Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2015 In Dutch

For more Medjugorje information in Danish visit: http://www.medjugorje.dk


Boodschap van 2 januari 2015 "Lieve kinderen, Ik ben hier onder jullie als een moeder die verlangt jullie te helpen om de waarheid te kennen. Toen Ik zoals jullie op aarde leefde, kende Ik de waarheid en, alleen daardoor, ook een stukje Hemel op aarde. Daarom verlang Ik hetzelfde voor jullie, mijn kinderen. De Hemelse Vader verlangt een zuiver hart dat vervuld is van het kennen van de waarheid. Hij verlangt van jullie dat jullie zouden houden van al wie jullie ontmoeten, want ook Ik houd van mijn Zoon in ieder van jullie. Daarmee begint het kennen van de waarheid. Heel wat valse waarheden worden jullie aangeboden. Jullie zullen ze overwinnen met een hart dat gezuiverd is door het vasten, gebed, boete en het Evangelie. Dit is de enige waarheid en het is de waarheid die mijn Zoon jullie heeft nagelaten. Jullie hoeven dit niet grondig te onderzoeken. Wat van jullie gevraagd wordt en wat Ik ook gedaan heb, is te beminnen en te geven. Mijn kinderen, als jullie beminnen, zal jullie hart een thuis worden voor mijn Zoon en Mij en de woorden van mijn Zoon zullen een licht zijn dat jullie door het leven geleidt. Mijn kinderen, Ik zal jullie, apostelen van liefde, gebruiken om al mijn kinderen de waarheid te leren kennen. Mijn kinderen, Ik heb altijd gebeden voor de Kerk van mijn Zoon, en vraag nu hetzelfde van jullie. Bid dat jullie herders de liefde van mijn Zoon mogen uitstralen. Dank jullie wel." 01/02/2015

Boodschap van 25 januari 2015 "Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op: beleef je roeping in gebed. Nu, als nooit tevoren, wil satan met zijn besmettelijke wind van haat en van onvrede de mens en zijn ziel verstikken. In veel harten is geen vreugde, omdat God en het gebed er niet aanwezig zijn. Haat en oorlog groeien van dag tot dag. Mijn lieve kinderen, ik roep jullie op, begin opnieuw met enthousiasme aan de weg van de heiligheid en van de liefde, want daarvoor ben ik naar jullie gekomen. Laten we tesamen liefde en vergeving zijn voor allen, die wetende zijn, en die enkel met menselijke liefde willen liefhebben en niet met de onmetelijke liefde van God, waartoe God jullie oproept. Mijn lieve kinderen, moge de hoop op een betere morgen steeds in je hart zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/25/2015

Boodschap can 2 februari 2015 "Lieve kinderen, Ik ben hier, Ik ben onder jullie. Ik kijk naar jullie, lach naar jullie en Ik houd van jullie zoals alleen een moeder dat kan. Door de Heilige Geest, die komt door mijn zuiverheid, zie Ik jullie harten en bied Ik ze aan bij mijn Zoon. Reeds geruime tijd vraag Ik jullie om mijn apostelen te zijn, om te bidden voor wie de liefde van God nog niet kent. Ik vraag jullie om te bidden uit liefde, gebed dat aanzet tot daden en offers. Verlies je tijd niet door jezelf af te vragen of je wel waardig apostel kan zijn. De Hemelse Vader zal over elkeen oordelen, en jullie, heb Hem lief en luister naar Hem. Ik weet dat dit alles jullie verwart, zelfs mijn eigen verblijf onder jullie, maar aanvaard het met vreugde en bid dat je mag begrijpen waardig te zijn om voor de Hemel te werken. Mijn liefde rust op jou. Bid dat mijn liefde mag zegevieren in alle harten, want het is liefde die vergeeft, geeft en nooit ophoudt. Dank jullie wel." 02/02/2015

Boodschap van 25 februari 2015 "Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik jullie allen op: bid meer en praat minder. Zoek in gebed de wil van God en leef volgens de geboden waartoe God jullie oproept. Ik ben met jullie en bid met jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/25/2015

Boodschap van 02 maart 2015 "Lieve kinderen, jullie zijn mijn kracht. Jullie, mijn apostelen, die met jullie liefde, nederigheid en stil gebed mogelijk maken dat iemand mijn Zoon leert kennen. Jullie leven in mij. Jullie dragen Me in jullie hart. Jullie weten dat jullie een Moeder hebben die van jullie houdt en die gekomen is om liefde te brengen. Ik kijk naar jullie door de Hemelse Vader -jullie gedachten, jullie pijn, jullie lijden- en Ik offer ze aan mijn Zoon. Wees niet bevreesd en verlies de hoop niet want mijn Zoon luistert naar zijn Moeder. Al vanaf zijn geboorte heeft Hij lief en Ik verlang voor al mijn kinderen dat zij die liefde leren kennen. Ik verlang dat ieder die Hem verlaten heeft omwille van pijn en onbegrip, mag terugkeren naar Hem en dat al diegenen die Hem nooit gekend hebben Hem zullen gaan kennen. Daarvoor zijn jullie hier, mijn apostelen en Ik als Moeder ben bij jullie. Bid voor een overtuigd geloof, want liefde en vergevingsgezindheid komen voort uit een overtuigd geloof. Door liefde en vergevingsgezindheid zullen jullie al diegenen helpen die onbewust kiezen voor duisternis in plaats van licht. Bid voor jullie herders want zij zijn de kracht van de Kerk die mijn zoon jullie heeft nagelaten. Door mijn Zoon zijn zij de herders van de zielen. Dank jullie wel." 03/02/2015

Boodschap van 18 maart 2015 aan Mirjana "Lieve kinderen, met een vol hart vraag Ik jullie, smeek Ik jullie, mijn kinderen: zuiver je hart van de zonde en richt je naar God en naar het eeuwige leven. Ik vraag je, wees waakzaam en open voor de waarheid. Laat niet toe dat al het aardse van deze wereld jou verwijdert van de ware kennis van de tevredenheid in de gemeenschap met mijn Zoon. Ik leid jullie op de weg van de ware wijsheid, want alleen door de ware wijsheid kan je ware vrede en het ware goede leren kennen. Verlies geen tijd met het vragen van tekenen aan de Hemelse Vader, want Hij heeft jullie reeds het grootste teken gegeven, en dat is mijn Zoon. Daarom mijn kinderen, bid zodat de Heilige Geest jullie kan binnenvoeren in de waarheid, jullie kan helpen haar te leren kennen, en dat jullie door die kennis van de waarheid één mogen zijn met de Hemelse Vader en met mijn Zoon. Dat is de kennis die vreugde geeft op aarde en die de deur naar het eeuwige leven en de oneindige liefde opent. Dankjewel." 03/18/2015

Boodschap van 25 maart 2015 "Lieve kinderen, ook vandaag staat de Allerhoogste Mij toe om bij jullie te zijn en jullie te leiden op de weg van bekering. Vele harten hebben zich afgesloten voor de genade en werden doof voor mijn oproep. Jullie, kindertjes, bid en vecht tegen de bekoring en alle kwade plannen die de duivel jullie voorschotelt door het modernisme. Wees sterk in het gebed en met het kruis in de hand, bid dat het kwade jullie niet gebruikt en niet in jullie overwint. Ik ben met jullie en bid voor jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/25/2015

Boodschap van 25 april 2015 "Lieve kinderen, Ik ben ook vandaag bij jullie om jullie te leiden naar de redding. Jullie ziel is rusteloos om je geest zwak is en moe van alle wereldse zaken. Jullie, kindertjes, bid tot de Heilige Geest dat Hij jullie zou veranderen en vullen met Zijn kracht van geloof en hoop, zodat jullie sterk staan in deze strijd tegen het kwade. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/25/2015

Boodschap van 2 may 2015 "Lieve kinderen, open je hart en probeer te voelen hoeveel Ik van je houd en hoezeer Ik zou willen dat jij van mijn Zoon houdt. Ik verlang dat je Hem des te meer leert kennen omdat het onmogelijk is om Hem te kennen en niet van Hem te houden, want Hij is liefde. Ik, mijn kinderen, ken jullie. Ik ken jullie pijn en lijden omdat Ik ze zelf ook beleefd heb. Ik lach met jullie in jullie vreugde en ik ween met jullie in jullie pijn. Ik zal jullie nooit verlaten. Ik zal altijd met moederlijke tederheid tot jullie spreken. En Ik, als een moeder, heb jullie open hart nodig om de liefde voor mijn zoon te verspreiden met wijsheid en eenvoud. Ik wil dat je open en gevoelig zou zijn voor het goede en de genade. Ik wil dat je je verenigt met mijn Zoon, omdat Ik verlang dat je gelukkig bent en me helpt om het geluk te brengen bij al mijn kinderen. Mijn apostelen, Ik wil iedereen de waarheid van God tonen, zodat mijn hart dat zoveel geleden heeft en dat vandaag zoveel pijn lijdt, meer liefde zou winnen. Bid voor de heiligheid van jullie herders, zodat ze in naam van mijn Zoon mirakelen kunnen verrichten, want heiligheid brengt mirakelen voort. Dank jullie wel." 05/02/2015

Boodschap van 25 mei 2015 "Lieve kinderen, ook vandaag ben Ik bij jullie en met vreugde roep Ik jullie allen op: bid en geloof in de kracht van het gebed. Open je hart, kindertjes, zodat God jullie mag vervullen met Zijn liefde en jullie vreugde zullen zijn voor anderen. Jullie getuigenis zal krachtig zijn en alles wat jullie doen zal doorweven zijn van Gods tederheid. Ik ben bij jullie en Ik bid voor jullie en voor jullie bekering tot jullie God de eerste plaats geven. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/25/2015

Boodschap van 2 juni 2015 "Lieve kinderen, Ik verlang om door jullie te werken, mijn kinderen, mijn apostelen, zodat uiteindelijk al mijn kinderen verzameld worden, daar waar alles in het teken staat van jullie geluk. Ik bid voor jullie, dat jullie door jullie daden anderen zouden kunnen bekeren want de tijd is gekomen voor daden van waarheid, voor mijn Zoon. Mijn liefde zal werkzaam zijn door jou, Ik zal jou gebruiken. Heb vertrouwen in Mij want alles wat Ik verlang, verlang Ik voor jouw bestwil, het eeuwige goede, geschapen door de Hemelse Vader. Jullie, mijn kinderen, mijn apostelen, jullie beleven het aardse bestaan in gemeenschap met mijn kinderen die de liefde voor mijn Zoon nog niet kennen, zij die mij nog geen moeder noemen. Maar wees niet bang om van de waarheid te getuigen. Als jullie niet bang zijn en moedig getuigen dan wint de waarheid, miraculeus. Maar, denk eraan, de kracht ligt in de liefde. Mijn kinderen, liefde is berouw, vergeving, gebed, offer en barmhartigheid. Als jullie zouden weten hoe te beminnen, dan zouden jullie anderen bekeren door jullie daden. Jullie zouden het mogelijk maken dat het licht van mijn Zoon zou binnendringen in de zielen. Dank je wel. Bid voor de herders. Zij behoren mijn Zoon toe, Hij heeft hen geroepen. Bid dat zij altijd de kracht en de moed zouden hebben om te schitteren met het licht van mijn Zoon." 06/02/2015

Boodschap van 25 juni 2015 "Lieve kinderen, ook vandaag geeft de Allerhoogste Mij de genade om jullie te kunnen beminnen en jullie op te roepen tot bekering. Mijn lieve kinderen, moge God jullie morgen zijn. Niet de oorlog en de onvrede, niet de treurnis, maar de vreugde en de vrede zal in het hart van alle mensen gaan heersen, maar zonder God zullen jullie nooit vrede vinden. Daarom, mijn lieve kinderen, keer terug naar God en het gebed zodat jullie hart van vreugde gaat zingen. Ik ben bij jullie en Ik bemin jullie met een onmetelijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/25/2015

Boodschap van 02 july 2015 "Lieve kinderen, Ik roep jullie op om het geloof in mijn Zoon te verspreiden - jullie geloof. Jullie, mijn kinderen, verlicht door de Heilige Geest, mijn apostelen, geef het door aan anderen, aan hen die niet geloven, die niet weten, die niet willen weten. Maar daarvoor moeten jullie veel bidden voor de gave van de liefde, want de liefde is het merkteken van het ware geloof. Jullie zullen apostelen van mijn liefde zijn. De liefde herbeleeft steeds opnieuw de pijn en de vreugde van de Eucharistie. Zij herbeleeft de pijn van de Passie van mijn Zoon, die daarmee getoond heeft wat het betekent om onmetelijk te lief te hebben. Zij herbeleeft de vreugde dat jullie dit Lichaam en Bloed werd nagelaten om jullie te voeden met Hemzelf en op die manier één te worden met jou. Wanneer Ik met tederheid naar jullie kijk, voel Ik een onmetelijke liefde die me sterkt in het verlangen om jullie een vast geloof te bezorgen. Een vast geloof dat jullie vreugde en blijdschap zal schenken op aarde en, uiteindelijk, ook in de ontmoeting met mijn Zoon. Daarom, leef zoals Hij, leef met liefde, leef in het licht dat jullie altijd verlicht in de Eucharistie. Ik smeek jullie om vaak te bidden voor jullie herders, om te bidden zodat jullie des te meer liefde voor hen voelen want mijn Zoon heeft hen aan jullie gegeven om jullie te voeden met zijn Lichaam en jullie te leren beminnen. Daarom moeten jullie ook van hen houden. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat de liefde verdraagt en geeft, en helemaal nooit veroordeelt. Dank je wel." 07/02/2015

Boodschap van 25 juli 2015 "Lieve kinderen, ook vandaag ben Ik vol vreugde bij jullie en nodig Ik jullie allen uit, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid opdat jullie de liefde zouden begrijpen die Ik voor jullie voel. Mijn liefde is sterker dan het kwaad, mijn lieve kinderen, kom daarom dichter bij God zodat je mijn vreugde in God kan voelen. Zonder God, mijn lieve kinderen, hebben jullie geen toekomst, hebben jullie geen hoop, geen verlossing, daarom, laat het kwade en kies het goede. Ik ben bij jullie en met jullie spreek Ik bij God ten beste voor al jullie noden. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/25/2015

Boodschap van 02 augustus 2015 "Lieve kinderen, als een moeder die haar kinderen bemint, zie Ik hoe moeilijk de tijd is waarin jullie leven. Ik zie jullie lijden, maar jullie moeten weten dat jullie niet alleen zijn. Mijn Zoon is bij jullie. Hij is overal. Hij is niet zichtbaar, maar jullie kunnen Hem zien wanneer jullie leven als Hij. Hij is het Licht dat jullie ziel verlicht en jullie vrede geeft. Hij is de Kerk die jullie moeten liefhebben en waarvoor jullie steeds moeten bidden en strijden, niet alleen met woorden, maar met daden van liefde. Mijn kinderen, help iedereen mijn Zoon te kennen. Help mee dat Hij bemind zou worden, want de Waarheid is in mijn Zoon, geboren uit God, Zoon van God. Verlies geen tijd door teveel beraadslagen, je zal jezelf daarmee verwijderen van de Waarheid. Aanvaard zijn woord met een eenvoudig hart, en leef ernaar. Als jullie leven naar zijn woord, zullen jullie bidden. Als jullie leven naar zijn woord, zullen jullie beminnen met barmhartige liefde, jullie zullen elkaar beminnen. Hoe meer jullie zullen beminnen, hoe verder jullie verwijderd zijn van de dood. Voor wie leeft naar het woord van mijn Zoon en wie bemint, wordt de dood het leven. Dank jullie. Bid opdat jullie mijn Zoon zouden herkennen in jullie herders. Bid dat jullie Hem in hen zouden kunnen omhelzen." 08/02/2015

Boodschap van 25 augustus 2015 "Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op om gebed te zijn. Moge het gebed voor jullie vleugels zijn om God te ontmoeten. De wereld verkeert in een moment van beproeving omdat zij God vergeten en verlaten heeft. Daarom, lieve kinderen, weest gij degenen die God zoeken en beminnen boven alles. Ik ben met jullie en Ik leid jullie naar mijn Zoon, maar jullie moeten jullie 'ja' geven in de vrijheid als kinderen van God. Ik spreek voor jullie ten beste en Ik houd van jullie, lieve kinderen, met een eindeloze liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 08/25/2015

Boodschap van 02 september 2015 "Lieve kinderen, mijn beminde liefdesapostelen, mijn dragers van de waarheid, opnieuw roep Ik jullie op en verzamel Ik jullie rondom Mij om me te helpen, om al mijn kinderen te helpen die dorsten naar liefde en waarheid, die dorsten naar mijn Zoon. Ik ben een genade van de Hemelse Vader, gezonden om jullie te helpen om het Woord van mijn Zoon na te leven. Houd van elkaar. Ik heb jullie aardse leven geleefd. Ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is, maar als jullie elkaar beminnen, zullen jullie bidden met het hart, zullen jullie geestelijke hoogtes bereiken en de weg naar de Hemel zal voor jullie geopend zijn. Ik, jullie Moeder, wacht daar op jullie want Ik ben daar. Wees trouw aan mijn Zoon en leer anderen trouw te blijven. Ik ben bij jullie. Ik zal jullie helpen. Ik zal jullie onderrichten in het geloof en in de goede manier om dat over te brengen naar anderen. Ik zal jullie onderrichten in de waarheid zodat jullie onderscheid zullen zien. Ik zal jullie onderrichten in de liefde zodat jullie zullen weten wat ware liefde betekent. Mijn kinderen, mijn Zoon zal ervoor zorgen dat Hij kan spreken door jullie woorden en handelingen. Dank jullie." 09/02/2015

Boodschap van 25 September 2015 "Lieve kinderen, ook vandaag bid Ik tot de Heilige Geest om jullie harten te vullen met een sterk geloof. Bid en het geloof zal je hart vervullen met liefde en vreugde en je zal een teken zijn voor wie ver van God verwijderd is. Mijn lieve kinderen, moedig elkaar aan om met het hart te bidden zodat het gebed jullie leven kan vervullen, en jullie, mijn lieve kinderen, zullen elke dag bovenal getuigen dat jullie God in de aanbidding, en jullie naaste in nood, dienen. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2015

Boodschap van 02 oktober 2015 "Lieve kinderen, Ik ben hier midden onder jullie om jullie te bemoedigen, om jullie te vullen met mijn liefde en jullie opnieuw op te roepen om getuigen te zijn van de liefde van mijn Zoon. Veel van mijn kinderen hebben geen hoop, ze hebben geen vrede, ze hebben geen liefde. Ze zijn op zoek naar mijn Zoon, maar weten niet hoe en waar Hem te vinden. Mijn Zoon opent Zijn armen wijd voor hen en jullie moeten hen helpen om in Zijn omhelzing te komen. Mijn kinderen, daarom moeten jullie bidden voor liefde. Jullie moeten zeer, zeer veel bidden om des te meer liefde, want liefde overwint de dood en maakt het leven blijvend. Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, verenig jullie in gebed met een eerlijk en eenvoudig hart, hoe ver jullie ook van elkaar vandaan zijn. Bemoedig elkaar om geestelijk te groeien zoals Ik ook jullie bemoedig. Ik waak over jullie en ben bij jullie, elke keer als jullie aan me denken. Bid ook voor jullie herders, voor hen die alles hebben opgegeven omwille van mijn Zoon en omwille van jullie. Houd van hen en bid voor hen. De Hemelse Vader luistert naar jullie gebeden. Dank jullie." 10/02/2015

Boodschap van 25 oktober 2015 "Lieve kinderen, ook vandaag gaat mijn gebed uit naar ieder van jullie, vooral voor wie hard van hart geworden is voor mijn oproep. Jullie leven in de dagen van genade en zijn zich niet bewust van de gaven die God jullie schenkt door mijn aanwezigheid. Lieve kinderen, kies ook vandaag voor heiligheid en neem een voorbeeld aan de heiligen van deze tijd en jullie zullen zien dat heiligheid een realiteit wordt voor ieder van jullie. Verheug jullie in de liefde, lieve kinderen, in de ogen van God zijn jullie uniek en onvervangbaar, want jullie zijn de vreugde van God in deze wereld. Getuig van vrede, gebed en liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/25/2015

Boodschap van 02 november 2015 "Lieve kinderen, opnieuw verlang Ik jullie te spreken over de liefde. Ik heb jullie rondom Mij verzameld in de naam van mijn Zoon, naar Zijn wil. Ik verlang dat jullie geloof sterk is en voortvloeit uit liefde. Want mijn kinderen die de liefde van mijn Zoon begrijpen en haar volgen, leven in liefde en hoop. Zij hebben de liefde van God leren kennen. Daarom mijn kinderen, bid, bid zodat jullie nog meer kunnen beminnen en daden van liefde verrichten. Want het geloof alleen, zonder liefde en daden van liefde is niet wat Ik van jullie vraag, dat is de illusie van het geloof. Het is eigenliefde. Mijn Zoon zoekt geloof en daden, liefde en goedheid. Ik bid en Ik vraag jullie ook te bidden en in liefde te leven, omdat Ik verlang dat mijn Zoon, wanneer Hij naar de harten van mijn kinderen kijkt, liefde en goedheid in hen kan zien, en geen haat en onverschilligheid. Mijn kinderen, mijn apostelen van liefde, verlies de hoop niet, verlies de kracht niet. Jullie kunnen het. Ik bemoedig jullie en zegen jullie. Want al het wereldse, dat zoveel van mijn kinderen helaas op de eerste plaats zetten, zal verdwijnen. En alleen de liefde en de daden van liefde zullen blijven en de deur naar het Koninkrijk van de Hemel openen. Ik zal op jullie wachten bij deze deur. Ik verlang ernaar elk van mijn kinderen te verwelkomen en te omhelzen. Dank jullie." 11/02/2015

Boodschap van 25 november 2015 "Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie allen op: bid voor mijn intenties. De vrede is in gevaar, daarom lieve kinderen, bid en wees dragers van vrede in deze rusteloze wereld waar Satan op elke mogelijke manier aanvalt en verleidt. Lieve kinderen, wees vastberaden in het gebed en moedig in het geloof. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie allen ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/25/2015

Boodschap van 25 december 2015 "Lieve kinderen, ook vandaag breng Ik jullie mijn Zoon Jezus en vanuit deze omhelzing geef Ik jullie Zijn vrede en het verlangen naar de Hemel. Ik bid met jullie voor de vrede en Ik roep jullie op om vrede te zijn. Ik zegen ieder van jullie met mijn Moederlijke zegen van vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/25/2015


Last Modified 12/25/2015