Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2014 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 02, 2014 Tugon ha petsa Enero 02, 2014 "Hinigugma ko na mga anak, para kamo mahimo na apostoles ko ngan para mabuligan niyo adton mga a-ada pa ha kasiruman, na mahibaro-an nira an hayag hiton pag-higugma han akon Anak, kinahanglan may-ada kamo puro ngan mapa-inobsanon na kasing-kasing. Di-re kamo makaka-bulig para an Anak ko matawo, ngan mag-hadi, dida ha sulod hiton mga kasing-kasing hadton di-re pa ma-aram bahin ha Iya, kon di-re Hiya an nag-hahadi - kon di-re Hiya amo an Hadi - dida hiton iyo kasing-kasing. Upod ako niyo. Nag-lalakat ako ka-upod niyo silbi nanay. Tinutuktukan ko iton iyo mga kasing-kasing. Di-re i-ne hira makaka-abre tungod kay di-re hira mapa-inobsanon. Nag a-ampo ako, ngan kamo, mga hinigugma ko na mga anak, mag-ampo liwat na maka-abre kamo unta hin puro ngan mapa-inobsanon na mga kasing-kasing ngadto ha Anak ko, ngan para makarawat niyo an mga regalo na guin sa-ad Niya ha iyo. Despues, matutugwayan kamo han pag-higugma ngan ka-kusog hiton akon Anak. Despues, mahihimo kamo na akon mga apostoles na, ha tanan palibot niyo, mag-dadara hiton mga bunga han Diyos-non na pag-hihigugma. Makaka-akto an Anak ko tikang dida ha sulod niyo ngan pa-agui ha iyo, tungod na kamo 'mahihi-usa'. Amo i-ne an pangandoy hiton akon kinag-anak na kasing-kasing - iton paghihi-usa hiton ngatanan na anak ko - pa-agui han akon Anak. Dara an dako na pag-higugma, benebendisyunan ko kamo ngan nag a-ampo ako para hadton mga guin pili han akon Anak - para hiton magbarantay niyo (mga pade). Salamat ha iyo." Ha umpisa, an Mahal na Birhen masulub-on, ngan nagma-desidido. 01/02/2014

Tugon ha petsa Enero 25, 2014 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo kamo para iton kahayag han pag a-ampo niyo maka-impluwensa hadton iyo mga nasusugat. Ibutang an Santo nga mga Surat ha puesto nga di-in nakikita dayun hiton iyo mga pamilya ngan basaha i-ne, para an mga pulong han kalinaw mag-tikang pag-agos dida ha sulod hiton iyo kasing-kasing. Nag a-ampo ako upod niyo ngan para ha iyo, mga anak, na adlaw-adlaw kamo labi na nga maka-abre ngadto ha kabobot-on han Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/25/2014

Tugon ha petsa Pebrero 2, 2014 "Hinigugma ko na mga anak, dara an kinag-anak na gugma gusto ko tudruan kamo hiton pagka-sinsero, tungod kay gusto ko, na iton iyo hinihimo na mga aksyun silbi apostoles ko, magma-eksakto, sigurado, ngan labaw ha tanan, sinsero. Gusto ko na dara hiton grasya han Diyos, abre kamo para hin usa nga bendisyun. Gusto ko na dida ha pag-pupuasa ngan ha pag a-ampo makarawat niyo tikang han Langitnon na Amay an pag-kilala kon ano an natural ngan ano an santohanon – iton Diyos-non. Puno hin pag-kilala, ha ilarum hiton landong han akon Anak ngan ha akon mismo, mahimo kamo na akon mga apostoles nga ma-aram magpa-sabug hiton Pulong han Diyos ngadto hadton di-re pa ma-aram hiton; ngan mahihibaro-an niyo kon ano an gagamiton para malabwan iton mga bara nga naka-tukod dida hiton iyo agui-an. Mga anak, pa-agui hin usa ka bendisyun, an grasya han Diyos lulusad ha iyo ngan mape-permi niyo ito ha iyo pa-agui han pag-pupuasa, pag a-ampo, pag-pupuro han kalugaringon ngan pag-papasaylo. Magmama-upay kamo ha pag-trabaho o ha pag-himo, na amo iton akon guin bibiling ha iyo. Ig-ampo adton iyo mga mag-barantay (mga pade) na an pamalandong hiton grasya han Diyos mag-hayag hiton ira mga guin a-agui-an. Salamat ha iyo." 02/02/2014

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2014 "Hinigugma ko na mga anak! Nakikita, nababati-an ngan na a-abat niyo na, dida ha sulod hiton kasing-kasing han damo na mga tawo, waray an Diyos. Di-re nira gusto Hiya, tungod kay harayo hira ha pag-ampo ngan waray ha ira an kalinaw. Kamo, mga anak, mag-ampo – ika-buhi niyo iton mga sugo han Diyos. Mahimo kamo na pag-ampo, kamo nga, sugad ha tinikangan, nag-pulong hin ‘Oo’ ha akon pag-tawag. Ipag-testigo niyo an Diyos ngan i-nen akon pag-kanhi ngan ayaw kalimot, mga anak: upod ako niyo ngan hinihigugma ko kamo. Adlaw-adlaw guin pre-presenta ko kamo ngatanan ha Anak ko na hi Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/25/2014

Tugon ha petsa Marso 2, 2014 "Hinigugma ko na mga anak, kumakanhi ako ha iyo silbi nanay ngan gusto ko na ha akon, silbi nanay, maka-biling kamo han iyo sirungan, pag-hilom, ngan pag-pahuway. Sanglit, mga anak, apostoles han akon gugma, mag-ampo kamo. Mag-ampo dara an mapa-inobsanon na debosyun, pag-susunod ngan kompleto na pag-sarig ha Langit-non na Amay. Mag-sarig kamo sugad han akon pag-sarig hadton guin pulong ha akon na ako amo an mag-dadara han bendisyun na guin sa-aran. Hina-ut unta na tikang ha iyo kasing-kasing, ha iyo mga im-im, gagawas permi an “Hina-ut unta na mahimo an Imo kabobot-on!” Sanglit, mag-sarig ngan mag-ampo na maka pag-hangyo ako para ha iyo atbang ha Guino-o, para tagan kamo Niya han Langit-non na Bendisyun ngan pun-on kamo han Espiritu Santo. Despues mabubuligan Niya an tanan na waray pa maka-hibaro han Guino-o – kamo, apostoles han akon gugma, bubulig ha ira na maka-tawag ha Iya na “Amay” dara an kompleto na pag-sarig. Ig-ampo adton iyo mga mag-barantay (mga pade) ngan ibutang an iyo pag-sarig dida hiton ira benendisyunan na mga kamot. Salamat ha iyo." 03/02/2014


Tinuig na Pagpapakita kan Mirjana

"Hinigugma ko na mga anak! Silbi nanay, gusto ko mabuligan kamo. Dara an akon kinag-anak na pag-higugma, gusto ko buligan kamo mag-abre hiton iyo kasing-kasing ngan ibutang an akon Anak ha pinaka-una nga puesto sulod didto. Pa-agui hiton pag-higugma niyo ha akon Anak ngan pa-agui hiton iyo pag-ampo, gusto ko na an hayag han Diyos mag-suga ha iyo ngan pun-on kamo hin kalo-oy han Diyos. Dida hi-ne, gusto ko na ma-talwas kamo han kasiruman ngan landong han kamatayan na gusto mag-palibot ngan mag-lihis ha iyo. Gusto ko mabalati-an niyo an kalipay dara han bendisyun na sa-ad han Diyos. Kamo, na mga anak hin tawo, anak liwat kamo han Diyos – mga anak ko kamo. Sanglit, mga anak, kadto kamo ha mga agui-an na dara ha iyo hinen akon pag-higugma, nga nag-tutudro ha iyo magma-inobsanon ngan magma-aram, ngan mag-biling hin dalan tikadto han Langit-non na Amay. Updi ako pag-ampo para hadton di-re gusto kumarawat ngan sumunod ha akon – adton, dara han katig-a hiton ira kasing-kasing, di-re nakaka-bati hin kalipay dara hiton kamapa-inobsanon, debosyun, kalinaw ngan pag-higugma – an kalipay hiton akon Anak. Mag-ampo na an iyo mga mag-barantay (mga pade), dara an ira guin bendisyunan na mga kamot, permi unta mag-hatag ha iyo hin kalipay na dara han Diyos-non na bendisyun. Salamat ha iyo." 03/18/2014


Tugon ha petsa Marso 25, 2014 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo hin otro: tika-ngi na an pakipag-guerra kontra han sala sugad hadton mga una nga adlaw, mag-kumpisal ngan mag-disider ha pagka-santohanon. An pag-higugma han Diyos mag-titikang pag-agos pa-agui ha iyo ngadto ha kalibutan, an kalinaw mag-titikang pag-hadi sulod hiton iyo mga kasing-kasing ngan pupun-on kamo hin bendisyun han Diyos. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo para ha iyo ngatanan atbang ha Anak ko na hi Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/25/2014

Tugon ha petsa Abril 2, 2014 "Hinigugma ko na mga anak, dara an kinag-anak na pag-higugma gusto ko buligan kamo dida ha kinabuhi hin pag-ampo ngan pag-penetensya na mahimo nga sinsero na pagpapa-harani niyo ha Anak ko ngan han Iya langit-non na hayag – para mahibaro kamo bumulag hiton iyo kalugaringon ha mga sala. Kada pag-ampo, kada Misa ngan kada pagpu-asa usa nga pag-probar magpa-harani ha Anak ko, usa nga pahinumdom han gahum Niya, ngan usa nga masisirungan kontra han sala – usa nga dalan na mahi-usa an maupay nga Amay ngan an Iya mga anak. Sanglit, hinigugma ko na mga anak, dara iton abre na kasing-kasing niyo na puno hin pag-higugma, tawga an ngaran han Langitnon na Amay para hayagan unta Niya kamo hiton Espiritu Santo. Pa-agui han Espiritu Santo mahihimo kamo na mga tubod han pag-higugma han Diyos. Adton ngatanan nga di-re pa nakaka-hibaro han akon Anak, an ngatanan nga na-uuhaw han pag-higugma ngan kalinaw han akon Anak, makaka-inom dida hi-ne nga tubod. Salamat ha iyo. Mag-ampo kamo para hiton iyo mga mag-barantay (mga pade). Guin a-ampo ko hira ngan gusto ko na mabalati-an nira permi iton bendisyun hi-nen akon kinag-anak na mga kamot ngan iton pag-suporta ha ira hi-nen akon kinag-anak na kasing-kasing." 04/02/2014

Tugon ha petsa Mayo 25, 2014 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-ampo ngan hibaro-a niyo na kon waray an Diyos pulbos la kamo nga tapo-tapo. Sanglit, ibalik iton iyo mga hunahuna ngan kasing-kasing ngadto ha Diyos ngan ha pag a-ampo. Mag-sarig ha pag-higugma Niya. Ha Diyos-non nga espiritu, mga anak, tinatawag kamo na mag-tagatestigo. Mahal kamo ngan tinatawag ko kamo, mga anak, ngadto ha pagka-santohanon, ngadto ha kinabuhi nga waray katapusan. Sanglit, hibaro-a niyo na i-ne nga kinabuhi nag a-agui la. Hini-higugma ko kamo ngan tinatawag ko kamo ngadto ha bag-o na kinabuhi pagka Diyos-non. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/25/2014

Tugon ha petsa Hunyo 2, 2014 "Hinigugma ko na mga anak, tinatawag ko kamo ngatanan ngan kinakarawat ko kamo na akon mga anak. Nag a-ampo ako na unta karawton ngan higugma-on niyo ako sugad hin usa nga nanay. Guin-usa ko kamo ngatanan ha kasing-kasing ko, nag-lusad ako ngan-hi ha iyo ngan benebendisyunan ko kamo. Ma-aram ako na gusto niyo an konsolasyon ngan pagla-um tikang ha akon tungod kay hini-higugma ko kamo ngan taga-hangyo para ha iyo. Ina-aro ko ha iyo na makig-usa ha akon dida ha Anak ko ngan mag-apostoles kamo ha akon. Para mahimo niyo i-ne, tinatawag ko kamo hin otro na mag-higugma. Waray pag-higugma na waray upod nga pag-ampo - waray pag a-ampo na waray upod nga pag-papasaylo; tungod kay iton pag-higugma, pag a-ampo - iton pag-papasaylo, pag-hihigugma. Mga anak, guin himo kamo han Diyos para mag-higugma, ngan mag-higugma kamo para makapag-pasaylo. Kada pag-ampo nga nag-tutubod tikang ha pag-higugma naghihi-usa ha iyo ha Anak ko ngan ha Espiritu Santo; ngan an Espiritu Santo nag-hahayag ngan nag-hihimo ha iyo na akon apostoles - mga apostoles na mag-hihimo hiton ngatanan ha ngaran han Guino-o. Nag a-ampo hira pa-agui ha mga guin tra-trabaho nira ngan di-re la pa-agui ha mga pulong, tungod kay higugma-on nira an Anak ko ngan na i-intendihan nira an dalan han katinu-oran nga nag-dadara ngadto ha kinabuhi nga waray katapusan. Ig-ampo adton iyo mga mag-barantay (mga pade) na unta tugwayan kamo nira, dara an puro nga kasing-kasing, ha dalan han katinu-oran ngan pag-higugma - an dalan han akon Anak. Salamat ha iyo." 06/02/2014

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2014 "Hinigugma ko na mga anak! Guin tagan ako hin grasya han Kahitas-on para puede pa ako maka-permi upod niyo ngan para unahan kamo ha pag a-ampo pag-kadto ha dalan han kalinawan. Iton kasing-kasing ngan kalag niyo na u-uhaw para han kalinaw ngan pag-higugma, para ha Diyos ngan an Iya kalipay. Sanglit, mga anak, mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo ngan dida ha pag a-ampo madi-diskubre niyo an kama-aram bahin hiton pagka-buhi. Benebendisyunan ko kamo ngatanan ngan nag-hahangyo para hiton kada usa ha iyo atbang ha Anak ko na hi Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/25/2014

Tugon ha petsa Hulyo 2, 2014 "Hinigugma ko na mga anak! Ako, nga nanay niyo ngatanan nga nag-tirok din-he ngan nanay hiton bug-os nga kalibutan, nag-bebendisyun hin kinag-anak na bendisyun ha iyo ngan nag-tatawag ha iyo para kumadto kamo ha dalan han mapa-inobsanon. Tikadto ito nga dalan ha pag-hihibaro hiton gugma han akon Anak. Ma-gahum an akon Anak, a-ada Hiya hiton ngatanan. Kon di-re niyo kabisado i-ne, mga anak, iton kasiruman/pagka-bota amo an mag-hahadi ha kalag niyo. Iton pagka ma-inobsanon la an makaka-tambal ha iyo. Mga anak, permi ako na-buhi dida ha pagka ma-inobsanon, pagka ma-isog, ngan pagka ma-sarig. Nahibaro-an ko, nakabisa ko, na an Diyos a-anhi sulod ha aton, ngan kita a-ada ha Diyos. Guin a-aro ko ha iyo an kaparehas hi-ne. Gusto ko na kamo ngatanan maka-upod ko didto han waray katapusan, tungod kay kamo ka-partida ko. Bubuligan ko kamo pag-kadto hi-ne nga dalan. An akon pag-higugma amo iton gagakos ha iyo sugad hin mantel ngan hihimo-on kamo na apostoles han akon kahayag – an kahayag han Diyos. Dida hiton pag-higugma nga tutubod tikang ha pagka ma-inobsanon, madadara niyo iton kahayag ngadto kon ha-in man nag-hahadi an kasiruman/pagka-bota. Dadad-on niyo an akon Anak na amo an hayag hi-nen kalibutan. Permi ako a-ada upod ha ligid hiton iyo mga mag-barantay (mga Pade) ngan guin a-ampo ko, na unta, kanunay hira mahimo nga ehemplo ha iyo hiton pagka ma-inobsanon. Salamat ha iyo." 07/02/2014

Tugon ha petsa Hulyo 25, 2014 "Hinigugma ko na mga anak! Di-re niyo nababalati-an adton mga grasya yana nga panahon na buhi kamo, di-in guin hahatag han Kahitas-on ha iyo iton mga senyales para mag-abre ngan mag bag-o kamo hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Balik kamo ha Diyos ngan ha pag-ampo, ngan hina-ut unta na an pag a-ampo mag-tikang pag-hadi sulod hiton iyo kasing-kasing, ha mga pamilya ngan ha mga komunidad, para unahan kamo han Espiritu Santo ngan tagan kamo kada adlaw hin inspirasyun para mas-abre kamo ha kabobot-on han Diyos ngan ha plano Niya para ha kada usa ha iyo. A-anhi ako ha iyo ngan, upod an mga santo ngan mga anghel, nag-hahangyo para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/25/2014

Tugon ha petsa Agosto 2, 2014 "Hinigugma ko na mga anak, an rason nga a-anhi ako ha iyo, an akon hinung-dan, amo an pag-bulig ma-‘permanente’ an pag da-ug niyo, bisan baga di-re yana posib-le ha iyo. Ma-aram ako nga damo iton di-re niyo na i-intendihan sugad liwat hadton di-re nakon pag-intende han ngatanan, han ngatanan na guin e-esplika han Anak ko ha akon han ti-dako pa Hiya ka-upod ko – pero nagtu-o ako ha Iya ngan nag-sunod ha Iya. Ina-aro ko liwat i-ne ha iyo, na magtu-o ngan mag-sunod kamo ha akon. Pero, mga anak, iton bu-ot sid-ngon hiton pag-susunod ha akon amo an pag-hihigugma niyo ha Anak ko labaw ha ngatanan, an pag-hihigugma ha Iya dida hiton kada tawo nga waray pini-pili. Para mahimo niyo i-ne, tinatawag ko kamo hin otro ha pag-sasalikway han mga sala, ha pag a-ampo, ngan ha pag-pupuasa. Tinatawag ko kamo para himo-on niyo iton Eukaristiya na kinabuhi hiton iyo kalag. Tinatawag ko kamo silbi akon apostoles hin ka-hayag na mag-sasabug hin gugma ngan kalo-oy ha kalibutan. Mga anak, iton kinabuhi niyo sugad la hin usa ka dali na pag-kurat hin mata kon i-kukumpara ha kinabuhi nga waray katapusan. Ngan dida ha pag-atubang niyo ha Anak ko, makikita Niya ha kasing-kasing niyo an kadak-on hadton iyo pag-higugma. Para tama iton iyo pag-sabug hin gugma, guin a-aro ko ha Anak ko, pa-agui hin gugma, na mahi-usa kamo tungod ha Iya, na kamo-kamo mismo mahi-usa, na mahi-usa kamo ngan an iyo mga mag-barantay (mga pade). Pa-agui ha ira, permi guin hahatag han Anak ko ha iyo an Iya kalugaringon, ngan guin babag-o iton iyo kalag ha pagka Diyos-non. Ayaw kalimot hi-ne. Salamat ha iyo." 08/02/2014

Tugon ha petsa Agosto 25, 2014 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-ampo para hiton akon mga intensyun, tungod kay gusto gub-on ni Satanas an akon plano din-he ngan kawaton iton kalinaw niyo. Sanglit, mga anak, mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo na an Diyos maka-trabaho dida hiton kada usa ha iyo. Hina-ut unta na abre iton iyo mga kasing-kasing ha kabobot-on han Diyos. Higugma-on ko kamo ngan benebendisyunan ko kamo hiton akon kinag-anak na bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 8/25/2014

Tugon ha petsa Septembre 2, 2014 "Hinigugma ko na mga anak, ako, nga nanay niyo, kumakanhi pag otro ha iyo dara han gugma na waray katapusan nga tikang han waray katapusan na gugma han Langit-non na Amay, nga waray katapusan. Ha katatan-aw ko ha kasing-kasing niyo, nakikita ko nga damo ha iyo an kumarawat ha akon silbi nanay ngan, upod an puro ngan sinsero nga kasing-kasing, gusto mahimo na apostoles ko. Pero, nanay liwat ako hiton mga di-re nakarawat ha akon, nga, dara ha katig-a hiton mga kasing-kasing niyo, di-re naruruyag na mahibaro bahin ha pag-higugma han akon Anak. Ngan di-re kamo ma-aram kon ano ka bug-at iton pag-hihimakuri han akon kasing-kasing ngan kon ano ka-damo hiton akon pag a-ampo ha Anak ko para la ha iyo. Nag a-ampo ako ha Iya nga bul-ngon Niya iton iyo mga kalag tungod kay mahihimo Niya ito. Nag a-ampo ako ha Iya para hayagan kamo hin milagro han Espiritu Santo para permi kamo mag-hunong ha pag-tratraydor, ha pag-bubuyayaw, ngan ha pag sasamad ha Iya. Upod an bug-os na kasing-kasing, nag a-ampo ako na ma-intendihan niyo na an akon Anak gud la iton salbasyon ngan suga han kalibutan. Ngan kamo, mga anak, mga hinigugma ko na apostoles, dad-a permi an akon Anak dida hiton iyo mga kasing-kasing ngan huna-huna. Dida hi-ne nga pa-agui, guin dadara niyo iton pag-higugma. Adton ngatanan nga di-re pa nakaka-hibaro ha Iya, makaka-kilala ha Iya dara hiton iyo gugma. Permi ako a-ada la ha tupad niyo. Ha espesyal nga pa-gui, tupad ko iton iyo mga mag-barantay (mga pa'de) tungod kay guin tawag i-ne hira han akon Anak para tugwayan kamo ha dalan ngadto han waray katapusan. Salamat ha iyo, mga apostoles ko, para hiton iyo sakripisyo ngan pag-higuma." 9/02/2014

Tugon ha petsa Septembre 25, 2014 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko na magma-sugad kamo han mga bito-on, na tungod hiton ira kahayag, nag-hahatag hin hayag ngan husay ha iba para hira magma-lipayon. Mga anak, kamo liwat mahimo na kahayag, kahusay, kalipay ngan kalinaw - labi na iton pag-ampo - para hadton mga harayo ha gugma ko ngan ha gugma han Anak ko na hi Hesus. Mga anak, malipayon na mag-testigo hiton iyo pag-sarig ngan pag-ampo, dida ha malipayon na pag-sarig nga a-ada sulod hiton iyo kasing-kasing; ngan mag-ampo para hin kalinaw, na usa ka mahal nga regalo tikang ha Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 9/25/2014

Tugon ha petsa Oktubre 2, 2014 "Hinigugma ko na mga anak, dara an kinag-anak na gugma, nag-hahangyo ako ha iyo na maghigugma-ay kamo. Hina-ut unta na magka-ada kamo, pinaka-una ha kasing-kasing niyo ngan labaw han ngatanan ha kalibutan, hin pag-higugma para ha Langit-non na Amay ngan para ha kaharani niyo, sugad hiton kagustuhan han Anak ko tikang pa hadton tinikangan. Hinigugma ko na mga anak, di-re ba niyo naki-kilala iton mga senyales hi-nen kapanaho-nan? Di-re ba kamo nakaka-kilala na an ngatanan ha palibot niyo, an ngatanan nga nahihitabo, nahitabo tungod hiton ka-waray pag-higugma? Sabta niyo na iton pagka-salba a-ada sulod hiton tinu-od na mga kustombre na may balor. Karawta an gahum han Langit-non na Amay, higugma-a Hiya, ngan daygon Hiya. Mag-lakat dida ha mga tapak han akon Anak. Kamo, mga anak ko, hinigugma ko na mga apostoles, permi kamo nag-titirok palibot ko tungod kay na u-uhaw kamo. Na u-uhaw kamo para hin kalinaw, pag-higugma, ngan kalipayon. Uninom tikang ha mga kamot ko. Guin hahalad hi-nen akon mga kamot ha iyo an akon Anak na amo an tubod han klaro nga tubig. Ibu-buhi Niya hin otro an pag-sarig niyo ngan ipu-puro iton iyo kasing-kasing tungod kay higugma-on han Anak ko iton puro na mga kasing-kasing, ngan higuma-on hadton puro na mga kasing-kasing an akon Anak. Adton puro la na mga kasing-kasing iton mapa-inobsanon ngan may madig-on na pag-sarig. Amo i-ne nga klase hin kasing-kasing iton guin a-aro ko ha iyo, mga anak. Guin sidngan ako han akon Anak, na, ako an nanay hiton bug-os nga kalibutan. Ina-aro ko ha iyo nga sugad hi-ne an pag-karawat ha akon, na buligan niyo ako pa-agui hiton iyo kinabuhi, pag-ampo ngan pag-sakripisyo, para karawton ako silbi nanay hadton ngatanan na anak ko - para ma-dara ko hira ngadto ha tubod han klaro nga tubig. Salamat ha iyo. Hinigugma ko na mga anak, mintras guin hahalad ha iyo hiton iyo mag-barantay (mga pa'de) an Lawas han Anak ko pa-agui hiton ira benendisyunan na mga kamot, magpa-salamat ha Anak ko permi sulod hiton iyo kasing-kasing para han sakripisyo Niya ngan para han mga mag-barantay na guin o-otro Niya pag-hatag ha iyo." 10/02/2014

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2014 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-ampo kamo yana nga panahon hin grasya ngan magpa-bulig ha mga santo nga a-adto na han ka-hayag. Hina-ut unta na hira an adlaw-adlaw na ehemplo ngan enganyo niyo ngadto ha dalan han iyo pagbag-o hin kinabuhi pagka-Diyos-non. Mga anak, mag-himangno nga haliput la iton kinabuhi niyo ngan na-agui la. Sanglit, pangandoy para han waray katapusan ngan sigue-ha iton pag-andam hiton iyo mga kasing-kasing dida ha pag a-ampo. A-anhi ako ka-upod niyo ngan nag-hahangyo atbang ha Anak ko para hiton kada usa ha iyo, labi na para hadton mga nag-konsagra han ira kalugaringon ha akon ngan ha Anak ko. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/25/2014

Tugon ha petsa Nobyembre 2, 2014 "Hinigugma ko na mga anak, a-anhi ako upod niyo dara an bendisyun han Anak ko, upod ha iyo nga nag-hihingkamot sumunod ha akon. Gusto ko maka-upod liwat ha iyo nga di-re na karawat ha akon. Ha iyo ngatanan, guin a-abre ko an akon kasing-kasing nga puno hin pag-higugma ngan benebendisyunan ko kamo hit akon kinag-anak na mga kamot. Usa ako nga nanay nga nakaka-intende ha iyo. Na i-buhi ko iton kinabuhi niyo ngan guin agui-an ko liwat iton iyo mga kakuri-an ngan mga kalipay. Kamo nga nabubuhi dida ha ka-hapdos dara hiton mga kasakit makaka-intende hi-nen akon hapdi ngan kakuri-an tungod hadton mga anak ko nga di-re na-tugot na masug-an hira han ka-hayag han Anak ko; hadton mga anak ko nga nag-pupuyo ha kasiruman. Amo i-ne nga kinahanglan ko kamo – kamo nga nasug-an na han ka-hayag ngan nakaka-intende na han katinu-oran. Tinatawag ko kamo na mag-higugma ha Anak ko para an kalag niyo maka-tubo ngan maka-abot ha tinu-od na kinabuhi espiritwal. Mga apostoles ko, dida hito makaka-bulig kamo ha akon. An pag-bulig ha akon amo iton pag a-ampo para hadton mga waray pa mahibaro han pag-higugma han Anak ko. Dida ha pag a-ampo para ha ira, guin papakita niyo ha Anak ko na hinihigugma niyo Hiya ngan susunod kamo ha Iya. Nag sa-ad ha akon an Anak ko nga di-re gud makakada-ug iton kada-utan, tungod kay a-anhi kamo, ma-tadong na mga kalag; kamo nga nag-hihingkamot hin kinasing-kasing na pag a-ampo; kamo nga nag-hahalad hiton iyo hapdi ngan kakuri-an ha Anak ko; kamo nga nakaka-intende na iton kinabuhi daw usa la nga pag-kurap hin mata; kamo nga nangangandoy para han Kahadi-an ha Langit. I-ne ngatanan amo iton nakaka-himo ha iyo na akon mga apostoles ngan mag-dadara ha iyo ngadto ha pag da-ug hiton akon kasing-kasing. Sanglit, mga anak, limpiyoha iton iyo kasing-kasing ngan mag-higugma ha Anak ko. Salamat ha iyo." 11/02/2014

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2014 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, ha mga butkon ko, dara ko ha iyo an Anak ko na hi Hesus ngan ina-aro ko ha Iya an kalinaw para ha iyo ngan kalinaw dida ha pagka-sinabot niyo. Mag-ampo ngadto ngan mag-higugma ha Anak ko para an kalinaw ngan kalipay Niya mag-sulod ha kasing-kasing niyo. Nag a-ampo ako para ha iyo na mag mas-abre kamo ha pag-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/25/2014


Last Modified 01/03/2015