Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2013 In Greek

2 Ιανουαρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, μέ πολύ αγάπη καί υπομονή προσπαθώ νά κάνω τίς καρδιές σας σάν τήν δικιά μου. Προσπαθώ, μέ τό παράδειγμά μου, νά σάς διδάξω ταπεινοφροσύνη, σοφία κι’αγάπη διότι σάς έχω ανάγκη δέν μπορώ νά τά καταφέρω χωρίς εσάς μικρά μου. Σύμφωνα μέ τό θέλημα Τού Θεού σάς διαλέγω, μέ τήν δύναμή Του σάς ενδυναμώνω. Επομένως, μικρά μου, νά μήν φοβώσαστε ν’ανοίξτε τίς καρδιές σας σ’εμένα. Θά τίς προσφέρω στόν Υιό μου κι Αυτός, σέ ενταλλαγή, θά σάς δώσει τό δώρο τής Θεϊκής ειρήνης. Θά τήν φέρετε σ’όλους πού θά συναντάτε, θά μαρτυρείτε μέ τήν ζωή σας τήν αγάπη Τού Θεού καί θά δίνετε τό δώρο Τού Υιού μου διά μέσου σας. Θά σάς καθοδηγήσω μέσω τής εξομολογήσεως, τής νηστείας καί τής προσευχής. Αμέτρητη είναι η αγάπη μου. Νά μήν φοβόσαστε. Μικρά μου, νά προσεύχεστε γιά τούς ποιμένες. Τά χείλη σας νά είναι κλειστά σέ κάθε κριτική, διότι μήν ξεχνάτε ότι ο Υιός μου τούς έχει διαλέξει καί μόνο Εκείνος έχει το δικαίωμα νά κρίνη. Σάς ευχαριστώ." 01/11/2013

25 Ιανουαρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα σάς καλώ στήν προσευχή. Ας είναι η προσευχή σας δυνατή σάν ζωντανός βράχος, έως ότου γίνετε μάρτυρες μέ τήν ζωή σας. Νά μαρτυρείτε τήν ομορφιά τής πίστεώς σας. Είμαι μαζύ σας καί μεσιτεύω πρός Τόν Υιό μου γιά τόν καθένα σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 01/25/2013

2 Φεβρουαρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, η αγάπη μέ φέρνει σέ σας- η αγάπη πού θέλω νά σάς διδάξω κι εσάς- η αληθινή αγάπη η αγάπη πού σάς έδειξε ο Υιός μου όταν πέθανε πάνω στόν Σταυρό από αγάπη γιά σας η αγάπη πού είναι πάντα έτοιμη νά συγχωρέση καί νά ζητήση συγχώρεση. Πόσο μεγάλη είναι η αγάπη σας; Η μητρική μου καρδιά είναι θλιμμένη όσο ψάχνει τήν αγάπη μέσα στίς καρδιές σας. Δέν είσαστε έτοιμοι νά υποβάλετε τό θέλημά σας στό θέλημα Τού Θεού από αγάπη. Δέν μπορείτε νά μέ βοηθήσετε νά γνωρίσω τήν αγάπη Τού Θεού σ’αυτούς πού δέν τήν έχουν γνωρίσει ακόμα, διότι δέν έχετε αληθινή αγάπη. Καθαγιάστε τίς καρδιές σας σέ μένα καί θά σάς καθοδηγήσω. Θά σας διδάξω νά συγχωρείτε, ν’ αγαπάτε τούς εχθρούς σας καί νά ζείτε κατά τό θέλημα Τού Υιού μου. Νά μήν φοβόσαστε γιά τόν εαυτό σας. Μέσα στίς δυσκολίες Ο Υιός μου δέν ξεχνάει αυτούς πού αγαπάνε. Θά είμαι δίπλα σας. Θά ικετεύω Τόν Ουράνειο Πατέρα ώστε τό φώς τής αιώνειας αλήθειας καί αγάπης νά σάς φωτίζη. Προσεύχεστε γιά τούς ποιμένες σας ώστε μέσω τής νηστείας σας καί τής προσευχής σας νά μπορούν νά σάς καθοδηγούν μέσα στήν αγάπη. Σάς ευχαριστώ." 02/02/2013

25 Φεβρουαρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά. Καί σήμερα σάς καλώ στήν προσευχή. Η αμαρτία σάς τραβάει πρός επίγεια πράγματα καί έχω έρθει νά σάς καθοδηγήσω πρός τήν αγιωσύνη καί τά πράγματα τού Θεού, αλλά εσείς παλεύετε καί ξοδεύετε τίς ενέργειές σας στήν μάχη μεταξύ τού καλού καί τού κακού πού είναι μέσα σας. Γι’ αυτό, μικρά μου, προσεύχεστε, προσεύχεστε, προσεύχεστε ώσπου η προσευχή νά γίνη χαρά γιά σας καί η ζωή σας νά γίνει ένα απλό βήμα πρός Τόν Θεό. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 02/25/2013

2 Μαρτίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Εκ νέου, μέ μητρικό τρόπο, σάς καλώ νά μήν είσαστε σκληρόκαρδοι. Νά μήν κλείνετε τά μάτια σας στίς προειδοποιήσεις πού από αγάπη σάς στέλνει ο Ουράνειος Πατέρας. Τόν αγαπάτε πάνω από κάθε τί; Μετανοείτε πού συχνά έχετε ξεχάσει ότι Ο Ουράνειος Πατέρας, από τήν μεγάλη Του αγάπη, έστειλε Τόν Υιό Του νά μάς απελευθερώσει μέσω Τού Σταυρού; Μετανοείτε πού δέν έχετε δεχθεί τό μύνημα; Μικρά μου, μήν αντιστέκεστε στήν αγάπη Τού Υιού μου. Μήν αντιστέκεστε στήν ελπίδα καί τήν ειρήνη. Μαζύ μέ τήν προσευχή καί τήν νηστεία σας, δίπλα στόν σταυρό Του, ο Υιός μου θά διώξει τό σκότος πού θέλει νά σάς περιτριγυρίσει κάι νά σας κυριεύσει. Θά σάς δώσει τήν δύναμη γιά μιά νέα ζωή. Ζώντας την κατά Τόν Υιό μου, θά είσαστε ευλογία κι’ ελπίδα γιά όλους τούς αμαρτωλούς πού περιπλανώνται στό σκτάδι τής αμαρτίας. Μικρά μου, αγρυπνείτε. Εγώ, σάν μητέρα, αγρυπνώ μαζύ σας. Προσεύχομαι ιδιαίτερα, καί επιβλέπω αυτούς πού ο Υιός μου έχει καλέσει νά είναι φωτοφόροι καί φορείς ελπίδας γιά σας- γιά τούς ποιμένες σας. Σάς ευχαριστώ." 03/02/2013

18 Μαρτίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάς καλώ νά ευλογείτε τό όνομα Τού Κυρίου μέ απόλυτη εμπιστοσύνη καί χαρά, καί καθημερινά νά Τόν ευχαριστείτε από τήν καρδιά σας γιά τήν μεγάλη Του αγάπη. Ο Υιός μου, μέσω αυτής τής αγάπης πού σάς έδειξε διά Τού Σταυρού, σάς έδωσε τήν δυνατότητα νά συγχωρεθείτε γιά όλα ώστε νά μήν είναι ανάγκη νά ντρέπεστε ή νά κρύβεστε, καί από φόβο νά μήν ανοίγετε τήν πόρτα τής καρδιάς σας Στόν Υιό μου. Αντιθέτως, μικρά μου, νά συμφιλιωθείτε μέ Τόν Ουράνειο Πατέρα ώστε νά καταφέρετε ν’αγαπάτε τούς εαυτούς σας όπως ο Υιός μου σάς αγαπάει. Όταν κατορθώσετε ν’αγαπάτε τούς εαυτούς σας, θά αγαπάτε καί τούς άλλουςμέσα τους θά βλέπετε Τόν Υιό μου καί θά αναγνωρίσετε τό μεγαλείο τής αγάπης Του. Νά ζείτε μέ πίστη! Μέσω μου, ο Υιός μου σάς προετοιμάζει γιά τά έργα πού θέλει νά πραγματοποιήση μέσω σας- έργα μέσω τών οποίων θέλει νά δοξάζεται. Δώστε Του ευχαριστίες. Ιδιαίτερα νά Τόν ευχαριστήσετε γιά τούς ποιμένες- τούς μεσολαβητές γιά τήν συμφιλίωση μέ Τόν Ουράνειο Πατέρα. Σάς ευχαριστώ μικρά μου. Σάς ευχαριστώ. 03/18/2013

25 Μαρτίου, 2013/b> "Αγαπητά μου παιδιά, Σ’ αυτή τήν εποχή τής χάριτος σάς καλώ νά πάρετε τόν σταυρό Τού αγαπητού μου Υιού Τού Ιησού μέσα στά χέρια σας καί νά διαλογίζεστε τό πάθος καί τόν θάνατό Του. ‘Ας είναι ενωμένος ο πόνος σας μέ τόν πόνο Του καί η αγάπη θά νικήση, διότι αυτός πού είναι η αγάπη έδωσε Τόν Εαυτό Του από αγάπη γιά νά σώση τόν καθένα σας. Νά προσεύχεστε, προσεύχεστε, προσεύχεστε μέχρι η αγάπη καί η ειρήνη ν’ αρχίσουν νά βασιλεύουν στίς καρδιές σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 03/25/2013

2 Απριλίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, σάς καλώ νά ενωθείτε εν πνεύματι μέ Τόν Υιό μου. Σάς καλώ, μέσω τής προσευχής, καί μέ τήν Θεία λειτουργεία όταν ο Υιός μου ενώνετε μαζύ σας μέ ιδιαίτερο τρόπο, νά προσπαθείτε νά είσαστε σάν κι Αυτόν΄ ώστε όπως κι Εκείνος, κι εσείς νά είσαστε πάντα έτοιμοι νά διεξάγετε τό θέλημα Τού Θεού καί όχι τό δικό σας. Διότι, μικρά μου, είναι μέσω τού θελήματος Τού Θεού πού είσαστε καί υπάρχετε, καί χωρίς τό θελημά Του είσαστε τίποτα. Σάν μητέρα σάς ζητώ νά μιλάτε μέ τήν ζωή σας γιά τήν δόξα Τού Θεού, διότι έτσι, θά δοξάσετε καί τούς εαυτούς σας σύμφωνα μέ τό θέλημά Του. Νά δείχνετε ταπεινοφροσύνη καί αγάπη γιά τόν πλησίων σας σέ όλους. Μέσω τέτοιας ταπεινοφροσύνης καί αγάπης σάς έσωσε καί σάς άνοιξε τόν δρόμο πρός Τόν Ουράνειο Πατέρα. Σάς ικετεύω νά συνεχίσετε ν’ ανοίγετε τόν δρόμο πρός Τόν Ουράνειο Πατέρα γιά όλους πού δέν Τόν έχουν γνωρίσει, καί δέν έχουν ανοίξει τίς καρδιές τους στήν αγάπη Του. Μέσω τής ζωής σας, ανοίξτε τόν δρόμο σέ όλους πού ακόμα περιπλανώντε ψάχνοντας γιά τήν αλήθεια. Μικρά μου, νά είσαστε οι απόστολοί μου πού δέν έχουν ζήσει άσκοπα. Μήν ξεχνάτε ότι θά παρουσιαστείτε μπροστά Στόν Ουράνειο Πατέρα καί θά Τού πείτε πέρι τού εαυτού σας. Νά είσαστε έτοιμοι! Ξανά σάς προειδοπιοιώ, νά προσεύχεστε γιά αυτούς πού ο Υιός μου κάλεσε, τών οποίων τά χέρια ευλόγησε καί τούς οποίους σάς έδωσε ώς δώρο. Νά προσεύχεστε, προσεύχεστε, προσεύχεστε γιά τούς ποιμένες σας. Σάς ευχαριστώ." 04/02/2013

25 Απριλίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Προσεύεχεστε, προσεύχεστε, συνεχίστε νά προσεύχεστε ώσπου η καρδιά σας ν’ ανοίξει στήν πίστη όπως τό λουλούδι ανοίγει στίς θερμές ακτίνες τού ηλίου. Τώρα είναι ώρα χάριτος πού Ο Θεός σάς δίνει μέσω τής παρουσίας μου, αλλά εσείς απέχετε από τήν καρδιά μου, γι’ αυτό σάς καλώ στήν μεταβολή καί στήν οικογενειακή προσευχή. Άς είναι πάντοτε κίνητρο γιά σας η Αγία Γραφή. Σάς ευλογώ όλους μέ τήν μητρική μου ευλογία. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 04/25/2013

2 Μαϊου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Εκ νέου σάς καλώ ν’ αγαπάτε καί νά μήν κρίνετε. Ο Υιός μου, κατά τό Θέλημα Τού Ουράνειου Πατέρα, έζησε ανάμεσά σας γιά νά σάς δίξει τόν δρόμο τής σωτηρίας, νά σάς σώσει καί όχι νά σάς κρίνει. Άν θέλετε ν’ ακολουθείστε Τόν Υιό μου, δέν θά κρίνετε αλλά θ’αγαπάτε όπως Ο Ουράνειος Πατέρας σας σάς αγαπάει. Καί όταν δυσκολεύεστε τό περισότερο, όταν πέφτετε από τό βάρος τού σταυρού νά μήν απελπίζεστε, νά μήν κρίνετε, αντίθετα νά θυμόσαστε ότι είσαστε αγαπημένοι καί νά ευλογείτε Τόν Ουράνειο Πατέρα γιά τήν αγάπη Του. Μικρά μου, νά μήν παρεκλλίνετε από τόν δρόμο στόν οποίο σάς καθοδηγώ. Νά μήν περπατάτε απερίσκεπτα στήν απώλεια. Η προσευχή καί η νηστεία ας σάς δυναμώνουν ώστε νά ζείτε όπως Ο Ουράνειος Πατέρας θά ήθελε γιά νά είσαστε απόστολοί μου τής πίστεώς καί τής αγάπης ώστε η ζωή σας νά ευλογεί όλους όσους συναντάτεώστε νά είσαστε ένα μέ Τόν Ουράνειο Πατέρα καί Τόν Υιό μου. Μικρά μου, αυτή είναι η μόνη αλήθεια, η αλήθεια πού καθοδηγεί στήν μεταβολή όλων πού συναντάτε- αυτούς πού δέν έχουν γνωρίσει Τόν Υιό μου- όλους πού δέν καταλαβαίνουν τί σημαίνει τό νά αγαπάς. Μικρά μου, ο Υιός μου σάς έδωσε ώς δώρο τούς ποιμένες. Νά τούς φροντίζετε καλά. Νά προσεύχεστε γι’ αυτούς. Σάς ευχαριστώ." 05/02/2013

25 Μαϊου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάς καλώ σήμερα νά είσαστε δυνατοί καί αποφασισμένοι στήν πίστη καί στήν προσευχή, έως ότου οι προσευχές σας νά είναι τόσο δυνατές ώστε ν’ ανοίγουν τήν καρδιά Τού αγαπημένου Υιού μου, Τού Ιησού. Νά προσεύχεστε μικρά μου, νά προσεύχεστε αδιάλειπτα ώσπου ν’ ανοίξει η καρδιά σας στήν αγάπη Τού Θεού. Είμαι μαζύ σας, καί μεσιτεύω γιά όλους σας καί προσεύχομαι γιά τήν μετατροπή σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 05/25/2013

2 Ιουνίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Σ’ αυτόν τόν ανήσυχο καιρό, σάς ξανακαλώ ν’αναζητήσετε Τόν Υιό μου- γιά νά Τόν ακολουθήσετε. Γνωρίζω τόν πόνο, τά βάσανα καί τίς δυσκολίες, άλλα μέ Τόν Υιό μου θά βρείτε ανάπαυση μαζύ Του θά βρείτε ειρήνη καί σωτηρία. Μικρά μου, μήν ξεχνάτε ότι ο Υιός μου σάς εξιλέωσε μέσω Τού Σταυρού Του καί σάς ξαναεπέτρεψε νά είσαστε παιδιά Τού Θεού΄ νά μπορείτε ξανά νά καλείτε Τόν Ουράνειο Πατέρα, Πατέρα. Γιά νά είσαστε αντάξιοι Τού Πατρός, ν’αγαπάτε καί νά συγχωρείτε, διότι ο Πατέρας σας είναι αγάπη καί συγχώρεση. Νά προσεύχεστε καί νά νηστεύετε, διότι αυτός είναι ο τρόπος τής κάθαρσής σας, είναι ο τρόπος νά γνωρίσετε καί νά συνειδητοποιήσετε Τόν Ουράνειο Πατέρα. Όταν συνειδητοποιήσετε Τόν Πατέρα, θά καταλάβετε ότι Αυτός είναι Ο Μόνος πού χρειάζεστε. Σάν μητέρα ποθώ μικρά μου νά είμαι μέσα σέ μιά κοινότητα ενωμένων ανθρώπων όπου υπακούεται καί διεξάγεται Ο Λόγος Τού Θεού.* Γι’ αυτό μικρά μου, αναζητήστε Τόν Υιό μου. Νά είσαστε ένα μαζύ Του. Νά είσαστε παιδιά Τού Θεού. Ν’ αγαπάτε τούς ποιμένες σας όπως ο Υιός μου τούς αγάπησε όταν τούς κάλεσε νά σάς υπηρετήσουν. Σάς ευχαριστώ. *Η Παναγία τό είπε αυτό αποφασιστικά καί εμφατικά." 06/02/2013

25 Ιουνίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, μέ χαρά στήν καρδιά σάς αγαπώ όλους καί σάς καλώ νά πλησιάσετε τήν Άσπιλη Καρδιά μου ώστε νά σάς φέρω πιό κοντά Στόν Υιό μου Τόν Ιησού, καί ώστε νά σάς δώσει τήν ειρήνη κάι αγάπη Του, πού είναι τροφή γιά τόν καθένα σας. Ανοίξτε τούς εαυτούς σας, μικρά μου, στήν προσευχή- ανοίξτε τούς εαυτούς σας στήν αγάπη μου. Είμαι η μητέρα σας καί δέν μπορώ νά σάς αφήνω μόνους στήν περιπλάνηση καί τήν αμαρτία. Έχετε κληθή, μικρά μου, νά είσαστε παιδιά μου, τά αγαπημένα μου παιδιά, ώστε νά σάς παρουσιάσω όλους Στόν Υιό μου. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 06/25/2013

2 Ιουλίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, μέ μητρική αγάπη σάς ικετεύω νά μού δώσετε τό δώρο τών καρδιών σας, ώστε νά τίς παρουσιάσω Στόν Υιό μου καί νά σάς ελευθερώσω- νά σάς ελευθερώσω από όλο τό κακό πού σάς σκλαβώνει καί σάς απομακρύνει όλο καί περισσότερο από τό μόνο Καλό- Τόν Υιό μου- από κάθε τι πού σάς οδηγεί στόν λάθος δρόμο καί σάς αφαιρεί τήν ειρήνη. Ποθώ νά σάς καθοδηγήσω στήν ελευθερία τής υποσχέσεως Τού Υιού μου, διότι ποθώ τό θέλημα Του Θεού νά πραγματοποιηθή εντελώς εδώ καί μέσω τής συμφιλίωσης μέ Τόν Ουράνειο Πατέρα, μέσω νηστείας καί προσευχής, νά γεννηθούν απόστολοι τής αγάπης Τού Θεού - απόστολοι πού ελεύθερα, καί μέ αγάπη, θά απλώσουν τήν αγάπη Τού Θεού σέ όλα τά παιδιά μου- απόστολοι πού θ’ απλώσουν τήν αγάπη τής εμπιστοσύνης Στόν Ουράνειο Πατέρα καί πού θά κρατήσουν ανοιχτές τίς πύλες Τού Παραδείσου. Μικρά μου, νά επεκτείνετε τήν χαρά τής αγάπης καί τής υποστηρίξεως στούς ποιμένες σας, όπως καί ο Υιός μου τούς έχει ζητήσει νά τήν επεκτείνουν σέ σας. Σάς ευχαριστώ." 07/02/2013

25 Ιουλίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Μέ χαρά μέσα στήν καρδιά μου σάς καλώ όλους νά ζείτε τήν πίστη σας καί νά τήν μαρτυράτε μέ τήν καρδιά σας καί τό παράδειγμά σας μέ κάθε τρόπο. Αποφασίστε , μικρά μου, νά μένετε μακριά από τήν αμαρτία καί τόν πειρασμό καί ας υπάρχει χαρά κι’ αγάπη καί αγιότητα μέσα στίς καρδιές σας. Σάς αγαπώ, μικρά μου, καί σάς συντροφεύω μέ τήν μεσολάβηση μου πρός Τόν Ύψιστο. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 07/25/2013

2 Αυγούστου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Αν ανοίγατε τίς καρδιές σας σέ μένα μέ απόλυτη εμπιστοσύνη, θά καταλαβαίνατε τά πάντα. Θά καταλαβαίνατε μέ πόση αγάπη σάς καλώ’ μέ πόση αγάπη ποθώ νά σάς αλλάξω, νά σάς κάνω ευτυχισμένους’ μέ πόση αγάπη ποθώ νά σάς κάνω οπαδούς Τού Υιού μου καί νά σάς δώσω ειρήνη μέσα στήν πληρότητα Τού Υιού μου. Θά καταλαβαίνατε τό αμέτρητο μεγαλείο τής μητρικής μου αγάπης. Γι αυτό, μικρά μου, νά προσεύχεστε διότι μέσω τής προσευχής αυξάνεται η πίστη σας καί γεννιέται η αγάπη, η αγάπη μέ τήν οποία ακόμη καί ο σταυρός δέν ειναι ανυπόφορος διότι δέν τόν βαστάζετε μόνοι σας. Ενωμένοι μέ Τόν Υιό μου δοξάζετε το όνομα Τού Ουράνειου Πατέρα. Νά προσεύχεστε, προσεύχεστε γιά τό δώρο τής αγάπης, διότι η αγάπη είναι η μόνη αλήθεια: συγχωρεί τά πάντα, υπηρετεί τόν καθένα καί βλέπει όλους σάν αδέρφια. Μικρά μου, απόστολοί μου, μεγάλη είναι η εμπιστοσύνη πού σάς έχει δώσει ο Ουράνειος Πατέρας μέσω μου, τήν δούλη Του, νά βοηθήσετε αυτούς που δέν Τόν γνωρίζουνε, ώστε νά συμβιβαστούνε μαζύ του καί νά Τόν ακολουθήσουν. Γι αυτό σάς διδάσκω τήν αγάπη, διότι μόνο αν έχετε αγάπη θά μπορείτε νά Τού ανταποκριθείτε. Ξανά σάς καλώ νά αγαπάτε τούς ποιμένες σας καί νά προσεύχεστε ώστε, αυτή τήν δύσκολη εποχή, τό όνομα Τού Υιού μου νά δοξαστεί μέ τήν καθοδήγησή τους. Σάς ευχαριστώ." 08/02/2013

25 Αυγούστου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα Ο Ύψιστος μού δίνει τήν χάρι νά είμαι μαζύ σας καί νά σάς καθοδηγώ πρός τήν μεταβολή. Σπείρω καθημερινά καί σάς καλώ πρός τήν μετάνοια, ώστε νά είσαστε προσευχή, ειρήνη, αγάπη- ο κόκκος πού πεθαίνοντας θά γεννήσει εκατονταπλάσια. Δέν θέλω γιά σάς, μικρά μου, νά πρέπει νά μετανοιώσετε γιά όλα τά πράγματα πού θά μπορούσατε νά είχατε κάνει αλλά δέν θέλατε. Γι’ αυτό, μικρά μου, ξαναπείτε, μέ ενθουσιασμό: θέλω νά είμαι σημείο γιά τούς άλλους. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 08/25/2013

2 Σεπτεμβρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, σάς αγαπώ όλους. Όλοι σας, όλα τά παιδιά μου, όλοι σας είσαστε μέσα στήν καρδιά μου. Όλοι σας έχετε τήν μητρική μου αγάπη, καί ποθώ νά σάς καθοδηγήσω όλους νά γνωρίσετε τήν χαρά Τού Θεού. Γι’ αυτό σάς καλώ, Χρειάζομαι ταπεινούς αποστόλους πού, ανοιχτόκαρδα, θά δεχθούν Τόν Λογο Τού Θεού καί θά βοηθήσουν άλλους νά συλλάβουν τό νόημα τής ζωής δίπλα στόν λόγο Τού Θεού. Γιά νά μπορείτε νά τό κάνετε αυτό μικρά μου, μέσω προσευχής καί νηστείας, πρέπει νά μάθετε νά ακούτε μέ τήν καρδιά καί νά μάθετε νά υποβάλετε τόν εαυτό σας. Πρέπει νά μάθετε νά απορρίπτετε ότι σάς απομακρύνει από τόν λόγο Τού Θεού καί νά ποθείτε μόνο αυτά πού σάς φέρνουν πιό κοντά του. Μήν φοβόσαστε. Εδώ είμαι. Δέν είσαστε μόνοι. Ικετεύω Τό Άγιο Πνεύμα νά σάς ανανεώνει καί νά σάς ενδυναμώνει. Ικετεύω Τό Άγιο Πνεύμα, όπως βοηθάτε τούς άλλους, καί εσείς οι ίδιοι νά θεραπεύεστε. Τό ικετεύω ώστε μέσω Του νά μπορείτε νά είσαστε παιδιά Τού Θεού καί απόστολοί μου."

Μετά, είπε μέ μεγάλη ανησυχία Η Κυρία μας: "Γιά χάρη Τού Ιησού, γιά χάρη Τού Υιού μου, ν’ αγαπάτε αυτούς πού έχει καλέσει καί νά ποθείτε τήν ευλογία μόνο τών χειρών πού έχει καθαγιάσει. Μήν επιτρέψετε τό κακό νά έρθει νά βασιλεύσει. Επαναλαμβάνω εκ νέου- μόνο δίπλα στούς ποιμένες σας θά θριαμβεύση η καρδιά μου. Μήν επιτρέψετε τό κακό νά σάς χωρίσει από τούς ποιμένες σας." 09/02/2013

25 Σεπτεμβρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Επίσης σήμερα σάς καλώ στήν προσευχή. Είθε νά είναι καθημερινή η σχέση σας μέ τήν προσευχή. Η προσευχή θαυματουργεί μέσα σας καί μέσω σας, γι’ αυτό, μικρά μου, άς είναι χαρά γιά σας η προσευχή. Τότε η σχέση σας μέ τήν ζωή θά εμβαθύνει καί θά γίνει πιό ανοιχτή καί θά καταλάβετε ότι η ζωή είναι δώρο γιά τόν καθένα σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 09/25/2013

2 Οκτωβρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάς αγαπώ μέ μητρική αγάπη καί μέ μητρική υπομονή περιμένω τήν αγάπη καί ενότητά σας. Προσεύχομαι ότι θά είσαστε μιά κοινότητα παιδιών Τού Θεού, παιδιών μου. Προσεύχομαι ότι σάν κοινότητα θά επιστρέψετε μέ χαρά στήν ζωή τής πίστεως καί στήν αγάπη Τού Υιού μου. Μικρά μου, σάς μαζεύω ώς αποστόλους μου καί σάς διδάσκω πώς νά φέρετε άλλους νά γνωρίσουν τήν αγάπη Τού Υιού μου πώς νά τούς φέρετε Τά Καλά Νέα, πού είναι ο Υιός μου. Δώστε μου τίς ανοιχτές, εξαγνισμένες καρδιές σας καί θά τίς γεμίσω μέ τήν αγάπη γιά Τόν Υιό μου. Η αγάπη Του θά δώσει νόημα στή ζωή σας καί θά βαδίζω μαζύ σας. Θά είμαι μαζύ σας ώς τήν συνάντηση μέ Τόν Ουράνειο Πατέρα. Μικρά μου, εκείνοι πού βαδίζουν μέ αγάπη καί πίστη πρός Τόν Ουράνειο Πατέρα είναι αυτοί πού θά σωθούν. Νά μήν φοβώσαστε. Είμαι μαζύ σας. Νά εμπιστεύεστε τούς ποιμένες σας όπως ο Υιός μου τούς εμπιστεύθηκε όταν τούς διάλεξε, καί νά προσεύχεστε γιά νά έχουν τήν δύναμη καί τήν αγάπη νά σάς καθοδηγούν. Σάς ευχαριστώ." 10/02/2013

25 Οκτωβρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ ν’ ανοίξτε τους εαυτούς σας στήν προσευχή. Η προσευχή προκαλεί θαύματα μέσα σας καί μέσω σας. Γι’ αυτό, μικρά μου, μέ απλή καρδιά, ζητήστε από Τόν Ύψιστο νά σάς δώσει τήν δύναμη νά είσαστε παιδιά Τού Θεού καί νά μήν σάς τραντάζει ο Σατανάς όπως ο άνεμος τραντάζει τά κλαδιά. Μικρά μου, αποφασίστε εκ νέου γιά Τόν Θεό καί νά ζητάτε μόνο τό θέλημά Του, καί τότε θά βρείτε τήν χαρά καί τήν ειρήνη μέσω Του. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 10/25/2013

2 Νοεμβρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, εκ νέου σάς καλώ μέ μητρικό τρόπο νά αγαπάτε, νά προσεύχεστε συνέχεια γιά τό δώρο τής αγάπης, νά αγαπάτε Τόν Ουράνειο Πατέρα πάνω από όλα. Οταν Τόν αγαπήσετε, θά αγαπήσετε τούς εαυτούς σας καί τόν πλησίον σας. Αυτό δέν μπορεί νά χωριστεί. Ο Ουράνειος Πατέρας είναι μέσα σέ κάθε άνθρωπο. Αγαπάει κάθε άνθρωπο, καί καλεί κάθε άνθρωπο επ’ονόματι. Γι’ αυτό, μικρά μου, μέσω τής προσευχής ακούστε τό θέλημα Τού Ουράνειου Πατέρα. Συζητήστε μαζύ Του. Νά έχετε προσωπική σχέση μέ Τόν Πατέρα, κι αυτό θά εμβαθύνει περισσότερο τήν σχέση ανάμεσά σας σάν κοινότητα τών παιδιών μου- τών αποστόλων μου. Σάν μητέρα ποθώ μέσω τής αγάπης σας γιά Τόν Ουράνειο Πατέρα νά υψωθείτε πάνω από τίς κοσμικές ματαιώτιτες, καί νά μπορέσετε νά βοηθήσετε άλλους σταδιακά νά γνωρίσουν καί νά πλησιάσουν Τόν Ουράνειο Πατέρα. Μικρά μου, νά προσεύχεστε, προσεύχεστε, προσεύχεστε γιά τό δώρο τής αγάπης διότι η αγάπη είναι ο Υιός μου. Νά προσεύχεστε γιά τούς ποιμένες σας πάντοτε νά έχουν αγάπη γιά σας όπως είχε ο Υιός μου, καί έδειξε δίνοντας Τήν Ζωή Του γιά τήν Σωτηρία σας. Σάς ευχαριστώ." 11/02/2013

25 Νοεμβρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ όλους στήν προσευχή. Ανοίξτε τίς πόρτες τής καρδιάς σας ορθάνοιχτα στήν προσευχή, μικρά μου, στήν καρδιακή προσευχή, καί τότε ο Ύψιστος θά μπορέσει νά δράσει πάνω στήν ελευθερία σας καί θά αρχίσει η μεταβολή. Η πίστη σας θά θεμελιωθεί ώστε θά μπορείτε νά λέτε ολόκαρδα: ο Θεός μου, τό πάν μου. Θά καταλάβετε , μικρά μου, οτι εδώ πάνω στή γή όλα είναι πρόσκαιρα. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 11/25/2013

2 Δεκεμβρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, μέ μητρική αγάπη καί μητρική υπομονή κοιτάζω τήν συνεχή περιπλάνησή σας καί πόσο χαμένοι είσαστε. Γι αυτό είμαι μαζύ σας. Ποθώ νά σάς βοηθήσω πρώτα νά βρείτε καί νά γνωρίσετε τούς εαυτούς σας, ώστε τότε νά μπορέσετε ν’ αναγνωρίσετε οτιδήποτε δέν σάς επιτρέπει νά γνωρίσετε τήν αγάπη Τού Ουράνειου Πατέρα, τίμια καί ολόκαρδα. Μικρά μου, ο Πατέρας γνωρίζεται μέσω τού σταυρού. Οπότε, μήν απορρίπτετε τόν σταυρό. Ν’ αγωνίζεστε νά τόν καταλάβετε καί νά τόν δεχθείτε μέ τήν βοήθειά μου. Όταν μπορέσετε νά δεχθείτε τόν σταυρό θά μπορέσετε επίσης νά καταλάβετε τήν αγάπη Τού Ουράνειου Πατέρα θά περπατάτε μέ Τόν Υιό μου καί μέ μένα θά διαφέρετε από αυτούς πού δέν έχουν γνωρίσει τήν αγάπη Τού Ουράνειου Πατέρα, αυτούς πού Τόν υπακούνε αλλά δέν Τόν καταλαβαίνουν, αυτούς πού δέν περπατάνε μαζύ Του- πού δέν Τόν έχουν γρωρίσει. Θέλω γιά σάς νά γνωρίσετε τήν αλήθεια Τού Υιού μου καί νά είσαστε απόστολοί μου ως παιδιά Τού Θεού νά μπορέσετε νά υψωθείτε πάνω από τόν ανθρώπινο τρόπο σκέψεως, καί πάντα, καί στά πάντα, εκ νέου ν’ αναζητάτε τόν Θεϊκό τρόπο σκέψεως. Μικρά μου, νά προσεύχεστε καί νά νηστεύετε ώστε νά μπορέσετε ν’ αναγνωρίσετε όλα αυτά πού αναζητώ από σας. Νά προσεύχεστε γιά τούς ποιμένες σας καί νά ποθείτε νά γνωρίσετε τήν αγάπη Τού Ουράνειου Πατέρα, ενωμένοι μαζύ τους. Σάς ευχαριστώ." 12/02/2013

25 Δεκεμβρίου, 2013 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάς φέρνω τόν Βασιλέα τής Ειρήνης ώστε νά σάς δώσει τήν ειρήνη Του. Εσείς, μικρά μου, νά προσεύχεστε, προσεύχεστε, προσεύχεστε. Οι καρποί τής προσευχής θά φανούν στά πρόσωπα τών ανθρώπων πού έχουν αποφασίσει γιά τόν Θεό καί τήν Βασιλεία Του. Εγώ, μέ Τόν Υιό μου Τόν Ιησού, σάς ευλογούμε μέ ευλογία ειρήνης. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 12/25/2013


Last Modified 01/07/2014