Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2015 In Latvian

Vēstījums 2015. gada 2. janvārī "Mīļie bērni, es esmu šeit jūsu vidū kā Māte, kas vēlas jums palīdzēt saprast patiesību. Kad es dzīvoju jūsu dzīvi uz zemes, man bija sapratne par patiesību, un līdz ar to - gabaliņš Paradīzes zemes virsū. To es arī novēlu jums, mani bērni! Debesu Tēvs vēlas tīras sirdis, piepildītas ar sapratni par patiesību. Viņš vēlas, lai jūs mīlētu visus, ko sastopat, un arī es mīlu manu Dēlu jūsos visos. Tas ir patiesības sapratnes sākums. Jums tiek piedāvāts daudz viltus patiesības. Jūs tās pārspēsiet ar sirdi, kas attīrīta gavēnī, lūgšanā, gandarīšanā un ar Evaņģeliju. Tā ir vienīgā patiesība un tā ir patiesība, ko mans Dēls atstāja jums. Jums tā nav daudz jāpārbauda. Kas no jums tiek prasīts un ko arī es esmu darījusi, - ir mīlēt un dot. Mani bērni, ja jūs mīlēsiet, jūsu sirdis būs mana Dēla un mana mājvieta, un mana Dēla vārdi būs gaisma, kas vadīs jūsu dzīvi. Mani bērni, es jūs izmantošu, mīlestības apustuļus, lai palīdzētu visiem maniem bērniem saprast patiesību. Mani bērni, es vienmēr esmu lūgusies par mana Dēla Baznīcu, un to arī lūdzu no jums. Lūdzieties, lai jūsu gani izstarotu mana Dēla mīlestību. Es pateicos jums!" 01/02/2015

Vēstījums 2015. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Arī šodien aicinu jūs: izdzīvojiet savu aicinājumu lūgšanā. Tagad, kā nekad agrāk, sātans vēlas ar savu infekciozo naida un nemiera vēju nosmacēt cilvēku un viņa dvēseli. Daudzās sirdīs nav prieka, jo tur nav Dieva vai lūgšanas. Naids un karš pieaug no dienas dienā. Es aicinu jūs, bērniņi, sāciet atkal ar entuziasmu svētuma un mīlestības ceļu, jo tā dēļ es arī esmu nākusi jūsu vidū! Būsim kopā mīlestība un piedošana visiem tiem, kuri māk un grib mīlēt tikai ar cilvēcisko mīlestību, bet ne ar to neizmērojamo Dieva mīlestību, uz ko jūs Dievs aicina. Bērniņi, lai cerība uz labāku rītdienu vienmēr jums būtu sirdī! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/25/2015

Vēstījums 2015. gada 2. februārī "Mīlie bērni! Es esmu šeit, starp jums. Es skatos uz jums, smaidu jums un es mīlu jūs veidā, kā tikai Māte prot. Caur Svēto Garu, kas nāk caur manu tīrumu, es redzu jūsu sirdis un novēlu tās savam Dēlam. Jau ilgu laiku es esmu lūgusi jūs būt maniem apustuļiem, lūgties par tiem, kas vēl nav iepazinuši Dieva mīlestību. Es lūdzu no jums lūgšanu, kas teikta aiz mīlestības, lūgšanu, kas ved uz darbiem un upuriem. Netērējiet laiku, domādami, vai jūs esat cienīgi būt mani apustuļi! Debesu Tēvs tiesās katru, bet jūs mīliet un klausieties Viņu. Es zinu, ka tas viss apmulsina jūs, sevišķi mana ilgā palikšana starp jums, bet uzņemiet to ar prieku un lūdzieties, lai jūs varētu saprast, ka jūs esat cienīgi strādāt Debesīm. Mana mīlestība ir uz jums. Lūdzieties, lai mana mīlestība uzvarētu visās sirdīs, jo tā ir mīlestība, kura piedod, dod un nekad nebeidzas. Es pateicos!" 02/02/2015

Vēstījums 2015. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es jūs visus aicinu: vairāk lūdzieties un mazāk runājiet! Lūgšanā meklējiet Dieva gribu un izdzīvojiet to saskaņā ar baušļiem, uz ko jūs Dievs aicina. Es esmu ar jums un es lūdzos ar jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/25/2015

Vēstījums 2015. gada 2. martā "Mīļie bērni! Jūs esat mans spēks. Jūs, mani apustuļi, kas ar savu mīlestību, pazemību un lūgšanas klusumu dariet iespējamu katram iepazīt manu Dēlu. Jūs dzīvojat manī. Jūs nesat mani savā sirdī. Jūs zināt, ka jums ir Māte, kas jūs mīl un kas ir atnākusi nest mīlestību. Es raugos uz jums Debesu Tēvā - jūsu domas, jūsu sāpes, jūsu ciešanas - un es pasniedzu tās manam Dēlam. Nebīstieties un nezaudējiet cerību, jo mans Dēls klausās savā Mātē. Kopš Viņš ir dzimis, Viņš mīl, un es vēlos, lai visi mani bērni iepazītu šo mīlestību. Es vēlos, lai visi tie, kas Viņu ir atstājuši savu sāpju un pārpratumu dēļ, atgrieztos pie Viņa, un lai Viņu iepazītu visi tie, kas Viņu nekad nav pazinuši! Tādēļ arī jūs, mani apustuļi, esat šeit, un es, jūsu Māte, esmu ar jums. Lūdzieties par ticības stiprumu, jo mīlestība un žēlsirdība nāk no stipras ticības. Ar mīlestību un žēlsirdību jūs palīdzēsiet visiem tiem, kuri nesaprot, ka izvēlas tumsu gaismas vietā. Lūdzieties par saviem ganiem, jo tie ir Baznīcas stiprums, ko mans Dēls jums atstāja. Caur manu Dēlu viņi ir dvēseļu gani. Pateicos jums!" 03/02/


Gadskārtējā parādīšanās Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2015. gada 18. martā

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai Soldo bija ikdienas parādīšanā no 1981. gada 25. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte atklāja Mirjanai desmito noslēpumu un teica, ka turpmāk viņai parādīsies tikai reizi gadā - 18. martā. Tā tas notika visus šos gadus un arī šogad. Vairāki tūkstoši svētceļnieki bija sapulcējušies Rožukroņa lūgšanai. Parādīšanās ilga no 13:40 līdz 13:53.

"Mīļie bērni! No visas sirds es jūs lūdzu, ļoti lūdzu jūs bērni: atbrīvojiet savas sirdis no grēka un paceliet tās augšup uz Dievu, uz mūžīgo dzīvi! Es jūs ļoti lūdzu: esiet modri un atvērti patiesībai! Neatļaujiet, lai viss zemišķais distancētu jūs no patiesas gandarījuma apziņas komūnijā ar manu Dēlu! Es jūs vedu pa īstas gudrības ceļu, jo tikai ar īstu gudrību jūs varat saprast īstu mieru un īstu labumu. Netērējiet laiku, vaicādami Debesu Tēvam zīmes, jo Viņš jau jums ir devis vislielāko zīmi, un tas ir mans Dēls! Tādēļ, mani bērni, lūdziet, lai Svētais Gars varētu jūs vest patiesībā, palīdzētu jums to apzināties, un lai caur šo patiesības apziņu jūs būtu kā viens ar Debesu Tēvu un manu Dēlu. Tā ir apziņa, kas dod laimi uz zemes un atver mūžīgās dzīves un bezgalīgas mīlestības vārtus. Es pateicos jums!"


Vēstījums 2015. gada 25. martā "Mīļie bērni! Arī šodien Visaugstais ļauj man būt ar jums un vadīt jūs pa atgriešanās ceļu. Daudzas sirdis ir aizvērušās žēlastībām un kļuvušas kurlas uz manu aicinājumu. Jūs, bērniņi, lūdzieties un cīnieties pret kārdinājumu un visiem ļaunajiem plāniem, ko jums velns piedāvā caur modernismu! Esiet stipri lūgšanā un ar krustu rokās lūdzieties, lai ļaunais jūs neizmantotu un jūsos neuzvarētu! Es esmu ar jums un lūdzos par jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/25/2015

Vēstījums 2015. gada 2. aprīlī "Mīļie bērni, es jūs izvēlējos, mani apustuļi, jo jūs visi sevī nesat kaut ko skaistu. Jūs man varat palīdzēt, lai mīlestība, kuras dēļ mans Dēls mira un pēc tam augšāmcēlās, atkal uzvarētu. Tādēļ es jūs aicinu, mani apustuļi, lai katrā Dieva radībā, visos manos bērnos jūs mēģinātu saskatīt kaut ko labu un mēģinātu tos saprast. Mani bērni, jūs esat brāļi un māsas vienā un tajā pašā Svētajā Garā. Jūs, piepildīti ar mana Dēla mīlestību, varat runāt uz visiem tiem, kuri nezina šo mīlestību, kuru jūs pazīstat. Jūs esat iepazinuši mana Dēla mīlestību, sapratuši Viņa Augšāmcelšanos, jūs ar prieku raugāties uz Viņu. Mana mātišķā vēlēšanās ir, lai visi mani bērni būtu vienoti mīlestībā uz Jēzu. Tādēļ es jūs aicinu, mani apustuļi, lai jūs ar prieku izdzīvotu Euharistiju, jo Euharistijā mans Dēls vienmēr jums Sevi no jauna dāvā un ar Savu piemēru rāda mīlestību un upuri tuvākā labā. Pateicos jums!" 04/02/2015

Vēstījums 2015. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Es esmu ar jums arī šodien, lai vestu uz glābšanu. Jūsu dvēsele ir nemierīga, jo jūsu gars ir vājš un noguris no visām zemes lietām. Jūs, bērniņi, lūdziet Svēto Garu, lai Viņš jūs pārveido un piepilda ar Savu ticības un cerības spēku, lai jūs būtu stipri šinī cīņā pret ļaunumu. Es esmu ar jums un aizbildinu par jums mana Dēla Jēzus priekšā. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/25/2015

Vēstījums 2015. gada 2. maijā "Mīļie bērni, atveriet savas sirdis un mēģiniet saprast, cik ļoti es mīlu jūs un cik ļoti es vēlos, lai jūs mīlētu manu Dēlu! Vēlos, lai jūs Viņu arvien labāk iepazītu, jo nav iespējams Viņu pazīt un nemīlēt, jo Viņš ir mīlestība. Es, mani bērni, jūs pazīstu. Es pazīstu jūsu sāpes un ciešanas, jo es dzīvoju starp tām. Es smejos ar jums jūsu priekos un raudu kopā ar jums jūsu bēdās. Es jūs nekad neatstāšu. Es vienmēr runāšu uz jums ar mātes maigumu. Bet man kā mātei vajadzīgas jūsu atvērtās sirdis, lai izplatītu mana Dēla mīlestību ar gudrību un vienkāršību. Man vajadzīgs, lai jūs būtu atvērti un jutīgi uz labo un žēlsirdību. Man vajadzīgs, lai jūs būtu vienoti ar manu Dēlu, jo es vēlos, lai jūs būtu laimīgi un palīdzētu man nest laimi visiem maniem bērniem. Mani apustuļi, man vajadzīgs, lai jūs ikvienam parādītu Dieva patiesību, lai mana Sirds, kas ir cietusi un šodien cieš tik daudz sāpju, varētu uzvarēt mīlestībā! Lūdzieties par savu ganu svētumu, lai mana Dēla vārdā viņi varētu darīt brīnumus, jo svētums dara brīnumus! Es pateicos!" 05/02/2015

Vēstījums 2015. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums un ar prieku es jūs visus aicinu: lūdzieties un ticiet lūgšanas spēkam! Atveriet savas sirdis, bērniņi, lai Dievs varētu piepildīt jūs ar Savu mīlestību un jūs varētu būt prieks citiem! Jūsu liecība būs varena, un viss, ko darīsiet, būs caurausts ar Dieva maigumu. Es esmu ar jums un es lūdzos par jums un jūsu atgriešanos, līdz jūs Dievu liksiet pirmajā vietā! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/25/2015

Vēstījums 2015. gada 2. jūnijā "Mīļie bērni, es vēlos darboties caur jums, mani bērni, mani apustuļi, lai beigās es varētu sapulcināt visus manus bērnus tur, kur viss ir sagatavots jūsu laimei. Es lūdzos par jums, lai ar darbiem jūs varētu atgriezt citus, jo ir pienācis Patiesības darbu laiks mana Dēla labā. Mana mīlestība darbosies jūsos - tā jūs būsiet man noderīgi. Uzticieties man, jo visu, ko es vēlos, es vēlos jūsu labumam, mūžīgajam labumam, ko radījis Debesu Tēvs. Jūs, mani bērni, mani apustuļi, dzīvojat zemes dzīvi kopā ar maniem bērniem, kuri nav iepazinuši mana Dēla mīlestību, kuri mani nesauc par Māti, - bet nebīstieties liecināt par Patiesību! Ja jūs nebaidīsieties un drosmīgi liecināsiet, patiesība brīnumaini uzvarēs, bet atcerieties - spēks ir mīlestībā! Mani bērni, mīlestība ir nožēla, piedošana, lūgšana, upuris un žēlsirdība! Ja jūs zināsiet, kā mīlēt, ar saviem darbiem jūs atgriezīsiet citus, jūs iedegsiet mana Dēla gaismu, kas iekļūs dvēselēs. Es pateicos! Lūdzieties par saviem ganiem! Tie pieder manam Dēlam. Viņš tos ir aicinājis. Lūdzieties, lai tiem vienmēr pietiktu spēks un drosme izstarot mana Dēla gaismu!" 06/02/2015

Vēstījums 2015. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Ar prieku arī šodien esmu ar jums un visus jūs aicinu, bērniņi, - lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai saprastu to mīlestību, kas man ir pret jums. Mana mīlestība ir stiprāka par ļaunumu, bērniņi, tādēļ tuvojieties Dievam, lai justu manu prieku Dievā. Bez Dieva, bērniņi, jums nav nākotnes, nav ne cerības, ne pestīšanas, tādēļ atstājiet ļauno un izvēlieties labo! Es esmu ar jums, un kopā ar jums es aizbildinu Dieva priekšā par visām jūsu vajadzībām. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/25/2015

Vēstījums 2015. gada 2. augustā "Mīļie bērni, es kā Māte, kas mīl savus bērnus, redzu, cik grūti ir laiki, kuros dzīvojat. Es redzu jūsu ciešanas, bet jums jāsaprot, ka jūs neesat vieni. Mans Dēls ir ar jums. Viņš ir visur. Viņš ir neredzams, bet jūs varat Viņu redzēt, ja jūs Viņu mīlat. Viņš ir gaisma, kas apgaismo jūsu dvēseli un dod jums mieru. Viņš ir Baznīca, kas jums jāmīl un par ko jums viemēr jālūdzas un jācīnās - ne tikai ar vārdiem, bet ar mīlestības darbiem. Mani bērni, dariet tā, lai visi pazītu manu Dēlu, dariet, lai Viņu mīlētu, jo patiesība ir manā Dēlā, kas dzimis no Dieva, - Dieva Dēlā. Netērējiet laiku par daudz apspriežot - tā jūs attālināsieties no patiesības. Ar vienkāršu sirdi pieņemiet Viņa Vārdu un dzīvojiet pēc tā. Ja jūs dzīvosiet Viņa Vārdu, jūs lūgsieties. Ja jūs dzīvosiet Viņa Vārdu, jūs mīlēsiet ar žēlsirdīgu mīlestību, jūs mīlēsiet viens otru. Jo vairāk jūs mīlēsiet, jo tālāk jūs būsiet no nāves. Tiem, kuri dzīvos mana Dēla Vārdu un kuri mīlēs, nāve būs dzīve. Paldies! Lūdzieties, lai jūs spētu redzēt manu Dēlu jūsu ganos! Lūdzieties, lai jūs spētu apskaut tos!" 08/02/2015

Vēstījums 2015. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs, lai jūs būtu lūgsna! Lai lūgsna jums būtu spārni uz satikšanos ar Dievu! Pasaule ir pārbaudījuma stāvoklī, jo tā ir aizmirsusi un atmetusi Dievu. Tādēļ jūs, bērniņi, esiet tie, kuri meklē un mīl Dievu pāri visam. Es esmu ar jums un es vadu jūs pie sava Dēla, bet jums jāpasaka savs "Jā" Dieva bērnu brīvībā. Es aizlūdzu par jums un es mīlu jūs, bērniņi, ar bezgalīgu mīlestību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/25/2015

Vēstījums 2015. gada 2. septembrī "Mīļie bērni, mani dārgie mīlestības apustuļi, mani patiesības nesēji, atkal es jūs aicinu un pulcēju ap sevi, lai jūs man palīdzētu, lai palīdzētu visiem maniem bērniem, kas slāpst pēc mīlestības un patiesības - kas slāpst pēc mana Dēla. Es esmu žēlastība no Debesu Tēva, sūtīta palīdzēt jums izdzīvot mana Dēla vārdu. Mīliet viens otru! Es dzīvoju jūsu zemes dzīvi. Es zinu, ka tas vienmēr nav viegli, bet, ja jūs mīlēsiet viens otru, jūs lūgsieties ar sirdi, jūs sasniegsiet garīguma augstumus, un ceļš uz debesīm jums būs atvērts. Es, jūsu Māte, šeit gaidu jūs, jo es esmu šeit. Esiet uzticīgi manam Dēlam un māciet citiem uzticību! Es esmu ar jums! Es jums palīdzēšu! Es jums mācīšu ticību, tā, lai jūs zinātu, kā pareizi to nodot citiem. Es jums mācīšu patiesību, tā,lai jūs to spētu pamanīt. Es jums mācīšu mīlestību tā, lai jūs saprastu, kas ir patiesa mīlestība. Mani bērni, mans Dēls darīs tā, ka runās caur jūsu vārdiem un jūsu darbībām. Es pateicos!" 09/02/2015

08/25/2015

Vēstījums 2015. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es lūdzu Svēto Garu, lai Viņš piepilda jūsu sirdis ar stipru ticību. Lūgšana un ticība piepildīs jūsu sirdi ar mīlestību un prieku, un jūs būsiet zīme tiem, kuri ir tālu no Dieva. Bērniņi, iedrošiniet viens otru uz lūgšanu ar sirdi, lai lūgšana varētu piepildīt jūsu dzīvi, un katru dienu jūs, bērniņi, pirmkārt būsiet liecinieki kalpojot Dievam pielūgsmē un tuvākam viņa vajadzībās. Es esmu ar jums un aizbildinu par jums visiem. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam." 09/25/2015

Vēstījums 2015. gada 2. oktobrī "Es esmu šeit, jūsu vidū, lai jūs iedrošinātu, piepildītu jūs ar savu mīlestību un no jauna aicinātu būt mana Dēla mīlestības lieciniekiem. Daudziem maniem bērniem nav cerības, viņiem nav miera, viņiem nav mīlestības. Viņi meklē manu Dēlu, bet nezina kā un kur To atrast. Mans Dēls ir paši atvēris viņiem Savas rokas, un jums jāpalīdz tiem Viņu atrast. Mani bērni, tieši tādēļ jums ir jālūdzas par mīlestību. Jums jālūdzas ļoti, ļoti daudz, lai iegūtu arvien vairāk mīlestības, jo mīlestība uzvar nāvi un liek dzīvei nebeigties. Manas mīlestības apustuļi, mani bērni ar godīgu un vienkāršu sirdi, apvienojieties lūgšanā, neskatoties, cik tālu jūs esat viens no otra! Iedrošiniet viens otru uz garīgo izaugsmi, kā es jūs iedrošinu! Es lūkojos uz jums un es esmu ar jums, kad vien jūs par mani domājat. Lūdzieties arī par saviem ganiem, par viņiem, kuri ir atteikušies no visa mana Dēla labā un jūsu labā. Mīliet viņus un lūdzieties par viņiem! Debesu Tēvs klausās jūsu lūgšanas. Pateicos jums!" 10/02/2015

Vēstījums 2015. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Arī šodien mana lūgšana ir par jums visiem, sevišķi par visiem tiem, kas ir nocietinājuši sirdi manam Aicinājumam. Jūs dzīvojat žēlastības dienās un neesat pārliecināti par dāvanām, ko Dievs jums dod caur manu klātbūtni. Bērniņi, izšķirieties arī šodien par svētumu un ņemiet piemēru no šā laika svētajiem, un jūs redzēsit, ka svētums ir sasniedzams jums visiem! Priecājieties mīlestībā, bērniņi, ka Dieva acīs jūs esat neatkārtojami un neaizstājami, jo jūs esat Dieva prieks šinī pasaulē. Lieciniet mieru, lūgšanu un mīlestību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/25/2015

Vēstījums 2015. gada 2. novembrī "Mīļie bērni, es atkal vēlos ar jums runāt par mīlestību. Es jūs esmu sapulcinājusi ap sevi mana Dēla vārdā saskaņā ar Viņa gribu. Vēlos, lai jūsu ticība būtu stingra un plūstu no mīlestības. Tādēļ tie mani bērni, kas saprot mana Dēla mīlestību un tai seko, dzīvo mīlestībā un cerībā. Tie ir sapratuši Dieva mīlestību. Tādēļ, mani bērni, lūdzieties, lūdzieties, lai jūs būtu spējīgi mīlēt vēl vairāk un darīt mīlestības darbus. Jo ticība viena pati bez mīlestības un mīlestības darbiem nav tas, ko no jums gaidu - mani bērni, tā ir ticības ilūzija. Tā ir pašslavināšana. Mans Dēls meklē ticību un darbus, mīlestību un labestību. Es lūdzos un es arī jūs aicinu lūgties un izdzīvot mīlestību, jo es vēlos, lai mans Dēls, kad Viņš skatīsies visu manu bērnu sirdīs, redzētu tajās mīlestību un labestību nevis naidu un vienaldzību. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, nezaudējiet cerību, nezaudējiet spēku! Jūs to varat! Es jūs iedrošinu un svētīju! Jo viss, kas ir no šīs pasaules, ko daudzi mani bērni diemžēl liek pirmajā vietā, pazudīs, un tikai mīlestība un mīlestības darbi paliks un atvērs Debesu Valstības vārtus. Pie šiem vārtiem es jūs gaidīšu. Pie šiem vārtiem es vēlos sveikt un apskaut visus manus bērnus! Es pateicos!" 11/02/2015

Vēstījums 2015. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu: lūdzieties manos nodomos! Miers ir briesmās, tādēļ, bērniņi, lūdzieties un esiet miera un cerības nesēji šinī nemiera pilnajā pasaulē, kur uzbrūk sātans un kārdina visos veidos. Bērniņi, esiet stingri lūgšanā un drosmīgi ticībā! Es esmu ar jums un aizbildinu sava Dēla Jēzus priekšā par jums visiem. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/25/2015

Vēstījums 2015. gada 2. decembrī "Mīļie bērni, esmu vienmēr ar jums, jo mans Dēls man jūs uzticēja. Bet jūs, mani bērni, jums es esmu vajadzīga, jūs mani meklējat, jūs nākat pie manis un jūs nesat prieku manā Mātes sirdī. Man ir un vienmēr būs mīlestība pret jums, pret jums, kuri ciešat un kuri nesat savas sāpes un ciešanas mana Dēla un manā priekšā. Mana mīlestība meklē visu manu bērnu mīlestību, un mani bērni meklē manu mīlestību. Caur mīlestību Jēzus meklē vienotību starp Debesīm un zemi, starp Debesu Tēvu un jums, mani bērni, - Savu Baznīcu. Tādēļ ir vajadzīgs daudz lūgties, lūgties un mīlēt Baznīcu, pie kuras jūs piederat. Tagad Baznīca cieš un tai vajadzīgi apustuļi, kuri, mīlot vienotību, liecinot un dodot, parādītu Dieva ceļus; tai vajadzīgi apustuļi, kuri, ar sirdi izdzīvojot Euharistiju, darītu lielus darbus; tai vajadzīgi jūs, mani mīlestības apustuļi! Mani bērni, Baznīca jau no iesākuma tika vajāta un nodota, taču auga no dienas dienā. Tā ir neiznīcināma, jo mans Dēls tai deva sirdi - Euharistiju, un Viņa augšāmcelšanās gaisma spīdēja un spīdēs pār to. Tādēļ nebīstieties! Lūdzieties par saviem ganiem, lai viņiem pietiktu spēka un mīlestības būt par pestīšanas tiltiem! Es pateicos jums!" 12/02/2015

Vēstījums 2015. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es nesu savu Dēlu Jēzu jums, un no šī apskāviena es jums dodu Viņa mieru un ilgas pēc Debesīm. Kopā ar jums es lūdzos par mieru, un aicinu, lai jūs būtu miers. Es visus jūs svētīju ar savu Mātes miera svētību! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/25/2015


ęb>Gadskārtējā parādīšanās un vēstījums Jēkabam Kolo 2015. gada 25. decembrī

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē 1998. gada 12. septembrī Dievmāte teica, ka viņam turpmāk būs viena parādīšanās gadā - katru 25. decembri, Ziemassvētku dienā. Tā tas bija arī šinī gadā. Parādīšanās sākās 14:08 un turpinājās 10 minūtes. Pēc tam Jēkabs nodeva vēstījumu:

"Mīļie bērni! Visi šie gadi, kad Dievs man atļauj būt kopā ar jums, ir zīme neizmērojamai mīlestībai, kāda Dievam ir pret katru no jums, un zīme tam, kā Dievs jūs mīl. Bērniņi, cik daudz žēlastību Visaugstais jums ir devis un cik daudz žēlastību Viņš vēlas jums dot! Bet bērniņi, jūsu sirdis ir aizvērtas un jūs dzīvojat bailēs, un neatļaujat Jēzum, lai Viņa mīlestība un Viņa miers pārvarētu jūsu sirdis un sāktu valdīt jūsu dzīvēs. Dzīvot bez Dieva nozīmē dzīvot tumsībā un nekad nesaprast Tēva mīlestību un Viņa rūpes par katru no jums. Tādēļ bērniņi šodien īpašā veidā lūdziet Jēzu, lai no šodienas jūsu dzīve piedzīvotu jaunu dzimšanu Dievā un kļūtu gaisma, kas izstarotu no jums, un tā jūs varētu kļūt liecinieki par Dieva klātbūtnei pasaulē katram cilvēkam, kurš dzīvo tumsībā. Bērniņi, es jūs mīlu un ikdienas aizbildinu par jums Visaugstā priekšā. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/25/2015


Last Modified 02/26/2016