Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2012 In Swedish

Budskap 02 januari 2012 "Kära barn; när jag med moderlig omsorg ser in i era hjärtan, ser jag i dem smärta och lidande; jag ser ett sårat förflutet och ett oavlåtligt sökande; jag ser mina barn som längtar efter att vara lyckliga men inte vet hur. Öppna er för Fadern. Det är vägen till lycka, vägen på vilken jag önskar att leda er. Gud Fadern lämnar aldrig Sina barn ensamma, särskilt inte i smärta och förtvivlan. När ni förstår och tar emot detta, blir ni lyckliga. Ert sökande kommer att upphöra. Ni kommer att älska och inte vara rädda. Ert liv kommer att vara hopp och sanning som är min Son. Tack. Jag bönfaller er, be för dem som min Son har utvalt. Döm inte, för ni ska alla dömas." 01/02/2012

Budskap 25 januari 2012 "Kära barn! Med glädje kallar jag er också idag att öppna era hjärtan och lyssna till min kallelse. På nytt önskar jag att dra er allt närmare mitt Obefläckade Hjärta, där ni kommer att finna en tillflykt och frid. Öppna er för bönen tills den blir en glädje för er. Genom bönen kommer den Högste att ge er ett överflöd av nåd och ni kommer att bli mina utsträckta händer i denna rastlösa värld som längtar efter frid. Små barn, vittna med era liv om tron och be att tron växer dag för dag i era hjärtan. Jag är med er. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/2012

Budskap 02 februari 2012 "Kära barn; jag är med er sedan så lång tid och redan så länge har jag väglett er till Guds närvaro och Hans oändliga kärlek, som jag önskar att ni alla ska lära känna. Och ni, mina barn? Ni fortsätter att vara döva och blinda medan ni ser på världen omkring er och inte vill se vart den är på väg utan min Son. Ni förnekar Honom - och Han är källan till all nåd. Ni lyssnar till mig när jag talar till er, men era hjärtan är stängda och ni hör mig inte. Ni ber inte till den Helige Ande att Han ska upplysa er. Mina barn, högmodet har kommit att styra. Jag visar er på ödmjukheten. Mina barn, kom ihåg att bara en ödmjuk själ skiner med renhet och skönhet eftersom den lärt känna Guds kärlek. Bara en ödmjuk själ blir (en) himmel, eftersom min Son är i den. Tack. Jag bönfaller er igen att be för dem som min Son har utvalt - dessa är era herdar." 02/02/2012

Budskap 25 februari 2012 "Kära barn! Vid denna tid kallar jag er på ett särskilt sätt: 'be med hjärtat'. Små barn, ni talar mycket och ber lite. Läs och meditera över den Heliga Skrift, och må orden skrivna i den vara liv för er. Jag uppmuntrar och älskar er, så att ni i Gud ska finna er frid och glädjen över att leva. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/2012


Mirjana Dragicevic-Soldo 18 mars 2012

Visionären Mirjana Dragicevic-Soldo hade dagliga uppenbarelser från 24 juni 1981 till 25 december 1982. Under den sista dagliga uppenbarelsen gav Vår Fru henne den tionde hemligheten, och sa till henne att hon skulle visa sig för henne en gång om året, den 18 mars. Så har det varit genom åren. Många tusen pilgrimer samlades till Rosenkransbön vid det "Blå Korset". Uppenbarelsen varade från 14.00 till 14.05

"Kära barn! Jag kommer ibland er därför att jag önskar att vara er Moder - er förebedjerska. Jag önskar att vara bandet mellan er och den Himmelske Fadern - er medlerska. Jag önskar att ta er vid handen och gå med er i striden mot den orene anden. Mina barn, vig er helt till mig. Jag ska ta era liv i mina moderliga händer och jag ska lära dem frid och kärlek, och sedan ska jag överlämna dem till min Son. Jag ber er om att be och fasta eftersom det är bara på detta sätt som ni får visshet om hur ni ska vittna om min Son på det rätta sättet genom mitt moderliga hjärta. Be för era herdar, att de förenade med min Son, alltid med glädje kan förkunna Guds Ord. Tack."


Budskap 25 mars 2012 "Kära barn! Också idag önskar jag med glädje ge er min moderliga välsignelse och att kalla er till bön. Må bönen bli ett behov för er för att växa till i helighet varje dag. Arbeta mer på er omvändelse för ni är långt borta, små barn. Tack att ni har svarat på min kallelse." 03/2012

Budskap 02 april 2012 "Kära barn, som Fridens Drottning, önskar jag att ge er frid, mina barn, sann frid som kommer ur min Gudomlige Sons hjärta. Som en moder ber jag att vishet, ödmjukhet och godhet ska komma att råda i era hjärtan - att frid ska råda - att min Son ska råda. När min Son blir ledaren i era hjärtan, kommer ni att kunna hjälpa andra att lära känna Honom. När den himmelska friden råder över er, kommer de som söker den på fel ställen och som på detta sätt ger smärta åt mitt moderliga hjärta, att känna igen den. Mina barn, min glädje blir stor när jag ser att ni tar emot mina ord och att ni önskar att följa mig. Var inte rädda, ni är inte ensamma. Ge mig era händer och jag kommer att leda er. Glöm inte era herdar. Be att de alltid i sina tankar ska vara med min Son som kallade dem att vittna (om) Honom. Tack." 04/02/2012

Budskap 25 april 2012 "Kära barn! Också idag kallar jag er till bön, och må ert hjärta, små barn, öppna sig för Gud som en blomma öppnar sig för solens värme. Jag är med er och jag går i förbön för er alla. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/2012

Budskap 02 maj 2012 "Med moderlig kärlek bönfaller jag er att ge mig era händer, tillåt mig att leda er. Som en moder önskar jag att rädda er från rastlöshet, förtvivlan och evig exil. Genom Sin död på Korset har min Son visat hur mycket Han älskar er; Han offrade Sig Själv för er skull och för era synders skull. Fortsätt inte att avvisa Hans offer och fortsätt inte att förnya Hans lidanden med era synder. Fortsätt inte att stänga Himlens dörrar för er själva. Mina barn, slösa inte bort tiden. Ingenting är mer viktigt än enhet i min Son. Jag ska hjälpa er, för den Himmelske Fadern sänder mig, så att vi tillsammans kan visa frälsningens och nådens väg för alla dem som inte känner Honom. Var inte hårdhjärtade. Ha förtroende för mig och tillbe min Son. Mina barn, ni kan inte vara utan herdarna. Må de vara i era böner varje dag. Tack." 05/02/2012

Budskap 25 maj 2012 "Kära barn! Också idag kallar jag er till omvändelse och till helighet. Gud önskar att ge er glädje och frid genom bönen, men ni, små barn, är fortfarande långt borta - fästa vid jorden och jordiska ting. Därför kallar jag er på nytt: öppna ert hjärta och er blick mot Gud och det som är av Gud - då kommer glädje och frid att råda i era hjärtan. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/2012

Budskap 02 juni 2011 "Kära barn, jag är ständigt ibland er, för med min oändliga kärlek önskar jag att visa er Himmelens dörr. Jag önskar att berätta för er hur den öppnas: genom godhet, barmhärtighet, kärlek och frid - genom min Son. Därför, mina barn, slösa inte bort tiden på fåfängligheter. Bara kunskap om min Sons kärlek kan rädda er. Genom denna frälsande kärlek och den Helige Ande utvalde Han mig, och jag tillsammans med Honom, utväljer er att vara Hans kärleks och viljas apostlar. Mina barn, ert ansvar är stort. Jag önskar att ni genom ert exempel hjälper syndare att återvinna sin syn, berika deras fattiga själar och föra dem tillbaka in i min omfamning. Därför, be, be, fasta och gå till bikt regelbundet. Om mottagandet av min Son i Eukaristin blir centrum i ert liv, var då inte rädda, ni förmår då allt. Jag är med er. Jag ber varje dag för herdarna och jag förväntar mig detsamma av er. För, mina barn, utan deras ledning och styrkan genom deras välsignelse klarar ni er inte. Tack." 06/02/2012

Budskap 25 juni 2012 "Kära barn! Med stort hopp i hjärtat, kallar jag er också idag till bön. Om ni ber, små barn, är ni med mig och söker min Sons vilja och lever den. Var öppna och lev bönen och må den, i varje ögonblick, för er vara er själs sötma och glädje. Jag är med er och jag bär fram förbön för er alla inför min Son Jesus. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/2012

Budskap 02 juli 2011 "Mina barn, på nytt ber jag er enträget, på ett moderligt sätt, att stanna upp en stund, rannsaka er själva och tänka på förgängligheten i detta ert jordiska liv. Tänk sedan på evigheten och den eviga saligheten. Vad vill du uppnå? Vilken väg vill du gå? Det är Faderns kärlek som sänder mig för att vara en Förmedlerska för er, för att visa er med moderlig kärlek den väg som leder till själens renhet; en själ avlastad synden; en själ som kommer att lära känna evigheten. Jag ber att ljuset från min Sons kärlek må upplysa er så att ni kan besegra era svagheter och finna en väg ut ur eländet. Ni är mina barn och jag önskar att ni alla ska vara på väg mot frälsningen. Därför, mina barn, samla er omkring mig så att jag kan låta er lära känna min Sons kärlek och därmed öppna porten till den eviga saligheten. Be som jag gör för era herdar. Återigen varnar jag er: döm dem inte, för min Son utvalde dem. Tack." 07/02/2012

Budskap 25 juli 2011 "Kära barn! Idag kallar jag er till det "goda". Var bärare av frid och godhet i denna värld. Be att Gud ger er styrka så att hopp och stolthet alltid råder i ert hjärta och ert liv, för ni är Guds barn och bärare av Hans hopp till denna värld som är utan hjärtats glädje, och utan en framtid, för den har inte sitt hjärta öppet för Gud som är er frälsning. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/2012

Budskap 02 augusti 2012 "Kära barn, jag är med er och jag ger inte upp. Jag önskar att få er att lära känna min Son. Jag önskar för mina barn att de ska vara med mig i det eviga livet. Jag önskar för er att ni ska känna fridens glädje och få evig frälsning. Jag ber att ni ska övervinna mänskliga svagheter. Jag bönfaller min Son att ge er rena hjärtan. Mina barn, bara rena hjärtan vet hur man bär ett kors och vet hur man offrar för alla de syndare som har skymfat den Himmelske Fadern och som, också idag, skymfar Honom, även om de inte har lärt känna Honom. Jag ber att ni ska lära känna ljuset från den sanna tron som kommer bara från bön med rena hjärtan. Det är då som alla de som är nära er kommer att känna min Sons kärlek. Be för dem som min Son har utvalt att leda er på frälsningens väg. Må er mun avhålla sig från varje dom. Tack." 08/02/2012

Budskap 25 augusti 2012 "Kära barn! Också idag, med hopp i hjärtat, ber jag för er och jag tackar den Allrahögste för var och en av er som lever mina budskap med hjärtat. Tacka Guds kärlek för att jag kan älska och leda var och en av er mot omvändelse genom mitt Obefläckade Hjärta . Öppna era hjärtan och besluta er för helighet, och hopp kommer att föda glädje i era hjärtan. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/2012

Budskap 02 september 2012 "Kära barn, när mina ögon ser på er, söker min själ de själar med vilka jag önskar att bli ett - de själar som har förstått hur viktig bönen är för de av mina barn som inte har lärt känna den Himmelske Faderns kärlek. Jag kallar er för att jag behöver er. Ta emot denna mission och var inte rädda, jag ska ge er styrka. Jag ska fylla er med mina nådegåvor. Med min kärlek ska jag skydda er från den onde anden. Jag ska vara med er. Med min närvaro ska jag trösta er i svåra ögonblick. Tack för era öppna hjärtan. Be för prästerna. Be att enheten mellan min Son och dem ska bli allt starkare, att de blir ett. Tack." 09/02/2012

Budskap 25 september 2012 "Kära barn! När ni i naturen betraktar färgernas rikedom som den Högste ger till er, öppna era hjärtan och be med tacksamhet för allt det goda som ni har och säg: "Jag är här, skapad för evigheten" - och längta efter de himmelska tingen, för Gud älskar er med omätlig kärlek. Det är också därför Han gav mig till er för att säga er: "Bara i Gud är er frid och ert hopp, kära barn". Tack att ni svarat på min kallelse." 09/2012

Budskap 02 oktober 2012 "Kära barn; jag kallar er och jag kommer ibland er eftersom jag behöver er. Jag behöver apostlar med ett rent hjärta. Jag ber, och ni borde också be, att den Helige Ande ska utrusta och leda er, att Han ska upplysa er och fylla er med kärlek och ödmjukhet. Be att Han fyller er med nåd och barmhärtighet. Bara då kan ni förstå mig, mina barn. Bara då kan ni förstå min smärta för deras skull som inte har lärt känna Guds kärlek. Då kommer ni kunna hjälpa mig. Ni kommer att vara mina ljusbärare med Guds kärlek. Ni kommer att upplysa vägen för dem som har fått ögon men inte vill se. Jag önskar för alla mina barn att de ska se min Son. Jag önskar för alla mina barn att de ska få erfara Hans Rike. Åter kallar jag er och bönfaller er att be för dem som min Son har kallat. Tack." 10/02/2012

Budskap 25 oktober 2012 "Kära barn! Idag kallar jag er att be för mina intentioner. Förnya fasta och bön för Satan är listig och drar många hjärtan till synd och fördömelse. Jag kallar er, små barn, till helighet och att leva i nåden. Tillbe min Son så att Han kan fylla er med Sin frid och glädje som ni längtar efter. Tack att ni svarat på min kallelse." 10/2012

Budskap 02 november 2012 "Kära barn, som en moder bönfaller jag er att hålla ut som mina apostlar. Jag ber till min Son att ge er Gudomlig visdom och styrka. Jag ber att ni ska urskilja allt omkring er enligt Guds sanning och att med styrka motstå allt som vill avlägsna er från min Son. Jag ber att ni ska vittna om den Himmelske Faderns kärlek enligt min Son. Mina barn, stor nåd har givits er genom att ni är vittnen om Guds kärlek. Ta inte lätt på detta ansvar som givits er. Bedröva inte mitt moderliga hjärta. Som en moder önskar jag att lita på mina barn, på mina apostlar. Genom fasta och bön öppnar ni vägen för mig att be till min Son att Han ska vara vid er sida och för Sitt namns skull vara helig genom er. Be för herdarna eftersom ingenting av detta skulle vara möjligt utan dem. Tack." 11/02/2012

Budskap 25 november 2012 "Kära barn! I denna nådens tid kallar jag er alla att förnya bönen. Öppna er själva i Biktens heliga sakrament så att var och en av er tar emot min kallelse med hela sitt hjärta. Jag är med er och jag skyddar er från syndens ruin, men ni måste öppna er för omvändelsens och helighetens väg, så att ert hjärta brinner av kärlek till Gud. Ge Honom tid och Han kommer att ge Sig Själv till er och på så sätt kommer ni i Guds vilja att upptäcka kärleken och glädjen i att leva. Tack för att ni svarat på min kallelse." 11/2012

Budskap 02 december 2012 "Kära barn, med moderlig kärlek och med moderligt tålamod kallar jag er åter att leva i min Sons efterföljd, att sprida Hans frid och Hans kärlek, så att, som mina apostlar, ni tar emot Guds sanning med hela ert hjärta och ber att den Helige Ande leder er. Då kommer ni kunna tjäna min Son troget, och visa Hans kärlek till andra med ert liv. I min Sons kärlek och i min kärlek, strävar jag som en moder efter att föra alla mina skingrade barn in i min moderliga omfamning och att visa dem trons väg. Mina barn, hjälp mig i min moderliga kamp och be med mig att syndarna blir medvetna om sina synder och ångrar sig uppriktigt. Be också för dem som min Son har utvalt och vigt i Sitt namn. Tack." 12/02/2012

Budskap 25 december 2012 Vår Fru kom med den lille Jesus i sina armar och hon gav inte något budskap, men den lille Jesus började tala och sade: "Jag är er frid, lev mina bud." Tillsammans välsignade oss Vår Fru och Jesus med Korsets tecken. 12/2012


Last Modified 12/28/2012