Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2012 In Dutch

For more Medjugorje information in Danish visit: http://www.medjugorje.dk


Boodschap van 01-02-2012 "Lieve kinderen, met een moederlijke bezorgdheid kijk ik in uw harten. Ik zie er pijn en lijden in. Ik zie een gewond verleden en onophoudelijk zoeken. Ik zie dat mijn kinderen verlangen gelukkig te zijn, zonder te weten hoe. Open jezelf voor de Vader. Dat is de weg naar het geluk, de weg waarlangs ik u verlang te leiden. God de Vader laat zijn kinderen nooit alleen, zeker niet in lijden en wanhoop. Wanneer je dit begrijpt en aanvaardt, zal je gelukkig worden. Dank je wel. Ik smeek u, bid voor degenen die mijn Zoon heeft gekozen. Oordeel niet, want jullie zullen allemaal geoordeeld worden." 01/02/2012

Boodschap van 01-25-2012 "Lieve kinderen, vol vreugde roep ik u vandaag opnieuw op uw harten te openen en te luisteren naar mijn oproep. Eens te meer verlang ik u dichter bij mijn Onbevlekt Hart te brengen, waar u toevlucht en vrede kunt vinden. Stel uzelf open voor het gebed, totdat het een vreugde voor u wordt. Door het gebed zal de Allerhoogste u een overvloed aan genaden schenken en u zal mijn uitgestoken handen worden in deze rusteloze wereld die zo naar vrede snakt. Kindertjes, leg met uw leven getuigenis af van het geloof en bid dat het geloof dag na dag mag groeien in uw harten. Ik ben met u. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/2012

Boodschap van 02-02-2012 "Lieve kinderen, ik ben reeds zo lang bij jullie en ik toon jullie al zo lang de aanwezigheid van God en Zijn grenzeloze liefde, die ik aan ieder bekend wil maken. En jullie, mijn kinderen? Jullie blijven doof en blind terwijl jullie naar de wereld rondom kijken, en jullie willen niet zien waar deze heengaat zonder mijn Zoon. Jullie verloochenen Hem - en Hij is de bron van alle genaden. Jullie luisteren naar mij terwijl ik tot julie spreek, maar jullie harten blijven gesloten en jullie horen me niet. Jullie bidden niet tot de heilige Geest om jullie te verlichten, kindertjes, want jullie trots overheerst. Ik vraag jullie om nederigheid. Mijn kindertjes denk eraan dat alleen de nederige ziel straalt van zuiverheid en schoonheid, omdat zij de liefde van God kent. Alleen de nederige ziel wordt een paradijs omdat mijn Zoon erin verblijft. Dank u wel. Opnieuw vraag ik u te bidden voor hen die door mijn Zoon geroepen zijn - zij zijn uw herders." 02/02/2012

Boodschap van 02-25-2012 "Lieve kinderen, in deze tijd roep ik u op bijzondere wijze op: 'Bid met het hart'. Kindertjes, jullie spreken veel en bidden weinig. Lees en overweeg de heilige Schrift, en mogen de woorden die erin staan in u tot leven komen. Ik bemoedig u en houd van u, zodat u in God vrede en levensvreugde kunt vinden. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/25/2012

Boodschap van 03-02-2012 "Lieve kinderen, door Gods onmetelijke liefde kom ik onder u en nodig ik u met aandrang uit u in de armen van mijn Zoon te werpen. Lieve kinderen, met mijn moederlijk hart bid ik u, maar waarschuw ik u ook dat uw eerste zorg zou moeten gaan naar hen die mijn Zoon niet gekend hebben.Sta het niet toe dat zij, wanneer zij u en uw leven hebben bekeken, niet meer zouden verlangen Hem te leren kennen. Bid de Heilige Geest dat mijn Zoon in u gegrift zou mogen zijn. Bid om apostelen te kunnen zijn van het goddelijk Licht in deze duistere tijd zonder hoop. Dit is een proeftijd voor u. Begeef u dan op weg met mij, de rozenkrans in de hand en met de liefde in uw hart. Op weg naar Pasen leid ik u binnen in mijn Zoon. Bid voor hen die door mijn Zoon zijn gekozen, opdat zij altijd zouden kunnen leven door Hem en in Hem die de Hogepriester is. Dank u wel." 03/02/2012

Boodschap van 03-18-2012 "Lieve kinderen, ik kom onder u omdat ik verlang uw Moeder te zijn, uw Voorspreekster. Ik verlang de binding te zijn tussen u en de Hemelse Vader, uw Middelares. Ik wil u bij de hand nemen en samen met u de strijd tegemoet treden tegen de onzuivere geest. Mijn kinderen, wijd uzelf volledig aan Mij toe. Ik zal uw levens in mijn Moederlijke handen nemen en ik zal hen vrede en liefde leren, en dan zal ik hen aan mijn Zoon geven. Ik vraag u te bidden en te vasten want alleen op die manier zal u weten hoe u op een goede manier kunt getuigen van mijn Zoon, door mijn Moederlijk hart. Bid voor uw herders, dat ze verenigd met mijn Zoon, steeds vreugdevol het Woord van God mogen verkondigen. Dank u wel." 03/18/2012

Boodschap van 03-25-2012 "Lieve kinderen, ook vandaag wens ik u met vreugde mijn Moederlijke zegen te geven en u op te roepen tot gebed. Moge het gebed voor u een behoefte worden om elke dag meer te groeien in heiligheid. Werk meer aan uw bekering want daar bent u nog ver vandaan, kindertjes. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/25/2012

Boodschap van 04-02-2012 "Lieve kinderen, als Koningin van de Vrede verlang ik jullie, mijn kinderen, de vrede te schenken. Ware vrede, die uit het hart van mijn goddelijke Zoon komt. Als een Moeder bid ik dat wijsheid, nederigheid en goedheid uw harten zou gaan regeren. Dat vrede zou gaan regeren. Dat mijn Zoon zou gaan regeren. Wanneer mijn Zoon heerser wordt in uw hart, zal u anderen kunnen helpen om Hem te leren kennen. Wanneer een hemelse vrede over u gaat heersen, zullen zij die de vrede zoeken op verkeerde plaatsen -en zo mijn moederlijk Hart pijn doen- dit inzien. Mijn kinderen, mijn vreugde zal groot zijn wanneer ik zie dat u mijn woorden aanvaardt en dat u verlangt mij te volgen. Wees niet bevreesd, u bent niet alleen. Geef me uw handen en ik zal u leiden. Vergeet uw herders niet. Bid dat ze in gedachten altijd bij mijn Zoon zijn die hen geroepen heeft om van Hem te getuigen. Dank u wel." 04/02/2012

Boodschap van 04-25-2012 "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op om te bidden. Kindertjes, open uw hart voor God als een bloem die opent voor de warmte van de zon. Ik ben met u en spreek voor ieder van u ten beste. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/25/2012

Boodschap van 05-02-2012 "Lieve kinderen, met Moederlijke liefde smeek ik u Mij uw handen te geven. Sta me toe u te leiden. Als een Moeder wens Ik u te verlossen van rusteloosheid, wanhoop en eeuwige ballingschap. Door zijn dood op het Kruis heeft mijn Zoon u getoond hoeveel Hij van u houdt. Hij heeft zichzelf voor u en voor uw zonden geofferd. Blijf Zijn offer niet afwijzen en blijf Zijn lijden niet hernieuwen door uw zonden. Blijf de deuren van de hemel niet voor jezelf sluiten. Mijn kinderen, verspil uw tijd niet. Niets is belangrijker dan de eenheid met mijn Zoon. Ik zal u helpen, want de hemelse Vader stuurt mij, opdat wij samen aan al degenen die Hem niet kennen, de weg van genade en redding kunnen wijzen. Wees niet versteend van hart. Heb vertrouwen in Mij en bemin mijn Zoon. Mijn kinderen, jullie kunnen niet zonder de herders. Moge zij dagelijks in uw gebed zijn. Dank u wel." 05/02/2012

Boodschap van 05-25-2012 "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op tot bekering en heiligheid. God verlangt u vreugde en vrede te schenken door het gebed, maar u, kleine kindertjes, bent daar nog ver van verwijderd - bent nog gehecht aan aardse en wereldlijke zaken. Daarom roep ik u eens te meer op: open uw hart en richt uw blik op God en naar de zaken van God - en de vreugde en vrede zal in uw hart komen heersen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/25/2012

Boodschap van 06-02-2012 "Lieve kinderen, Ik ben voortdurend bij u omdat Ik met mijn eindeloze liefde verlang u de deur naar de Hemel te tonen. Ik verlang u te vertellen hoe haar te openen: door goedheid, barmhartigheid, liefde en vrede - door mijn Zoon. Daarom, mijn kindertjes, verspil geen tijd aan ijdelheden. Alleen de kennis van de liefde van mijn Zoon, kan u redden. Het is door die heilbrengende liefde en de heilige Geest die mij uitverkoos, dat Ik u, samen met Hem, uitkies om een apostel te zijn van zijn Liefde en Wil. Mijn kindertjes, de verantwoordelijkheid die op u rust is groot. Ik verlang dat, door uw voorbeeld, zondaars geholpen worden om terug klaar te kijken, dat hun arme zielen verrijkt zouden worden en terug zouden keren in Mijn omhelzing. Daarom, bidt. Bidt, vast en biecht regelmatig. Als het ontvangen van mijn Zoon in de Eucharistie centraal staat in uw leven, hoeft u niets te vrezen. U kunt alles aan. Ik ben met u. Ik bid elke dag voor de priesters en Ik verwacht hetzelfde van u. Want, mijn kindertjes, zonder hun leiding en zonder de versterking met hun zegening, kunt u niet slagen. Dank u wel."

Boodschap van 06-25-2012 "Lieve kinderen, met het hart vol hoop roep ik u op te bidden. Kindertjes, wanneer u bidt, bent u bij mij, zoekt u de wil van mijn Zoon en leeft u daarnaar. Sta open en beleef het gebed. Moge het voor u op elk moment smaak en vreugde geven aan uw ziel. Ik ben met u en spreek voor ieder van u ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/25/2012

Boodschap van 06-22-2012 aan Ivan "Lieve kinderen, ook vandaag vraag ik u opnieuw: kies voor Jezus. Kies en ga samen met hem de toekomst tegemoet. Ik ben met u, lieve kinderen, omdat mijn Zoon me toestaat dat Ik zolang bij u blijf, omdat Ik u wil leiden, wil leren, wil onderrichten. Ik verlang u allen naar mijn Zoon te leiden. Ik verlang u allen naar de Hemel te leiden. Daarom roep ik u vandaag opnieuw op, kies voor Hem. Geef Hem de eerste plaats in uw leven. Kindertjes, de wereld waarin u leeft, gaat voorbij. Daarom, kies. Kies voor vrede. Leef in vrede. Kies voor het gebed. Bid, kindertjes, bid, bid. Dank u, lieve kinderen, dat u ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/22/2012

Boodschap van 07-02-2012 "Mijn kinderen, op Moederlijke wijze smeek Ik u opnieuw om een ogenblik halt te houden en na te denken over de vergankelijkheid van uw aardse leven. Bezin vervolgens over de eeuwigheid en de eeuwige zaligheid. Wat kiest u? Welke weg wilt u bewandelen? De liefde van de Vader zendt Mij als Middelares onder u, om u met Moederlijke liefde de weg te tonen die leidt naar de zuiverheid van de ziel, een ziel bevrijd van de lasten van de zonde, een ziel die de eeuwigheid zal leren kennen. Ik bid dat het licht van de liefde van mijn Zoon u zou mogen verlichten, zodat u zwakheden kunt overwinnen en uit ellende kunt opstaan. U bent mijn kinderen en ik verlang voor ieder van u dat u op weg bent naar uw redding. Daarom, mijn kindertjes, verzamel u rondom Mij zodat Ik u de liefde van mijn Zoon mag leren kennen en aldus de deur naar de eeuwige zaligheid mag openen. Bid, zoals Ik, voor uw herders. Opnieuw waarschuw ik u: veroordeel hen niet, want mijn Zoon heeft hen uitverkozen. Dank u wel." 07/02/2012

Boodschap van 07-25-2012 "Lieve kinderen, vandaag roep ik u op tot het goede. Wees dragers van vrede en goedheid in deze wereld. Bid dat God u de kracht mag geven zodat hoop en trots altijd kan regeren in uw hart en leven, omdat u Gods kinderen bent en dragers van Zijn hoop in deze wereld die zonder vreugde in het hart is, en zonder toekomst omdat hij het hart niet opent voor God die uw redding is. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/25/2012

Boodschap van 08-02-2012 "Lieve kinderen, Ik ben met u en Ik geef niet op. Ik verlang dat u mijn Zoon zou leren kennen. Ik verlang voor mijn kinderen dat ze bij me zouden zijn in het Eeuwige Leven. Ik verlang dat u de vreugde van de vrede zou voelen en de Eeuwige Redding zou kennen. Ik bid dat u de menselijke zwakheden zou kunnen overwinnen. Ik smeek mijn Zoon dat Hij u een zuiver hart geeft. Mijn lieve kinderen, alleen een zuiver hart weet hoe een kruis te dragen en hoe offers te brengen voor alle zondaars die de heilige Vader aanvallen en die -ook vandaag nog- hem bestrijden, hoewel ze hem niet kennen. Ik bid dat u het licht van het ware geloof zou leren kennen, dat enkel door het gebed met een zuiver hart ontdekt kan worden. Vanaf dat moment zullen al uw naasten de liefde van mijn Zoon voelen. Bid voor diegenen die door mijn Zoon uitverkozen werden om u te leiden op de weg van de redding. Moge uw mond zich onthouden van elk oordeel. Dank u wel." 08/02/2012

Boodschap van 08-25-2012 "Lieve kinderen, ook vandaag bid ik voor u, met hoop in het hart, en dank ik de Allerhoogste voor ieder van u die mijn Boodschappen beleeft met het hart. Wees dankbaar om Gods liefde die mij toestaat u met mijn Onbevlekt Hart te beminnen en te leiden naar bekering. Open uw hart en kies voor heiligheid, en de hoop zal vrede verwekken in uw hart. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 08/25/2012

Boodschap van 02-09-2012 "Lieve kinderen, terwijl mijn ogen naar u kijken, zoekt mijn ziel de zielen met wie ze verlangt één te zijn - de zielen die het belang begrepen hebben van het gebed voor mijn kinderen die de liefde van de Hemelse Vader nog niet kennen. Ik roep u omdat ik u nodig heb. Neem de opdracht aan en wees niet bang, ik zal u sterker maken. Ik zal u vervullen met mijn genaden. Met mijn liefde zal ik u beschermen tegen de boze geest. Ik zal bij u zijn. Met mijn aanwezigheid zal ik u troosten in moeilijke momenten. Dank voor uw open hart. Bid voor priesters. Bid dat de eenheid tussen mijn Zoon en hen steeds sterker mag worden, dat zij één mogen zijn. Dank u wel." 09/02/2012

Boodschap van 25-09-2012 "Lieve kinderen, wanneer u in de natuur kijkt naar de kleurenrijkdom die de Allerhoogste u geeft, open dan uw hart en bid dankbaar voor alle het goede dat u krijgt en zeg: ik ben hier, gemaakt voor de eeuwigheid - en verlang naar hemelse dingen omdat God van u houdt met een onmetelijke liefde. Daarom heeft Hij me ook aan u gegeven om u te zeggen: alleen in God vindt u vrede en hoop, mijn kinderen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2012

Boodschap van 02-10-2012 "Lieve kinderen, Ik roep jullie op en kom naar jullie toe omdat ik jullie nodig heb. Ik heb apostelen nodig met een zuiver hart. Ik bid -en dat moet ook jullie bede zijn- dat de Heilige Geest jullie helpt en leidt, dat Hij jullie verlicht en vervult met liefde en nederigheid. Bid dat Hij jullie vervult met genade en barmhartigheid. Pas dan zullen jullie mij begrijpen, mijn kinderen. Pas dan zullen jullie begrijpen hoeveel ik lijd voor diegenen die de liefde van God niet hebben leren kennen. Dan zullen jullie mij kunnen helpen. Jullie zullen mijn dragers van het licht van Gods liefde worden. Jullie zullen het pad verlichten voor al wie ogen gekregen heeft maar niet wil zien. Het is mijn wens dat al mijn kinderen mijn Zoon zien. Het is mijn wens dat al mijn kinderen Zijn Koninkrijk mogen beleven. Opnieuw roep ik jullie op en smeek ik jullie om te bidden voor diegenen die door mijn Zoon geroepen werden. Ik dank jullie." 10/02/2012

Boodschap van 25-10-2012 "Lieve kinderen, vandaag roep ik u op te bidden voor mijn intenties. Vernieuw het vasten en het gebed want Satan is sluw en verleidt vele harten tot zonde en verderf. Ik roep u op, kindertjes, tot heiligheid en om te leven in genade. Bemin mijn Zoon zodat Hij u kan vullen met Zijn vrede en liefde waar u naar verlangt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/25/2012

Boodschap van 02-11-2012 "Lieve kinderen, als Moeder smeek ik u te volharden als mijn apostelen. Ik bid tot mijn Zoon dat Hij u Goddelijke wijsheid en kracht zou schenken. Ik bid dat u alles rondom u mag onderscheiden volgens de Goddelijke waarheid en dat u zich sterk zou verzetten tegen alles wat u van mijn Zoon kan verwijderen. Ik bid dat u zou kunnen getuigen van de liefde van de Hemelse Vader zoals mijn Zoon. Mijn kinderen, er werden u grote genaden geschonken opdat u zou kunnen getuigen van Gods liefde. Neem deze verantwoordelijkheid niet lichtzinnig op. Maak mijn Moederlijk hart niet triest. Als Moeder verlang ik op mijn kinderen, op mijn apostelen te kunnen rekenen. Door vasten en gebed opent u de weg voor Mij waardoor ik kan bidden tot mijn Zoon, dat Hij u nabij is en dat zijn Naam geheiligd wordt door u. Bid voor de herders want niets van dit alles zou mogelijk zijn zonder hen. Dank u wel." 11/02/2012

Boodschap van 25-11-2012 "Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik u allen op het gebed te vernieuwen. Sta open voor de heilige Biecht zodat ieder van u mijn oproep van ganser harte kan aannemen. Ik ben met u en Ik bescherm u tegen het bederf van de zonde, maar u moet zich openstellen voor de weg van bekering en heiligheid, zodat uw hart van liefde voor God zou branden. Schenk Hem tijd en Hij zal zich aan u geven. En zo zal u in de wil van God liefde en levensvreugde ontdekken. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/2012

Boodschap van 02-12-2012 "Lieve kinderen, met Moederlijke liefde en Moederlijk geduld roep ik u opnieuw op om te leven zoals mijn Zoon het vraagt - om zijn vrede en liefde uit te dragen - zodat u als mijn apostelen Gods waarheid zou aanvaarden met geheel uw hart en zou bidden tot de Heilige Geest om u te begeleiden. Dan zal u mijn Zoon trouw kunnen dienen en met uw leven zijn Liefde zichtbaar maken bij de anderen. Zoals het past bij de liefde van mijn Zoon en mijn liefde als Moeder, streef ik ernaar om elk verdwaald kind in mijn Moederlijke omhelzing op te nemen en het de weg van het geloof te tonen. Mijn kinderen, help me in mijn Moederlijke strijd en bid met mij dat de zondaars zich bewust worden van hun zonden en oprecht berouw tonen. Bid ook voor diegenen die door mijn Zoon uitverkozen zijn en die in zijn Naam gewijd zijn. Dank u wel." 12/02/2012

Boodschap van 25-12-2012 Onze-Lieve-Vrouw kwam met kindje Jezus op de arm en gaf geen Boodschap, maar kindje Jezus begon te spreken en zei: "Ik ben uw vrede, leef volgens mijn Geboden." Onze-Lieve-Vrouw en kindje Jezus hebben ons samen gezegend met het kruisteken. 12/2012


Last Modified 12/28/2012