Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2015 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 2, 2015 "Hinigugma ko na mga anak, a-anhi ako ha iyo silbi nanay na gusto maka-bulig para mahibaro-an niyo an katinu-oran. Hadton na-bubuhi pa ako sugad hiton iyo kinabuhi ha kalibutan, may-ada ako pag-hibaro han katinu-oran, ngan tungod la hi-ne, usa ka parte han Langit ha kalibutan. Amo nga gusto ko an kapareho hi-ne para ha iyo, mga anak. Gusto han Langit-non na Amay iton puro na mga kasing-kasing puno hin pag-hibaro han katinu-oran. Gusto Niya na higugma-on niyo an ngatanan na makaka-sugat niyo, tungod kay hinihigugma ko liwat an Anak ko dida ha iyo ngatanan. Amo i-ne iton pag-titikang pag-hibaro han katinu-oran. Damo nga di-re tinu-od iton guin e-enganyo ihatag ha iyo. Malalabwan niyo i-ne dara an kasing-kasing na guin limpio pa-agui ha pag pu-asa, pag- ampo, pag-penetensya ngan han Ebanghelyo. Amo gud la i-ne i-ton katinu-oran ngan amo i-ne iton katinu-oran na guin bilin han Anak ko ha iyo. Di-re niyo i-ne kinahanglan eksaminon pa hin duro. An guin a-aro ha iyo, na akon liwat guin himo, amo iton pag-hihigugma ngan pag-hahatag. Mga anak, kon kamo nag-hihigugma, iton iyo kasing-kasing mahihimo nga puy-anan ko ngan han akon Anak, ngan an mga pulong han Anak ko amo iton mag-dadara hin hayag ha kinabuhi niyo. Mga anak, pa-hihimulsan ko ngan hihimo-on ko kamo na apostoles hin pag-higugma, para mag-bulig ha ngatanan na anak ko na mahibaro hira han katinu-oran. Mga anak, permi ako nag a-ampo para han Simbahan han akon Anak, ngan guin hahangyo ko liwat i-ne ha iyo. Mag-ampo na iton iyo mga magbarantay (mga pa’de) makanhi unta para mag-hayag dara an pag-higugma han akon Anak. Salamat ha iyo." 01/02/2015

Tugon ha petsa Enero 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo: ika-buhi iton iyo bokasyun han pag-ampo. Yana, sugad hin waray pa mahitabo, gusto ni Satanas tilukon an tawo ngan an iya kalag pa-agui hiton nakaka-tapun niya nga hangin ka-masinahon ngan ka-gubot. Dida sulod hiton damo nga kasing-kasing, waray kalipay tungod kay waray an Diyos o pag-ampo. An ka-masinahon ngan an guerra nag-dadamo adlaw-adlaw. Tinatawag ko kamo, mga anak, ha ma-gana nga pag-otro pag-lakat ha dalan pagka-santohanon ngan pag-higugma; tungod kay amo i-ne an rason hiton akon pag-kakanhi ha iyo. Mag-binuligay kita ngatanan na magma higugma-on ngan mapasaylo-on kita para hadton ngatanan na ma-aram ngan gusto la mag-higugma pa-agui hiton gugma han tawo ngan di-re sugad hiton waray sukol na pag-higugma han Diyos, nga di-in kamo guin tatawag ngadto, han Diyos. Mga anak, hina-ut unta nga an pagla-um ha mas ma uro-upay nga kabobowason permi a-ada ha kasing-kasing niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/25/2015

Tugon ha petsa Pebrero 02, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! A-anhi ako, a-anhi ako ka-upod niyo. Guin tatan-aw ko kamo, naka-tawa ako ha iyo ngan hini-higugma ko kamo sugad han nahi-himo hiton usa nga nanay. Pa-agui han Espiritu Santo na kuma-kanhi pa-agui han akon ka-puri, naki-kita ko iton iyo mga kasing-kasing ngan guin ha-halad ko ito ha Anak ko. Ma-iha na nga akon kamo guin ha-hagad na akon mga apostoles, na mag-ampo para hadton mga waray pa maka-hibaro han pag-higugma han Diyos. Guin a-aro ko iton pag a-ampo dara hin pag-higugma, pag a-ampo nga nag-hihimo hin mga trabaho ngan mga sakripisyo. Ayaw saya-ngi iton oras kahuhuna-huna kon kamo angay ba na akon mga apostoles. An Langit-non na Amay an mag-huhusga han ngatanan; ngan kamo, higugma-a niyo Hiya ngan pamati ha Iya. Ma-aram ako nga i-ne ngatanan nakaka-lipong ha iyo, bisan mismo i-nen akon pag-kakanhi ha iyo, pero karawta i-ne upod an kalipay ngan mag-ampo na unta ma-intendihan niyo na kamo angay mag-trabaho para ha Langit. An akon pag-higugma a-ada ha iyo. Mag-ampo kamo na an akon pag-higugma magda-ug unta dida hiton ngatanan na mga kasing-kasing, tungod kay amo i-ne iton gugma nga nag-papasaylo, nag-hahatag, ngan waray gud pag-hunong. Salamat ha iyo." 02/02/2015

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin grasya tinatawag ko kamo ngatanan: damo-a iton iyo pag a-ampo ngan guti-aya iton iyo pag-yayakan. Ha pag-ampo bil-nga iton kabobot-on han Diyos ngan ika-buhi ito basi hadton mga sugo han Diyos nga di-in tinatawag kamo ngadto. Upod ako niyo ngan nag a-ampo upod ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/25/2015

Tugon ha petsa Marso 02, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Kamo an akon kusog. Kamo, na mga apostoles ko, na upod an iyo gugma, kamapa-inobsanon ngan hilum ha pag-ampo nag-hahatag hin posibilidad na an usa ka tawo puede mahibaro han akon Anak. Nabubuhi kamo didi ha akon. Dara-dara niyo ako ha kasing-kasing niyo. Ma-aram kamo na may-ada kamo nanay nga nag-hihigugma ha iyo ngan nakanhi para mag-dara hin gugma. Tinatan-aw ko kamo dida han Langit-non na Amay – iton iyo mga guin huhuna-huna, iton iyo mga mahapdos, iton iyo mga guin a-antos – guin hahalad ko ngatanan ha Anak ko. Ayaw kamo ka-hadlok ngan ayaw ka waray pagla-um, tungod kay an akon Anak namamati han Iya nanay. Tikang han ka-tawo Niya nag-hihigugma Hiya ngan gusto ko na an ngatanan na anak ko mahibaro hi-ne nga gugma. Gusto ko an ngatanan nga nag-baya ha Iya tungod han hapdos ngan waray pagsinabutay na bumalik unta ha Iya ngan adton mga waray pa gud maka-hibaro ha Iya, mahibaro na unta ha Iya. Amo i-ne nga a-anhi kamo, mga apostoles ko, ngan ako, silbi nanay niyo, ka-upod niyo. Mag-ampo para hin madig-on na pag-sasarig, tungod kay an gugma ngan kalo-oy nag-titikang ha madig-on na pag-sarig. Pa-agui han gugma ngan kalo-oy mabubuligan niyo adton ngatanan nga di-re ma-aram na guin pipili nira an kasiruman imbes na an kahayag. Ig-ampo an iyo mga mag-barantay (mga pa’de) tungod kay hira amo an kusog han Simbahan Iglesya na guin bilin ha iyo han akon Anak. Pa-agui ha Anak ko, hira amo an mga taga-bantay hadton mga kalag. Salamat ha iyo." 03/02/2015

Tugon ha petsa Marso 18, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Upod an bug-os nga kasing-kasing ina-aro ko ha iyo, hinahangyo ko ha iyo mga anak: limpiyoha iton iyo mga kasing-kasing ha sala ngan i-halad ito ha Diyos ngan ha kinabuhi nga waray katapusan. Nag-hahangyo ako ha iyo: mag-bantay ngan mag-abre kamo ha katinu-oran. Ayaw tugoti an tanan kalibutan-on na mag-paharayo ha iyo ha tinu-od pag-kilala ha ka-kontento upod an Anak ko. Guin u-unahan ko kamo ha tu-od nga dalan han kahibaro-an, tungod kay dida la ha tinu-od na kahibaro-an kamo mahihibaro han tinu-od na kalinaw ngan han tinu-od na kaupayan. Ayaw saya-ngi an oras ha pag a-aro hin senyas tikang ha Langit-non na Amay, tungod kay guin tagan na kamo Niya han pinaka-dako nga senyas, na amo an Anak ko. Sanglit, mga anak, mag-ampo para dad-on kamo han Espiritu Santo ngadto han katinu-oran, para buligan kamo mahibaro hito, ngan pa-agui hiton ka-hibaro hiton katinu-oran mahi-usa kamo ha Langit-non na Amay ngan han Anak ko. Amo i-ne nga pag-kilala iton nag-hahatag kalipay ha kalibutan ngan nag a-abre hiton porta han waray katapusan na kinabuhi ngan han gugma na waray katapusan. Salamat ha iyo." 03/18/2015

Tugon ha petsa Marso 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, guin tutugotan ako han Kahitas-on na maka-upod ha iyo ngan ma-tugwayan kamo ha dalan pagbag-o hin kinabuhi ha pagka-Diyos-non. Damo nga kasing-kasing an nag-sara hin kalugaringon ha grasya ngan mga bungol na ha tawag ko. Kamo, mga anak, mag-ampo ngan makig-away kontra han tentasyun ngan ha tanan nga plano hin kada-utan na guin hahatag han demonyo ha iyo pa-agui hiton pagka-moderno kono. Magma-kusog dida ha pag a-ampo ngan dara an krus ha mga kamot niyo, mag-ampo nga di-re kamo magamit ngan ma-perdi han kada-utan. Upod ako niyo ngan guin a-ampo ko kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/25/2015

Tugon ha petsa Abril 2, 2015 "Hinigugma ko na mga anak, guin pili ko kamo, mga apostoles ko, tungod kay kamo ngatanan may dara-dara na mahusay nga butang ha sulod niyo. Puede kamo maka-bulig ha akon para an pag-higugma, na ikina-matay ngan ikina-banhaw han akon Anak, magda-ug hin otro. Sanglit, tinatawag ko kamo, mga apostoles ko, na mag-probar pangita hin ka-upayan dida hiton kada hinimo han Diyos, dida hiton ngatanan na anak ko, ngan mag-probar kamo mag-intende ha ira. Mga anak, mag-burogto kamo ngatanan pa-agui han pareho nga Espiritu Santo. Kamo, nga puno hin pag-higugma ha Anak ko, makaka-yakan bahin hiton iyo nahihibaro-an ngadto han ngatanan nga waray pa maka-hibaro hi-ne nga pag-higugma. Nahibaro-an na niyo an pag-higugma han akon Anak, na-iintendihan na niyo an Iya Pagka-Banhaw, dara-dara an kalipay tumatan-aw kamo ngadto ha Iya. An akon kinag-anak na gusto, amo na adton ngatanan na anak ko mahi-usa ha pag-hihigugma kan Hesus. Sanglit, tinatawag ko kamo, mga apostoles ko, na malipayon ika-buhi iton Eukaristiya, tungod kay dida ha Eukaristiya guin hahatag hin otro han Anak ko ha iyo iton Iya Kalugaringon, ngan, ha ehemplo Niya, guin papakita iton pag-hihigugma ngan pag-sasakripisyo ngadto han ka-harani. Salamat ha iyo." 04/02/2015

Tugon ha petsa Abril 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! A-anhi ako upod niyo liwat yana nga adlaw para dad-on kamo ha pagka-salba. Di-re ma-hihilum iton iyo kalag tungod kay mahinay ngan go-ol na iton iyo espiritu ha mga butang kalibutan-on. Kamo, mga anak, mag-ampo ha Espiritu Santo na unta bag-ohon Niya kamo ngan pun-on kamo hiton Iya kusog hin pag-sarig ngan pagla-um, para magmadig-on kamo dida hi-nen guerra kontra han kada-utan. Upod ako niyo ngan guin hahangyo ko kamo atbang ha Anak ko na hi Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/25/2015

Tugon ha petsa Mayo 2, 2015 "Hinigugma ko na mga anak, abrehi iton iyo mga kasing-kasing ngan pamati hiton ka-dako han pag-higugma ko ha iyo ngan ha ka-dako hiton kagustohan ko na higugma-on niyo an akon Anak. Gusto ko na mas mahibaro-an pa niyo Hiya, tungod kay imposib-le na maka-hibaro kamo ha Iya nga di-re niyo hihigugma-on Hiya – tungod kay Hiya amo an gugma. Kilala ko kamo, mga anak. Batid ko iton hapdi ngan kakuri-an niyo tungod kay guin agui-an ko ito. Upod ako ha pag-tawa niyo dida hiton iyo kalipay ngan ha pagtu-ok niyo dida hiton iyo kahapdos. Di-re ko gud kamo babaya-an. Permi ako mag-yayakan ha iyo upod an kinag-anak na kahumokan. Ngan ako, silbi nanay, kinahanglan ko iton iyo abre na mga kasing-kasing para maka-sabog hiton pag-higugma han Anak ko dara an kama-aram ngan kasim-ple. Kinahanglan ko na kamo abre ngan sensitibo ha mga ma-upay ngan ha mga kalo-oy. Kinahanglan ko na kamo mahi-usa ha Anak ko, tungod kay gusto ko na magmalipayon kamo ngan mabuligan niyo ako para mag-dara hin kalipay ha tanan na anak ko. Mga apostoles ko, kinahanglan ipakita niyo ha ngatanan iton katinu-oran han Diyos, para i-nen akon kasing-kasing, nga nag-antos na ngan sigue pa iton pag a-antos yana nga adlaw dara han damo nga hapdos, magda-ug dida ha pag-higugma. Mag-ampo kamo para ha pagka-santohanon hiton iyo mga mag-barantay (mga pa’de), para ha ngaran han Diyos, maka-himo hira hin mga milagro, tungod kay iton pagka-santohanon nag-hihimo hin mga milagro. Salamat ha iyo." 05/02/2015

Tugon ha petsa Mayo 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, a-anhi ako upod niyo ngan, dara an pag-higugma, tinatawag ko kamo ngatanan na: mag-ampo ngan magtu-o ha poder han pag-ampo. Abre-hi iton iyo mga kasing-kasing, mga anak, para pun-on kamo unta han Diyos hiton Iya pag-higugma ngan kamo maka-hatag hin kalipay para hadton mga iba. An iyo pag-testigo ku-kusog ngan an ngatanan hini-himo niyo ma u-upod ha pagka higugma-on han Diyos. Upod ako niyo, ngan guin a-ampo ko kamo ngan an pagbabag-o niyo hin kinabuhi ha pagka Diyos-non, tubtub ngada hiton pag-butang niyo han Diyos ha pinaka-una nga puesto. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/25/2015

Tugon ha petsa Hunyo 2, 2015 "Hinigugma ko na mga anak, gusto ko mag-trabaho pa-agui ha iyo, mga anak, akon apostoles, para dida han katapusan, ma-tirok ko unta an ngatanan na anak ko didto nga di-in guin andam an ngatanan para han iyo kalipay. Nag a-ampo ako para ha iyo na, pa-agui hiton iyo mga trabaho, maka pabag-o kamo ha mga iba, tungod kay umabot na an panahon para hadton buruhaton katinu-oran, para ha Anak ko. An akon pag-higugma amo iton mag-tratrabaho ha sulod niyo - pahihimulson ko kamo. Mag-sarig ha akon, tungod kay an ngatanan na gusto ko, ginusto ko para han iyo kaupayan, an waray katapusan na kaupayan na hinimo han Langit-non na Amay. Kamo, mga anak, akon apostoles, nabu-buhi ha kalibutan-on na kinabuhi upod adton mga anak ko nga waray pa maka-hibaro hiton pag-higugma han akon Anak, adton mga di-re na-tawag ha akon nga 'nanay' - pero ayaw ka-hadlok pag-testigo han Katinu-oran. Kon di-re kamo na-hadlok ngan ma-isog kamo na mag-tetestigo, an katinu-oran milagroso na magdada-ug, pero, hinumduma na, an kadig-on a-ada hiton pag-higugma. Mga anak, an pag-higugma amo iton pag-babasol, pag-papasaylo, pag a-ampo, pag-sasakripisyo ngan pagkamalo-oy. Kon maka-hibaro na kamo mag-higugma, pa-agui hiton iyo mga trabaho, mababag-o niyo adton iba ngadto ha pagka Diyos-non, mapapa-gana niyo an ka-hayag han akon Anak para lumahos sulod han mga kalag. Salamat ha iyo. Ig-ampo iton iyo mga mag-barantay (mga pa'de). Hira guin angkon han akon Anak. Hiya an tumawag ha ira. Mag-ampo na hira permi unta may-ada kusog ngan ma-isog na mag-sisilaw dara hiton ka-hayag han akon Anak." 06/02/2015

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, guin tatagan ako han Pinaka Hitas-on hin grasya para makapag-higugma ha iyo ngan para tawgon kamo ha pagbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Mga anak, hina-ut unta na an Diyos mahimo nga kabowason niyo imbes na guerra ngan iton ka-waray kalinaw; di-re iton ka masulob-on kundi kinahanglan an kalipay ngan kalinaw mag-tikang pag-hadi dida hiton kasing-kasing han kada tawo – pero kon waray an Diyos, di-re gud kamo makaka-biling hin kalinaw. Sanglit, mga anak, balik kamo ha Diyos ngan ha pag-ampo para iton iyo kasing-kasing kumanta unta dara hin kalipay. Upod ako niyo ngan hini-higugma ko kamo hin waray sukol na pag-hihigugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/25/2015

Tugon ha petsa Hulyo 2, 2015 "Hinigugma ko na mga anak, tinatawag ko kamo na ipa-sabog an pag-sasarig ha Anak ko – iton iyo pag-sasarig. Kamo, mga anak, nga na suga-an han Espiritu Santo, akon mga apostoles, ipa-abot ito ngadto ha iba – ha mga di-re natu-o, ha mga di-re ma-aram, ha mga di-re gusto makahibaro – pero, para mahimo ito, kinahanglan mag-ampo kamo hin duro para hiton regalo han pag-higugma, tungod kay an pag-higugma amo an marka han tinu-od na pag-sarig – ngan kamo mahihimo nga apostoles han akon pag-higugma. Iton pag-higugma permi guin o-otro an kahapdos ngan kalipay ha Eukaristiya, guin o-otro an kahapdos han Pasyon han Anak ko, nga di-in pinakita Niya an bo-ot sidngon hiton waray sukol na pag-hihigugma; ino-otro an kalipay dara han pag-bilin han Iya lawas ngan dugo para ipaka-on ha iyo an Iya kalugaringon – ngan, dida hi-ne nga pa-agui, mahi-usa ha iyo. Ha katatan-aw ko ha iyo dara an mahumok na pamati, nababalati-an ko iton waray sukol na pag-higugma nga nagpapa-kusog hiton gusto ko na madara ko kamo ha madig-on na pag-sarig. An madig-on na pag-sarig maghahatag ha iyo hin kalipay din-he ha kalibutan ngan ha pakig-kita ha Anak ko didto han katapusan. Amo i-ne an gusto Niya. Sanglit, ika-buhi Hiya, ika-buhi an pag-higugma, ika-buhi iton suga na mag-hahayag permi ha iyo dida hiton Eukaristiya. Nag-hahangyo ako ha iyo na mas mag-ampo pa kamo para hiton iyo mga mag-barantay (mga pa’de), para mas higugma-on niyo hira tungod kay guin hatag hira han Anak ko ha iyo para paka-onon kamo han Iya lawas ngan tudru-an kamo mag-higugma. Sanglit, higugma-a liwat niyo hira. Pero, mga anak, hinumduma na an pag a-antos ngan pag-hahatag amo iton bo-ot sidngon han pag-hihigugma, ngan bisan san-o man, ayaw gud pag-husga. Salamat ha iyo." 07/02/2015

Tugon ha petsa Hulyo 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Upod an kalipay a-anhi liwat ako ha iyo yana nga adlaw ngan tinatawag ko kamo ngatanan, mga anak, na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo para ma-intendihan iton pag-hihigugma ko para ha iyo. An akon pag-higugma mas-makusog pa ha kada-utan, mga anak, sanglit humarani pa kamo ha Diyos para mabalati-an iton akon kalipay ha Diyos. Kon waray Diyos, mga anak, waray kamo kabubuwason, waray kamo pagla-um o pagka-salba; sanglit baya-i iton kada-utan ngan pili-a iton kama-upay. Upod ako niyo ngan, upod ha iyo, naghahangyo ako atbang ha Diyos para hiton ngatanan na kinahanglanon niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/25/2015

Tugon ha petsa Agosto 2, 2015 "Hinigugma ko na mga anak, ako, sugad hin usa nga nanay na hini-higugma an iya mga anak, nakikita ko kon ano kakuri hiton panahon di-in kamo nabubuhi. Nakikita ko an iyo kakuri-an, pero kinahanglan mahibaro-an niyo nga di-re kamo nag-uusa la. An akon Anak ka-upod niyo. A-ada Hiya ha ngatanan na lugar. Di-re Hiya nakikit-an, pero makikita niyo Hiya kon ika-bubuhi niyo Hiya. Hiya an suga nga nag-hahayag hiton iyo kalag ngan nag-hahatag ha iyo hin kalinaw. Hiya an Simbahan na kinahanglan niyo higugma-on ngan permi ig-aampo ngan ipag-aaway - di-re la pa-agui ha mga pulong kundi pa-agui ha mga himo-on pan-higugma. Mga anak, himo-a na adton ngatanan maka-hibaro ha Anak ko, himo-a na higugma-on Hiya, tungod kay iton katinu-oran a-ada ha Anak ko nga na-tawo tikang ha Diyos - an Anak han Diyos. Ayaw sayangi an oras ha sobra nga diskusyon; i-haharayo la niyo iton iyo kalugaringon ha katinu-oran. Dara iton sim'ple na kasing-kasing karawta an Iya pulong ngan ika-buhi ito. Kon ika-bubuhi niyo an Iya pulong, mag-aampo kamo. Kon ika-bubuhi niyo an Iya pulong, mag-hihigugma kamo upod an maluluy-on na pag-higugma; maghihigugma-ay kamo ha kada usa. Kon mas-mag-hihigugma kamo, mas-haharayo kamo ha kamatayon. Para hadton mag-bubuhi han pulong han Anak ko ngan mag-hihigugma, an kamatayon daw kinabuhi. Salamat ha iyo. Mag-ampo para makita niyo an akon Anak dida hiton iyo mga mag-barantay (mga pa'de). Mag-ampo para ma-gakos niyo Hiya dida ha ira." 08/02/2015

Tugon ha petsa Agosto 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko na mahimo kamo na pag-ampo. Hina-ut unta na iton pag-ampo mahimo para ha iyo na mga pakpak para ha usa nga pakig-kita ha Diyos. An kalibutan a-ada ha oras hin pag-proprobar, tungod kay kinalimutan ngan guin baya-an niya an Diyos. Sanglit kamo, mga anak, mag taga-biling ngan mag taga-higugma ha Diyos labaw han ngatanan. Upod ako niyo ngan tinutugwayan ko kamo ngadto ha Anak ko, pero kinahanglan mag-siring kamo hiton iyo “Oo” dida hiton pagka-libre niyo na mga anak han Diyos. Nag-hahangyo ako para ha iyo ngan hini-higugma ko kamo, mga anak, hin waray katapusan na pag-higugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/25/2015

Tugon ha petsa Septembre 2, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Higugma-on ko na apostoles han gugma, mga taga-dara ko han katinu-oran, ino-otro ko an pag-tawag ngan pag-tirok ha iyo ngadi palibot nakon para buligan ako, para buligan an ngatanan mga anak ko nga na u-uhaw ha pag-higugma ngan ha katinu-oran – mga na u-uhaw ha Anak ko. Usa ako nga grasya tikang ha Langit-non na Amay, na guin sugo para bumulig na ika-buhi niyo an pulong han akon Anak. Maghigugma-ay kamo ha usa-usa. Guin agui-an ko iton iyo kalibutan-on na kinabuhi. Ma-aram ako nga di-re ito permi madali, pero kon maghihigugma-ay kamo, makakapag-ampo kamo upod iton iyo kasing-kasing, a-aboton niyo iton kahitas-on espiritwal ngan iton agui-an ngadto ha langit a-abrehon para ha iyo. Ako, nga nanay niyo, nag-huhulat ha iyo didto tungod kay a-adto ako. Mag-sarig kamo ha Anak ko ngan tudru-i adton mga iba hin pagka-masarig. Upod ako niyo. Bubuligan ko kamo. Tutudru-an ko kamo hin pag-sarig para mahibaro kamo hiton amo nga pag-dara hito ngadto ha iba. Tutudru-an ko kamo hin katinu-oran para masabtan niyo iton amo nga pag-kikilala. Tutudru-an ko kamo hin gugma para mahibaro-an unta niyo kon ano an tinu-od na pag-higugma. Mga anak, hihimo-on han Anak ko na maka-yakan Hiya pa-agui hiton iyo mga pag-pupulong ngan dida hiton iyo mga agui. Salamat ha iyo." 09/02/2015

Tugon ha petsa Septembre 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, nag a-ampo ako ha Espiritu Santo na pun-on iton iyo mga kasing-kasing hin madig-on na pag-sasarig. An pag-ampo ngan pag-sarig amo iton mag-pupuno hiton iyo kasing-kasing hin pag-higugma ngan kalipay, ngan kamo mahihimo nga senyal para hadton mga harayo ha Diyos. Mga anak, agdaha an kada usa ha iyo ha kinasing-kasing na pag a-ampo, para an pag-ampo amo unta iton magpa-tuman hiton kinabuhi niyo; ngan kada adlaw, kamo mga anak, labaw ha ngatanan, mahihimo nga mga taga-testigo bahin hiton higugma-on na pag-halad hin pag-seserbisyo ha Diyos ngan ha ka-harani niyo na may kinahanglan. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo para ha iyo ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/25/2015

Tugon ha petsa Oktubre 2, 2015 "Hinigugma ko na mga anak, a-anhi ako ha iyo para agdahon kamo, para pun-on kamo han akon pag-higugma, ngan para tawgon kamo hin otro na mag taga-testigo bahin han pag-higugma han akon Anak. Damo an mga anak ko an waray pagla-um, waray hira kalinaw, waray hira pag-higugma. Guin bibiling nira an akon Anak, pero di-re hira ma-aram hiton pa-agui ngan kon di-in nira makikita Hiya. Ina-abre hin dako han Anak ko an Iya mga butkon para ha ira, ngan kamo mag-bubulig ha ira na maka-sulod ha pag-gakos Niya. Mga anak, amo i-ne nga kinahanglan mag-ampo kamo para han pag-higugma. Kinahanglan mag-ampo kamo hin duro, hin duro gud para magka-ada kamo hin mas pag-hihigugma, tungod kay iton pag-higugma pini-perdi an kamatayon ngan pinapa-halaba an kinabuhi. Mga apostoles han akon pag-higugma, mga anak, upod iton sinsero ngan sim’ple na kasing-kasing, makig-usa ha pag a-ampo bisan kon hag-rayo kamo ha kada usa. Agdaha an kada usa ha iyo ha espiritwal na pag-tutubo sugad hiton akon pag a-agda ha iyo. Binabantayan ko kamo ngan inu-updan ko kamo dida hiton kada pag-hinumdom niyo ha akon. Mag-ampo liwat kamo para hiton iyo mga mag-barantay (mga pa’de), para hadton mga nag-salikway han tanan mga butang tungod la ha Anak ko, ngan para la ha iyo. Higugma-a hira ngan ig-ampo hira. An Langit-non na Amay namamati hiton iyo mga pag-ampo. Salamat ha iyo." 10/02/2015

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, an akon pag-ampo para ha iyo ngatanan, labi na para hadton ngatanan nga tumig-a na an kasing-kasing ha tawag ko. Nabubuhi kamo ha mga adlaw hin grasya ngan di-re niyo batid an mga regalo na guin hahatag han Diyos ha iyo dida nga a-anhi ako. Mga anak, mag-desider kamo para ha pagka-santohanon ngan gamita silbi ehemplo an mga santo hi-nen kapanahonan ngan makikita niyo na iton ka-santohanon usa ka tinu-od na puede mahitabo para ha iyo ngatanan. Magmalipayon kamo dida ha pag-higugma, mga anak, nga dida ha mga mata han Diyos di-re kamo puede otrohon ngan paliton, tungod kay kamo iton kalipay han Diyos din-he ha kalibutan. Mag-testigo kamo bahin han kalinaw, pag-ampo ngan pag-higugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/25/2015

Tugon ha petsa Nobyembre 2, 2015 "Hinigugma ko na mga anak, gusto ko mag-yakan ha iyo hin otro bahin ha pag-higugma. Tinirok ko kamo palibot ko ha ngaran han Anak ko, ka-uyon han Iya kabobot-on. Gusto ko madig-on iton pag-sarig niyo, nga nag a-agos tikang ha pag-higugma. Tungod kay, adton kanan akon mga anak nga nakaka-intendi han pag-higugma han Anak ko ngan guin susunod ito, nabubuhi dida ha pag-higugma ngan pagla-um. Nahibaro-an na nira an pag-higugma han Diyos. Sanglit, mga anak, mag-ampo, mag-ampo para maka-higugma pa kamo ngan mag-himo hin mga trabaho-on pan-higugma. Tungod kay an pag-sarig la, nga waray upod na gugma ngan higugma-on mga trinabaho, di-re amo iton guin a-aro ko ha iyo: mga anak, usa ito nga limbong han pag-sarig. Usa ito nga pag-hihinambug hin kalugaringon. Guin bibiling han Anak ko iton pag-sarig ngan mga trinabaho, pag-higugma ngan pagka-maupay. Nag a-ampo ako, ngan hina-hangyo ko liwat na mag-ampo kamo, ngan ika-buhi an pag-higugma; tungod kay gusto ko na, pagtan-aw han Anak ko ha kasing-kasing han akon mga anak, maki-kita Niya an pag-higugma ngan pagka-maupay sulod hito ngan di-re ka-sinahon ngan ka-waray pan-hihilabot. Mga anak, apostoles han akon pag-higugma, ayaw ka-waray pagla-um, ayaw ka-waray kusog. Mahi-himo niyo ito. Ina-agda ngan benebendisyunan ko kamo. Tungod kay an ngatanan butang kalibutan-on, nga damo han akon mga anak, ha waray suwerte, iton guin u-una pa pag-puesto, mawawara; ngan iton pag-higugma la ngan higugma-on mga trinabaho adton mabibilin ngan a-abre han porta ha Kahadi-an han Langit. Huhulaton ko kamo didto hi-to nga porta. Didto hi-to nga porta, gusto ko pa-uswagon ngan gakuson an ngatanan mga anak ko. Salamat ha iyo." 11/02/2015

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo ngatanan: mag-ampo para han akon mga intensyun. Naninilikado iton kalinaw, sanglit, mga anak, mag-ampo ngan mag-tagadara kamo hin kalinaw ngan pag-laum dinhe hi-nen ma-samok na kalibutan nga di-in nag a-ata'ke ngan nag-susulay hi Satanas gamit an ngatanan pa-agui. Mga anak, magmadig-on ha pag-ampo ngan ma-isog ha pag-sarig. Upod ako niyo ngan guin hahangyo ko kamo ngatanan atbang han Anak ko na hi Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/25/2015

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2015 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw dara-dara ko an akon Anak na hi Hesus ha iyo ngan tikang hi-ne nga pag-gakos hinahatag ko ha iyo an Iya kalinaw ngan iton pag-dahom para ha Langit. Nag a-ampo ako upod niyo para hin kalinaw ngan tinatawag ko na magma-kalinaw kamo. Benebendisyunan ko kamo ngatanan han akon kinag-anak na bendisyun hin kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/25/2015


Last Modified 12/31/2015