Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2016 In Latvian

Vēstījums 2016. gada 2. janvārī "Mīļie bērni, kā Māte esmu līksma būt kopā ar jums, jo es vēlos runāt atkal par mana Dēla vārdiem un Viņa mīlestību. Es ceru, ka jūs pieņemsiet mani ar sirdi, jo mana Dēla vārdi un Viņa mīlestība ir vienīgā gaisma un cerība šodienas tumsā. Tā ir vienīgā patiesība, un jums, kas pieņemsiet un dzīvosiet to, būs tīras un vienkāršas sirdis. Mans Dēls mīl tīrus un vienkāršus. Tīras un vienkāršas sirdis padara dzīvus mana Dēla vārdus, tās izdzīvo tos, tās izplata tos un tās dara iespējamu, ka visi tos dzirdētu. Mana Dēla vārdi atgriež dzīvību tiem, kas tos klausās. Mana Dēla vārdi atgriež mīlestību un cerību. Tādēļ mani mīļie apustuļi, bērni mani, dzīvojiet mana Dēla vārdus! Mīliet viens otru, kā Viņš mīlēja jūs! Mīliet viens otru Viņa vārdā, Viņa piemiņai! Baznīca attīstās un aug, pateicoties tiem, kas klausās mana Dēla vārdos, pateicoties tiem, kas mīl, pateicoties tiem, kas cieš un pacieš klusējot un cerībā uz beidzamo pestīšanu. Tādēļ, mani mīļie bērni, lai mana Dēla vārdi un Viņa Mīlestība būtu jūsu dienas pirmā un pēdējā doma! Es pateicos!" 01/02/2016

Vēstījums 2016. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu visus jūs uz lūgšanu. Jūs nevarat dzīvot bez lūgšanas, jo lūgšana ir ķēde, kas jūs tuvina Dievam. Tādēļ, bērniņi, sirds pazemībā atgriezieties pie Dieva un Viņa baušļiem, lai no visas sirds jūs varētu teikt: Kā tas ir debesīs, lai ir arī uz zemes! Jūs, bērniņi, esat brīvi brīvībā izlemt par Dievu vai pret Viņu. Redziet, kur sātans vēlas jūs ievilkt grēkā un verdzībā. Tādēļ, bērniņi, atgriezieties pie manas Sirds, lai es varētu vest jūs pie mana Dēla Jēzus, kurš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/26/2016

Vēstījums 2016. gada 2. februārī "Mīļie bērni, es jūs esmu aicinājusi un es jūs atkal aicinu iepazīt manu Dēlu, iepazīt patiesību. Es esmu ar jums un es lūdzos, lai jums tas izdotos. Mani bērni, jums jālūdzas daudz, lai iegūtu arvien vairāk mīlestības un pacietības, lai saprastu, kā panest upuri un būt nabagiem garā. Caur Svēto Garu mans Dēls vienmēr ir pie jums. Viņa Baznīca ir dzimusi katrā sirdī, kas Viņu ir iepazinusi. Lūdzieties, lai jūs varētu manu Dēlu iepazīt, lūdzieties, lai jūsu dvēsele varētu būt vienota ar Viņu. Tā ir lūgšana, tā ir mīlestība, kas pievelk citus un dara jūs par maniem apustuļiem. Es skatos uz jums ar mīlestību, ar Mātes mīlestību. Es pazīstu jūs, es pazīstu jūsu sāpes un skumjas, jo es arī cietu klusumā. Mana ticība deva man mīlestību un cerību. Es atkārtoju: mana Dēla Augšāmcelšanās un mana Uzņemšana Debesīs ir cerība un mīlestība jums. Tādēļ, mani bērni, lūdzieties, lai saprastu patiesību, lai iegūtu stipru ticību, kas vedīs jūsu sirdi un kas pārveidos jūsu sāpes un ciešanas mīlestībā un cerībā! Es pateicos!" 02/02/2016

Vēstījums 2016. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es aicinu visus jūs uz atgriešanos. Bērniņi, jūs maz mīlat un lūdzaties vēl mazāk. Jūs esat pazuduši un nezināt, kāds ir jūsu mērķis. Ņemiet krustu, skatieties uz Jēzu un sekojiet Viņam! Viņš atdeva Sevi par jums līdz pat nāvei uz krusta, jo Viņš jūs mīl. Bērniņi, es jūs aicinu: atgriezieties pie lūgšanas ar sirdi, lai lūgšanā atrastu cerību un jēgu savai eksistencei! Es esmu ar jums un es lūdzos par jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/25/2016

Vēstījums 2016. gada 2. martā "Mīļie bērni, mana atnākšana pie jums ir Debesu Tēva dāvana jums! No Viņa mīlestības es nāku jums palīdzēt atrast ceļu uz patiesību, atrast ceļu pie mana Dēla. Es nāku apliecināt jums patiesību. Es vēlos jums atgādināt par mana Dēla vārdiem. Viņš izrunāja pestīšanas vārdus visai pasaulei, mīlestības vārdus ikvienam - tās mīlestības, kuru Viņš apliecināja ar Savu upuri. Bet šodien daudzi no maniem bērniem Viņu nepazīst, tie nevēlas Viņu iepazīt, ir vienaldzīgi. Viņu vienaldzības dēļ mana sirds sāpīgi cieš. Mans Dēls vienmēr ir bijis Tēvā. Dzimstot uz zemes, Viņš atnesa dievišķo, bet no manis ņēma cilvēcisko. Ar Viņu mūsu vidū nonāca Vārds. Ar viņu atnāca pasaules gaisma, kas iekļūst sirdīs, apgaismo tās un piepilda ar mīlestību un mierinājumu. Mani bērni, visi tie, kuri mīl manu Dēlu, var To redzēt, jo Viņa seja ir redzama dvēselēs, kuras pārpilnas ar mīlestību uz Viņu. Tādēļ mani bērni, mani apustuļi, uzklausiet mani! Atstājiet iedomību un patmīlību! Nedzīvojiet tikai tam, kas ir zemišķs un materiāls! Mīliet manu Dēlu un dariet tā, lai citi varētu redzēt Viņa seju jūsu mīlestībā uz Viņu! Es jums palīdzēšu Viņu iepazīt arvien vairāk. Es jums stāstīšu par Viņu. Pateicos jums!" 03/02/2016

Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2016. gada 18. martā "Mīļie bērni, ar mīlestības uz jums, mani bērni, pāri plūstošu Mātes sirdi, es vēlos jūs aicināt uz pilnīgu uzticēšanos Dievam Tēvam. Es vēlos, lai jūs iemācītos ar iekšēju skatienu un iekšēju dzirdi sekot Dieva gribai. Es vēlos, lai jūs iemācītos bezgala uzticēties Viņa žēlsirdībai un Viņa mīlestībai, kā es vienmēr esmu uzticējusies! Tādēļ, mani bērni, attīriet savas sirdis! Atbrīvojieties no visa, kas jūs saista tikai pie zemes lietām, un ļaujiet, lai tas, kas ir no Dieva, veido jūsu dzīvi caur lūgšanu un upuri, lai Dieva Valstība būtu jūsu sirdī, lai jūs sāktu dzīvot, vadoties no Dieva Tēva, lai vienmēr pūlētos iet ar manu Dēlu! Bet tā visa dēļ, mani bērni, jums jābūt nabagiem garā un pilniem ar mīlestību un žēlsirdību. Jums jābūt tīrām un vienkāršām sirdīm un vienmēr gataviem kalpot. Mani bērni, klausieties mani, es runāju jūsu pestīšanai! Es pateicos!" 03/18/2016

Vēstījums 2016. gada 25. martā "Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu mīlestību. Dievs man ir ļāvis jūs mīlēt un aiz mīlestības aicināt jūs uz atgriešanos. Jūs, bērniņi, esat vāji mīlestībā un vēl neesat aptvēruši, ka mans Dēls Jēzus aiz mīlestības atdeva Savu dzīvību, lai jūs izglābtu un dotu jums mūžīgo dzīvi. Tādēļ lūdzieties, bērniņi, lūdzieties, lai lūgšanā varētu aptvert Dieva mīlestību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/25/2016

Vēstījums 2016. gada 2. aprīlī "Mīļie bērni, lai jums nebūtu cietas, noslēgušās un baiļu pilnas sirdis! Atļaujiet manai Mātes mīlestībai tās apgaismot un piepildīt ar mīlestību un cerību, lai es kā Māte varētu atvieglot jūsu sāpes, jo es tās zinu, esmu tās pieredzējusi. Sāpes paaugstina un ir lielākā lūgšana. Mans Dēls īpašā veidā mīl tos, kuri cieš sāpes.Viņš mani sūtīja atvieglot jūsu sāpes un nest cerību. Uzticieties Viņam! Es zinu, ka jums ir grūti, jo jūs redzat arvien lielāku un lielāku tumsu ap sevi. Mani bērni, ir nepieciešams to salauzt ar lūgšanu un mīlestību. Tas, kurš lūdzas un mīl, nav nobijies, viņam ir cerība un žēlsirdīga mīlestība, viņš redz gaismu un redz manu Dēlu. Kā savus apustuļus es jūs aicinu turpināt mēģināt būt žēlsirdīgas mīlestības un cerības piemērs! Vienmēr no jauna lūdzieties par aizvien lielāku mīlestību, jo žēlsirdīgā mīlestība nes gaismu, kas sagrauj katru tumsu - tā nes manu Dēlu! Nebīstieties, jūs neesat vieni - es esmu ar jums! Es jūs ļoti lūdzu lūgties par saviem ganiem, lai katrā brīdī tiem būtu mīlestība, lai viņi varētu strādāt manam Dēlam ar mīlestību - caur Viņu un Viņa piemiņai. Es jums pateicos!" 04/02/2016

Vēstījums 2016. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Mana Bezvainīgā Sirds asiņo, kad es redzu jūs grēkā un grēcīgos ieradumos. Es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, lai jums klātos labi uz zemes! Dievs caur mani aicina jūs, lai jūsu sirdis būtu cerība un prieks visiem, kuri ir tālu. Lai mans aicinājums būtu kā balzāms jūsu dvēselei un sirdij, lai jūs varētu godināt Dievu Radītāju, kurš jūs mīl un aicina uz mūžību! Bērniņi, dzīve ir īsa, izmantojiet labi šo laiku un dariet to, ks ir labs! Padies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/25/2016

Vēstījums 2016. gada 2. maijā "Mīļie bērni, mana Mātes Sirds vēlas jūsu patiesu atgriešanos un stipru ticību, lai jūs varētu izplatīt mīlstību un mieru visiem, kuri ir ap jums. Bet, mani bērni, neaizmirstiet, ka ikviens no jums ir īpaša pasaule Debesu Tēva priekšā. Tādēļ atļaujiet Svētajam Garam nepārtraukti strādāt jūsos! Esiet mani garīgi tīrie bērni! Garīgumā ir skaistums. Viss, kas ir garīgs, ir dzīvs un ļoti skaists. Neaizmirstiet, ka Euharistijā, kura ir ticības sirds, mans Dēls ir vienmēr ar jums! Viņš nāk pie jums un lauž maizi kopā ar jums, jo, mani bērni, jūsu dēļ Viņš mira, augšāmcēlās un no jauna nāk. Šie mani vārdi jums ir pazīstami, jo tā ir patiesība, un patiesība nemainās. Tikai daudzi no maniem bērniem to ir aizmirsuši. Mani bērni, mani vārdi nav veci un nav jauni, tie ir mūžīgi! Tādēļ es aicinu jūs, savus bērnus, labi pazīt laika zīmes, salasīt salauztos krustus un būt atklāsmes apustuļiem! Pateicos Jums!" 05/02/2016

Vēstījums 2016. gada 2. jūnijā "Mīļie bērni, kā Baznīcas Māte, kā jūsu māte es smaidu, lūkojoties uz jums - kā jūs nākat pie manis, kā jūs pulcējaties ap mani, kā jūs mani meklējat. Mana atnākšana jūsu vidū ir zīme tam, cik ļoti Debesis jūs mīl. Tās norāda jums ceļu uz mūžīgo dzīvi, uz pestīšanu. Mani apustuļi, jūs, kuri cenšaties iegūt tīru sirdi un manu Dēlu tajā, esat uz laba ceļa. Jūs, kuri meklējat manu Dēlu, meklējat labu ceļu. Viņš atstāja daudz zīmes Savai mīlestībai. Viņš atstāja cerību. Ir viegli Viņu atrast, ja jūs esat gatavi upurim un ganadarīšanai, ja jums ir pacietība, žēlsirdība un mīlestība pret jūsu tuvākajiem. Daudzi no maniem bērniem neredz un nedzird, jo tie to negrib. Viņi nepieņem manus vārdus un manus darbus, lai gan caur mani mans Dēls aicina ikvienu. Viņa Gars apgaismo visus manus bērnus Debesu Tēva gaismā, Debesu un zemes vienībā, savstarpējā mīlestībā, jo mīlestība ierosina mīlestību un padara darbus svarīgākus par vārdiem. Tādēļ mani apustuļi, lūdzieties par savu Baznīcu, mīliet to un dariet mīlestības darbus! Nav svarīgi, cik nodota vai ievainota tā ir, bet tā nāk no Debesu Tēva. Lūdzieties par saviem ganiem, lai viņos varētu redzēt mana Dēla mīlestības lielumu! Es pateicos!" 06/02/2016

Vēstījums 2016. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Mana klātbūtne ir Dieva dāvana jums visiem un iedrošinājums atgriezties. Sātans ir stiprs un grib ievest jūsu sirdīs un domās nekārtību un nemieru. Tādēļ jūs, bērniņi, lūdzieties, lai Svētais Gars varētu vest jūs pa īsto prieka un miera ceļu. Es esmu ar jums un es aizbildinu jūs sava Dēla priekšā. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/25/2016

Vēstījums 2016. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Pateicieties kopā ar mani Dievam par dāvanu, ka esmu ar jums! Lūdzieties bērniņi un dzīvojiet pēc Dieva baušļiem, lai jums uz zemes būtu labi! Šodien, šinī žēlastības dienā es vēlos jums dot savu mātišķo miera un savas mīlestības svētību. Es aizbildinu jūs pie sava Dēla un aicinu būt neatlaidīgiem lūgšanā, lai es varu ar jums realizēt savus plānus. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/25/2016

Gadskārtējā parādīšanās Ivankai Vizionāre Ivanka Ivankoviča Eleza piedzīvoja savu gadskārtējo Dievmātes parādīšanos 2016. gada 25. jūnijā. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē 1985. gada 7. maijā Dievmāte Ivankai atklāja 10. noslēpumu un teica, ka viņai būs parādīšanās reizi gadā - Parādīšanās gadadienā. Tā notika arī šogad. Parādīšanās, kas ilga 4 minūtes, notika mājās pie Ivankas ģimenes. Vienīgi Ivankas ģimene bija klāt parādīšanās laikā. Pēc parādīšanās Ivanka sacīja: Dievmāte deva sekojošu vēstījumu: "Bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!" Dievmāte bija priecīga un svētīja mūs visus ar savu Mātišķo svētību.

Vēstījums 2016. gada 2. jūlijā "Mīļie bērni, manai patiesai, dzīvai klātbūtnei jūsu vidū vajadzētu darīt jūs laimīgus, jo tā ir mana Dēla liela mīlestība. Viņš sūta mani starp jums, lai ar mātišķu mīlestību es varētu garantēt jums drošību; lai jūs saprastu, ka sāpes un prieks, ciešanas un mīla, liek jūsu dvēselei dzīvot intensīvāk; lai es varētu atkal jūs aicināt cildināt Jēzus Sirdi, ticības sirdi, Euharistiju. No dienas dienā, cauri gadsimtiem mans Dēls dzīvs atgriežas jūsu vidū - viņš atgriežas pie jums, lai gan nekad nav jūs atstājis. Kad viens no jums, mani bērni, atgriežas pie Viņa, mana Mātes sirds no prieka dejo. Tādēļ, mani bērni, atgriezieties pie Euharistijas, mana Dēla! Ceļš pie mana Dēla ir grūts, pilns atteikšanos, bet beigās vienmēr ir gaisma. Es saprotu jūsu sāpes un ciešanas, un ar mātišķu mīlestību es noslauku jūsu asaras. Uzticieties manam Dēlam, jo Viņš jums izdarīs, ko jūs nemaz nemākat Viņam paprasīt. Jums, mani bērni, jābūt norūpējušamies tikai par savu dvēseli, jo tā ir vienīgā uz zemes, kas pieder jums. Jūs to aiznesīsiet - netīru vai tīru sava Debesu Tēva priekšā. Atcerieties, ticība, mīlot manu Dēlu, vienmēr tiks atmaksāta. Es ļoti lūdzu jūs īpašā veidā lūgties par tiem, kurus mans Dēls ir aicinājis dzīvot saskaņā ar Viņu un mīlēt savu draudzi! Es pateicos!" 07/02/2016

Vēstījums 2016. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Es raugos uz jums un redzu jūs zaudējušus, un jums nav lūgšana un prieks sirdī. Atgriezieties pie lūgšanas, bērniņi, un lieciet Dievu nevis cilvēku pirmajā vietā! Nepazaudējiet cerību, ko es jums nesu! Bērniņi, lai šinī laikā jūs katru dienu arvien vairāk meklētu Dievu jūsu sirds klusumā, un lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, iekams jums lūgšana nekļūst par prieku! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/25/2016

Vēstījums 2016. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Šodien es vēlos ar jums dalīties Debesu priekā. Jūs, bērniņi, atveriet savas sirds durvis, lai cerība, miers un mīlestība, ko vienīgi Dievs dod, varētu augt jūsu sirdī! Bērniņi, jūs esat pārāk pieķērušies zemei un zemes lietām, tādēļ sātans jūs šūpo līdzīgi kā vējš šūpo jūras viļņus. Tādēļ, lai jūsu dzīves enkurķēdes būtu lūgšana ar sirdi un mana Dēla Jēzus adorācija. Atdodiet Viņam savu nākotni, lai Viņā jūs būtu citiem prieks un piemērs ar savām dzīvēm. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!"

Vēstījums 2016. gada 2. septembrī "Mīļie bērni, saskaņā ar mana Dēla gribu un manu mātišķo mīlestību es nāku pie jums, mani bērni, bet īpaši pie tiem, kuri vēl nav iepazinuši mana Dēla mīlestību. Es nāku pie jums, kuri domā par mani un kuri ielūdz mani. Jums es dodu savu Mātes mīlestību un nesu sava Dēla svētību! Vai jums ir tīras un atvērtas sirdis un vai jūs redzat dāvanas, manas klātbūtnes un mīlestības zīmes? Mani bērni, lai jūs savas zemes dzīves laikā vadītos no mana piemēra! Mana dzīve bija sāpes, klusēšana un neizmērojama mīlestība un uzticēšanās Debesu Tēvam. Nekas nav nejauši: ne sāpes, ne prieks, ne ciešanas, ne mīlestība. Tās visas ir žēlastības, ko mans Dēls uztic jums un kas jūs vada uz mūžīgo dzīvi. No jums mans Dēls prasa mīlestību un lūgšanu Viņā. Kā Māte es jūs pamācīšu: mīlēt un lūgties Viņā nozīmē lūgties jūsu dvēseles klusumā un nevis tikai atkārtot lūgšanas vārdus ar lūpām. Tas ir arī katrs mazākais skaistais žests, kas izdarīts mana Dēla vārdā - tā ir pacietība, žēlsirdība, sāpju pieņemšana un upuris, kas veikts citu labā. Mani bērni, mans Dēls skatās uz jums. Lūdzieties, lai jūs arī varētu redzēt Viņa Seju, un lai tā jums varētu tikt atklāta! Mani bērni, es jums atklāju vienīgo un īsto patiesību. Lūdzieties, lai jūs to varētu saprast un būtu spējīgi izplatīt mīlestību un cerību, lai jūs varētu būt manas mīlestības apustuļi! Īpašā veidā mana Mātes sirds mīl dvēseļu ganus. Lūdzieties par viņu svētītajām rokām! Es pateicos!" 09/02/2016

Vēstījums 2016. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs uz lūgšanu. Lai lūgšana jums būtu dzīve! Vienīgi šādi jūsu sirds piepildīsies ar mieru un prieku. Dievs būs jums blakus, un jūs jutīsiet Viņu savā sirdī kā draugu. Jūs runāsit ar Viņu kā ar kādu, ko pazīstat un, bērniņi, jūs jutīsiet vajadzību liecināt, jo Jēzus būs jūsu sirdī, un jūs - vienoti ar Viņu. Es esmu ar jums un mīlu jūs visus ar savu Mātes mīlestību. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/25/2016

Vēstījums 2016. gada 2. oktobrī "Mīļie bērni, Svētais Gars, saskaņā ar Debesu Tēvu, darīja mani par Māti, par Jēzus māti, un ar to pašu arī par jūsu Māti. Tādēļ es nāku uzklausīt jūs, lai es varētu atvērt savas Mātes rokas pret jums, dot jums manu sirdi un aicināt jūs palikt ar mani, jo no krusta augstienes mans Dēls uzticēja jūs man. Diemžēl daudzi no maniem bērniem neiepazina mana Dēla mīlestību, daudzi nav gribējuši Viņu iepazīt. Ak, mani bērni, cik daudz ļauna ir izdarījuši tie, kuriem vajag redzēt vai interpretēt, lai noticētu! Tādēļ jūs, mani bērni, mani apustuļi, savu siržu klusumā klausieties mana Dēla balsī, lai tādā veidā jūsu sirds varētu būt Viņa mājas, lai tā nebūtu tumša un bēdīga, bet lai tā būtu izgaismota ar mana Dēla gaismu! Meklējiet cerību ar ticību, jo ticība ir dvēseles dzīvība! No jauna jūs aicinu: lūdzieties! Lūdzieties, lai izdzīvotu ticību pazemībā, garīgā mierā un apgaismotībā. Mani bērni, nedzenieties visu saprast uzreiz - arī es visu nesapratu uzreiz -, bet es mīlēju un ticēju dievišķajiem vārdiem, ko runāja mans Dēls, Viņš, Kurš bija pirmā gaisma un atpestīšanas sākums. Manas mīlestības apustuļi, jūs, kas lūdzaties, uzupurējaties, mīlat un netiesājat, - jūs ejiet un izplatiet patiesību, mana Dēla vārdus, Evaņģeliju, jo jūs esat dzīvs Evaņģelijs, jūs esat mana Dēla gaismas stari! Mans Dēls un es būsim ar jums, jūs iedrošināsim un pārbaudīsim. Mani bērni, vienmēr lūdziet svētību no tiem un tikai no tiem, kuru rokas ir svētījis mans Dēls - no jūsu ganiem! Es pateicos!" 10/02/2016

Vēstījums 2016. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu: lūdzieties par mieru! Atstājiet patmīlu un dzīvojiet pēc Vēstījumiem, ko es jums dodu! Bez tiem jūs neizmainīsiet savu dzīvi. Dzīvojot lūgšanu dzīvi, jūs iegūsiet mieru. Dzīvojot ar mieru, jūs jutīsiet vajadzību liecināt, jo būsiet atklājuši Dievu, kurš tagad jums liekas tālu. Tādēļ bērniņi lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un atļaujiet Dievam ienākt jūsu sirdīs! Atgriezieties pie gavēņa un grēksūdzes, lai uzvarētu ļauno jūsos un ap jums! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/25/2016

Vēstījums 2016. gada 2. novembrī "Mīļie bērni! Atnākt pie jums un darīt sevi jums pazīstamu ir liels prieks manai Mātes sirdij. Tā ir mana Dēla dāvana jums un citiem, kuri nāk. Kā Māte es jūs aicinu: mīliet manu Dēlu vairāk par visu! Lai jūs Viņu mīlētu ar visu savu sirdi, jums Viņu jāiepazīst. Jūs Viņu iepazīsiet caur lūgšanu. Lūdzieties ar sirdi un jūtām. Lūgties nozīmē domāt par Viņa mīlestību un upuri. Lūgties nozīmē mīlēt, dot, ciest un piedāvāt. Es aicinu jūs, mani bērni, būt lūgšanas un mīlestības apustuļiem. Mani bērni, šis ir nomoda laiks! Šinī nomodā es aicinu jūs uz lūgšanu, mīlestību un uzticēšanos. Kad mans Dēls ieskatīsies jūsu sirdīs, mana Mātes sirds gribētu, lai Viņš tur ierauga beznosacījuma uzticēšanos un mīlestību! Manu apustuļu apvienotā mīlestība dzīvos, uzvarēs un atmaskos ļaunumu. Mani bērni, es biju Dieva-cilvēka kausiņš, es biju Dieva instruments. Tādēļ es aicinu jūs, savus apustuļus, būt mana Dēla Jēzus īstas un tīras mīlestības kausiņiem. Aicinu jūs būt instrumentiem, ar kā palīdzību visi tie, kuri nepazīst Dieva mīlestību, kuri nekad nav mīlējuši, varētu pārdomāt, pieņemt un tapt pestīti! Paldies, mani bērni!" 11/02/2016

Vēstījums 2016. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu atgriezties pie lūgšanas. Šinī žēlastības laikā Dievs ir atļāvis man vadīt jūs uz svētumu un uz vienkāršu dzīvi, lai jūs mazās lietās atklātu Dievu Radītāju, lai jūs Viņā iemīlētos un lai jūsu dzīve būtu pateicība Visaugstajam par visu, ko Viņš jums dod. Bērniņi, lai jūsu dzīve mīlestībā būtu dāvana citiem, un Dievs jūs svētīs, bet jūs lieciniet bez savtīgas intereses, aiz mīlestības pret Dievu! Es esmu ar jums un es aizbildinu par jums visiem sava Dēla priekšā! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/25/2-16

Vēstījums 2016. gada 2. decembrī "Mana Mātes sirds raud, skatoties, ko mani bērni dara. Grēki pavairojas, dvēseles tīrība kļūst arvien mazāk nozīmīga, mans Dēls tiek aizmirsts - arvien mazāk godināts, bet manus bērnus vajā. Tādēļ jūs, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, ar dvēseli un sirdi piesauciet mana Dēla Vārdu! Viņam būs gaismas vārdi jums. Viņš jums atklājas, Viņš lauž maizi kopā ar jums un dod jums mīlestības vārdus, lai jūs tos varētu pārvērst želsirdības darbībās un tā būt patiesības liecinieki. Tādēļ, mani bērni, nebaidieties! Atļaujiet manam Dēlam būt jūsos! Viņš caur jums kalpos ievainotajiem un atgriezīs pazudušās dvēseles. Tādēļ, mani bērni, atgriezieties pie Rožukroņa lūgšanas! Lūdzieties to ar labestības, uzupurēšanās un žēlsirdības jūtām! Lūdzieties ne tikai ar vārdiem, bet arī ar žēlsirdības darbiem! Lūdzieties ar mīlestību uz visiem cilvēkiem! Mans Dēls ar Savu upuri cildināja mīlestību. Tādēļ dzīvojiet ar Viņu, lai jums būtu spēks un cerība, lai jums būtu mīlestība, kas ir dzīvība, un kas ved uz mūžīgo dzīvi! Dieva mīlestības dēļ es arī esmu ar jums, un es jūs vadīšu ar mātišķu mīlestību. Es pateicos!" Mirjana sacīja, ka Dievmāte bijusi ļoti bēdīga. 12/02/2016

Vēstījums 2016. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Ar lielu prieku es šodien jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš jums dod Savu mieru. Atveriet savas sirdis, bērniņi, un esiet priecīgi, ka jūs to varat saņemt! Debesis ir ar jums un cīnās par mieru jūsu sirdīs, ģimenēs un pasaulē, un jūs, bērniņi, palīdziet ar savām lūgšanām, lai tā varētu būt! Es jūs svētīju ar savu Dēlu Jēzu un aicinu nezaudēt cerību, un lai jūsu uzmanība un sirds vienmēr būtu vērsta uz Debesīm un mūžību! Šādi jūs būsiet atvērti Dievam un Viņa plāniem. Paldies, ka atsaucaties manam aicinājumam!" 12/25/2016


Gadskārtējā parādīšanās un vēstījums Jēkabam Kolo 2016. gada 25. decembrī

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Jēkabam Kolo 1998. gada 12. septembrī Dievmāte teica, ka viņam turpmāk būs viena parādīšanās gadā - katru 25. decembri, Ziemassvētku dienā. Tā tas bija arī šinī gadā. Parādīšanās sākās 14:20 un turpinājās 10 minūtes. Pēc tam Jēkabs nodeva vēstījumu:

"Mīļie bērni! Šodien, šinī žēlastību dienā, es īpašā veidā aicinu jūs lūgties par mieru. Bērni, es šeit atnācu kā Miera Karaliene, un tik daudz reizes es esmu jūs aicinājusi lūgties par mieru! Bet bērni, jūsu sirdis ir nemierīgas! Grēks kavē jums atvērties pilnīgi žēlastībai un mieram, ko Dievs jums vēlas dot. Dzīvot mierā, mani bērni, vispirms nozīmē, ka jūsu sirdīs ir miers, un pilnībā pakļauties Dievam un Viņa gribai. Nemeklējiet mieru un prieku šīs pasaules lietās, jo tās visas ir pārejošas! Ilgojieties pēc īstas žēlsirdības un miera, kas nāk vienīgi no Dieva, un tikai tā jūsu sirdis būs piepildītas ar īstu prieku, un tikai tā jūs varēsit kļūt miera liecinieki šinī nemiera pilnajā pasaulē. Es esmu jūsu Māte un es aizbildinu sava Dēla priekšā par katru no jums. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/25/2016


Last Modified 02/03/2017