopp och meningen med er existens. Jag är med er och ber för er. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/25/2016

Budskap 02 mars 2016 "Kära barn, att jag kommer till er är en gåva från den Himmelske Fadern. Genom Hans kärlek kommer jag och hjälper er att finna vägen till sanningen, att finna vägen till min Son. Jag kommer för att bekräfta sanningen för er. Jag önskar att påminna er om min Sons ord. Han uttalade ord av frälsning för hela världen, ord av kärlek för alla - den kärlek som Han bevisade genom Sitt offer. Men också idag känner många av mina barn inte Honom, de vill inte lära känna Honom, de är likgiltiga. På grund av deras likgiltighet lider mitt hjärta med stor smärta. Min Son har alltid varit i Fadern. Genom att födas på jorden kom Han med det gudomliga och från mig tog han emot det mänskliga. Med Honom kom ordet mitt ibland oss. Med Honom kom världens ljus som genomtränger hjärtan, upplyser dem och fyller dem med kärlek och tröst. Mina barn, alla de som älskar min Son kan se Honom, för Hans ansikte kan ses genom de själar som är fyllda av kärlek till Honom. Därför, mina barn, mina apostlar, lyssna till mig. Lämna fåfänga och själviskhet. Lev inte bara för det som är jordiskt och materiellt. Älska min Son och låt andra se Hans ansikte genom den kärlek ni har till Honom. Jag ska hjälpa er att lära känna Honom allt mer. Jag ska tala till er om Honom. Tack." 03/02/2016

Budskap 18 mars 2016 "Kära barn, med ett moderligt hjärta fyllt av kärlek till er, mina barn, önskar jag att lära er fullkomlig tillit till Gud Fadern. Jag önskar att lära er genom en inre blick och inre lyssnande att följa Guds vilja. Jag önskar att ni lär er oförbehållslös förtröstan på Hans barmhärtighet och Hans kärlek, såsom jag alltid förtröstade. Därför, mina barn, rena era hjärtan. Befria er själva från allt som binder er till det som bara är jordiskt och tillåt det som är från Gud att forma ert liv genom er bön och era offer så att Guds Rike kan upprättas i ert hjärta; så att ni kan börja att leva liksom utgående från Gud Fadern; så att ni alltid strävar efter att vandra med min Son. Men för att allt detta ska ske, mina barn, så måste ni vara fattiga i anden och fyllda med kärlek och barmhärtighet. NI måste ha rena och enkla hjärtan och alltid vara redo att tjäna. Mina barn, lyssna på mig, jag talar för er frälsnings skull. Tack." 03/18/2016

Budskap 25 mars 2016 "Kära barn! Idag kommer jag med min kärlek till er. Gud har tillåtit mig att älska er och av kärlek kalla er till omvändelse. Ni är fattiga på kärlek, små barn, och ni har ännu inte förstått att min Son Jesus av kärlek gav Sitt liv för att rädda er och ge er evigt liv. Be därför, små barn, be så att ni i bönen förstår Guds kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2016

Budskap 02 april 2016 "Kära barn, var inte hårdhjärtade, stängda och fyllda med rädsla. Tillåt min moderliga kärlek att upplysa dem (era hjärtan) och fylla dem med kärlek och hopp; så att jag som en moder kan lindra era smärtor eftersom jag känner dem, jag upplevde dem. Smärta upphöjer och är den högsta (formen av) bön. Min Son, älskar dem som lider på ett särskilt sätt. Han sände mig för att lindra dem (era smärtor) för er och för att bringa hopp. Lita på Honom. Jag vet att det är svårt för er eftersom ni ser mer och mer mörker runt omkring er. Mina barn, det är nödvändigt att bryta detta genom bön och kärlek. Den som ber och älskar är inte rädd, han har hopp och ett barmhärtigt hjärta, han ser ljuset och ser min Son. Som mina apostlar kallar jag er att fortsätta att försöka vara ett föredöme i barmhärtig kärlek och hopp. Be alltid på nytt om alltmer kärlek eftersom barmhärtig kärlek bringar ljus som bryter igenom allt mörker - den bringar min Son. Var inte rädda, ni är inte ensamma, jag är med er. Jag bönfaller er att be för era herdar så att de varje ögonblick har kärlek, att de arbetar för min Son med kärlek - genom Honom och till Hans åminnelse. Tack." 04/02/2016

Budskap 25 april 2016 "Kära barn! Mitt Obefläckade Hjärta blöder när jag ser på er i synd och i syndfulla vanor. Jag kallar er: återvänd till Gud och till bönen så att det blir gott för er på jorden. Gud kallar er genom mig för att era hjärtan ska vara hopp och glädje för all dem som är långt borta. Må min kallelse vara balsam för er själ och ert hjärta så att ni ärar Gud, Skaparen, som älskar er och kallar er till evigheten. Små barn, livet är kort; använd denna tid väl och gör det goda. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/25/2016

Budskap 02 maj 2016 "Kära barn, mitt moderliga hjärta längtar efter er sanna omvändelse och en fast tro, så att ni blir i stånd till att sprida kärlek och frid till alla dem som ni har runtomkring er. Men, mina barn, glöm inte: var och en av er är en unik värld inför den Himmelske Fadern. Tillåt därför den Helige Andes oavlåtliga arbete inom er. Var rena, andliga barn. I det andliga finns skönheten. Allt som är andligt är levande och mycket vackert. Glöm inte att i Eukaristin, som är trons hjärta, är min Son alltid med er. Han kommer till er och bryter brödet med er; därför att Han dog för er mina barn, Han uppstod och ska komma tillbaka. Dessa mina ord känner ni igen därför att de är sanningen, och sanningen förändras inte. Det är bara så att många av mina barn har glömt den. Mina barn, mina ord är varken gamla eller nya, de är eviga. Därför inbjuder jag er mina barn att noga iaktta tidens tecken, att "samla de skingrade korsen" och att vara uppenbarelsens apostlar. Tack." 05/02/2016

Budskap 25 maj 2016 "Kära barn! Min närvaro är en gåva från Gud till er alla och en uppmuntran till omvändelse. Satan är stark och vill skapa oordning och rastlöshet i era hjärtan och tankar. Be därför små barn att den Helige Ande leder er på den sanna glädjens och fridens väg. Jag är med er och bär fram förbön för er inför min Son. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/25/2016

Budskap 02 juni 2016 "Kära barn, som Kyrkans Moder, som er moder, ler jag när jag ser på er: ni kommer till mig, ni samlas runt mig, ni söker mig. Min ankomst bland er är ett bevis på hur mycket Himmelen älskar er. De visar vägen för er till evigt liv, till frälsning. Mina apostlar, ni som strävar efter ett rent hjärta och vill ha min Son där, ni är på den goda vägen. Ni som söker min Son söker den goda vägen. Han lämnade många tecken på Sin kärlek. Han lämnade hopp. Det är lätt att finna Honom om ni är redo till offer och bot - om ni har tålamod, barmhärtighet och kärlek till er nästa. Många av mina barn ser inte och hör inte därför att de inte vill. De tar inte emot mina ord och mina gärningar, och ändå, genom mig, kallar min Son alla. Hans Ande upplyser alla mina barn i den Himmelske Faderns ljus, i enheten mellan Himmel och Jord, i ömsesidig kärlek - för kärlek kallar på kärlek och gör gärningar viktigare än ord. Därför, mina apostlar, be för er Kyrka, älska den och gör kärlekens gärningar. Hur förrådd och sårad den än är, så är den här eftersom den kommer från den Himmelske Fadern. Be för era herdar så att ni i dem kan se storheten i min Sons kärlek. Tack." 06/02/2016

Budskap 25 juni 2016 "Kära barn! Tacka Gud med mig för gåvan att jag är med er. Små barn, be och lev Guds bud så att det blir gott för er att vara på jorden. Idag, på denna dag av nåd, önskar jag ge er min moderliga välsignelse av frid och av min kärlek. Jag frambär förbön för er med min Son och kallar er att hålla ut i bön så att jag, med er, kan förverkliga mina planer. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/25/2016

Budskap 02 juli 2016 "Kära barn, min verkliga, levande närvaro ibland er borde göra er glada för detta är min Sons stora kärlek. Han sänder mig ibland er så att jag med en moderlig kärlek kan ge er säkerhet; så att ni kan förstå att smärta och glädje, lidande och kärlek, gör att er själ lever med intensitet; så att jag kan kalla er på nytt att förhärliga Jesu Hjärta, trons hjärta, Eukaristin. Från dag till dag genom århundradena återvänder min Son levande till er - Han återvänder till er, även om Han aldrig har lämnat er. När någon av er mina barn återvänder till Honom flödar mitt moderliga hjärta över av glädje. Återvänd därför, mina barn, till Eukaristin, till min Son. Vägen till min Son är svår, full av försakelser, men vid slutet finns alltid ljuset där. Jag förstår era smärtor och lidanden, och med moderlig kärlek torkar jag era tårar. Lita på min son, ty Han kommer att för er göra till och med det ni inte ens vet hur man ska be om. Ni, mina barn, borde bara ha omsorg om er själ, för det är det enda på jorden som tillhör er. Ni kommer att träda fram med den, smutsig eller ren, inför den Himmelske Fadern. Kom ihåg, tron på min Sons kärlek kommer alltid att bli återgäldad. Jag bönfaller er att på ett särskilt sätt be för dem som min Son kallade att leva i Hans efterföljd och att älska sin hjord. Tack." 07/02/2016

Budskap 25 juli 2016 "Kära barn! Jag ser på er och jag ser att ni gått vilse; och ni har inte bön eller glädje i ert hjärta. Återvänd till bönen, små barn, och sätt Gud på första platsen och inte människan. Förlora inte hoppet som jag bär med mig till er. Må denna tid, små barn, för varje dag, bli ett allt större sökande av Gud i ert hjärtas tystnad; och be, be, be tills bönen blir en glädje för er. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/25/2016

Budskap 02 augusti 2016 "Kära barn, jag har kommit till er - ibland er - för att ni ska ge mig era bekymmer så att jag kan bära fram dem till min Son; så att jag kan bära fram förbön inför Honom för ert väl. Jag vet att var och en av er har era bekymmer, era prövningar. Därför inbjuder jag er på ett moderligt sätt: kom till min Sons bord. Han bryter brödet för er; Han ger sig själv till er; Han ger er hopp; Han ber om mer tro, hopp och tillförsikt från er. Han vill att ni kämpar inom er mot egoism, domar och mänskliga svagheter. Därför, som en moder, säger jag: be; därför att bön ger er styrka för den inre striden. Min Son, sa ofta till mig när han var liten att det skulle bli många som älskar mig och kallar mig moder. Bland er känner jag kärlek. Tack. Tack vare denna kärlek bönfaller jag min Son att ingen av er, mina barn, är densamma när ni återvänder hem, som när ni kom hit; att ni tar med er allt mer hopp, barmhärtighet och kärlek; att ni blir mina kärleksapostlar som vittnar med sina liv att den Himmelske Fadern är källan till liv och inte till död. Kära barn, på nytt, på en moders sätt, bönfaller jag er att be för min Sons utvalda, för deras välsignade händer - för era herdar - att de förkunnar min Son med allt mer kärlek och på detta sätt omvänder andra. Tack." 08/02/2016

Budskap 25 augusti 2016 "Kära barn! Idag önskar jag att dela den Himmelska glädjen med er. Ni, små barn, öppna ert hjärtas dörr så att hopp, frid och kärlek, som bara Gud ger, växer i ert hjärta. Små barn, ni är för bundna vid jorden och jordiska ting, det är därför som satan rullar er (framför sig) som vinden rullar havets vågor. Må därför ert livs kedja vara hjärtats bön och Tillbedjan av min Son Jesus. Överlämna er framtid till Honom så att ni i Honom blir glädje och ett föredöme med era liv för andra. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/25/2016

Budskap 02 september 2016"Kära barn, enligt min Sons vilja och min moderliga kärlek, kommer jag till er, mina barn, men särskilt till dem som ännu inte har lärt känna min Sons kärlek. Jag kommer till er som tänker på mig och åkallar mig. Till er ger jag min moderliga kärlek och jag bär min Sons välsignelse (till er). Har ni rena och öppna hjärtan, och ser ni gåvorna, tecknen på min närvaro och kärlek? Mina barn, låt er ledas under ert jordiska liv av mitt exempel. Mitt liv var smärta, tystnad och omätlig tro och tillit till den Himmelske Fadern. Ingenting sker av en slump: varken smärta, eller glädje, varken lidande eller kärlek. Allt detta är nådegåvor som min Son ger till er och som leder er till evigt liv. Min Son ber er om kärlek och bön i Honom. Som en moder skall jag undervisa er: att älska och att be i Honom betyder att be i er själs tystnad och inte bara be med era läppar; det är till och med den minsta vackra handling gjord i min Sons namn - det är tålamod, barmhärtighet, att ta emot lidande och offer för någon annans skull. Mina barn, min Son ser på er. Be att ni också måtte se Hans ansikte och att det må uppenbaras för er. Mina barn, jag uppenbarar för er den enda och verkliga sanningen. Be att ni förstår den och blir i stånd att sprida kärlek och hopp; att ni blir min kärleks apostlar. På ett särskilt sätt älskar mitt moderliga hjärta herdarna. Be för deras välsignade händer. Tack." 09/02/2016

Budskap 25 september 2016 "Kära barn! Idag kallar jag er till bön. Må bönen bli liv för er. Bara på detta sätt kommer ert hjärta bli fyllt med frid och glädje. Gud kommer att vara nära er och ni kommer att känna Honom i ert hjärta som en vän. Ni kommer att tala med Honom som med någon som ni känner, och, små barn, ni kommer få ett behov av att vittna, för Jesus kommer att vara i ert hjärta och ni, förenade i Honom. Jag är med er och älskar er alla med min moderliga kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 09/25/2016

Budskap 02 oktober 2016 "Kära barn, den Helige Ande, enligt den Himmelske Fadern(s rådslut), gjorde mig till moder - Jesu moder - och bara genom detta, också till er moder. Det är därför som jag kommer för att lyssna till er, så att jag kan öppna mina moderliga armar för er; för att ge er mitt hjärta och kalla er att förbli med mig, för från korset anförtrodde min Son er till mig. Tyvärr har många av mina barn inte lärt känna min Sons kärlek; många av dem vill inte lära känna Honom. Å, mina barn, hur mycket dåligt begås inte av dem som måste se eller tolka för att komma till tro. Det är därför som ni mina barn och mina apostlar i ert hjärtas tystnad ska lyssna till min Sons röst, så att ert hjärta blir Hans hem, så att det inte blir mörkt och ledsamt, utan upplyst av min Sons ljus. Sök hopp med tro, för tro är själens liv. På nytt kallar jag er: be, be för att leva tron i ödmjukhet, i andlig frid, och upplysta av ljuset. Mina barn, försök inte genast att förstå allt, för inte heller jag förstod allting omedelbart; men jag älskade och jag trodde på de ord som min Son talade - Han som var det första ljuset och början av frälsningen. Min kärleks apostlar - ni som ber, offra er själva, älska och döm inte - gå och sprid sanningen, min Sons ord, Evangeliet, för ni är det levande Evangeliet; ni är strålarna från min Sons ljus. Min Son och jag kommer att vara med er för att uppmuntra er och för att pröva er. Mina barn, be alltid om välsignelsen från dem, och bara från dem vars händer har blivit välsignade av min Son, era herdar. Tack." 10/02/2016

Budskap 25 oktober 2016 "Kära barn! Idag kallar jag er: be om fred. Lämna själviskhet och lev de budskap som jag ger er. Utan dem kan ni inte ändra ert liv. Genom levande bön kommer ni att få fred. Genom att leva i frid kommer ni känna behovet av att vittna, för ni kommer att upptäcka Gud som ni nu känner som långt borta. Därför, små barn, be, be, be och tillåt Gud att stiga in i era hjärtan. Återvänd till fasta och bikt så att ni övervinner det onda i er och runt omkring er. Tack att ni svarat på min kallelse." 10/25/2016

Budskap 02 november 2016 "Kära barn, att komma till er och göra mig känd för er är en stor glädje för mitt moderliga hjärta. Det är en gåva från min Son till er och till andra som kommer (hit). Som en moder kallar jag er: älska min Son över allting. För att kunna älska Honom med hela ert hjärta måste ni lära känna Honom. Ni lär känna Honom genom bön. Be med hjärtat och med era känslor. Att be betyder att tänka på Hans kärlek och hans offer. Att be betyder att älska, att ge, att lida och att offra. Jag kallar er, mina barn, att vara bönens och kärlekens apostlar. Mina barn, detta är en tid av vaksamhet. I denna vaka kallar jag er till bön, kärlek och förtröstan. När min Son ser in i era hjärtan, önskar mitt moderliga hjärta, för Hans skull, att Han får se ovillkorlig förtröstan och kärlek i dem. Den förenade kärleken av mina apostlar kommer leva, kommer att besegra och uppenbara det onda. Mina barn, jag var en kalk för Gudamänniskan; jag var Guds instrument. Det är därför jag kallar er, mina apostlar, att vara en kalk för min Sons sanna och rena kärlek. Jag kallar er att vara ett instrument genom vilket alla de som inte har lärt känna Guds kärlek - som aldrig har älskat - ska förstå, ta emot och blir frälsta. Tack mina barn." När Vår Fru lämnade, såg Mirjana en kalk. 11/02/2016

Budskap 25 november 2016 "Kära barn! Också idag kallar jag er att återvända till bönen. I denna tid av nåd har Gud tillåtit mig att leda er mot helighet och ett enkelt liv - att ni upptäcker Gud Skaparen i det lilla; att ni förälskar er i Honom; att ert liv blir en tacksägelse till Den Högste för allt Han givit er. Små barn, Gud kommer att välsigna er om ni i kärlek låter ert liv bli en gåva för andra; men vittna utan egenintresse - av kärlek till Gud. Jag är med er och bär fram förbön för var och en av er inför min Son. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2016

Budskap 02 december 2016 "Kära barn, mitt moderliga hjärta gråter när jag ser på vad mina barn gör. Synden förökas, själens renhet ses alltmer som oviktig; min Son glöms bort - blir allt mindre förhärligad; och mina barn förföljs. Det är därför som ni, mina barn, min kärleks apostlar, måste åkalla med själ och hjärta min Sons namn. Han kommer att ha ord av ljus för er. Han visar Sig för er, Han bryter brödet med er och ger er kärlekens ord så att ni kan förvandla dem till barmhärtiga handlingar och, på detta sätt, vara sanningens vittnen. Det är därför, mina barn, ni inte behöver vara rädda. Tillåt min Son att vara i er. Han kommer att använda sig av er för att värna om de sårade och att omvända förlorade själar. Därför, mina barn, återvänd till Rosenkransbönen. Be den med känslor av godhet, offer och barmhärtighet. Be, inte bara med ord, men med barmhärtiga handlingar. Be med kärlek för alla människor. Min Son upphöjde kärleken genom Sitt offer. Lev därför med Honom så att ni får styrka och hopp; så att ni får den kärlek som är liv och som leder till evigt liv. Genom Guds kärlek är jag också med er, och kommer att leda er med moderlig kärlek. Tack." Mirjana sa att Vår Fru var mycket ledsen. 12/02/2016

Budskap 25 december 2016 "Kära barn! Med stor glädje, bär jag idag min Son Jesus till er, för att Han ska ge er Sin frid. Öppna era hjärtan, små barn, och var glada så att ni kan ta emot den (friden). Himmelen är med er och kämpar för frid i era hjärtan, i familjerna och i världen; och ni, små barn, hjälp med era böner att det ska bli så. Jag välsignar er med min Son Jesus och kallar er att inte förlora hoppet; och att er blick och era hjärtan alltid hålls riktade mot Himmelen och evigheten. På detta sätt kommer ni att vara öppna för Gud och för Hans planer. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/25/2016


Last Modified 12/27/2016