Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2012 In Latvian

Vēstījums 2012. gada 2. janvārī "Mīļie bērni! Kad ar mātišķām rūpēm es lūkojos jūsu sirdīs, es redzu tajās sāpes un ciešanas; redzu ievainotu pagātni un nemitīgus meklējumus; redzu savus bērnus, kuri ilgojas būt laimīgi, bet nezina kā. Atverieties Tēvam! Tas ir ceļš uz laimi, ceļš, pa kuru es vēlos jūs vest. Dievs Tēvs nekad savus bērnus neatstās vienus, sevišķi sāpēs un izmisumā nē. Kad jūs sapratīsiet un pieņemsiet to, jūs būsiet laimīgi un jūsu meklējumi beigsies. Jūs mīlēsiet un nebaidīsieties. Jūsu dzīve būs cerība un patiesība, kas ir mans Dēls. Es pateicos! Lūdzu jūs lūgties par tiem, kurus izvēlējis mans Dēls! Netiesājiet, jo jūs visi tapsiet tiesāti!" 01/02/2012

Vēstījums 2012. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Ar prieku es arī šodien jūs aicinu atvērt savas sirdis un ieklausīties manā aicinājumā! No jauna es vēlos jūs vest tuvāk savai Bezvainīgajai Sirdij, kur jūs atradīsiet patvērumu un mieru. Atverieties lūgšanai, līdz tā jums kļūs prieks! Caur lūgšanu Visuaugstais dos jums žēlastību pārpilnību, un jūs kļūsiet manas izstieptās rokas šinī nemiera pasaulē, kas ilgojas pēc miera. Bērniņi, ar savām dzīvēm lieciniet par ticību un lūdzieties, lai ticība pieaugtu jūsu sirdīs no dienas dienā! Es esmu ar jums! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2012

Vēstījums 2012. gada 2. februārī "Mīļie bērni! Es esmu ar jums jau tik ilgu laiku un jau tik ilgi es esmu jums norādījusi uz Dieva klātbūtni un Viņa bezgalīgo mīlestību, kuru es vēlētos, lai jūs visi iepazītu. Un jūs, mani bērni? Jūs turpināt būt kurli un akli, kad jūs skatāties uz pasauli ap sevi, un negribat redzēt, kur tā iet bez mana Dēla! Atsakāties no Viņa, bet Viņš ir visu žēlastību avots. Jūs klausāties, kad es jums runāju, bet jūsu sirdis ir aizslēgtas, un jūs mani nedzirdat. Jūs nelūdzat Svēto Garu, lai jūs apgaismotu! Mani bērni, lepnums ir sācis valdīt! Es jums norādu uz pazemību. Mani bērni, atcerieties, ka tikai pazemīga dvēsele staro tīrumā un skaistumā, jo viņa ir iepazinusi Dieva mīlestību. Tikai pazemīga dvēsele kļūst debesis, jo viņā ir mans Dēls. Es pateicos! Atkal es lūdzu jūs - lūdzieties par tiem, kurus Dievs ir izvēlējis, - tie ir jūsu dvēseļu gani!" 02/02/2012

Vēstījums 2012. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šinī laikā es īpašā veidā jūs aicinu: -Lūdzieties ar sirdi! Bērniņi, jūs daudz runājat un maz lūdzaties! Lasiet un meditējiet Svētos Rakstus, un lai tur rakstītie vārdi būtu jums dzīve! Es jūs iedrošinu un mīlu, lai jūs Dievā atrastu savu mieru un dzīvesprieku! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2012

Vēstījums 2012. gada 2. martā "Mīļie bērni, Dieva neizmērojamās mīlestības dēļ es nāku pie jums un es neatlaidīgi aicinu jūs mana Dēla rokās! Ar savu Mātes sirdi es lūdzu jūs, mani bērni, bet arī atkārtoti brīdinu, lai jums pirmajā vietā būtu rūpes par tiem, kuri vēl nav iepazinuši manu Dēlu. Nepieļaujiet, ka, skatoties uz jums un uz jūsu dzīvi, tie nesajustu vēlēšanos iepazīt Viņu! Lūdziet Svēto Garu, lai mans Dēls izpaustos jūsos! Lūdzieties, lai jūs būtu dievišķās gaismas apustuļi šajos tumsas un bezcerības laikos! Šis ir jūsu pārbaudījumu laiks! Ar Rožukroni rokās un mīlestību sirdī dodieties kopā ar mani! Es jūs vadu uz Lieldienām manā Dēlā. Lūdziet par tiem, kurus mans Dēls ir izvēlējis, lai tie vienmēr varētu dzīvot caur Viņu un Viņā - Augstajā Priesterī! Es pateicos!" 03/02/2012


Gadskārtējā parādīšanās Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2012. gada 18. martā

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai-Soldo bija ikdienas redzējumi no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte viņai uzticēja desmito Noslēpumu un teica, ka turpmāk viņai parādīsies reizi gadā 18. martā viņas dzimšanas dienā. Tā tas notika visus šos gadus. Šogad vairāki tūkstoši svētceļnieku bija pulcējušies Rožukroņa lūgšanai pie "Zilā Krusta". Parādīšanās ilga no 14:00 līdz 14:05.

"Mīļie bērni! Es nāku jūsu vidū, jo vēlos būt jūsu Māte, jūsu Aizstāve. Vēlos būt saite starp jums un Debesu Tēvu, jūsu Starpniece. Es vēlos jūs ņemt pie rokas un iet ar jums cīņā pret nešķīsto garu! Mani bērni, konsekrējiet sevi man pilnībā! Es ņemšu jūsu dzīves savās Mātes rokās un mācīšu tām mieru un mīlestību, un tad es tās pasniegšu manam Dēlam. Es aicinu jūs lūgties un gavēt, jo tikai tādā veidā jūs sapratīsiet, kā pareizi liecināt par manu Dēlu caur manu Mātes Sirdi. Lūdzieties par saviem ganiem, lai, vienoti manā Dēlā, viņi vienmēr varētu priecīgi pasludināt Dieva Vārdu! Pateicos jums!"


Vēstījums 2012. gada 25. martā "Mīļie bērni! Arī šodien ar prieku es jums gribu dot savu Mātes svētību un aicināt jūs uz lūgšanu. Lai lūgšana jums kļūtu par nepieciešamību, lai jūs ikdienas vairāk augtu svētumā! Strādājiet vairāk pie savas atgriešanās, jo jūs esat tālu, bērniņi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2012

Vēstījums 2012. gada 2. aprīlī "Mīļie bērni, kā Miera karaliene es vēlos jums, mani bērni, dot mieru, patiesu mieru, kas nāk caur mana Dievišķā Dēla Sirdi. Kā Māte es lūdzos, lai jūsu sirdīs valdītu gudrība, pazemība un labestība, lai valdītu miers, lai valdītu mans Dēls. Kad mans Dēls būs jūsu siržu valdnieks, jūs spēsit palīdzēt citiem Viņu iepazīt. Kad debesu miers sāks valdīt jūsos, to ievēros tie, kuri meklē grēcīgās vietās, tā darot sāpes manai Mātes Sirdij. Mani bērni, liels būs mans prieks, kad redzēšu, ka jūs pieņemat manus vārdus un gribat man sekot! Nebaidieties, jūs neesat vieni! Sniedziet man savas rokas, un es jūs vadīšu! Neaizmirstiet savus ganus! Lūdzieties, lai savās domās viņi vienmēr būtu ar manu Dēlu, Kurš tos ir aicinājis par Sevi liecināt." 04/02/2012

Vēstījums 2012. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz lūgšanu, un lai jūsu sirdis, bērniņi, atvērtos Dievā tāpat kā zieds atveras saules siltumā. Es esmu ar jums un es aizbildinu par jums visiem. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/25/2012

Vēstījums 2012. gada 2. maijā "Mīļie bērni! Ar Mātes mīlestību es jūs lūdzu - dodiet man savas rokas, atļaujiet man jūs vadīt. Es kā Māte vēlos jūs izglābt no nemiera, izmisuma un mūžīgās trimdas. Mans Dēls ar Savu nāvi pie krusta parādīja, kā Viņš jūs mīl; upurēja Sevi jūsu un jūsu grēku dēļ. Neatstumiet Viņa upuri un neatjaunojiet Viņa ciešanas ar saviem grēkiem! Neaizveriet sev Debesu vārtus! Bērniņi, neizniekojiet laiku! Nekas nav tik svarīgs kā vienotība ar manu Dēlu. Es jums palīdzēšu, jo Debesu Tēvs sūta mani, lai kopā mēs varētu parādīt žēlastības un pestīšanas ceļu visiem tiem, kuri Viņu nepazīst. Neesiet cietām sirdīm! Uzticieties man un pielūdziet manu Dēlu! Mani bērni, jūs nevarat iztikt bez dvēseļu ganiem. Lai tie būtu ietverti jūsu lūgšanās katru dienu! Pateicos jums!" 05/02/2012

Vēstījums 2012. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Arī šodien jūs aicinu uz atgriešanos un svētumu. Dievs jums vēlas dot prieku un mieru caur lūgšanu, bet jūs, bērniņi, vēl esat tālu, pieķērušies zemei un zemes lietām. Tādēļ es atkal jūs aicinu: atveriet savu sirdi un skatu Dievam un Dieva lietām, un prieks un miers valdīs jūsu sirdīs! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/25/2012

Vēstījums 2012. gada 2. jūnijā "Mīļie bērni, es nepārtraukti esmu ar jums, jo ar savu bezgalīgo mīlestību es gribu jums parādīt Debesu vārtus. Vēlos jums pastāstīt, kā tos atvērt: caur labestību, žēlsirdību, mīlestību un mieru - caur manu Dēlu. Tādēļ, mani bērni, netērējiet laiku tukšībās! Vienīgi mana Dēla mīlestības iepazīšana var glābt jūs. Caur šo pestījošo mīlestību un Svēto Garu Viņš izvēlējās mani, un es kopā ar Viņu izvēlējos jūs, lai jūs būtu Viņa mīlestības un gribas apustuļi. Mani bērni, liela ir jūsu atbildība! Vēlos, lai jūs ar savu piemēru palīdzētu grēciniekiem kļūt redzīgiem, stiprinātu viņu nabaga dvēseles un atgrieztu viņus manos apskāvienos. Tādēļ lūdzieties, lūdzieties, gavējiet un regulāri sūdziet grēkus! Ja mana Dēla pieņemšana Svētajā Komūnijā ir jūsu dzīves centrā, tad nebaidieties, – visu varēsit! Es esmu ar jums! Katru dienu es lūdzos par dvēseļu ganiem un gaidu to pašu arī no jums, jo, mani bērni, – bez viņu vadības un viņu svētības stiprinājuma jūs nevarēsiet to izdarīt. Pateicos jums!" 06/02/2012

Vēstījums 2012. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Ar lielu cerību sirdī arī šodien es jūs aicinu uz lūgšanu. Ja jūs lūdzaties, bērniņi, jūs esat ar mani un jūs meklējat mana Dēla gribu, un jūs izdzīvojat to. Esiet atvērti un izdzīvojiet lūgšanu, un ikvienā brīdī lai tā būtu jūsu dvēseles smarža un prieks! Es esmu ar jums un es aizbildinu par jums visiem mana Dēla Jēzus priekšā. Paldies Jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/25/2012

Vēstījums 2012. gada 2. jūlijā "Mani bērni! Atkal kā Māte es jūs lūdzu uz mirkli apstāties un padomāt par sevi un par šīs jūsu zemes dzīves pārejamību. Tad padomājiet par mūžību un par mūžīgo laimi. Ko jūs vēlaties, pa kādu ceļu vēlaties iet? Tēva mīlestība sūta mani būt jums par vidutāju, lai jums ar mātišķu mīlestību parādītu ceļu, kas ved uz dvēseles tīrību, dvēseles, kura nav atgrūtināta ar grēku, dvēseles, kura pazīs mūžību. Es lūdzos, lai mana Dēla mīlestības gaisma apgaismotu jūs, lai jūs uzvarētu vājības un izietu no posta. Jūs esat mani bērni, un es vēlos, lai jūs visi būtu uz pestīšanas ceļa! Tādēļ, mani bērni, pulcējieties visi ap mani, lai es varētu jūs iepazīstināt ar sava Dēla mīlestību un tā atvērt mūžīgās svētlaimes vārtus! Lūdzieties tāpat kā es par saviem ganiem! Atkal es jūs brīdinu: netiesājiet viņus, jo mans Dēls tos izvēlējās! Pateicos jums." 07/02/2012

Vēstījums 2012. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs uz labo. Esiet miera un labestības nesēji šajā pasaulē! Lūdzieties, lai Dievs dotu jums spēku, lai jūsu sirdīs un dzīvē vienmēr valdītu cerība un lepnums, jo jūs esat Dieva bērni un Viņa cerības nesēji šinī pasaulē, kas ir bez prieka sirdī un bez nākotnes, jo tās sirds nav atvērta Dievam, kas ir jūsu glābšana. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/25/2012

Vēstījums 2012. gada 2. augustā "Mīļie bērni! Es esmu ar jums un es nepadodos. Es vēlos, lai jūs iepazītu manu Dēlu. Es vēlos būt kopā ar saviem bērniem mūžīgajā dzīvē. Es vēlos, lai jūs sajustu miera prieku un iemantotu mūžīgo pestīšanu! Es lūdzos, lai jūs pārvarētu cilvēciskās vājības. Es lūdzos savam Dēlam, lai Viņš jums dāvā tīras sirdis! Mani mīļie bērni, tikai tīras sirdis zina, kā nest krustu, un zina, kā gandarīt par visiem tiem grēciniekiem, kuri ir apvainojuši Debesu Tēvu, un kuri arī šodien Viņu apvaino, lai gan viņi To nav iepazinuši. Es lūdzos, lai jūs iepazītu patiesas ticības gaismu, kas nāk vienīgi no tīru siržu lūgšanām. Tad visi tie, kas ir jūsu tuvumā, sajutīs mana Dēla mīlestību. Lūdzieties par tiem, kurus mans Dēls ir izraudzījis jūs vadīt pa pestīšanas ceļu! Lai jūsu lūpas atturētos no jebkādas tiesāšanas! Pateicos jums!" 08/02/2012

Vēstījums 2012. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien ar cerību sirdī es lūdzos par jums un es pateicos Visuaugstajam par ikvienu no jums, kurš ar sirdi dzīvo pēc maniem vēstījumiem. Pateicieties par Dieva mīlestību, ka es varu ikvienu no jums mīlēt un vadīt caur manu Bezvainīgo Sirdi uz atgriešanos. Atveriet savas sirdis un izlemiet par svētumu, un cerība dos dzīvību priekam jūsu sirdīs. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/25/2012

Vēstījums 2012. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien ar cerību sirdī es lūdzos par jums un es pateicos Visuaugstajam par ikvienu no jums, kurš ar sirdi dzīvo pēc maniem vēstījumiem. Pateicieties par Dieva mīlestību, ka es varu ikvienu no jums mīlēt un vadīt caur manu Bezvainīgo Sirdi uz atgriešanos. Atveriet savas sirdis un izlemiet par svētumu, un cerība dos dzīvību priekam jūsu sirdīs. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/25/2012

Vēstījums 2012. gada 2. septembrī "Mīļie bērni! Manām acīm vērojot jūs, mana dvēsele meklē tās dvēseles, ar kurām gribētu būt vienota - dvēseles, kuras ir sapratušas lūgšanas svarīgumu par tiem maniem bērniem, kuri vēl nav iepazinuši Debesu Tēva mīlestību. Es jūs aicinu, jo jūs man esat vajadzīgi! Pieņemiet misiju un nebaidieties, es jūs stiprināšu. Es jūs piepildīšu ar savām žēlastībām. Ar savu mīlestību es jūs aizsargāšu no ļaunā gara. Es būšu ar jums! Ar savu klātbūtni es jūs stiprināšu grūtos brīžos. Pateicos jums par jūsu atvērtajām sirdīm! Lūdzieties par priesteriem! Lūdzieties, lai vienība starp manu Dēlu un viņiem kļūtu arvien stiprāka, lai viņi būtu viens. Pateicos jums!" 09/02/2012

Vēstījums 2012. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Kad jūs dabā skatāt krāsu bagātību, ko Visuaugstais jums dod, atveriet sirdis un lūdzieties ar pateicību par visu labo, kas jums ir, un sakiet: - Es esmu šeit, radīts mūžībai, - un ilgojieties pēc debesu lietām, jo Dievs jūs mīl ar neizmērojamu mīlestību! Tādēļ arī Viņš mani jums ir devis, lai es jums varētu pateikt: - Vienīgi Dievā ir jūsu miers un cerība, mīļie bērni! - Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/25/2012

Vēstījums 2012. gada 2. oktobrī "Mīļie bērni! Es jūs aicinu un es nāku jūsu vidū, jo jūs man esat vajadzīgi! Man ir vajadzīgi apustuļi ar tīrām sirdīm! Es lūdzos - un jums arī jālūdzas -, lai Svētais Gars atver un vada jūs, lai jūs apgaismo un piepilda ar mīlestību un pazemību! Lūdzieties, lai Viņš jūs piepilda ar žēlastību un žēlsirdību! Tikai tad jūs mani sapratīsiet, mani bērni. Tikai tad jūs sapratīsiet manas sāpes par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību. Tad jūs spēsiet man palīdzēt. Jūs būsiet mani Dieva mīlestības gaismekļi. Jūs apgaismosiet ceļu tiem, kuriem ir dāvātas acis, bet kuri nevēlas redzēt. Es vēlos, lai visi mani bērni redzētu manu Dēlu! Es vēlos, lai visi mani bērni piedzīvotu Viņa Valstību! Atkal es aicinu un ļoti lūdzu jūs lūgties par tiem, kurus mans Dēls ir aicinājis! Es pateicos!" 10/02/2012

Vēstījums 2012. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu lūgties manos nodomos. Atjaunojiet gavēni un lūgšanu, jo sātans ir gudrs un piesaista daudzas sirdis grēkam un pazušanai. Es jūs aicinu, bērniņi, uz svētumu un lai dzīvojat žēlastībā! Adorējiet manu Dēlu, lai Viņš piepilda jūs ar Savu mieru un mīlestību, pēc kā jūs ilgojaties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/25/2012

Vēstījums 2012. gada 2. novembrī "Mīļie bērni, kā Māte es jūs ļoti lūdzu, lai jūs izturētu būt par maniem apustuļiem. Es lūdzu savu Dēlu dāvāt jums dievišķu gudrību un spēku. Es lūdzos, lai jūs mācētu pēc Dieva taisnības novērtēt visu, kas jums ir apkārt, un stingri pretoties jebkam, kas jūs vēlas attālināt no mana Dēla. Lūdzos, lai saskaņā ar manu Dēlu jūs varētu liecināt par Debesu Tēva mīlestību! Mani bērni, jums ir dota liela žēlastība būt Dieva mīlestības lieciniekiem! Neuztveriet šo atbildību vieglprātīgi! Neapbēdiniet manu Mātes sirdi! Kā Māte es vēlos paļauties uz saviem bērniem, saviem apustuļiem. Ar gavēni un lūgšanu jūs man atverat ceļu lūgties uz savu Dēlu, lai Viņš būtu jums blakus, un lai caur jums Viņa Vārds būtu svēts. Lūdzieties par dvēseļu ganiem, jo bez viņiem nekas no pieminētā nebūs iespējams! Paldies!" 11/02/2012

Vēstījums 2012. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es aicinu jūs visus atjaunot lūgšanu. Atverieties Svētajai Grēksūdzei, lai ikviens no jums spētu pieņemt manu aicinājumu ar visu sirdi. Es esmu ar jums un aizsargāju jūs no grēka posta, bet jums pašiem jāatveras uz atgriešanās un svētuma ceļa, lai jūsu sirds degtu aiz mīlestības uz Dievu. Dodiet Viņam laiku, un Viņš jums Sevi dāvās, un tā jūs Dieva gribā atklāsiet mīlestību un prieku dzīvot. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/25/2012

Vēstījums 2012. gada 2. decembrī "Mīļie bērni, ar mātes mīlestību un mātes pacietību no jauna es jūs aicinu dzīvot saskaņā ar manu Dēlu, izplatot Viņa mieru un Viņa mīlestību, lai jūs kā mani apustuļi ar visu savu sirdi varētu pieņemt Dieva patiesību un lūgties uz Svēto Garu, lai Viņš jūs vada! Tad jūs spēsit uzticīgi kalpot manam Dēlam un ar savu dzīvi rādīt citiem Viņa mīlestību. Mana Dēla un manas kā mātes mīlestības dēļ es tiecos visus savus noklīdušos bērnus ievest savos mātišķos apskāvienos un parādīt viņiem ticības ceļu. Mani bērni, palīdziet man manā mātišķajā cīņā un lūdzieties kopā ar mani, lai grēcinieki atzītu savus grēkus un sirsnīgi nožēlotu! Lūdzieties arī par tiem, kurus ir izvēlējies mans Dēls un savā vārdā konsekrējis! Pateicos jums!" 12/02/2012

Vēstījums 2012. gada 25. decembrī Dievmāte atnāca ar mazo Jēzu rokās un nedeva vēstījumu, taču mazais Jēzus sāka runāt un sacīja: "Es esmu jūsu miers, dzīvojiet pēc Maniem baušļiem!" Ar krusta zīmi Dievmāte un mazais Jēzus mūs abi svētīja. 12/25/2012


Gadskārtējā parādīšanās Jēkabam Kolo 2012. gada 25. decembrī

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē 1998. gada 12. septembrī Dievmāte Jēkabam Kolo teica, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā - katrā 25. decembrī, Ziemassvētkos. Tā tas bija arī šogad. Parādīšanās sākās 14:15 un turpinājās 10 minūtes. Pēc tam Jēkabs nodeva vēstījumu.

"Mīļie bērni, dāviniet man savu dzīvi un pilnībā nododieties man, lai es varētu jums palīdzēt saprast manu mātišķo mīlestību un mana Dēla mīlestību uz jums. Mani bērni, es jūs mīlu bezgalīgi, un šodien īpašā veidā mana Dēla dzimšanas dienā es vēlos ikvienu no jums uzņemt savā Sirdī un jūsu dzīves dāvāt manam Dēlam. Mani bērni, Jēzus jūs mīl un dod jums žēlastību dzīvot Viņa žēlsirdībā, bet grēks ir sagrābis daudzu jūsu sirdis un jūs dzīvojat tumsā. Tādēļ, mani bērni, negaidiet, sakiet "nē" grēkam un savas sirdis atdodiet manam Dēlam, jo tikai tā jūs varēsit dzīvot Dieva žēlsirdībā un ar Jēzu savās sirdīs doties pa pestīšanas ceļu."


Last Modified 02/25/2013