Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2013 In Latvian

Vēstījums 2013. gada 2. janvārī "Mīļie bērni! Ar lielu mīlestību un pacietību es mēģinu veidot jūsu sirdis pēc savas sirds. Mēģinu jums ar savu piemēru iemācīt pazemību, gudrību un mīlestību, jo jūs man esat vajadzīgi, es nevaru bez jums, mani bērni. Pēc Dieva gribas es jūs izvēlos, Viņa spēkā es jūs stiprinu. Tādēļ, mani bērni, nebaidieties man atvērt savas sirdis! Es tās došu savam Dēlam, un Viņš jums savukārt dāvās Dievišķu mieru. Jūs to nesīsiet visiem, kurus satiksiet, jūs liecināsiet Dieva mīlestību ar savu dzīvi un dāvāsiet mana Dēla dāvanu caur sevi. Caur izlīgšanu, gavēni un lūgšanu es jūs vadīšu. Neizmērojama ir mana mīlestība, nebaidieties! Mani bērni, lūdzieties par Ganiem! Lai jūsu lūpas būtu aizvērtas jebkurai nosodīšanai, jo neaizmirstiet, ka mans Dēls viņus ir izvēlējies, un vienīgi Viņam ir tiesības tiesāt. Pateicos jums!" 01/02/2013

Vēstījums 2013. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs uz lūgšanu. Lai jūsu lūgšana ir tik stipra kā dzīvs akmens, līdz jūs nesāksiet liecināt ar savām dzīvēm. Liecināt par savas ticības skaistumu. Es esmu ar jums un aizbildinu par katru no jums sava Dēla priekšā! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2013

Vēstījums 2013. gada 2. februārī "Mīļie bērni! Mani pie jums nes mīlestība, mīlestība, ko es vēlos iemācīt arī jums, - īstu mīlestību; mīlestību, ko jums parādīja mans Dēls, kad nomira pie krusta aiz mīlestības pret jums; mīlestību, kas vienmēr ir gatava piedot un lūgt piedošanu. Cik liela ir jūsu mīlestība? Mana mātes Sirds ir bēdu pilna, kad tā meklē mīlestību jūsu sirdīs. Jūs neesat gatavi aiz mīlestības pakļaut savu gribu Dieva gribai. Jūs nevarat man palīdzēt, lai tie, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību, iepazītu to, jo jums nav īstas mīlestības. Konsekrējiet man savas sirdis, un es jūs vadīšu! Es mācīšu jums piedot, mīlēt savus ienaidniekus un dzīvot saskaņā ar manu Dēlu. Nebaidieties par sevi! Grūtībās mans Dēls neaizmirst tos, kuri mīl. Viņš būs jums blakus! Es lūgšos Debesu Tēvam, lai jūs apgaismo ar mūžīgās patiesības un mīlestības gaismu. Lūdzieties par saviem Ganiem, lai caur jūsu gavēni un lūgšanām viņi varētu jūs vadīt uz mīlestību! Pateicos jums!" 02/02/2013

Vēstījums 2013. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs lūgties. Grēks velk jūs uz pasaules lietām, bet es esmu nākusi jūs vest uz svētumu un Dieva lietām, bet jūs cīnaties un tērējat savas enerģijas cīņā starp labo un ļauno, kas ir jūsos. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz lūgšana kļūs jums prieks, un jūsu dzīve kļūs par vienkāršu ceļojumu pie Dieva. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2013

Vēstījums 2013. gada 2. martā "Mīļie bērni! No jauna es jūs mātišķi aicinu nebūt ar cietām sirdīm! Neaizdariet savas acis uz brīdinājumiem, ko Debesu Tēvs aiz mīlestības sūta jums! Vai jūs mīlat Viņu vairāk par visu citu? Vai jūs nožēlojat, ka esat bieži aizmirsuši, ka Debesu Tēvs no Savas Lielās Mīlestības sūtīja Savu Dēlu izpirkt mūs pie krusta? Vai nožēlojat, ka neesat vēl pieņēmuši šo vēstījumu? Mani bērni, nepretojieties mana Dēla mīlestībai! Nepretojieties cerībai un mieram! Kopā ar jūsu lūgšanām un gavēni mans Dēls ar Savu krustu atvairīs tumsu, kas grib jūs ielenkt un pār jums valdīt. Viņš dos jums spēku jaunai dzīvei. Dzīvojot to saskaņā ar manu Dēlu, jūs būsiet svētība un cerība visiem grēciniekiem, kuri maldās grēka tumsā. Mani bērni, esiet nomodā! Es kā Māte esmu nomodā ar jums. Īpaši lūdzos un esmu nomodā par tiem, ko mans Dēls ir aicinājis būt par gaismas nesējiem, cerības nesējiem - jūsu Ganiem. Es pateicos jums!" 03/02/2013


Gadskārtējā parādīšanās Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2013. gada 18. martā

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai Soldo bija ikdienas parādīšanās no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējās ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte atklāja viņai 10. noslēpumu un teica, ka turpmāk parādīsies viņai reizi gadā 18. martā. Tā tas notika katru gadu un arī šogad. Vairāki tūkstoši svētceļnieku bija pulcējušies Rožukroņa lūgšanai. Parādīšanās ilga no 13:52 - 13:58.

"Mīļie bērni! Aicinu jūs ar pilnīgu uzticību un prieku svētīt Kunga vārdu un dienu no dienas no sirds pateikties Viņam par Viņa lielo mīlestību! Mans Dēls ar to mīlstību, ko Viņš parādīja pie krusta, deva jums iespēju, ka jums viss tiks piedots, tādēļ jums nav jākaunās, jāslēpjās un jābaidās atvērt savas sirds durvis manam Dēlam. Gluži pretēji, mani bērni, samierinieties ar Debesu Tēvu, lai jūs varētu iemīlēt paši sevi tā, kā mans Dēls jūs mīl. Kad jūs iemīlēsiet sevi, jūs sāksiet mīlēt arī citus cilvēkus; jūs viņos redzēsit manu Dēlu un sapratīsiet Viņa mīlestības lielumu. Dzīvojiet ticībā! Caur mani mans Dēls jūs gatavo darbiem, ko Viņš vēlas veikt caur jums - darbiem, caur ko Viņš vēlas tikt pagodināts. Pateicieties Viņam! Īpaši pateicieties Viņam par Ganiem, par jūsu starpniekiem samierināšanā ar Debesu Tēvu! Es pateicos jums, mani bērni! Paldies!"


Vēstījums 2013. gada 25. martā "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es aicinu jūs ņemt rokās mana mīļotā Dēla Jēzus krustu un pārdomāt par Viņa mokām un nāvi. Lai jūsu ciešanas būtu vienotas ar Viņa ciešanām, un mīlestība uzvarēs, jo Viņš, Kurš ir Mīlestība, atdeva Sevi aiz mīlestības, lai glābtu katru no jums! Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz mīlestība un miers sāks valdīt jūsu sirdīs! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2013

Vēstījums 2013. gada 2. aprīlī "Mīļie bērni! Es aicinu jūs būt vienotiem garā ar manu Dēlu! Aicinu jūs caur lūgšanu un Svēto Misi, kad mans Dēls īpašā veidā savienojas ar jums, mēģināt būt kā Viņš, lai kā Viņš jūs vienmēr būtu gatavi darīt Dieva gribu, nevis meklēt, lai izpildītos jūsējā. Jo, mani bērni, no Dieva gribas jūs esat, eksistējat, bet bez Dieva gribas jūs neesat nekas. Kā Māte es gaidu no jums, lai jūs ar savu dzīvi liecinātu par Dieva godību, jo tādā veidā jūs arī sevi pagodināsiet pēc Viņa gribas. Izrādiet pret visiem pazemību un tuvākmīlestību! Caur šādu pazemību un mīlestību mans Dēls arī izglāba jūs un atvēra jums ceļu pie Debesu Tēva. Es jūs lūdzu atvērt ceļu pie Debesu Tēva visiem tiem, kuri Viņu nav iepazinuši un nav atvēruši savas sirdis Viņa mīlestībai! Ar savu dzīvi atveriet ceļu visiem tiem, kuri vēl maldās patiesības meklējumos! Mani bērni, esiet mani apstuļi, kuri nav dzīvojuši par velti! Neaizmirstiet, ka jums būs jānāk Debesu Tēva priekšā un jāstāsta Viņam par sevi! Esiet gatavi! Atkal es jūs brīdinu - lūdzieties par tiem, kurus mans Dēls ir aicinājis, kuru rokas Viņš ir svētījis un kurus Viņš jums ir dāvājis! Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties par saviem Ganiem! Pateicos jums!" 04/02/2013

Vēstījums 2013. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Lūdzieties, lūdzieties, turpiniet lūgties, līdz jūsu sirds atveras ticībā kā zieds atveras pret siltajiem saules stariem. Šis ir žēlastības laiks, ko Dievs jums dod caur manu klātbūtni, bet jūs esat tālu no manas Sirds, tādēļ es aicinu jūs uz personisko atgriešanos un uz ģimenes lūgšanu. Lai Svētie Raksti vienmēr jums būtu pamudinājums! Es visus jūs svētīju ar savu Mātes svētību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2013

Vēstījums 2013. gada 2. maijā "Mīļie bērni! Atkal jūs aicinu mīlēt, nevis tiesāt! Mans Dēls saskaņā ar Debesu Tēva gribu bija jūsu vidū parādīt jums pestīšanas ceļu, lai jūs glābtu, nevis lai jūs tiesātu! Ja jūs gribat sekot manam Dēlam, jums nav jātiesā, bet jāmīl kā Debesu Tēvs mīl jūs! Kad jums ir visgrūtāk, kad krītat zem krusta smaguma, neesiet izmisuši, netiesājiet, - tai vietā atcerieties, ka jūs tiekat mīlēti, un slavējiet Debesu Tēvu par Viņa mīlestību! Mani bērni, nenovirzieties no ceļa, pa ko es jūs vedu, nemetieties bezdibenī! Lai lūgšana un gavēnis jūs stiprina, lai jūs varētu dzīvot, kā to Debesu Tēvs gribētu, lai jūs būtu mani ticības un mīlestības apustuļi, lai jūsu dzīve svētī tos, kurus satiksiet; lai jūs būtu viens ar Debesu Tēvu un manu Dēlu! Mani bērni, tā ir vienīgā Patiesība! Patiesība, kura ved jūs uz atgriešanos, un tad uz visu to atgriešanos, kurus satiksiet - visus tos, kuri nezina, ko nozīmē mīlēt. Mani bērni, mans Dēls dāvāja jums ganus. Rūpējieties par viņiem, lūdzieties par viņiem! Es pateicos jums!" 05/02/2013

Vēstījums 2013. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs būtu stipri un apņēmīgi ticībā un lūgšanā, līdz jūsu lūgšanas kļūs tik stipras, ka atvērs mana mīļotā Dēla Jēzus sirdi. Lūdzieties bērniņi, lūdzieties bez mitēšanās, līdz jūsu sirds atvērsies Dieva mīlestībai. Es esmu ar jums un es aizbildinu par jums visiem, un es lūdzos par jūsu atgriešanos. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2013

Vēstījums 2013. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Ar prieku sirdī es jūs visus mīlu un aicinu jūs tuvoties manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es varētu jūs pievilkt vēl tuvāk manam Dēlam Jēzum, un lai Viņš varētu jums sniegt Savu mieru un mīlestību, kas katru no jums baro. Atverieties, bērniņi, lūgšanai, atverieties manai mīlestībai! Es esmu jūsu Māte un nevaru jūs atstāt vienus klejojot un grēkā! Jūs esat aicināti, bērniņi, būt maniem bērniem, maniem mīļotajiem bērniem, lai es jūs varētu stādīt priekšā manam Dēlam. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2013

Vēstījums 2013. gada 2. jūlijā "Mīļie bērni! Ar mātes mīlestību es jūs lūdzu - dāviniet man savas sirdis, lai es tās varētu stādīt priekšā manam Dēlam un atbrīvot jūs, atbrīvot jūs no visa ļaunā, kas jūs arvien vairāk paverdzina un attālina no vienīgā Labuma - mana Dēla; no visa tā, kas jūs ved pa grēcīgu ceļu un atņem mieru. Es vēlos jūs vest pie mana Dēla apsolījumu brīvības, jo es vēlos, lai Dieva griba šeit izpildītos pilnībā; un lai caur samierināšanos ar Debesu Tēvu, caur gavēni un lūgšanu piedzimtu Dieva mīlestības apustuļi, apustuļi, kuri brīvi un mīlot izplatītu Dieva mīlestību visiem maniem bērniem, apustuļi, kuri izplatītu mīlestību uzticēties Debesu Tēvam, un atvērtu debesu vārtus. Mīļie bērni, sniedziet saviem ganiem mīlestības prieku un atbalstu, tieši tā, kā mans Dēls ir aicinājis viņus to sniegt jums. Es pateicos." 07/02/2013

Vēstījums 2013. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Ar prieku sirdī es aicinu jūs visus izdzīvot savu ticību un liecināt ar savu sirdi un piemēru visos veidos. Nolemiet, bērniņi, būt tālu no grēka un kārdinājumiem, un lai jūsu sirdīs būtu prieks un mīlestība uz svētumu. Es jūs mīlu, bērniņi, un pavadu ar saviem aizlūgumiem Visuaugstā priekšā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2013

Vēstījums 2013. gada 2. augustā "Mīļie bērni! Ja vien jūs atvērtu man savas sirdis ar pilnīgu uzticēšanos, jūs saprastu visu. Jūs saprastu, ar kādu mīlestību es jūs aicinu, ar kādu mīlestību es vēlos jūs mainīt - darīt laimīgus, ar kādu mīlestību es vēlos jūs darīt par mana Dēla sekotājiem un dot jums mieru mana Dēla pārpilnībā. Jūs saprastu manas mātišķās mīlestības neizmērojamo lielumu. Tādēļ, mani bērni, lūdzieties, jo caur lūgšanu aug jūsu ticība un piedzimst mīlestība, kurai pat krusts nav nepanesams, jo jūs to nenesat vieni. Vienotībā ar manu Dēlu jūs slavējat Debesu Tēva vārdu. Lūdzieties, lūdzieties par mīlestības dāvanu, jo mīlestība ir vienīgā patiesība: tā piedod visu, kalpo ikvienam un ikvienā redz brāli. Mani bērni, mani apustuļi, liela ir uzticība, ko caur mani, Savu kalponi, Debesu Tēvs jums parāda, - palīdzēt tiem, kuri Viņu nepazīst, lai tie varētu salīgt ar Viņu un sekot Viņam. Tādēļ es jūs mācu mīlēt, jo tikai, ja jums būs mīlestība, jūs būsiet spējīgi Viņam atsaukties. Atkal jūs aicinu - mīliet savus dvēseļu ganus un lūdzieties, lai šajā grūtajā laikā mana Dēla vārds tiktu pagodināts viņu vadībā! Pateicos jums!" 08/02/2013

Vēstījums 2013. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien Visuaugstais dod man žēlastību, ka es varu būt ar jums un vadīt jūs uz atgriešanos. Katru dienu es sēju un aicinu jūs atgriezties, lai jūs būtu lūgšana, miers, mīlestība - grauds, kas nomirstot rada simtkātrīgi. Es negribu, lai jūs, mīļie bērni, nožēlotu par visu to, ko jūs varējāt izdarīt, bet negribējāt. Tādēļ, bērniņi, no jauna ar entuziasmu sakiet "Es vēlos būt par zīmi citiem!" Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/25/2013

Vēstījums 2013. gada 2. septembrī "Mīļie bērni! Es jūs visus mīlu! Visi jūs, visi mani bērni, visi jūs esat manā sirdī. Ar visiem jums ir mana Mātes mīlestība, un visus jūs es vēlos vadīt, lai jūs iepazītu Dieva prieku! Tādēļ jūs aicinu. Man vajadzīgi pazemīgi apustuļi, kuri ar atvērtu sirdi pieņemtu Dieva Vārdu un palīdzētu citiem Dieva Vārda gaismā saprast savas dzīves jēgu. Lai jūs to spētu izdarīt, mani bērni, caur lūgšanu un gavēni jums jāiemācās klausīties ar sirdi un pakļauties. Jums jāiemācās atteikties no visa, kas attālina jūs no Dieva vārda, un ilgoties tikai pēc tā, kas jūs tuvina tam. Nebaidieties! Es esmu šeit. Jūs neesat vieni! Es lūdzu Svēto Garu, lai Viņš jūs atjauno un stiprina. Es lūdzu Svēto Garu, lai jūs, palīdzot citiem, arī paši tiktu dziedināti. Es lūdzu Viņu, lai caur Viņu jūs būtu Dieva bērni un mani apustuļi." Tad ar lielām rūpēm Dievmāte sacīja: "Jēzus dēļ, mana Dēla dēļ - mīliet tos, kurus Viņš ir paaicinājis, un ilgojoties saņemt svētību tikai no rokām, ko Viņš ir konsekrējis! Neļaujiet ļaunumam sākt valdīt! Atkal es atkārtoju: tikai kopā ar jūsu dvēseļu ganiem mana Sirds triumfēs! Neļaujiet ļaunajam šķirt jūs no jūsu ganiem! Es pateicos jums!" 09/02/2013

Vēstījums 2013. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs uz lūgšanu. Lai jūsu pievēršanās lūgšanai notiktu ikdienas! Lūgšana veic brīnumus jūsos un caur jums, tādēļ, bērniņi, lai lūgšana jums būtu prieks! Tad jūsu attiecības ar dzīvi kļūs dziļākas un atvērtākas, un jūs sapratīsiet, ka dzīve ir dāvana katram no jums! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/25/2013

Vēstījums 2013. gada 2. oktobrī "Mīļie bērni! Es jūs mīlu ar mātes mīlestību un ar mātes pacietību gaidu uz jūsu mīlestību un vienotību. Es lūdzos, lai jūs būtu Dieva bērnu kopiena, manu bērnu. Lūdzos, lai kā kopiena jūs priecīgi atdzimtu ticībā un mana Dēla mīlestībā. Mani bērni, es jūs pulcinu kā manus apustuļus un es jums mācu, kā iepazīstināt citus ar mana Dēla mīlestību, kā viņiem aiznest Labo Vēsti, kas ir mans Dēls. Dodiet man jūsu atvērtās, tīrās sirdis un es tās piepildīšu ar mīlestību uz manu Dēlu! Viņa mīlestība dos jēgu jūsu dzīvei, un es iešu ar jums. Es būšu ar jums līdz pat tikšanās brīdim ar Debesu Tēvu. Mani bērni, pestīti tiek tie, kuri iet pie Debesu Tēva ar mīlestību un ticību. Nebaidieties, es esmu ar jums! Uzticieties saviem ganiem kā mans Dēls viņiem uzticējās, kad viņus izvēlējās, un lūdzieties, lai viņiem būtu spēks un mīlestība, lai jūs vadītu! Pateicos jums!" 10/02/2013

Vēstījums 2013. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atvērties lūgšanai. Lūgšana dara brīnumus jūsos un caur jums. Tādēļ bērniņi sirds vienkāršībā meklējiet Visaugsto, lai Viņš jums dotu spēku būt Dieva bērniem, un lai jūs sātans nešūpo līdzīgi kā vējš šūpo koka zarus. Bērniņi, no jauna izlemiet par Dievu un meklējiet vienīgi Viņa gribu, un tad jūs Viņā atradīsiet prieku un mieru. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/25/2013

Vēstījums 2013. gada 2. novembrī "Mīļie bērni, no jauna kā Māte es jūs aicinu mīlēt; nepārtraukti lūgties par mīlestības dāvanu, lai jūs mīlētu Debesu Tēvu vairāk par visu. Kad jūs mīlat Viņu, jūs mīlat arī sevi un savu tuvāko. To nevar atdalīt. Debesu Tēvs ir katrā personā, viņš mīl katru personu un katru personu sauc vārdā. Tādēļ, mani bērni, caur lūgšanu klausieties Debesu Tēva gribu. Sarunājieties ar Viņu. Uzturiet personīgas attiecības ar Tēvu, kas vēl vairāk padziļinās jūsu kā manu bērnu, manu apustuļu kopienas attiecības. Kā Māte es vēlētos, lai caur mīlestību uz Debesu Tēvu jūs paceltos pāri pasaules tukšībām un palīdzētu citiem pakāpeniski iepazīt un nokļūt tuvāk Debesu Tēvam. Mani bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties par mīlestības dāvanu, jo mīlestība ir mans Dēls! Lūdzieties par jūsu ganiem, lai viņiem vienmēr būtu mīlestība uz jums kā manam Dēlam bija un kā Viņš to parādīja, atdodot Savu dzīvību par jūsu pestīšanu. Pateicos jums!" 11/02/2013

Vēstījums 2013. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu uz lūgšanu! Atveriet, bērniņi, savas sirds vārtus lūgšanai pamatīgi, sirds lūgšanai, un tad Visaugstais varēs darboties saskaņā ar jūsu brīvo gribu, un atgriešanās sāksies! Ticība kļūs stipra, un jūs varēsiet teikt no visas savas sirds: "Mans Dievs un mans viss!" Jūs sapratīsiet, bērniņi, ka šeit uz Zemes viss ir pārejošs. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/25/2013

Vēstījums 2013. gada 2. decembrī "Mīļie bērni, ar Mātes mīlestību un Mātes pacietību es raugos uz jūsu nebeidzamo maldīšanos un dezorientāciju. Tādēļ es esmu ar jums. Es vēlos jums palīdzēt vispirms atrast un saprast sevi, lai tad jūs saprastu un atzītu visu, kas jums liedz patiesi un no visas sirds iepazīt debesu Tēva mīlestību. Mani bērni, Tēvu var iepazīt caur krustu. Tādēļ neatraidiet krustu, centieties to ar manu palīdzību saprast un pieņemt. Kad jūs būsiet gatavi pieņemt krustu, jūs sapratīsiet arī debesu Tēva mīlestību; jūs iesiet kopā ar manu Dēlu un mani; jūs atšķirsieties no tiem, kuri nav iepazinuši debesu Tēva mīlestību, no tiem, kuri klausās Viņu, bet nesaprot, neiet kopā ar Viņu, nav Viņu iepazinuši. Es vēlos, lai jūs saprastu patiesību par manu Dēlu un būtu mani apustuļi, lai kā Dieva bērni jūs varētu pacelties augstāk par cilvēcisko domāšanu un vienmēr, visur un no jauna meklētu Dieva domāšanas veidu. Mani bērni, lūdzieties un gavējiet, lai jūs būtu spējīgi saprast visu, ko es jūsos meklēju. Lūdzieties par saviem ganiem un ilgojieties iepazīt debesu Tēva mīlestību vienotībā ar viņiem. Pateicos jums!" 12/02/2013

Vēstījums 2013. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Es jums nesu Miera Karali, lai Viņš jums dotu Savu mieru. Jūs, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Lūgšanas augļi būs redzami to cilvēku sejās, kuri ir izlēmuši par Dievu un Viņa Valstību. Es ar savu Dēlu Jēzu svētīju jūs ar miera svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/25/2013


Gadskārtējā parādīšanās un vēstījums Jēkabam Kolo 2013. gada 25. decembrī

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē 1998. gada 12. septembrī Dievmāte Jēkabam Kolo teica, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā - katrā 25. decembrī, Ziemassvētkos. Tā tas bija arī šogad. Parādīšanās sākās 15:07 un turpinājās 8 minūtes. Pēc tam Jēkabs nodeva vēstījumu.

"Bērniņi, šodien īpašā veidā Jēzus vēlas nākt un dzīvot jūsu katra sirdī, un dalīt ar jums jūsu katra priekus un sāpes. Tādēļ, bērniņi, šodien īpašā veidā iedziļinieties savās sirdīs un pajautājiet sev, vai Jēzus dzimšanas miers un prieks tiešām izpaušas jūsu sirdīs. Bērniņi, nedzīvojiet tumsā, tiecieties uz gaismu un uz Dieva glābšanu! Bērni, izlemiet par Jēzu un dāvājiet Viņam jūsu dzīvi un jūsu sirdis, jo tikai tā Visaugstais varēs darboties jūsos un caur jums." 12/25/2013


Last Modified 02/13/2014