Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2014 In Latvian

Vēstījums 2014. gada 2. janvārī "Mīļie bērni, lai jūs varētu būt mani apustuļi un varētu palīdzēt visiem tiem, kuri ir tumsībā, iepazīt mana Dēla mīlestības gaismu, jums vajadzīgas tīras un pazemīgas sirdis. Jūs nevarat palīdzēt manam Dēlam piedzimt un valdīt to sirdīs, kuri Viņu nepazīst, ja Viņš nevalda un nav Karalis jūsu sirdīs. Es esmu ar jums. Es eju kopā ar jums kā Māte. Es klauvēju pie jūsu sirdīm. Tās nevar atvērties, jo tās nav pazemīgas. Es lūdzos, un lūdzieties arī jūs, mani bērni, lai jūs varētu atvērt tīras un pazemīgas sirdis manam Dēlam un saņemt dāvanas, ko Viņš jums ir apsolījis! Tad jūs tiksiet vadīti mana Dēla mīlestībā un spēkā. Tad jūs būsiet mani apustuļi, kuri visur ap sevi izplata Dieva mīlestības augļus. Mans Dēls darbosies no jums un caur jums, jo jūs būsiet viens. Mana Mātes Sirds ilgojas pēc tā - pēc visu manu bērnu vienības caur manu Dēlu. Ar lielu mīlestību es svētīju un lūdzos par tiem, kurus mans Dēls izvēlējies par jūsu ganiem! Pateicos jums!" Sākumā Dievmāte bija bēdīga, bet vēlāk apņēmīga. 02.01.2014

Vēstījums 2014. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūsu lūgšanas starojums rastu ietekmi tajos, kurus satiksiet savā ceļā. Nolieciet Svētos Rakstus redzamā vietā jūsu ģimenēs un lasiet, lai miera vārdi ietecētu jūsu sirdīs. Es lūdzos ar jums un par jums, bērniņi, lai no dienas dienā jūs kļūtu arvien vairāk atvērtāki Dieva gribai. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 25.01.2014

Vēstījums 2014. gada 2. februārī "Mīļie bērni! Ar mātes mīlestību es vēlos jums iemācīt patiesumu, jo vēlos, lai jūs, darbojoties par maniem apustuļiem, būtu precīzi, apņēmīgi un pāri visam - patiesi un sirsnīgi. Vēlos, lai ar Dieva žēlastības palīdzību jūs būtu atvērti svētībai. Vēlos, lai ar gavēni un lūgšanu jūs iegūtu no Debesu Tēva sapratni par to, kas ir dabīgs un kas ir svēts - Dievišķs. Piepildīti ar šo sapratni, mana Dēla un manā aizsardzībā jūs būsiet mani apustuļi, kuri zinās, kā izplatīt Dieva Vārdu visiem tiem, kuri to nezina, un zinās, kā pārvarēt šķēršļus, kas stāsies jūsu ceļā. Mani bērni, caur svētību uz jums nolaidīsies Dieva žēlastība, un jūs būsiet spējīgi to saglabāt ar gavēni, lūgšanu, attīrīšanos un izlīgšanu. Jūs iegūsiet to darbošanās efektivitāti, ko es jūsos meklēju. Lūdzieties par saviem ganiem, lai Dieva žēlastības stari apgaismo viņu ceļus! Es pateicos!" 02.02.2014

Vēstījums 2014. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Jūs redzat, dzirdat un jūtat, ka daudzu cilvēku sirdīs nav Dieva. Viņi To negrib, jo ir tālu no lūgšanas, un viņiem nav miera. Jūs, bērniņi lūdzieties, dzīvojiet pēc Dieva baušļiem. Jūs būsiet lūgšana, jūs, kas no paša sākuma teicāt "jā" manam aicinājumam. Lieciniet par Dievu un par manu klātbūtni, un neaizmirstiet, bērniņi: es esmu ar jums un es mīlu jūs. No dienas dienā es stādu jūs visus priekšā savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/25/2014

Vēstījums 2014. gada 2. martā "Mīļie bērni! Es nāku pie jums kā Māte un es vēlos, lai manī kā Mātē jūs atrastu savas mājas, mierinājumu un atpūtu. Tādēļ mani bērni, manas mīlestības apustuļi, lūdzieties! Lūdzieties pazemīgā dievbijībā, paklausībā un pilnīgā uzticībā Debesu Tēvam! Uzticieties kā es uzticējos, kad man tika teikts, ka es nesīšu apsolījuma svētību. Lai no jūsu sirdīm, no jūsu lūpām allaž nāktu: "Tavs prāts lai notiek!" Tādēļ uzticieties un lūdzieties, lai es varētu aizbilst par jums Kunga priekšā, lai Viņš jums dotu debesu svētību un piepildītu jūs ar Svēto Garu! Tad jūs spēsiet palīdzēt visiem tiem, kuri nepazīst Kungu - jūs, manas mīlestības apustuļi, palīdzēsiet tiem pilnīgā uzticībā saukt Viņu par Tēvu. Lūdzieties par saviem ganiem un uzticiet sevi viņu svētītajām rokām! Es pateicos jums!" 03/02/2014


Gadskārtējā parādīšanās Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2014. gada 18. martā

Vizionāre Mirjana Dragičeviča-Soldo piedzīvoja ikdienas parādīšanās no 1981. gada 24. jūnijam līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte viņai atklāja 10. Noslēpumu un teica, ka turpmāk viņai parādīsies reizi gadā - 18. martā. Tā tas arī notika visus šos gadus. Vairāki tūkstoši svētceļnieku bija sapulcējušies uz Rožukroņa lūgšanu. Parādīšanās ilga no 13:46-13:51.

"Mīļie bērni! Kā Māte es vēlos sniegt jums palīdzību. Ar savu Mātes mīlestību es vēlos jums palīdzēt atvērt savu sirdi un likt tanī Manu Dēlu pirmajā vietā. Caur jūsu mīlestību uz Manu Dēlu un caur jūsu lūgšanām es vēlos, lai Dieva gaisma jūs apgaismo un Dieva žēlastība jūs piepilda. Vēlos, lai tādā veidā no jums atkāptos tumsība un nāves ēna, kas grib jūs aplenkt un likt apmaldīties. Es vēlos, lai jūs sajustu Dieva apsolījuma svētības prieku. Jūs, cilvēka bērni, jūs esat Dieva bērni, jūs esat mani bērni! Tādēļ, mani bērni, ejiet ceļus, kuros mana mīlestība vada, māca pazemību, gudrību un būvē ceļu pie Debesu Tēva. Lūdzieties kopā ar mani par tiem, kuri mani nepieņem un man neseko, par tiem, kuri savu siržu cietības dēļ nevar sajust pazemības, dievbijības, miera un mīlestības prieku - mana Dēla prieku. Lūdzieties, lai jūsu gani ar savām svētītajām rokām jums vienmēr varētu dot Dieva svētības prieku! Es pateicos jums!"


Vēstījums 2014. gada 25. martā "Mīļie bērni! No jauna jūs aicinu: sāciet cīņu pret grēku kā pirmajās dienās, ejiet uz grēksūdzi un izšķirieties par svētumu! Dieva mīlestība sāks plūst caur jums pasaulē, prieks iemājos jūsu sirdīs, un Dieva svētība jūs piepildīs. Es esmu ar jums un aizbildinu jūs visus mana Dēla Jēzus priekšā. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/25/2014

Vēstījums 2014. gada 2. aprīlī "Mīļie bērni, ar Mātes mīlestību es vēlos jums palīdzēt, lai jūsu lūgšanu un gandares dzīve būtu patiess mēģinājums tuvoties manam Dēlam un Viņa dievišķajai gaismai, lai jūs zinātu, kā nošķirt sevi no grēka. Katra lūgšana, katra Mise un katrs gavēnis ir mēģinājums nonākt tuvāk manam Dēlam, Viņa godības atgādinājums un patvērums no grēka; tas ir labā Tēva un viņa bērnu no jauna savienošanās ceļš. Tādēļ, mani mīļie bērni, ar atvērtām un mīlas pilnām sirdīm, sauciet Debesu Tēva vārdu, lai Viņš jūs apgaismotu ar Svēto Garu! Caur Svēto Garu jūs kļūsiet Dieva mīlestības avots. No šī avota dzers tie, kuri nav pazinuši manu Dēlu, tie, kuriem slāpst pēc mana Dēla mīlestības un miera. Pateicos jums! Lūdzieties par saviem ganiem! Es lūdzos par viņiem un vēlos, lai viņi vienmēr justu manu Mātes roku svētību un manas Mātes sirds atbalstu." 02/04/2014

Vēstījums 2014. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Atveriet savas sirdis žēlastībai, ko Dievs jums dod caur mani, kā zieds, kas atveras siltajiem saules stariem! Esiet mīlestība un lūgšana par tiem visiem, kuri ir tālu no Dieva un Viņa mīlestības! Es esmu ar jums un par visiem jums aizbildinu sava Dēla Jēzus priekšā, un mīlu jūs ar neizmērojamu mīlestību! Es jums pateicos, ka atsaucāties manam aizcinājumam!" 04/25/2014

Vēstījums 2014. gada 2. maijā "Mīļie bērni! Es, jūsu Māte, esmu ar jums, lai jums būtu labklājība, jūsu vajadzību dēļ un jūsu personisko izziņas spēju labā. Debesu Tēvs jums ir devis brīvību, lai jūs paši izlemtu un paši rīkotos. Es jums vēlos palīdzēt. Vēlos jums būt Māte, patiesības skolotāja, lai atvērtas sirds vienkāršībā jūs apzinātos, kāda neizmērojama tīrība un gaisma no tās nāk un pārtrauc tumsu, gaisma, kas atnes cerību. Es, mani bērni, saprotu jūsu sāpes un ciešanas. Kas var jūs saprast labāk kā māte? Bet jūs, mani bērni? Mazs ir to skaits, kuri mani saprot un man seko. Liels ir zaudēto skaits, to, kuri vēl nav sapratuši patiesību par manu Dēlu. Tādēļ, mani apustuļi, lūdzieties un rīkojieties! Nesiet gaismu un nezaudējiet cerību! Es esmu ar jums! Īpašā veidā es esmu ar jūsu ganiem. Ar mātišķu sirdi es mīlu un aizsargāju viņus, jo viņi jūs ved uz debesīm, ko jums mans Dēls ir apsolījis! Pateicos jums!" 05/02/2014

Vēstījums 2014. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Lūdzieties un apzinieties, ka bez Dieva jūs esat putekļi! Tādēļ virziet savas domas un sirdi uz Dievu un uz lūgšanu. Uzticieties Viņa mīlestībai. Dieva garā jūs visi, bērniņi, esat aicināti būt par lieciniekiem. Jūs esat vērtīgi, un es aicinu jūs, bērniņi, uz svētumu, uz mūžīgo dzīvi. Tādēļ apzinieties, ka šī dzīve pāriet! Es jūs mīlu un aicinu uz jaunu atgriešanās dzīvi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/25/2014

Vēstījums 2014. gada 2. augustā "Mīļie bērni, iemesls, kādēļ es esmu ar jums, mana misija, ir jums palīdzēt, lai labais uzvar, pat, ja jums tagad tas neliktos iespējams. Es zinu, ka jūs daudzas lietas nesaprotat kā arī es visu nesapratu, visu, ko mans Dēls man izskaidroja, kamēr Viņš auga kopā ar mani, bet es Viņam ticēju un sekoju Viņam. Es lūdzu no jums to pašu - lai jūs man ticētu un man sekotu. Tomēr, mani bērni, man sekot nozīmē mīlēt manu Dēlu vairāk par visu, mīlēt Viņu jebkurā personā bez izšķirības. Lai jūs to spētu, es jūs atkal aicinu uz atteikšanos, lūgšanu un gavēni! Es aicinu, lai Eiharistija būtu jūsu dvēseles dzīve. Es aicinu jūs būt maniem gaismas apustuļiem, kuri pasaulē izplatīs mīlestību un žēlsirdību. Mani bērni, jūsu dzīve ir tikai zibsnis, salīdzinot ar mūžīgo dzīvi. Bet kad jūs nostāsieties mana Dēla priekšā, Viņš jūsu sirdīs redzēs, cik daudz mīlestības jums bija. Lai jūs mīlestību izplatītu pareizā veidā, es lūdzu savu Dēlu, lai Viņš dotu jums vienotību caur Viņu, vienotību jūsu starpā, vienotību starp jums un jūsu ganiem. Caur viņiem mans Dēls vienmēr no jauna dod Sevi un atjauno jūsu dvēseli. Neaizmirstiet to! Es pateicos!" 08/02/2014

Vēstījums 2014. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Lūdzieties manos nodomos, jo Sātans grib iznīcināt manu plānu, kāds man šeit ir, un nozagt jums mieru! Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai Dievs varētu darboties caur katru no jums! Lai jūsu sirdis būtu atvērtas Dieva gribai! Es jūs mīlu un svētīju ar savu Mātes svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/25/2014

Vēstījums 2014. gada 2. septembrī "Mīļie bērni, es, jūsu Māte, atkal nāku starp jums aiz mīlestības, kurai nav beigu, no bezgalīgā Debesu Tēva bezgalīgās mīlestības. Un skatoties jūsu sirdīs, es redzu, ka daudzi no jums pieņem mani kā Māti, un ar patiesām un tīrām sirdīm jūs vēlaties būt mani apustuļi. Bet es esmu Māte arī tiem no jums, kuri mani nepieņem un kuri savu siržu cietumā nevēlas iepazīt mana Dēla mīlestību. Un jūs nezināt, cik ļoti mana Sirds cieš un cik ļoti es lūdzu savu Dēlu par jums. Es lūdzu, lai Viņš dziedina jūsu dvēseles, jo Viņš to spēj. Es lūdzu Viņam apgaismot jūs ar Svētā Gara brīnumu, lai jūs varētu beigt vienmēr no jauna nodot, lādēt un ievainot Viņu. Ar visu savu sirdi es lūdzos, lai jūs saprastu, ka vienīgi mans Dēls ir pasaules glābiņš un gaisma. Un jūs, mani bērni, mani dārgie apustuļi, vienmēr nesiet Jēzu savās sirdīs un domās! Šādi jūs nesat mīlestību. Visi tie, kuri Viņu nepazīst, iepazīs Viņu jūsu mīlestībā. Es vienmēr esmu jums blakus. Īpašā veidā es esmu blakus jūsu ganiem, jo mans Dēls ir aicinājis viņus vest jūs uz mūžības ceļu. Pateicos jums, mani apustuļi, par jūsu upuriem un mīlestību!" 02/09/2014

Vēstījums 2014. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu, lai arī jūs būtu kā zvaigznes, kas spīdot dāvā gaismu un skaistumu citiem, lai tiem būtu prieks. Bērniņi, esiet arī jūs gaisma, skaistums un miers, bet sevišķi - lūgšana par visiem, kuri ir tālu no manas mīlestības un no mana Dēla Jēzus mīlestības. Bērniņi, lieciniet ar savu ticību un lūgšanu priecīgi, ar ticības prieku, kas ir jūsu sirdīs, un lūdzieties par mieru, kas ir dārga Dieva dāvana. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/25/2014

Vēstījums 2014. gada 2. oktobrī "Mīļie bērni! Ar Mātes mīlestību es jūs lūdzu mīliet viens otru! Lai jūsu sirdīs būtu tā, kā mans Dēls vēlējās no paša sākuma - pirmajā vietā pāri par jebko šinī pasaulē - mīlestība uz Debesu Tēvu un savu tuvāko. Mani mīļie bērni, vai jūs nepazīstat laiku zīmes? Vai jūs nesaprotat, ka viss ap jums, viss, kas notiek, ir tādēļ, ka nav mīlestības? Saprotiet, ka pestīšana ir patiesās vērtībās! Pieņemiet Debesu Tēva varu, mīliet Viņu un godiniet Viņu! Staigājiet mana Dēla pēdās! Jūs, mani bērni, mani mīļie apustuļi, jūs vienmēr no jauna pulcējaties ap mani, jo jums slāpst. Jūs slāpstat pēc miera, mīlestības un laimes. Dzeriet no manām rokām! Manas rokas jums piedāvā manu Dēlu, kas ir tīra ūdens avots. Viņš atdzīvinās jūsu ticību un attīrīs jūsu sirdis, jo mans Dēls mīl tīras sirdis un tīras sirdis mīl manu Dēlu. Tikai tīras sirdis ir pazemīgas un ar stipru ticību. Tādas sirdis es arī pie jums meklēju, mani bērni. Mans Dēls man pasacīja, ka es esmu visas pasaules Māte. Es lūdzu tos, kuri mani kā tādu ir pieņēmuši, ar savu dzīvi, lūgšanām un upuri palīdzēt, lai visi mani bērni pieņemtu mani par Māti, lai es viņus varētu vest pie tīra ūdens avota! Pateicos jums! Mani mīļie bērni, ikreiz, kad jūsu gani ar savām svētītajām rokām pasniedz jums mana Dēla Miesu, pateicieties savās sirdīs manam Dēlam par upuri un par ganiem, ko Viņš vienmēr jums dod no jauna!" 10/02/2014

Vēstījums 2014. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Lūdzieties šinī žēlastību laikā un meklējiet visu svēto aizbildniecību, kuri jau ir gaismā. Lai no dienas dienā tie būtu jums paraugs un iedrošinājums jūsu atgriešanās ceļā! Bērniņi, saprotiet, ka jūsu dzīve ir īsa un pārejoša! Tādēļ ilgojieties pēc mūžības un lūgšanā turiet sagatavotas savas sirdis. Es esmu ar jums un es aizbildinu mana Dēla priekšā par katru no jums, sevišķi par tiem, kuri ir konsekrēti man un manam Dēlam. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 25/10/2014

Vēstījums 2014. gada 2. novembrī "Mīļie bērni, es esmu ar jums ar mana Dēla svētību, ar jums, kas mani mīlat un kas cenšaties man sekot. Es arī vēlos būt ar tiem no jums, kas mani nepieņem. Visiem jums es atveru savu sirdi, pārpilnu mīlas, un es jūs svētīju ar savām Mātes rokām. Es esmu māte, kura jūs saprot. Es dzīvoju jūsu dzīvi un izdzīvoju jūsu ciešanas un priekus. Jūs, kuri dzīvojat sāpēs, sapratīsiet manas sāpes un ciešanas to manu bērnu dēļ, kuri neļauj mana Dēla gaismai tos apgaismot, to manu bērnu dēļ, kuri dzīvo tumsā. Tādēļ man jūs esat vajadzīgi, jūs, kurus ir apspīdējusi gaisma un kuri esat sapratuši patiesību. Es aicinu jūs pielūgt manu Dēlu, lai jūsu dvēsele varētu augt un sasniegt īstu garīgumu. Mani apustuļi, - tad jūs varēsiet man palīdzēt! Man palīdzēt nozīmē lūgties par tiem, kuri nav iepazinuši mana Dēla mīlestību. Lūdzoties par viņiem, jūs parādat manam Dēlam, ka jūs Viņu mīlat un Viņam sekojat. Mans Dēls man apsolīja, ka ļaunums nekad neuzvarēs, jo jūs, taisnīgo dvēseles, esat šeit; jūs, kuri cenšaties teikt savas lūgšanas ar sirdi; jūs, kuri nododat savas sāpes un ciešanas manam Dēlam; jūs, kuri saprotat, ka dzīve ir tikai īss zibsnis; jūs, kuri ilgojaties pēc Debesu Valstības! Tas viss jūs dara par maniem apustuļiem un ved jūs uz manas Sirds uzvaru! Tādēļ, mani bērni, attīriet savas sirdis un pielūdziet manu Dēlu! Pateicos jums" 02/11/2014

Vēstījums 2014. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šodien īpašā veidā es jūs aicinu uz lūgšanu. Lūdzieties, bērniņi, lai jūs saprastu, kas jūs esat un kurp jums vajag iet. Esiet labo ziņu nesēji un esiet cilvēkiem cerība! Esiet mīlestība visiem tiem, kuri ir bez mīlestības! Bērniņi, jūs būsiet viss un sasniegsiet visu tikai tad, ja jūs lūgsieties un būsiet atvērti Dieva gribai, Dieva, kurš jūs grib vadīt uz mūžīgo dzīvi. Es esmu ar jums un aizbildinu par jums no dienas dienā mana Dēla Jēzus priekšā. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 25/11/2014

Vēstījums 2014. gada 2. decembrī "Mīļie bērni, atcerieties, ko es jums saku: mīlestība uzvarēs. Es zinu, ka daudzi no jums zaudē cerību, jo apkārt redzat ciešanas, sāpes, greizsirdību, skaudību ... bet es esmu jūsu Māte. Es esmu Debesu valstībā, bet esmu arī šeit ar jums. Mans Dēls mani no jauna sūta, lai jums palīdzētu. Tādēļ nezaudējiet cerību, bet sekojiet man, jo manas Sirds uzvara ir Dieva vārdā. Mans mīļotais Dēls par jums domā tāpat, kā Viņš ir vienmēr domājis. Ticiet Viņam un izdzīvojiet Viņu. Viņš ir pasaules gaisma. Mani bērni, izdzīvot manu Dēlu nozīmē izdzīvot Evaņģeliju. Tas nav viegli. Tas nozīmē mīlestību, piedošanu un upuri. Tas attīra un atver Debesu valstību. Jums palīdzēs patiesa lūgšana, kas ir ne tikai vārdi, bet kur arī sirds runā. Tāpat arī gavēnis, jo tas ir vēl vairāk mīlestības, piedošanas un upura. Tādēļ nezaudējiet cerību un sekojiet man! Es no jauna lūdzu jūs lūgties par saviem ganiem, lai viņi varētu vienmēr skatīt manu Dēlu, kurš bija pirmais Gans pasaulē un kura ģimene bija visa pasaule. Pateicos jums!" 02/12/2014

Vēstījums 2014. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es nesu jums savās rokās savu Dēlu Jēzu, un es Viņam lūdzu mieru jums un mieru starp jums. Lūdziet un pielūdziet manu Dēlu, lai Viņa miers un prieks ienāk jūsu sirdīs! Es lūdzos, lai jūs būtu arvien vairāk atvērti lūgšanai. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/25/2014


Gadskārtējā parādīšanās un vēstījums Jēkabam Kolo 2014. gada 25. decembrī

Pēdējās ikdienas parādīšanās laikā 1998. gada 12. septembrī Jēkabam Kolo Dievmāte sacīja, ka turpmāk viņam būs tikai viena parādīšanās gadā - Ziemassvētku dienā 25. decembrī. Tā tas notika arī šogad. Parādīšanās sākās 14:40 un turpinājās 8 minūtes. Pēc tam Jēkabs nodeva vēstījumu:

"Mīļie bērni! Šodien, šinī žēlastības dienā, es vēlos, lai katra jūsu sirds kļūtu maza Betlēmes kūtiņa, kurā piedzimis pasaules Pestītājs. Es esmu jūsu Māte, kura jūs neizmērojami mīl un ir norūpējusies par katru no jums. Tādēļ, mani bērni, atdodiet sevi Mātes rīcībā, lai viņa varētu likt jūsu ikviena sirdi un dzīvi mazā Jēzus priekšā, jo tikai šādā veidā, mani bērni, jūsu sirdis būs liecinieces Dieva piedzimšanai jūsos katru dienu. Atļaujiet Dievam apgaismot jūsu dzīves un darīt priecīgas jūsu sirdis, lai jūs spētu ikdienas apgaismot savu ceļu un būt patiesa prieka piemērs tiem, kuri dzīvo tumsībā un nav atvērti Dievam un Viņa žēlastībām. Paldies, ka atsaucāties panam aicinājumam!"


Last Modified 01/28/2015