Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2013 In Swedish

Budskap 02 januari 2013 "Kära barn, med mycket kärlek och tålamod strävar jag efter att göra era hjärtan lika mitt. Jag strävar efter, genom mitt föredöme, att lära er ödmjukhet, vishet och kärlek eftersom jag behöver er; jag klarar mig inte utan er mina barn. Enligt Guds vilja utväljer jag er, genom Hans styrka styrker jag er. Därför, mina barn, var inte rädda för att öppna era hjärtan för mig. Jag ska ge dem till min Son och i gengäld ska Han ge er Den Gudomliga fridens gåva. Ni kommer att bära den till alla dem ni möter, ni kommer att vittna om Guds kärlek med ert liv och ni kommer att ge min Sons gåva genom er själva. Genom försoning, fasta och bön ska jag leda er. Min kärlek är omätlig. Var inte rädda. Mina barn, be för herdarna. Må era läppar vara stängda för varje dom, för glöm inte att min Son har utvalt dem och bara Han har rätt att döma. Tack." 01/02/2013

Budskap 25 januari 2013 "Kära barn! Också idag kallar jag er till bön. Må er bön bli lika stark som en levande sten, så att ni blir vittnen med era liv. Vittna om skönheten i er tro. Jag är med er och bär fram förbön inför min Son för var och en av er. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/2013

Budskap 02 februari 2013 "Kära barn, kärleken leder mig till er - den kärlek som jag önskar att också lära er - äkta kärlek; den kärlek som min Son visade er när Han dog på Korset av kärlek till er; den kärlek som alltid är redo att förlåta och att be om förlåtelse. Hur stor är er kärlek? Mitt moderliga hjärta fylls av sorg när det söker efter kärlek i era hjärtan. Ni är inte villiga att av kärlek ställa er vilja under Guds vilja. Ni kan inte hjälpa mig att låta dem som inte har lärt känna Guds kärlek, att lära känna den, för ni har inte äkta kärlek (själva). Vig era hjärtan till mig och jag kommer att leda er. Jag ska lära er att förlåta, att älska era fiender och att leva i min Sons efterföljd. Var inte rädda vad er själva angår. Min Son överger inte dem som älskar i (deras) prövningar. Jag kommer att vara vid er sida. Jag ska bönfalla den Himmelske Fadern att upplysa er med den eviga sanningens ljus och med kärlek. Be för era herdar så att genom er fasta och bön de kan leda er i kärlek. Tack." 02/02/2013

Budskap 25 februari 2013 "Kära barn! Också idag kallar jag er till bön. Synden driver er mot världsliga ting och jag har kommit för att leda er mot helighet och det som är av Gud, men ni kämpar och förbrukar era krafter i striden med det goda och det onda som är i er. Därför, små barn, be, be, be tills bönen blir en glädje för er; då kommer ert liv att bli en enkel vandring mot Gud. Tack för att ni svarat på min kallelse." 02/2013

Budskap 02 mars 2013 "Kära barn! På nytt, som en moder, kallar jag er att inte ha hårda hjärtan. Stäng inte era ögon för de varningar som den Himmelske Fadern av kärlek sänder er. Älskar ni Honom över allting? Ångrar ni er för att så ofta ha glömt att den Himmelske Fadern, genom Sin stora kärlek, sände Sin Son för att frälsa oss genom Korset? Ångrar ni er för att ni ännu inte har tagit emot budskapet? Mina barn, gör inte motstånd mot min Sons kärlek. Gör inte motstånd mot hopp och frid. Tillsammans med er bön och er fasta, ska min Son, genom Sitt Kors, kasta bort mörkret som vill omge er och råda över er. Han kommer att ge er styrka till ett nytt liv. Genom att leva det, i min Sons efterföljd, kommer ni att bli en välsignelse och ett hopp för alla de syndare som irrar i syndens mörker. Mina barn, vaka. Jag, som en moder, vakar med er. Jag ber och vakar särskilt över dem som min Son har kallat att vara ljusbärare och hoppets bärare för er - för era herdar. Tack." 03/02/2013


18 mars 2013 årlig uppenbarelse till Mirjana

"Kära barn! Jag kallar er till att med fullkomlig förtröstan och glädje, välsigna Herrens namn och, dag efter dag, tacka Honom från hjärtat för Hans stora kärlek. Min Son gav er möjligheten, genom den kärlek som Han visade genom Korset, att bli förlåtna för allt; så att ni inte behöver skämmas eller gömma er, och av rädsla underlåta att öppna ert hjärtas dörr för min Son. Mina barn, försona er istället med den Himmelske Fadern så att ni kan lära er att älska er själva som min Son älskar er. När ni lär er att älska er själva, kommer ni också att älska andra; i dem kommer ni att se min Son och känna igen storheten i Hans kärlek. Lev i tro! Genom mig, förbereder min Son er för de verk som han önskar att utföra genom er - verk genom vilka Han önskar att bli förhärligad. Tacka Honom. Tacka Honom särskilt för herdarna - för era förebedjare i försoningen med den Himmelske Fadern. Jag tackar er, mina barn. Tack."


Budskap 25 mars 2013 "Kära barn! I denna nådens tid kallar jag er att ta min älskade Son Jesu kors i era händer och att meditera över Hans lidande och död. Må ert lidande vara förenat med Hans lidande; då kommer kärleken att segra, för Han som är kärlek utgav Sig själv av kärlek för att frälsa var och en av er. Be, be, be tills kärlek och frid börjar råda i era hjärtan. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/2013

Budskap 02 april 2013 "Kära barn, jag kallar er att vara ett med min Son i anden. Jag kallar er att genom bön, och genom den Heliga Mässan när min Son förenar Sig själv med er på ett särskilt sätt, att försöka vara lika Honom; att ni, som Han, alltid är redo att utföra Guds vilja och inte söker uppfyllandet av er egen (vilja). För, mina barn, det är genom Guds vilja som ni är och existerar, och utan Guds vilja är ni ingenting. Som en moder ber jag er att tala om Guds härlighet med ert liv, för det är på detta sätt som ni också kommer att ära er själva i enlighet med Hans vilja. Visa ödmjukhet och nästankärlek mot alla. Genom sådan ödmjukhet och kärlek frälste min Son er och öppnade vägen för er till den Himmelske Fadern. Jag bönfaller er att ni fortsätter att öppna vägen till den Himmelske Fadern för alla dem som inte har lärt känna Honom och inte har öppnat sitt hjärta för Hans kärlek. Genom ert liv, öppna vägen för alla dem som förtfarande irrar omkring i sökandet efter sanningen. Mina barn, var mina apostlar som inte har levt förgäves. Glöm inte att ni ska komma inför den Himmelske Fadern och berätta för Honom om er själva. Var redo! Åter igen uppmanar jag er att be för dem som min Son kallat, vilkas händer Han välsignat och vilka Han gav som en gåva till er. Be, be, be för era herdar. Tack." 04/02/2013

Budskap 25 april 2013 "Kära barn! Be, be, fortsätt att be tills ert hjärta öppnar sig i tron som en blomma öppnar sig för solens varma strålar. Detta är en tid av nåd som Gud ger er genom min närvaro, men ni är långt från mitt hjärta; därför kallar jag er till en personlig omvändelse och till bön i familjen. Må Den Heliga Skrift alltid vara en sporre för er. Jag välsignar er alla med min moderliga välsignelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/2013

Budskap 02 Maj 2013 "Kära barn; På nytt kallar jag er att älska och inte döma. Min Son var ibland er, enligt den Himmelske Faderns vilja, för att visa er frälsningens väg, för att frälsa er och inte för att döma er. Om ni önskar att efterfölja min Son kommer ni inte att döma men att älska liksom er Himmelske Fader älskar er. Och när det är som svårast för er, när ni faller under korsets tyngd, förtvivla då inte, döm inte, kom istället ihåg att ni är älskade och prisa den Himmelske Fadern för Hans kärlek. Mina barn, vik inte av från den väg på vilken jag leder er. Gå inte obetänksamt mot fördömelsen. Må bön och fasta styrka er så att ni kan leva som den Himmelske Fadern önskar; så att ni kan vara mina apostlar av tro och kärlek; så att ert liv välsignar dem ni möter; så att ni blir ett med den Himmelske Fadern och min Son. Mina barn, det är den enda sanningen, sanningen som leder er till omvändelse, och sedan till omvändelse av alla dem ni möter - dem som inte har lärt känna min Son - alla dem som inte vet vad det är att äska. Mina barn, sin Son gav er herdarna som en gåva. Ta väl vara på dem. Be för dem. Tack." 05/02/2013

Budskap 25 maj 2013 "Kära barn! Idag kallar jag er att vara starka och beslutsamma i tro och bön, tills era böner är så starka att de öppnar min älskade Son Jesu Hjärta. Be små barn, be utan uppehåll tills ert hjärta öppnar sig för Guds kärlek. Jag är med er och jag bär fram förbön för er alla och jag ber för er omvändelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/2013

Budskap 25 juni 2013 "Kära barn! Med glädje i hjärtat älskar jag er alla och jag kallar er att närma er mitt Obefläckade Hjärta så att jag kan dra er ännu närmare min Son Jesus, och så att Han kan ge er Sin frid och kärlek, som är näring för var och en av er. Öppna er själva, små barn, för bönen - öppna er själva för min kärlek. Jag är er moder och kan inte lämna er ensamma i vilsenhet och synd. Ni är kallade, små barn, att vara mina barn, mina älskade barn, så att jag kan frambära er alla till min Son. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/2013

Budskap 02 juli 2013 "Kära barn, med en moderlig kärlek bönfaller jag er att ge mig gåvan av era hjärtan, så att jag kan bära fram dem till min Son och befria er - befria er från allt ont som förslavar och avlägsnar er allt mer från det enda goda - min Son - från allt som leder er på fel väg och tar friden ifrån er. Jag önskar att leda er till friheten i min Sons löfte, för jag önskar att Guds vilja ska förverkligas här helt och fullt; och att genom försoning med den himmelske Fadern, genom fasta och bön, Guds kärleks apostlar ska födas - apostlar som fritt och med kärlek sprider Guds kärlek till alla mina barn- apostlar som sprider den kärlek som kommer av förtröstan på den Himmelske Fadern och som öppnar Himmelens portar. Kära barn, räck ut kärlekens glädje och stöd till era herdar, precis som min Son har bett dem att ge detta vidare till er. Tack." 07/02/2013

Budskap 25 juli 2013 "Kära barn! Med glädje i mitt hjärta kallar jag er alla att leva er tro och att vittna om den med ert hjärta och genom ert exempel på alla sätt. Besluta er, små barn, att vara långt från synden och frestelsen och må det finnas glädje och kärlek till heligheten i era hjärtan. Jag älskar er, små barn, och följer er med min förbön inför den Högste. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/2013


Budskap 02 augusti 2013 "Kära barn, om ni ändå ville öppna era hjärtan för mig i fullkomlig förtröstan, så skulle ni förstå allting. Ni skulle inse med vilken kärlek jag kallar er; med vilken kärlek jag önskar att förvandla er, göra er lyckliga; med vilken kärlek jag önskar att göra er till min Sons efterföljare och ge er frid i min Sons fullhet. Ni skulle förstå den omätliga storheten i min moderliga kärlek. Därför, mina barn, be; för genom bönen växer er tro och kärleken föds, den kärlek genom vilken inte ens korset är outhärdligt, eftersom ni då inte bär det ensamma. I förening med min Son förhärligar ni den Himmelske Faderns namn. Be, be om kärlekens gåva, för kärleken är den enda sanningen: den förlåter allt, den tjänar alla och den ser en broder i alla. Mina barn, mina apostlar, stort är det förtroende som den Himmelske Fadern har givit er genom mig, Hans tjänarinna, för att hjälpa dem som inte känner Honom, så att de försonas med Honom och följer Honom. Det är därför som jag lär er kärlek, för endast om ni har kärlek är ni i stånd att svara Honom. Åter igen kallar jag er att älska era herdar och be att, i denna svåra tid, min Sons namn blir förhärligat under deras ledning. Tack." 08/02/2013

Budskap 25 augusti 2013 "Kära barn! Också idag, ger mig den Högste nåden att vara med er och att leda er mot omvändelse. Varje dag sår jag och kallar er till omvändelse, så att ni ska vara bön, frid, kärlek - sädeskornet som genom att dö kommer att ge liv hundrafalt. jag önskar inte för er, kära barn, att ni ska behöva gottgöra för allt ni kunde ha gjort men inte ville göra. Därför, små barn, säg åter med entusiasm: 'Jag vill vara ett tecken för andra.' Tack att ni svarat på in kallelse." 08/25/2013

Budskap 02 september 2013 "Kära barn, jag älskar er alla. Ni alla, alla mina barn, ni alla är i mitt hjärta. Ni alla har min moderliga kärlek, och jag önskar att leda er alla till att lära känna Guds glädje. Det är därför jag kallar er. Jag behöver ödmjuka apostlar som, med ett öppet hjärta, tar emot Guds Ord och hjälper andra att förstå meningen med deras liv i Guds ord. För att kunna göra detta mina barn, måste ni lära er, genom bön och fasta, att lyssna med hjärtat och lära att underordna er. Ni måste lära er att fortsätta att motstå allt som avlägsnar er från Guds ord och att längta endast efter det som drar er närmare det. Var inte rädda. Jag är här. Ni är inte ensamma. Jag bönfaller den Helige Ande att förnya och styrka er. Jag bönfaller den Helige Ande att, liksom ni hjälper andra, också ni (själva) ska bli helade. Jag bönfaller Honom att ni, genom Honom, ska bli Guds barn och mina apostlar."

Sedan sa Vår Fru med stor omsorg: "För Jesu skull, för min Sons skull, älska dem som Han har kallat och längta endast efter den välsignelse (som kommer) från de händer som Han har vigt. Tillåt inte det onda att regera. Jag upprepar igen - bara vid era herdars sida kommer mitt hjärta att segra. Tillåt inte det onda att skilja er från era herdar. Tack."

Budskap 25 september 2013 "Kära barn! Också idag kallar jag er till bön. Bön är något ni ska ägna er åt varje dag. Genom bön sker under i er och genom er, därför, små barn, låt bönen bli en glädje för er. Då kommer inställningen till ert liv bli djupare och öppnare och ni kommer att förstå att livet är en gåva för var och en av er. Tack att ni svarat på min kallelse." 09/25/2013

Budskap 25 oktober 2013 "Kära barn! Idag kallar jag er att öppna er själva för bönen. Genom bönen sker under i er och genom er. Därför, små barn, sök Den Högste i hjärtats enkelhet för att Han ska ge er styrkan att vara Guds barn, och för att Satan inte ska kunna omskaka er som vinden skakar om grenarna. Små barn, besluta er på nytt för Gud och sök bara Han vilja, och då kommer ni att finna glädje och frid i Honom. Tack för att ni svarat på min kallelse." 10/25/2013

Budskap 02 november 2013 "Kära barn; på nytt, på ett moderligt sätt, kallar jag er till att älska, till att oavlåtligen be om kärlekens gåva, till att älska den Himmelske Fadern över allt annat. När ni älskar Honom kommer ni att älska er själva och er nästa. Detta kan inte skiljas åt. Den Himmelske Fadern är i varje person. Han älskar varje person och kallar varje person vid namn. Därför, mina barn, lyssna genom bön till den Himmelske Faderns vilja. Tala med Honom. Ha en personlig relation till Fadern, och detta kommer alltmer att fördjupa er gemenskap som mina barn - mina apostlar. Som en moder önskar jag att ni genom kärlek till den Himmelske Fadern blir höjda över jordiska fåfängligheter, och kan hjälpa andra att gradvis lära känna och komma närmare den Himmelske Fadern. Mina barn, be, be, be om kärlekens gåva, för 'kärlek' är min Son. Be för era herdar att de alltid älskar er så som min Son älskade, och visade genom att ge Sitt liv för er frälsning. Tack." 11/02/2013

Budskap 25 november 2013 "Kära barn! Idag kallar jag er alla till bön. Öppna ert hjärtas dörrar helt och hållet för bönen, små barn, för hjärtats bön; och då kan Den Högste beröra er frihet och omvändelsen ta sin början. Er tro kommer att bli stark så att ni kan säga av hela ert hjärta: 'Min Gud, mitt allt.' Ni kommer att förstå, små barn, att här på jorden är allt förgängligt. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2013

Budskap 02 december 2013 "Kära barn, med en moderlig kärlek och moderligt tålamod ser jag på ert oavbrutna irrande och hur vilsna ni är. Det därför jag är med er. Jag önskar att hjälpa er att först finna och lära känna er själva, så att ni sedan kan vara i stånd att känna igen och uppriktigt och helhjärtat bekänna allt det som inte tillåter er att lära känna den Himmelske Faderns kärlek. Mina barn, Fadern lär man känna genom korset. Visa därför inte korset ifrån er. Försök att förstå och ta emot det med min hjälp. När ni är i stånd att ta emot korset kommer ni också att förstå den Himmelske Faderns kärlek; ni kommer att vandra med min Son och med mig; ni kommer att vara annorlunda än de som inte har lärt känna den Himmelske Faderns kärlek, de som lyssnar på Honom med inte förstår Honom, de som inte vandrar med Honom - som inte har lärt känna Honom. Jag önskar för er skull att ni lär känna sanningen från min Son och att ni är mina apostlar; så att ni som Guds barn kan höja er över det mänskliga sättet att tänka och alltid och i allting på nytt söker Guds tänkesätt. Mina barn, be och fasta så att ni kan känna igen allt det som jag ber er om. Be för era herdar och längta efter att lära känna er Himmelske Faders kärlek i förening med dem. Tack." 12/02/2013

Budskap 25 december 2013 "Kära barn! Jag bär Fridens Konung till er för att Han ska ge er Sin frid. Ni, små barn, be, be, be. Bönens frukt kommer att kunna ses på det folks ansikten som har beslutat sig för Gud och Hans Rike. Jag, med min Son Jesus, välsignar er alla med en fridens välsignelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/25/2013


Last Modified 12/27/2013