Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2014 In Swedish

Budskap 02 januari 2014 "Kära barn, för att ni ska kunna vara mina apostlar och kunna hjälpa alla dem som är i mörker att lära känna ljuset av min Sons kärlek, måste ni ha rena och ödmjuka hjärtan. Ni kan inte hjälpa till med att min Son föds och råder i deras hjärtan som inte känner Honom, om Han inte råder - om Han inte är Konung - i ert hjärta. Jag är med er. Jag går med er som en moder. Jag knackar på era hjärtan. De kan inte öppna för de är inte ödmjuka. Jag ber, och ni mina älskade barn, be ni också, så att ni kan bli i stånd att öppna för min Son med rena och ödmjuka hjärtan och ta emot de gåvor Han har lovat er. Då kommer ni att bli ledda av kärleken och styrkan från min Son. Då kommer ni att vara mina apostlar som överallt runt dem sprider frukterna av Guds kärlek. Min Son kommer att handla inifrån er och genom er eftersom ni kommer att vara 'ett'. Mitt moderliga hjärta längtar efter detta - efter alla mina barns enhet - genom min Son. Med stor kärlek välsignar jag och ber jag för dem som är utvalda av min Son - för era herdar. Tack." 01/02/2014
Först var Vår Fru ledsen och sedan bestämd.

Budskap 25 januari 2014 "Kära barn! Be, be, be för att utstrålningen av er bön ska ha inflytande på dem som ni möter. Sätt Den Heliga Skrift på ett synligt ställe i era familjer och läs den, så att fridens ord börjar att flöda i era hjärtan. Jag ber med er och för er, små barn, att ni dag för dag blir alltmer öppna för Guds vilja. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2014

Budskap 25 februari 2014 "Kära barn! Ni ser, hör och känner att i många människors hjärtan finns inte Gud. De vill inte ha Honom, eftersom de är långt borta från bönen och inte har frid. Ni, små barn, be - lev Guds bud. Var bön, ni som från första början svarade 'ja' på min kallelse. Vittna om Gud och min närvaro och glöm inte, små barn: jag är med er och jag älskar er. Dag efter dag bär jag fram er alla till min Son Jesus. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/25/2014

Budskap 02 mars 2014 "Kära barn, jag kommer till er som en moder och jag önskar att ni i mig, som i en moder, finner ert hem, tröst och vila. Därför, mina barn, min kärleks apostlar, be. Be med ödmjuk hängivenhet, i lydnad och i fullkomlig tillit till den Himmelske Fadern. Förtrösta såsom jag har förtröstat när det sades till mig att jag skulle föda löftets välsignelse. Må det från era hjärtan, från era läppar alltid komma "Ske din vilja!" Därför, förtrösta och be så att jag kan vädja för er inför Herren, för att Han ska ge er den Himmelska Välsignelsen och fylla er med den Helige Ande. Då kan Han hjälpa alla dem som inte känner Herren - ni, min kärleks apostlar, ska hjälpa dem att kalla Honom "Fader" med fullkomlig förtröstan. Be för era herdar och sätt er förtröstan till deras välsignade händer. Tack." 03/02/2014

Budskap 18 mars 2014 "Kära barn! Som en moder önskar jag att vara en hjälp för er. Med moderlig kärlek önskar jag att hjälpa er att öppna ert hjärta och att sätta min Son på första platsen där. Genom er kärlek till min Son och genom er bön, önskar jag att Guds ljus skall upplysa er och Guds barmhärtighet fylla er. På detta sätt önskar jag att mörkret och dödens skugga som vill omsluta er och förleda er blir bortdrivet. Jag önskar att ni skall känna Guds löftes glädje och välsignelse. Ni, människors barn, ni är Guds barn - ni är mina barn. Därför, mina barn, börja vandra på de vägar som min kärlek leder er, som lär er ödmjukhet och vishet, och finner vägen till den Himmelske Fadern. Be med mig för dem som inte tar emot mig och inte följer mig - för dem som, på grund av sina hjärtans hårdhet, inte kan känna ödmjukhetens glädje, hängivenhet, frid och kärlek - min Sons glädje. Be att era herdar, med sina välsignade händer, alltid ger er Guds välsignelses glädje. Tack." 03/18/2014

Budskap 25 mars 2014 "Kära barn! Jag kallar er på nytt: återuppta striden mot synden som i de första dagarna, gå till bikt och besluta er för helighet. Guds kärlek kommer att börja flöda genom er in i världen, frid kommer att råda i era hjärtan och Guds välsignelse fylla er. Jag är med er och bär fram förbön för er alla inför min Son Jesus. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2014

Budskap 25 april 2014 "Kära barn! Öppna era hjärtan för den nåd som Gud ger er genom mig, så som en blomma öppnar sig för solens varma strålar. Var bön och kärlek för alla dem som är långt borta från Gud och Hans kärlek. Jag är med er och jag bär fram förbön för er alla inför min Son Jesus, och jag älskar er med omätlig kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/25/2014

Budskap 02 Maj 2014 "Kära barn, jag, er moder, är med er för ert välbefinnandes skull, för era behov och för er självkännedom. Den Himmelske Fadern gav er frihet att på egen hand fatta beslut och lära känna er själva. Jag önskar att hjälpa er. Jag önskar att vara en moder för er, en sanningens lärare - så att ni i ett öppet hjärtas enkelhet, kan inse den omätliga renhet och det ljus som kommer därifrån och som skingrar mörkret, detta ljus som ger hopp. Jag, mina barn, förstår er smärta och ert lidande. Vem kan förstå bättre än en moder? Och ni, mina barn? Litet är det antal av dem som förstår och följer mig. Stort är det antal som är vilsna - de som ännu inte har blivit medvetna om sanningen i min Son. Därför, mina apostlar, be och handla. Sprid ljuset och förlora inte hoppet. Jag är med er. På ett särskilt sätt är jag med era herdar. Med ett moderligt hjärta älskar jag dem och beskyddar dem, för de leder er till Himlen som utlovades till er av min Son. Tack." 05/02/2014

Budskap 25 maj 2014 "Kära barn! Be och förstå att utan Gud är ni stoft. Därför, vänd era tankar och hjärtan till Gud och till bönen. Lita på Hans kärlek. Små barn, ni är kallade att vara vittnen i Guds ande. Ni är dyrbara och jag kallar er, små barn, till helighet, till evigt liv. Var därför medvetna om att detta liv går förbi. Jag älskar er och kallar er till ett nytt liv i omvändelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/25/2014

Budskap 02 juni 2014 "Kära barn, jag kallar er alla och tar emot er som mina barn. Jag ber att ni tar emot mig och älskar mig som en moder. Jag har förenat er alla i mitt hjärta, jag har stigit ner ibland er och jag välsignar er. Jag vet att ni önskar tröst och hopp från mig eftersom jag älskar er och ber för er. Jag ber er att förena er med mig i min Son och att ni blir mina apostlar. För att ni ska kunna vara det kallar jag er på nytt till att älska. Det finns ingen kärlek utan bön - det finns ingen bön utan förlåtelse eftersom kärlek är bön - förlåtelse är kärlek. Mina barn, Gud skapade er till att älska, och att älska så att ni också kan förlåta. Varje bön som kommer ur kärlek förenar er med min Son och den Helige Ande, och den Helige Ande upplyser er och gör er till mina apostlar - apostlar som gör allting i Herrens namn. De ber i handling och inte bara med ord, eftersom de älskar min Son och förstår sanningens väg som leder till evigt liv. Be för era herdar att de alltid leder er med ett rent hjärta på sanningens och kärlekens väg - min Sons väg. Tack." 06/02/2014

Budskap 25 juni 2014 "Kära barn! Den Högste ger mig nåden att jag fortfarande kan vara med er och leda er i bön på fridens väg. Ert hjärta och er själ törstar efter frid och kärlek, efter Gud och Hans glädje. Därför, små barn, be, be, be och i bönen kommer ni upptäcka livets vishet. Jag välsignar er alla och ber för var och en av er inför min Son Jesus. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/25/2014

Budskap 02 juli 2014 "Kära barn, jag, moder till alla er som är samlade här och moder till hela världen, välsignar er med en moderlig välsignelse och kallar er att börja gå ödmjukhetens väg. Den vägen leder er till att lära känna min Sons kärlek. Min Son är allsmäktig, Han är i allt. Om ni, mina barn, inte blir medvetna om detta, då härskar mörkret/blindheten i er själ. Bara ödmjukheten kan hela er. Mina barn, jag levde alltid ödmjukt, modigt och i hopp. Jag visste, jag blev medveten om att Gud är i oss och vi är i Gud. Jag ber er om detsamma. Jag önskar för var och en av er av ni får vara med mig i evigheten, för ni är en del av mig. Jag ska hjälpa er på er väg. Min kärlek kommer att omsluta er som en mantel och göra er till apostlar av mitt ljus - av Guds ljus. Med den kärlek som kommer fram ur ödmjukheten kommer ni att bringa ljus där mörker/blindhet råder. Ni kommer att ge min Son som är världens ljus. Jag är alltid vid era herdars sida och jag ber att de alltid ska vara ett exempel på ödmjukhet för er. Tack." 07/02/2014

Budskap 25 juli 2014 "Kära barn! Ni förstår inte i vilken nåd ni lever, i denna tid när den Högste ger er tecken för att ni ska öppna er och omvända er. Återvänd till Gud och till bönen, och må bönen börja att råda i era hjärtan, familjer och gemenskaper, så att den Helige Ande leder och inspirerar er att varje dag bli mer öppna för Guds vilja och för Hans plan med var och en av er. Jag är med er, och med helgonen och änglarna bär jag fram förbön för er. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/25/2014

Budskap 02 augusti 2014 "Kära barn, orsaken till varför jag är med er, min mission, är att hjälpa er för att det goda ska vinna osäker på översättningen eng, även om detta inte verkar möjligt för er nu. Jag vet att det är många saker ni inte förstår, liksom inte jag heller förstod allting min Son förklarade för mig när Han växte upp vid min sida - men jag trodde på Honom och följde Honom. Jag ber också er om detta, att tro på mig och följa mig. Men, mina barn, att följa mig betyder att älska min Son över allt annat, att älska Honom i varje person utan att göra åtskillnad. För att ni ska kunna göra detta kallar jag er på nytt till försakelse, bön och fasta. Jag kallar er att göra Eukaristin till er själs liv. Jag kallar er att vara mina apostlar av ljus som sprider kärlek och barmhärtighet genom världen. Mina barn, ert liv är bara ett ögonblick jämfört med det eviga livet. Och när ni träder fram inför min Son, kommer Han att i era hjärtan se hur mycket kärlek ni hade. För att sprida kärlek på det rätta sättet, ber jag min Son, genom kärlek, att ge er enhet genom Honom, enhet ibland er, enhet mellan er och era herdar. Genom dem ger min Son Sig själv alltid på nytt till er och förnyar er själ. Glöm inte detta. Tack." 08/02/2014

Budskap 25 augusti 2014 "Kära barn! Be för mina intentioner, för Satan vill förstöra min plan som jag har här och han vill ta ifrån er er frid. Därför, små barn, be, be be så att Gud kan handla genom var och en av er. Må era hjärtan vara öppna för Guds vilja. Jag älskar er och välsignar er med min moderliga välsignelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/25/2014

Budskap 02 september 2014 "Kära barn, jag, er moder, kommer på nytt till er av kärlek som inte har något slut, från den oändlige Himmelske Faderns oändliga kärlek. När jag ser in i era hjärtan ser jag att många av er tar emot mig som en moder och, med uppriktiga och rena hjärtan, önskar ni att vara mina apostlar. Men, jag är också moder till dem bland er som inte tar emot mig och som i sina hjärtans hårdhet inte önskar att lära känna min Sons kärlek. Och ni vet inte hur mycket mitt hjärta lider och hur mycket jag ber till min Son för er. Jag ber Honom att hela era själar, för Han är i stånd till det. Jag ber Honom att upplysa er med den Helige Ander under så att ni slutar att ständigt på nytt förråda, förbanna och såra Honom. Med hela mitt hjärta ber jag att ni ska förstå att bara min Son är världens frälsning och ljus. Och ni, mina barn, mina kära apostlar, bär alltid min Son i era hjärtan och tankar. På detta sätt bär ni kärleken. Alla dem som inte känner Honom kommer att känna igen Honom i er kärlek. Jag är alltid vid er sida. På ett särskilt sätt är jag vid era herdars sida, för min Son har kallat dem att leda er på vägen till evigheten. Tack, mina apostlar, för ert offer och er kärlek." 09/02/2014

Budskap 25 september 2014 "Kära barn! Också idag kallar jag er att vara som stjärnor, som genom sitt ljus ger ljus och skönhet till andra så att de kan jubla i glädje. Små barn, var också ni utstrålningen, skönheten, glädjen och friden - och särskilt bönen - för alla dem som är långt från min kärlek och min Son Jesu Kristi kärlek. Små barn, vittna om er tro och er bön i glädje, i trons glädje som är i era hjärtan; och be för fred, som är en dyrbar gåva från Gud. Tack att ni svarat på min kallelse." 09/25/2014

Budskap 25 oktober 2014 "Kära barn! Be i denna tid av nåd och sök förbön från alla helgon som redan är i ljuset. Må de dag efter dag vara ett föredöme och en uppmuntran för er på omvändelsens väg. Små barn, var medvetna om att ert liv är kort och förbigående. Längta därför efter evigheten och förbered era hjärtan i bön. Jag är med er och bär fram förbön för var och en av er inför min Son, särskilt för dem som har vigt sig själva till mig och min Son. Tack att ni svarat på min kallelse." 10/28/2014

Budskap 02 november 2014 "Kära barn, jag är med er med min Sons välsignelse, med er som älskar mig och som försöker att efterfölja mig. Jag önskar också att vara med er som inte tar emot mig. Till er alla öppnar jag mitt hjärta fullt av kärlek och jag välsignar er med mina moderliga händer. Jag är en moder som förstår er. Jag levde ert liv och genomlevde era lidanden och glädjeämnen. Ni som lever i smärta förstå min smärta och mitt lidande på grund av de av mina barn som inte tillåter min Sons ljus att upplysa dem; de av mina barn som lever i mörker. Det är därför jag behöver er - ni som har blivit upplysta av ljuset och har förstått sanningen. Jag kallar er att tillbe min Son så att er själ växer och når sann andlighet. Mina apostlar, det är då som ni kan bli i stånd att hjälpa mig. Att hjälpa betyder att be för dem som inte har lärt känna min Sons kärlek. Genom att be för dem visar ni för min Son att ni älskar Honom och efterföljer Honom. Min Son lovade mig att det onda aldrig kommer att vinna, eftersom ni, de rättfärdiga själarna, är här; ni som strävar efter att be era böner med hjärtat; ni som bär fram er smärta och ert lidande till min Son; ni som förstår att livet bara varar ett ögonblick; ni som längtar efter Himmelriket. Allt detta gör er till mina apostlar och leder er mot mitt hjärtas seger. Därför, mina barn, rena era hjärtan och tillbe min Son. Tack." 11/02/2014

Budskap 25 november 2014 "Kära barn! Idag kallar jag er på ett särskilt sätt till bön. Be, små barn, så att ni kan förstå vilka ni är och vart ni behöver att gå. Var bärare av det glada budskapet och var hoppets människor. Var kärlek för alla dem som är utan kärlek. Små barn, ni kommer att vara allt och uppnå allt bara om ni ber och är öppna för Guds vilja - för Gud som önskar att leda er mot det eviga livet. Jag är med er och bär fram förbön för er dag efter dag inför min Son Jesus. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2014

Budskap 02 december 2014 "Kära barn, kom ihåg - för jag säger er det - att kärleken kommer att segra. Jag vet att många av er förlorar hoppet eftersom ni runt omkring er ser lidande, smärta, avund... men, jag är er moder. Jag är i Riket men jag är också här med er. Min Son sänder mig på nytt att hjälpa er. Förlora därför inte hoppet; följ mig istället - för mitt hjärtas seger är i Guds namn. Min älskade Son tänker på er såsom han alltid har tänkt på er. Tro på honom och lev honom. Han är världens liv. Mina barn, att leva min Son betyder att leva Evangeliet. Detta är inte lätt. Detta innebär kärlek, förlåtelse och offer. Detta renar och det öppnar Riket. Uppriktig bön, som inte bara är ord utan är en bön som hjärtat talar, skall hjälpa er. Också fasta (kommer att hjälpa er), för det är ännu mer kärlek, förlåtelse och offer. Därför, förlora inte hoppet men följ mig. Jag bönfaller er på nytt att be för era herdar så att de alltid ser på min Son som var världens förste Herde och vars familj var hela världen." 12/02/2014

Budskap 25 december 2014 "Kära barn! Också idag bär jag i mina armar min Son Jesus till er och jag ber Honom om frid för er och bland er. Be och tillbe min Son för att Hans frid och glädje ska komma in i era hjärtan. Jag ber för er att ni ska bli alltmer öppna för bön. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/25/2014


Last Modified 12/27/2014