Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2013 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 02, 2013 "Hinigugma ko na mga anak, upod an kadak-on na gugma ngan pasensya, hingkamot ko himo-on sugad han akon an iyo mga kasing-kasing. Hingkamot ko, dida ha akon ehemplo, na maka-tudro ha iyo hin pagpa-ubos, pagka ma-aram ngan paghigugma tungod na kinahanglan ko kamo; di-re ako makakahimo kon waray kamo, mga anak. Oyon ha kabobot-on han Diyos, pinipili ko kamo, dida han Iya kakusog, pinakukusog ko liwat kamo. Sanglit, mga anak, ayaw kahadlok pag-abre han iyo mga kasing-kasing ha akon. Ihahatag ko i-ne ngatanan ha Anak ko, ngan pagbalos, i-reregalo Niya ha iyo an Diyos-non na kalinaw. Dadad-on niyo i-ne ha tanan na makakasugat niyo, mag-titestigo kamo han higugma han Diyos pa-agui hiton iyo kinabuhi ngan i-hahatag niyo na pan-regalo an Anak ko pa-agui mismo han iyo kalugaringon. Pa-agui han pag hihi-usa, pag pupu-asa ngan pag a-ampo, u-una ako ha iyo. Di-re masusuklan an paghihigugma ko. Ayaw kahadlok. Mga anak, ig-ampo an mga magbarantay. Hina-ut unta na sarado an iyo mga im-im ha tanan na paghuhusga, kay ayaw kalimot na pinili hira han Anak ko ngan Hiya la an may katungod mag husga. Salamat ha iyo." 01/02/2013

Tugon ha petsa Enero 25, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Ngan yana nga adlaw, tinatawag ko kamo para ha pag-ampo. Hina-ut unta na an pag-ampo niyo masugad kadig-on hin usa nga buhi na bato, hasta nga pa-agui han iyo mga kinabuhi, mahimo kamo nga taga-testigo. Mag-testigo han katahum hiton iyo pag-sarig. A-ada ako u-pod niyo ngan taga-hangyo atbang ha Anak ko para han usa-usa ha iyo. Salamat han iyo pag-tagad ha tawag ko." 01/25/2013

Tugon ha petsa Pebrero 02, 2013 "Hinihigugma ko na mga anak, higugma an nagdadara ha akon ngada ha iyo - higugma na gusto ko i-tudro liwat ha iyo - higugma na tinu-od; higugma na pinakita ha iyo han Anak ko hadton pagkamatay Niya ha Krus tungod hin paghihigugma ha iyo; higugma na permi andam magpasaylo ngan mangaro liwat hin pasaylo. Ano ka dako an iyo paghihigugma? Masulob-on an akon kinag-anak na kasing-kasing kabibiling hin paghigugma dida ha kasing-kasing niyo. Di-re kamo andam para i-hatag pa-ubos an iyo kabobot-on, upod an higugma, ha kabobot-on han Diyos. Di-re kamo makakabulig ha akon na i-pahibaro an paghihigugma han Diyos ha ngatanan na di-re pa ma-aram hi-ne, tungod nga waray ha iyo an tinu-od na paghigugma. I-consagra an iyo kasing-kasing ha akon ngan u-una ako pag dara ha iyo. Tutudru-an ko kamo magpasaylo, maghigugma han iyo mga ka-away ngan mabuhi ka-oyon han Anak ko. Ayaw ikahadlok an iyo kalugaringon. Ha mga kakuri-an o kasakit, di-re kakalimutan han Anak ko an mga naghihigugma. Tutupad ako dida ha ligid niyo. Akon i-hahangyo ha Langit-non na Amay an waray katapusan na hayag han katinu-oran ngan paghihigugma para i-ne an mag hahayag ha iyo. Ig-ampo niyo an iyo mga magbarantay para, pa-agui hiton iyo pag pupu-asa ngan panga-ngade, makaka-una hira, dara kamo, hin paghigugma. Salamat ha iyo." 02/02/2013

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo ha pag a-ampo. Hinuhugot kamo han sala tikadto ha kalibutan-on na mga butang ngan nakanhi ako para unahan kamo tikadto ha pagka santo-hanon ngan ha mga butang na Diyos-non, pero nag hihimakuri pa kamo ngan inu-ubos an iyo kusog ha a-way han kaupayan ngan kademonyohan na a-ada ha iyo. Sanglit, mga anak, mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo kamo tubtub na an pag a-ampo mahihimo nga kalipay niyo ngan an kinabuhi niyo hihimo-on madali na paglakad tikadto ha Diyos. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 02/25/13

Tugon ha petsa Marso 02, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Ino-otro ko, ha inay-non na tawag, na di-re kamo magpatig-a han kasing-kasing. Ayaw i-sara an iyo mata ha mga pahimang-no pa-abot ha iyo han Langit-non na Amay dara hin pag higugma. Hinihigugma ba niyo Hiya labaw ha ngatanan? Nagbabasul ba kamo na masukot makalimot, na tungod han dako na pag higugma, sinugo Niya an Iya Anak para magtubos ha aton dida ha Krus? Nagbabasul ba kamo na di-re pa niyo kinakarawat an tugon Niya? Mga anak ko, ayaw kontraha an higugma han Anak ko. Ayaw kontraha an pagla-um ngan pagkalinaw. U-pod an iyo pag a-ampo ngan pag pupu-asa, i-wawara han Anak ko dida han Iya krus an kasiruman na gusto mag-libot ngan mag-hadi ha iyo. Tatagan kamo Niya hin kusog para ha bag-o na kinabuhi. Pagka-buhi na o-oyon ha Anak ko, an hihimo ha iyo na bendisyun na hahatag pagla-um para ha ngatanan na may sala, na a-ada pa ha kasiruman han mga sala. Mga anak ko, magbantay kamo. Ako, na Inay, u-upod ha iyo pagbantay. Nag a-ampo ngan nagbabantay ako labi na para han mga guin tawag han Anak ko na taga dara han silaw ngan pagla-um para ha iyo - ha mga pade na hira an magbarantay niyo. Salamat ha iyo." 03/02/13


Marso 18, 2013 Tinu-ig na Pagpapakita kan Mirjana

An pinapakita-an na hi Mirjana Dragicevec-Soldo nagka-ada hin pakita adlaw-adlaw tikang ha petsa Hunyo 24, 1981 tubtob ha Disyembre 25, 1982. Dida han katapusan na inadlaw na pagpakita, guin hatag ha iya han aton Mahal na Birhen an ika napulo na tugon-sekreto, ngan nagsiring na usa ka beses kada tu-ig nala hiya magpapakita, ha kada petsa 18 han Marso. Amo i-ne an tinu-ig na nahitabo tikang hadto. Yukot-yukot na mga deboto an nag tirok pa-ngade han Rosario. An pag papakita inabot tikang 13:52 tubtob 13:58 (1:52 tubtob 1:58 han kulop, oras didto ha ira).

"Hinigugma ko na mga anak! Guin tatawag ko kamo na, upod an kumpleto na pagsarig ngan kalipay, parayga an Ngaran han Guino-o, ngan, adlaw-adlaw pasalamati Hiya tikang ha iyo kasing-kasing, an dako na paghigugma Niya. Dida han pag higugma na pinakita han Anak ko ha Krus, guin hatag ha iyo an posibilidad na maperdonahan ha ngatanan; para di niyo ika-awod o mag-tago, ngan dara han ka hadlok, di niyo a-abrehan an porta han iyo kasing-kasing para ha Anak ko. Ha ka-iba, mga anak ko, balik kamo pag-oyon ha Langit-non na Amay para mahigugma niyo an iyo kalugaringon sugad han pag hihigugma ha iyo han akon Anak. Kon mahihigugma niyo an iyo kalugaringon, mahihigugma niyo liwat an mga iba; dida ha ira, matatan-aw niyo an akon Anak ngan masasabtan niyo an kadako han Iya paghihigugma. Ika buhi an pag-sarig! Pa-agui ha akon, guin a-andam kamo hit akon Anak para ha mga trabaho-on na gusto Niya matuman pa-agui ha iyo - mga trabaho-on na mag hahatag pagdayaw han Iya gahum. Tagui Hiya han iyo pasalamat. Pasalamati Hiya labi na para ha mga pade na magbarantay niyo - hira na kabulig niyo makabalik ha Langit-non na Amay. Nagpapasalamat ako ha iyo, mga anak ko. Salamat ha iyo."


Tugon ha petsa Marso 25, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Yana na panahon hin grasya, tinatawag ko kamo na kuha-a ngan dad-a ha iyo mga kamot an krus han akon hinigugma na Anak, na hi Hesus, ngan hunahuna-a upod pag-ampo an kakuri-an han pasyon ngan pagkamatay Niya. Hina-ut unta na an kakuri-an na guin a-antos niyo mahi-usa han Iya kakuri-an, ngan dada-ug an pag higugma, kay Hiya, na higugma mismo, an nag hatag han Iya kalugaringon tungod hin pag hihigugma para i-salbar an usa-usa ha iyo. Mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo tubtub ngada hiton pag-hari han pag higugma ngan kalinaw dida ha iyo mga kasing-kasing. Salamat han iyo pag tagad ha tawag ko." 03/25/13

Tugon ha petsa Abril 02, 2013 "Mga hinigugma ko nga mga anak, guin tatawag ko kamo ha espiritu-hanon na pakig-usa upod an akon Anak. Guin tatawag ko kamo, pa-agui hin pag-ampo, ngan an Santos na Misa nga dida guin u-usa kamo upod an akon Anak para mapareho kamo ha Iya; nga, sugad ha Iya, andam kamo unta pag tuman permi hiton kabobot-on han Diyos, di-re nga matuman niyo an iyo kabobot-on. Kay, mga anak, oyon ha kabobot-on han Diyos, nga nabuhi ngan a-ada kamo, ngan kon waray an kabobot-on han Diyos, waray guihapon kamo bisan ano pa. Dara hit akon pagka nanay, guin hahang-yo ko, gamita iton iyo kinabuhi para ipasabot an matahum nga himaya han Diyos kay, dida hi-ne nga pa agui, dadaygon liwat niyo an iyo kalugaringon oyon han Iya kabobot-on. Ipakita ha ngatanan an iyo pagka mapa-inobsanon ngan pag higugma ha mga kabugto-an harani ha iyo. Dida hiton pagka mapa- inobsanon ngan pag higugma, guin salbar kamo han Anak ko ngan inabrehan pa Niya an agui-an tikadto ha Langit-non nga Amay. Hangyo ko ha iyo, sigue-ha iton pag-abre han agui-an pakadto han Langit-non nga Amay para ha ngatanan nga di-re pa ma-aram ha Iya ngan waray pa mag-abre han ira kasing-kasing para han Iya pag-higugma. Pa-agui han iyo kinabuhi, abre-hi an agui-an ha ngatanan na nagbibiling pa han katinu-oran. Mga anak, mag apostoles kamo ha akon para di-re kanugon an iyo kinabuhi. Ayaw kalimot na a-atubang kamo ha Langit-non nga Amay para sumatan Hiya bahin han iyo kalugaringon. Mag-andam kamo! Ino-otro ko an akon pahimangno, ipag-ampo an ngatanan nga guin tawag han akon Anak, nga an kamot nira guin bendisyunan Niya, ngan ha iyo hira guin regalo. Mag-ampo, mag-ampo ipag-ampo hira na magbarantay niyo. Salamat ha iyo." 04/02/13

Tugon ha petsa Abril 25, 2013 "Hinigugma ko nga mga anak! Pag-ampo, pag-ampo sigueha an pag-ampo tubtob ngada pag-abre han iyo kasing-kasing u-pod an pag-sarig sugad han pag-abre hiton bukad dara hit pamalandong han adlaw. Yana, panahon hin grasya hatag han Diyos kay a-anhi ako pero harayo kamo ha akon kasing-kasing. Busa, tawag ko an iyo pag liwat diretso ngadto ha pagka Diyos-non ngan pag a-ampo han pamilya. Hina-ut na a-abot ha iyo permi an kaupayan dara han mga Sagrado nga Surat. Hatag ko ha iyo ngatanan an akon kinag-anak nga bendisyon. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 04/25/2013

Tugon ha petsa Mayo 2, 2013 "Hinigugma ko nga mga anak; Ino-otro ko pag tawag ha iyo nga mag-higugma kamo ngan di-re mag-husga. Tungod hiton kabobot-on han Langit-non nga Amay, nakada ha iyo an akon Anak para mag-salba ngan mag-tudlok ha iyo han dalan tikadto han pagka-salbar, di-re para mag-husga ha iyo. Kon pag- sunod ha Anak ko an gusto niyo, ayaw pag-husga bisan kan hin-o man, kundi mag-higugma kamo sugad han higugma nga hatag ha iyo han Langit-non nga Amay. Ngan kon nakukuri-an na kamo, kon natutumba na kamo dara han kabug-at hiton krus, ayaw wadla an pag-sarig, ayaw pag-husga, imbes , hinumduma nga guin higugma kamo ngan dayawon niyo an Langit-non nga Amay tungod han Iya pag higugma ha iyo. Mga anak ko, ayaw pag-liko paharayo hiton dalan nga akon guin u-unahan para ha iyo. Ayaw pag-pitad nga di-re manla nag-lilikay tikadto ha waray katalwasan. Hina-ut unta nga makuha niyo an kusog dara hin pag- ampo ngan pag pupu-asa para mabuhi kamo sunod hiton gusto han Langit-non nga Amay; na unta himo-on kamo nga akon apostoles hin pag-sarig ngan pag-higugma; na unta an iyo kinabuhi mahimo nga bendisyon para ha mga tawo na makikita niyo; na unta mahi-usa kamo u-pod an Langit-non nga Amay ngan an akon Anak. Mga anak ko, amo la i-ne an tinu-od, tinu-od nga dadara ha iyo tikadto ha pag babag-o, ngan para han pag babag-o hiton di-re pa nakirara ha akon Anak - ha ngatanan nga di-re pa nasabut hiton tu-od nga proyba bahin hiton pag-higugma. Mga anak ko, guin tagan kamo han akon Anak hin mga pa-de nga mag-babantay ha iyo. Banta-yi ngan ig-ampo hi-ra ngatanan. Salamat ha iyo." 5/2013

Tugon ha petsa Mayo 25, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko na magmadig-on kamo ngan disidido ha pag-sarig ngan ha pag-ampo tubtub na, dara hit kakusog han iyo mga pag a-ampo, ma a-abrehan an kasing-kasing han akon hinigugma na Anak na hi Hesus. Mag-ampo kamo mga anak, mag-ampo hin waray hunong tubtub na mag-abre an iyo kasing-kasing ha pag-higugma han Diyos. A-ada ako upod niyo, nag-hahangyo ako para ha iyo ngatanan, ngan nag a-ampo para han iyo pag bag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non. Salamat han iyo pag tagad hi-ne nga tawag ko." 05/25/2013

Tugon ha petsa Hunyo 02, 2013 "Hinigugma ko na mga anak, Yana nga panahon hin kago-ol, ino-otro ko an pagtawag ha iyo pag-kadto ha Anak ko – para sumunod ha Iya. Ma-aram ako hiton hapdos, pag-antos ngan kakuri-an, pero dida ha Anak ko, makaka-kita kamo hin diskanso; ha Iya, makaka-kita kamo hin kalinaw ngan pagka-salba. Mga anak, ayaw kalimot na guin tubos kamo han Anak ko dida han Iya Krus ngan nahimo kamo, pag-otro, na anak han Diyos; na makatawag pag-otro han Langit-non na Amay, na “Amay”. Para may tungod kamo ha Amay, mag-higugma ngan mag-pasaylo, kay an iyo Amay amo mismo an higugma ngan pag-papasaylo. Mag-ampo ngan mag pu-asa, kay amo i-ne an dalan ngadto han iyo pag-pupuro hin kalugaringon, amo i-ne an dalan pag-kikilala ngan pag-hihibaro han Langit-non na Amay. Kon nakahibaro na kamo han Amay, masasabtan niyo na Hiya la an tanan na kinahanglanon niyo. Komo nanay, gusto ko na an akon mga anak ma-upod ha komunidad hin nahi-usa na nga mga tawo, nga di-in an Pulong han Diyos amo an guin papamati-an ngan guin papatuman.* Sanglit, mga anak, kadto-a na an akon Anak. Pakig-usa ha Iya. Mahimo kamo na anak han Diyos. Higugma-a an iyo mga magbarantay sugad han pag-higugma han akon Anak ha ira hadton tinawag Niya hira para mag-serbisyo ha iyo. Salamat ha iyo." *Madi-in i-ne na guin pulong han aton Mahal na Birhen. 06/02/2013

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Dara an kalipay ha kasing-kasing, hinihigugma ko kamo ngatanan ngan tinatawag ko na pa-harani kamo ha Imakulada na Kasing-kasing ko para madara ko kamo hin mas-harani pa ha akon Anak na hi Hesus, ngan para tagan kamo Niya han Iya kalinaw ngan pag-higugma, na amo iton mag-bubuhi ha kada usa ha iyo. Abre-hi an iyo kalugaringon, mga anak, ha pag-ampo – abre-hi an iyo kalugaringon ha akon pag-higugma. Ako an nanay niyo ngan di-re ko mahihimo nga baya-an kamo na kamo-kamo la, nga nag susudoy-sudoy dida hin sala. Guin tatawag kamo na mahimo nga mga anak ko, akon hinihi-gugma na mga anak, para ma-dara ko kamo ngatanan pag-presenta ngadto ha Anak ko. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 06/25/2013

Tugon ha petsa Hulyo 02, 2013 "Hinigugma ko na mga anak, dara an kinag-anak na pag-higugma, nag-hahangyo ako ha iyo na ihatag ha akon nga regalo iton iyo mga kasing-kasing, para ma-presenta ko hira ha Anak ko ngan ma-libre kamo - ma-libre kamo ha ngatanan kada-utan nga nag-kakarsel ngan nag-papaharayo ha iyo hin duro ha u-usa la nga Ma-upay - an Anak ko - ha ngatanan nga nag-dadara ha iyo ngadto han sayop nga dalan ngan nag-kukuha hiton kalinaw dida ha iyo. Gusto ko ma-una pag-dara ha iyo ngadto ha ka-libre han sa-ad han Anak ko, tungod kay gusto ko na iton kabobot-on han Diyos matuman ngatanan din-he; ngan pa-agui ha pakikig-usa niyo ha Langit-non na Amay, pa-agui ha pag pupu-asa ngan pag a-ampo, magka-ada apostoles han pag-hihigugma ha Diyos - apostoles na, ha libre na kabobot-on ngan dara an gugma, mag-sasabog han pag-higugma ha Diyos ngadto ha tanan na akon anak - apostoles na mag-sasabog han gugma ha pag-sarig ha Langitnon na Amay ngan permi mag a-abre ha mga porta han Langit. Hinigugma ko na mga anak, pa-abota an malipayon pag-higugma ngan pag-suporta ha magbarantay niyo, sugad han guin aro han Anak ko ha ira na ihatag ha iyo. Salamat ha iyo." 07/02/2013

Tugon ha petsa Hulyo 02, 2013 "Hinigugma ko na mga anak, dara an kinag-anak na pag-higugma, nag-hahangyo ako ha iyo na ihatag ha akon nga regalo iton iyo mga kasing-kasing, para ma-presenta ko hira ha Anak ko ngan ma-libre kamo - ma-libre kamo ha ngatanan kada-utan nga nag-kakarsel ngan nag-papaharayo ha iyo hin duro ha u-usa la nga Ma-upay - an Anak ko – ha ngatanan nga nag-dadara ha iyo ngadto han sayop nga dalan ngan nag-kukuha hiton kalinaw dida ha iyo. Gusto ko ma-una pag-dara ha iyo ngadto ha ka-libre han sa-ad han Anak ko, tungod kay gusto ko na iton kabobot-on han Diyos matuman ngatanan din-he; ngan pa-agui ha pakikig-usa niyo ha Langit-non na Amay, pa-agui ha pag pupu-asa ngan pag a-ampo, magka-ada apostoles han pag-hihigugma ha Diyos – apostoles na, ha libre na kabobot-on ngan dara an gugma, mag-sasabog han pag-higugma ha Diyos ngadto ha tanan na akon anak – apostoles na mag-sasabog han gugma ha pag-sarig ha Langitnon na Amay ngan permi mag a-abre ha mga porta han Langit. Hinigugma ko na mga anak, pa-abota an malipayon pag-higugma ngan pag-suporta ha magbarantay niyo, sugad han guin aro han Anak ko ha ira na ihatag ha iyo. Salamat ha iyo." 07/02/2013

Tugon ha petsa Hulyo 25, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Upod an kalipay sulod han akon kasing-kasing, tinatawag ko kamo ngatanan na i-buhi an iyo pag-sarig ngan mag kinasing-kasing na pag-testigo bahin hi-ne, ngan ha ehemplo niyo ha kada pa-agui. Mag-desisyun, mga anak, na maharayo kamo han sala ngan tentasyon ngan hina-ut unta na magka-ada kalipay ngan pag-gugma para ha pagka-santohanon dida hiton iyo mga kasing-kasing. Hinihigugma ko kamo, mga anak, ngan u-updan ko kamo dara an akon pag-hahangyo atbang han Kahitas-on. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 07/25/2013

Tugon ha petsa Agosto 02, 2013 "Hinigugma ko na mga anak, kon a-abrehan la niyo iton iyo mga kasing-kasing ha akon dara an kompleto na pag-sarig, ma i-intendihan niyo an ngatanan. Ma i-intendihan niyo kon ano ka dako na pag-higugma an dara ko pag-tawag ha iyo; kon ano ka dako na pag-higugma an dara ko para mag bag-o ha iyo, para mag-malipayon kamo; kon ako ka dako na pag-higugma an dara ko dida hinen gusto ko na himo-on kamo nga taga-sunod ha Anak ko ngan matagan kamo hin kalinaw dida han bug-os na Anak ko. Ma i-intendihan niyo iton di-re masusuklan na gahum hinen akon kinag-anak na pag-higugma. Amo i-ne, mga anak, na mag-ampo kamo tungod na pa-agui han pag-ampo tutubo iton iyo pag-sarig ngan matatawo an pag-higugma, iton gugma na bisan an krus mapapas-an tungod nga di-re kamo-kamo la iton nag papas-an. Upod an Anak ko, nag-hahatag kamo hin pag-dayaw han ngaran han Langit-non na Amay. Mag-ampo, mag-ampo para regalohan kamo hin pag-higugma, tungod kay gugma la an katinu-oran: nag-papasaylo ha tanan, nag-seserbisyo ha tanan ngan nakakakita hin bugto niya dida ha kada usa han ngatanan. Mga anak, akon mga apostoles, dako nga pag-sarig an guin hatag ha iyo han Langit-non na Amay, pa-agui ha akon, na guin sugo Niya para buligan kamo nga di-re pa nakilala ha Iya, para makig-usa kamo ha Iya ngan mag-sunod ha Iya. Amo i-ne nga guin tutudro-an ko kamo hin pag-higugma tungod na pa-agui la hi-ne kamo makaka-responde ha Iya. Ino-otro ko an pag-tawag ha iyo na higugma-on niyo iton iyo mga magbarantay ngan mag-ampo na, yana ha kakuri-an, an ngaran han akon Anak matagan unta hin pag-dayaw dara hiton pag-tudro nira. Salamat ha iyo" 08/02/2013

Tugon ha petsa Agosto 25, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw, guin tagan ako han Kahitas-on hin grasya para maka-kanhi ako upod niyo ngan ma-unahan kamo ngadto ha pag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Adlaw-adlaw nag-sasabug ako ngan tinatawag ko kamo ha pag babag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non, na mahimo kamo unta na pag-ampo, kalinaw, higugma - iton liso nga dida hiton iya pagka-matay, manganganak hin ginatos ka damo. Di-re ko gusto, mga anak, na pag-basulan niyo an ngatanan na unta guin himo niyo pero waray niyo himo-a tungod nga di-re niyo gusto. Sanglit, mga anak, ino-otro ko, kusga an iyo pag-siring na: 'Gusto ko na mahimo ako nga senyales para han mga iba.' Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/25/2013

Tugon ha petsa Septembre 02, 2013 "Hinigugma ko na mga anak, Hinihigugma ko kamo ngatanan. Kamo ngatanan, mga anak, a-adi sulod ha kasing-kasing ko. A-ada ha iyo ngatanan an akon kinag-anak na higugma, ngan gusto ko unahan kamo para mahibaro-an niyo an kalipay han Diyos. Amo i-ne nga guin tatawag ko kamo. Kinahanglan ko an mapa-inobsanon na mga apostoles na, upod an abre na kasing-kasing, kakarawat hiton Pulong han Diyos ngan bubulig ha iba para ma-intendihan nira iton bu-ot ipasabot han Pulong han Diyos dida ha kinabuhi nira. Para mahimo i-ne, mga anak, pa-agui ha pag-ampo ngan pag-puasa, kinahanglan mahibaro-an gud niyo an kinasing-kasing na pamati ngan an permi pag-hahatag hiton iyo mga kalugaringon. Kinahanglan mahibaro-an niyo iton permi pag-salikway han ngatanan na nagpapaharayo ha iyo ha Pulong han Diyos ngan para mangandoy kamo hiton mag-papaharani ha iyo hi-ne. Ayaw kahadlok. A-anhi ako. Di-re kamo-kamo la. Hinahangyo ko an Espiritu Santo na bag-ohon ngan pakusgon kamo. Hinahangyo ko ha Espiritu Santo na, dida han pag-bubulig niyo ha iba, kamo mabubulong unta. Hinahangyo ko ha Iya na, pa-agui ha Iya, mahimo kamo na mga anak han Diyos ngan akon mga apostoles."

Ngan, dara an dako na pagka-baraka, nag-siring an Mahal na Birhen: "Tungod kan Hesus, tungod han Anak ko, higugma-a niyo adton mga guin tawag Niya ngan mangandoy kamo han bendisyun nga tikang la ha mga kamot na guin konsagra Niya. Ayaw pag-tugot na maka-kanhi pag-hadi an kada-utan. Ino-otro ko - dida la tupad ha ligid hiton iyo mga magbarantay mag-dadaug an akon kasing-kasing. Ayaw kamo pag-tugot na an kada-utan mag-bubulag ha iyo ngan hiton iyo mga magbarantay. Salamat ha iyo." 09/02/2013

Tugon ha petsa Septembre 25, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo ha pag -ampo. Hina-ut unta na iton pakig-relasyon ha pag-ampo himo-on niyo adlaw-adlaw. Iton pag-ampo nag-hihimo hin mga milagro dida ha sulod niyo ngan pa-agui ha iyo, sanglit, mga anak, hina-ut unta na an pag a-ampo mahimo nga ikalipay niyo. Despues mas-halarum ngan mas-abre iton pakig-relasyon niyo ha kinabuhi ngan ma i-intendihan niyo na an kinabuhi usa nga regalo para han kada usa ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/25/2013

Tugon ha petsa Oktubre 02, 2013 "Hinigugma ko na mga anak, hinihigugma ko kamo hin kinag-anak na gugma ngan, dara an kinag-anak na pasensya, nag-huhulat ako hiton iyo pag-higugma ngan pakig-usa. Nag a-ampo ako na mahimo unta kamo na komunidad hin mga anak han Diyos, na akon mga anak. Nag a-ampo ako na, silbi usa ka komunidad, malipayon iton iyo pag-balik ha kinabuhi hin pag-sarig ngan pag-higugma han akon Anak. Mga anak, guin titirok ko kamo na silbi akon mga apostoles ngan guin tutudro-an ko kamo pag-dara hiton mga iba para mahibaro-an nira an gugma han Anak ko; pag-dara ha ira han Maupay nga Pasamwak, na amo an akon Anak. Ihatag ha akon an iyo abre, limpyo na mga kasing-kasing ngan pupun-an ko ito hin pag-higugma para han akon Anak. An gugma Niya mag-hahatag hin maupay nga pulos ha kinabuhi niyo ngan bubunyugan ko kamo. U-updan ko kamo hasta ngadto han pag-susugat niyo ha Langit-non na Amay. Mga anak, adton mga naglalakat tikadto han Langit-non na Amay dara an pag-higugma ngan pag-sarig amo an masasalba. Ayaw kahadlok. Upod ako niyo. Itugyan niyo an pag-sarig ngada ha mag-barantay niyo sugad han pag-sarig han Anak ko hadton pag-pili Niya ha ira, ngan ig-ampo na magka-ada hira hin kusog ngan gugma para matugwayan kamo. Salamat ha iyo." 10/02/2013

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko na mag-abre hiton iyo kalugaringon ha pag-ampo. Iton pag-ampo nag-hihimo hin mga milagro dida ha iyo ngan pa-agui ha iyo. Sanglit, mga anak, dida ha pagka sim-ple hin kasing-kasing, pangaro-a ha Kahitas-on na tagan kamo hin kusog para mahimo kamo na anak han Diyos ngan para di-re na kamo bay-ugon ni satanas sugad hiton pag babay-ug hiton hangin ha mga sanga. Mga anak, mag-desider kamo hin otro para ha Diyos ngan pangita-a la iton Iya kabobot-on, ngan makakakita kamo hin kalipay ngan kalinaw dida ha Iya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/25/2013

Tugon ha petsa Nobyembre 02, 2013 "Hinigugma ko na mga anak; ino-otro ko an kinag-anak nga pag-tawag na mag-higugma kamo, ha kanunay na pag a-ampo para regalohan kamo hin gugma, ha pag-hihigugma ha Langitnon na Amay labaw han ngatanan. Kon hinihigugma niyo Hiya, mahihigugma niyo iton iyo kalugaringon ngan iton iyo kaharani. Di-re i-ne puede mabulag. An Langit-non na Amay a-ada ha kada usa nga tawo. Hinihigugma Niya iton kada tawo ngan tinatawag Niya an ngaran hiton kada tawo. Sanglit, mga anak pa-agui ha pag-ampo, pamati hiton kabobot-on han Langitnon na Amay. Pakig-himangraw ha Iya. Magka-ada kamo hin kalugaringon nga relasyon ha Amay, na amo iton magpapahalarum hiton iyo relasyon silbi usa nga komunidad han akon mga anak – akon mga apostoles. Silbi nanay, gusto ko na pa-agui han pag-higugma niyo ha Langitnon na Amay, madara kamo labaw han mga butang kalibutan-on, ngan mabubuligan unta niyo adton iba para talagudti makahibaro, ngan makaharani hira ha Langitnon na Amay. Mga anak, mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo para maregalo-han kamo hin pag-higugma tungod kay an akon Anak amo mismo iton ‘higugma’. Ig-ampo niyo adton iyo mga magbarantay na magka-ada unta hira hin pag-higugma permi para ha iyo sugad han akon Anak, na guin pakita ha pag-halad han Iya kinabuhi para masalba kamo. Salamat ha iyo." 11/02/2013

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2013 "Yana nga adlaw tinatawag ko kamo ha pag a-ampo. Abre-hi an mga porta hiton iyo kasing-kasing ha kahiladman na pag a-ampo, mga anak, ha kinasing-kasing na pag a-ampo; ngan an Kahitas-on makaka-akto dida han iyo pagka-libre, ngan iton pag bag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non mag-titikang. Didig-on iton iyo pag-sarig para makaka-siring kamo dara an bug-os nga kinasing-kasing na: ‘Diyos ko, an tanan ko.’ Mai-intendihan niyo, mga anak, nga nag a-agui la iton ngatanan din-he ha kalibutan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/25/2013

Tugon ha petsa Disyembre 02, 2013 "Hinigugma ko na mga anak, dara an akon kinag-anak na gugma ngan pasensya natatan-aw ko an iyo waray hunong kalilibot ngan iton iyo kawara. Amo i-ne nga a-anhi ako ha iyo. Gusto ko buligan kamo pag-biling anay ngan mag-ntendi hiton iyo kalugaringon, para, makilala niyo ngan makatug-an kamo han ngatanan na nag-pupugong hiton tinu-od ngan bug-os na pag-hibaro han pag-higugma han Langit-non na Amay. Mga anak, an Amay mahihibaro-an pa-agui dida ha krus. Sanglit, ayaw i-salikway an krus. Paningkamot na ma-intendihan ngan makarawat niyo i-ne dara an pag-bulig ko. Kon makakarawat na niyo an krus, ma i-intendihan liwat niyo an pag-higugma han Langit-non na Amay; mag-lalakat kamo upod an akon Anak ngan ako; ma i-iba kamo hadton di-re pa ma-aram han pag-higugma han Langit-non na Amay, adton mga nakaka-bati ha Iya pero di-re na i-intendihan Hiya, adton mga di-re nag-lalakat upod Niya – adton di-re pa nakakahibaro ha Iya. Gusto ko kamo makahibaro han katinu-oran han Anak ko ngan mahimo kamo na akon apostoles; nga, silbi anak han Diyos, magpapa-igbaw han pag-huhunahuna han katawhan ngan permi, ngan dida ha tanan, mag-bibiling pag-otro han pag-huhunahuna han Diyos. Mga anak, mag-ampo ngan mag-puasa kamo para masabtan unta niyo i-ne ngatanan na guin papangita ko ha iyo. Ig-ampo an iyo mga mag-barantay ngan mag-landong na mahibaro-an niyo an pag-higugma han Langit-non na Amay, ka-upod nira. Salamat ha iyo." 12/02/2013

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Kugos ko dara ha iyo an Hadi han Kalinaw na unta tagan kamo Niya han Iya kalinaw. Kamo, mga anak, mag-ampo,mag-ampo, mag-ampo. Iton bunga han pag-ampo makikita dida ha nawong hiton mga tawo nga nag-desider para ha Diyos ngan han Iya Kahadi-an. Ako, upod an Anak ko na hi Hesus, nag-bebendisyun ha iyo hin bendisyun han kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/25/2013


Tinuig na Pagpapakita kan Jakov ha petsa Disyembre 25, 2013

Didto han katapusan na pagpapakita kan Jakov Colo ha petsa Sepembre 12, 2013, guin sidngan hiya han Mahal na Birhen na usa ka beses kada tuig nala hiya pagpapakita-an, kada Disyembre 25, adlaw han Pasko. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpapakita nag-tikang ha alas 3:07 ha kulop (oras didto) ngan inabot hin 8 ka minuto. Pagkatapos guin padara ni Jakov i-nen tugon han Birhen:

"Mga anak, yana nga adlaw ha espesyal na pa-agui, gusto ni Hesus makada pag-puyo ha kada usa na kasing-kasing niyo ngan maki-bahin hiton kada kalipay ngan hapdos niyo. Sanglit, mga anak, yana nga adlaw ha espesyal na pa-agui, pangita-a sulod hit iyo kasing-kasing ngan paki-anhi iton iyo kalugaringon kon tinu-od na an kalinaw ngan kalipay dara han katawo ni Hesus naka-gunit permi ha mga kasing-kasing niyo. Mga anak, ayaw kamo pag-puyo dida ha kasiruman, maningkamot kamo ngadto han hayag ngan hiton Diyos-non na pagka-salba. Mga anak, mag-desider para kan Hesus ngan i-hatag ha Iya iton kinabuhi ngan mga kasing-kasing niyo, tungod kay amo la i-ne nga pa-agui na an Kahitas-on makaka-trabaho sulod niyo ngan pa-agui ha iyo."


Last Modified 01/06/2014